Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36STE JAARGANG ZATERDAG 19 OCTOBER 1929 ' ' No 42

| ALCEMEEMEÜ WEDERLAMDSCHEW METAALBEftfERKERSBOND I

|| ABONNEMENT: Bij vooruitbetaling per jaar f 1.50 || M Voor Buitenland verhoogd met porto Losse nummers „0.03 || apj-rr.. . 1 "ii I'iiii-',n,iri''-i,rrr~rirr-r--n ënTiir‘niT~rn~T~iiiriiii~rwuririi«iiii M

der HOUVEri | || HEMOHXLAAH 2/4 AMSTERDAM.I 8 1- TELEFOON: I

AD VERTEN TIEN: ÊS Gewone advertentiën .... per regel f 0.30 9 H Afdeeilngsadvertentiën . . . „ „ „ 0.20 II Aanvragen voor personeel . . „ „ „ 0.20

OPLAAG 35.150 Officiëele Mededeelingen. De re week wordt het enn tribij tiezege! op de 42e week in het Bondsbockje geplakt. * + ♦ Ondergeteekenden, vormende de Controle-Commissie van den Alg. Ned. Metaalbewerkers Bond, verklaren kas, boeken en bescheiden van den bondspenningmeester over bet derde kwartaal 1929 te hebben gecontroleerd en in orde te hebben bevonden. F. SALOME, D. J. EYSBERG, A. PONSEN, J. W. VERDUIN, j. WACHT. Amsterdam, 12 October 1929. Een droevig slot. In onze moderne vakbeweging heeft zich een geval voorgedaan, dat tot dusverre eenig is inde geschiedenis, althans voor zoover het ons land betreft. De staking van de landarbeiders in Oostelijk Groningen is opgeheven, niet dooreen besluit van de stakers, doch dooreen besluit van de instanties van den Bond di.è vanaf 1 Mei j.l. de leiding van dit groote conflict heeft gehad. Reeds in Augustus had de bondsleiding een poging gedaan om de arbeiders te bewegen op een bemiddelingsvoorstel den strijd te beëindigen. Practisch kwam dat voorstel hierop neer, dat per 1 Mei 1930 de loonen met 10 pCt. zouden worden verhoogd. Alleen de richters, in dienst bij boeren die de beschikking over zichtmachines hadden, zouden direct 15 pCt. verhooging ontvangen. De leiding van den Bond had in Augustus reeds de sterke overtuiging dat langer Staken geen beter resultaat kon brengen. De boeren beschikten overeen aantal van ongeveer 2000 onderkruipers en het waste voorzien, dat zij daarmede hun oogst zouden binnenhalen. De arbeiders waren echter van oordeel, dat de kansen nog gunstig stonden en in toen reeds vrij rumoerige vergaderingen werd het voorstel van de leiding om den Strijd te beëindigen, verworpen. Nadien kwamen en gingen de dagen en weken en de boeren kregen den oogst geheel binnen. Wat moest de bondsleiding doen ? Doorstaken, den geheelcn winter, alleen om een vrij onzekere poging te ondernemen om de ontbrekende 5 pCt. er bij te krijgen ? De zaakwas te krankzinnig om er zelfs maar aan te denken. Van den eisch van 15 pCt. verhooging was 10 pCt. verwezenlijkt, zij ’t ook eerst voor het volgende jaar. Doordat de oogst was binnengehaald, hadden de boeren, althans voor dit jaar, de hoogste troeven inde hand. De winter naderde en daarmee het seizoen, waarin slechts voor een deel der landarbeiders werk voorhanden is. leder, die ook maar voor een gering deel met de practijk van staking-voeren bekend is, moet weten, dat het zwaard van den strijd bij zulke omstandigheden z’p scherpte geheel en al yerliest.

De leiding had derhalve den plicht om opnieuw tot de stakers te gaan en hun te zeggen, dat verder strijdvoeren zonder uitzicht was. ’t Is een hopelooze warboel geworden. Vergaderen bleek eenvoudig onmogelijk, want de leiders liet men niet aan ’t woord, ’t Werd een schelden en dreigen met handtastelijkheden, doch voor argumenten was geen plaats. Wat zich daar in die bijeenkomsten heeft afgespeeld, is een schande voor de arbeidersklasse. De leiding van den Bond, niet in staat gesteld op normale wijze een uitspraak te verkrijgen, heeft daarna, na gepleegd overleg met het N.V.V., eenvoudig besloten om de staking op te heffen en het contract, dat na de opheffing zou ingaan en tot 1 Mei 1931 zou voortduren, te aanvaarden. Gezien de omstandigheden juichen wij dit besluit van ganscher harte toe. De modern-georganiseerde arbeiders hebben gedurende vele maanden wekelijks een financieel offer voor dezen strijd gebracht. Zij hadden er recht op dat hun offers niet langer werden gevraagd voor een staking welke nog maanden zou moeten voortduren en zonder dat ook slechts één verstandig mensch daarin perspectief zag. Met dat al heeft hier een maandenlange en met veel animo gevoerde strijd een onverkwikkelijk slot gekregen. Men zal van communistische zijde niet nalaten de moderne leiders als verraders re brandmerken. Men zal niet nalaten om de beweging, die het mogelijk heeft gemaakt dat de landarbeiders hun gekromde ruggen konden strekken, in miscrediet te brengen. De leiding van den Landarbeidersbond en van het N.V.V. heeft vooruit geweten, dat de communisten zouden pogen dit verloop voor eigen hopelooze standje te exploiteeren. Wij zullen het met gelatenheid moeten dragen en wij kunnen dat, omdat wijde zekerheid hebben, dat de waarheid, ondanks alles, zal zegevieren. Onze beweging heeft den strijd opgezet en mog«lijk gemaakt en toen ’t niet anders kon, haar ook beëindigd tegen den wil van een groot deel der stakers in. Dat deze laatsten gaarne een gratis werkioozenondersteuning uit de hand van de modern georganiseerden gedurende den ganschen winter zouden willen ontvangen, is wel mogelijk, doch daarvoor is onze beweging nou precies niet revolutionnair genoeg. De laatste berichten, die uit Groningen ons bereiken, wijzen er op, dat de communisten er niet in zullen slagen den strijd voort te zetten. Dat is gelukkig voor de landarbeiders zelf, want de communistische beweging in ons land zou toch niet in staat zijnde werklooze stakers aan een uitkeering te helpen. Of ’t zou uit Moscou moeten komen, maar daar hebben ze met d’r eigen boeren nogal wat te stellen. ♦ ♦ l Qeßezen bladen I ♦ van ons vakblad mogen niet werden £ | woggeworpen, doch behooren aan enge- * ♦ organiseerde kameraden ter lezing ge- ♦ ♦ geven te worden. ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Bij de cijfers. In dit nummer hebben wij weer eens een staat opgenomen, zooals die tweemaal per jaar door Sikkema wordt samengesteld en waarmede hij ons een beeld geeft van den zegelverkoop in onze afdeelingen. Het overzicht van nu heeft betrekking op de maand Augustus j.l. Onze gewoonte volgend, geven wij bij dezen staat ook een vergelijkend overzicht, waardoor wij kunnen zien of er van voor- dan wel van achteruitgang sprake is. Allereerst dus dat vergelijkende staatje: Percentage. O) Uo’otS t) u g U o "o r- ... _ I ,1* CO «.o,- cu oa O W Aug. 1920 3 6 10 21 23 19 18 Febr. 1921 6 6 7 17 21 19 24 Aug. 1921 5 6 7 16 22 19 25 Mrt. 1922 10 6 6 14 21 19 24 Aug. 1922 13 6 6 14 21 18 22 Febr. 1923 16 6 6 15 23 15 19 iug. 1923 21 6 8 16 21 13 15 febr. 1924 15 8 8 17 25 13 14 iug. 1924 12 8 9 20 28 12 13 Febr. 1925 9 9 10 20 29 1211 Sept. 1925 10 8 ö 21 29 1211 Febr. 1926 9 9 10 20 30 13 10 Aug. 1926 72 1 8 9 21 30 12 10 Febr. 1927 9 2 2 7 10 20 29 12 9 Aug. 1927 S 2 2 6 10 21 30 13 10 Febr. 1928 72 35 10 21 29 13 10 Oct. 1928 42 35 10 21 29 1511 Febr. 1929 8 23 5 9 20 2715 11 Aug. 1929 2 23 5 10 21 26 17 12 Vergeleken bij de laatst gepubliceerde cijfers, die van Februari van dit jaar, constateeren wij een belangrijken vooruitgang. Inde eerste plaats wegens de daling van bet percentage E-zegels, dat van 8 tot 2 terug liep. Dat wijst op groote afname der werkloosheid. Nu moeten we echter wel hiermee rekening houden, dat het percentage van 8 in Februari van dit jaar, buitengewoon gestimuleerd werd door de strenge vorst, waardoor groote groepen van onze leden niet in staat waren te werken. Een zuiverder vergelijking treffen wij, indien wede cijfers van October 1928 als vergelijkend materiaal nemen. Toen bedroeg het percentage E-zegels toch nog 4, zoodat wij ook in vergelijking daarmede van vooruitgang kunnen spreken. De 6 procent daling van den verkoop van E-zegels vinden wij terug bij de cijfers die betrekking hebben op den verkoop van de zegels van 61, 71, 81, 91 en 101 cent. Vergeleken rnet de cijfers van October 1928 we doen het alweer, omdat Februari 1929 voor vergelijking minder geschikt is zien wij een vooruitgang van het percentage ten opzichte van de beidfe hoogste klassen. De zegels van 91 cent leverden een vooruitgang van 2 pCt. en inde klasse van 101 cent gingen wij met 1 pCt. vooruit. Dit betcekent derhalve een stijging van onze inkomsten, als gevolg van het feit, dat meerdere leden hun plicht zijn gaan begrijpen. Een en ander wil niet zeggen dat we volkomen tevreden mogen zijn. Het cijfer van 12 procent voor onze hoogste klasse komt ons nog altijd veel te laag voor en onze afdeelingsbesturen sporen wij bij vernieuwing aan er voor- te zorgen dat de leden gaan betalen volgens verdiend loon, d.w.z. uurloon plus gemiddelde oververdienste. Men ga de ledenlijst eens na en overlegge met den bode, welke leden in aanmerking komen voor een gemoedelijke raadgeving om één of twee dubbeltjes meer te betalen. Men wijze hen op plicht en eigen belang i beide. 1 Leden die dan nog, weigeren, kunnen er 1 later het bestuur geen verwijt van maken, ■ dat eventueele uitkeering lager is dan men had gedacht. Penningmeesters, verzuimt niet dit belangrijk; onderdeel yaa uv? taak!

Procentelijk overzicht van den Zegelvarkoop over de maand Augustus 1929. Toelichting: De achter de namen der verschillende afdenlingeu geplaatste cijfers geven het aantal aan, dat van elke 100 zegels- in do verschillende klassen betaald is. Boven aan den staat vindt men in ieder vakje de waarde der verschillende zegels aaugegeven. PERCENTAGE. No AFDEELINQEN. B ® ® « •> ) *5 6 aq■* ® -5 S £ F S| E 2 3 Alfen a/d Kjjn – 2 öj jg 24=1 41 12 , 2 Alkmaar 1 5 71 f, 19! gi 21 153 8 Almelo 23 10! 10 lïj 35 12 9 3 4 Amersfoort... 1 6 7 16 32 17 10 11 5 Amraerstol- Bergamb. 4 522 IS 43 8 6 Amsterdam... 31 23 6 14 20 22 29 7 Apeldoorn..,. I*s6' 161 18 84 13 2 8 Arnhem 2 6 44 8 17 33 16 11 9 Baarn 311 10! 23 30 13 9 10 Berg. op Zoom 2 23 8 8?i 34 14 11 Beverwijk.... 21 42 3 23 32 25 8 k Breda 52 55 19 39 221 2 13 Bussum 35 5 8 12: 19 28 20 5 14 Gap. a.d. IJasel 21 —l4 4 82 43 10 4 15 Galera borg ... 1 18 14; 11 9l| 10 14 10 1 16 Uellt 24 8j Éi 12 25 31 18 4 1 ? oeltaijl ...... 28 6 $• S! 25 8 18 Deventer..,.- 45 &11 19' 35! 19 1 16 Dieren 2 S 7 s*ö| 41 el 3 20 Uueaburg .... 2 226 23; 47 21 Doetiucnam .. 2 IQ -7 29 1533 3 1 2'i Dordrecht.... 2 24 511 31 28 11 6 20 Ede —— 64 28 8 24 Eindhoven ... 3 1 2 714 30i 3S 4 25 Euk buizen ... 5 6 13 3 621 36'— 11 26 Enschedé .... 1 4 51 16 16 31 3JI 6 27 Geieon j 3 44181 4=o 9 28 Goor 18 71 19 36 !27 3 29 Gorinchem... 3 3i 77( 33 34 121 30 Gouda 32 2 «35 82 6 4 8 31 Goudarak 57 4 3k Groningen ... 3 3 3 814 ISi 19 25 6 33 Grouw 5 18 8, 6 19 21 24 34 Haag, den ... 3 ‘ij 43 5 lü' 30 17 33 35 Haarlem 3 32 5 10 26 28 131 11 36 Hardinsreld . 4 3# 21 1127 25! 8 ij 37 Harlingen 5 26 17 2l| 2» 6 38 H.idoAmhaehij 1 52 13 64| lö 39 Hengelo ..... 32 5 810 34| 28 4 6 40 s-Uertogenb.. 23 5 10; 9 47i 12 12 41 Hilversum ..., 23 6 6: 12251 21 21 4 42 üoogez-Sapp.. 13 lOj 37 87 12 43 Hoern —| 4 19 71 6 44 Kinderdijk ... 1 1 5! 13 39 32 3 451 Krimp.a/d Lek 3 3 635 51 1 2 46 Kr. adUssei. 21 1 32537 273 1 47 Kr.-Wormerv. 114 3 61214 84 7 9 48 Leeuwarden.. 1 53 7 9 30 26 19 49 Leiden....... 1 1 23 9 30 14 634 50 Lekkerkerk .. 1 16 53 26 4 51 Lemmer ..... 3 6 421 48 18 52 Maassluis .... B 11151 10 39 12 8 53 Maastricht ... 3 3 tij 22 52 7 4 54 Meppei 10 20 30 40 55Middelburg... 2 B 47 16 16 17 27 6 66 N. Lekkorland 3 4| 26 SI 34 2 67 Nijmegen .... 24 6 S 886 S3i 144 5b Ouda Pekela.. 7-j 15 18 24 29 7 59 Oauewater ~. 9 17'25 41 8 60 Papendrecht.. / 2 6 6' 17 81 32 7 61 Pernis 5 —| 16l 54 25 62 Ridderkerk... 2 2 3j 6 8 38' 35 51 63 Rotterdam.... 41 2] 2 S| 16 £® 58 12 64 Schiedam ... 21 24 6 10: 48 17 10 65 Schoonhoven. 2] 2 420 84 25 9 4 66 Sliedrecht.... 21 3 3 25 43 1 5 8 67 Sneok 1 2 6 2 13' 81 37 «2 68 Stadskanaal .. 8 7 827 39 II —, 69 Terb.-Gaand. . 10 1 8 8 3b 30 10 70 Tiel 2 U- 10 11 Ss 30 113 71 Tilburg 1 2 21 7 42 29 11 6 72 Utrecht 31 5 6 11 26 28 13 7 73 Vaassen, 1 8j 16 41 23 9 2 74 Veoudam 2 4 10 3034 20 75 Veip 1 6 4 6 1122 29 20 2 76 VeuJ# 411 37 13 80 5 77 Vlaardingen., 31 13 223 49j 153 78 Vlusingen.... 25 6 4 10 18 Ï2; S2 11 79 Voorburg .... 3 S 8 16 80 21 19 80 Wageningen . 1 314 16 20 «8 13 5 81 Weesp 21 1 5 10 21 42 10 8 ör Weeterbroek . 8 36 46 8 2 83 Winschoten,. 13 4 721 50 13 1 84 Ijlst _ 10 21 S9 25 – 15 85 Draaiden 21 1 25 826 33 23 86 IJsseimondo,. 32 4 6 4 38 40 6 2 87 Zaandam 6' 2 8 6 6 16 29 22 10 88 Zaandijk 1 9 1 5 16 Ï3 58 7 89 Zali bommel ~ 537 20 88 90 Zeis: 1 2| 4 6 20 21 31 8 7 91 Zutphen 4 16 8 17 27 17 6 6 92 Zwolle 1 1 1 18 21 42 19 11 93Y>r»nr. leden. 7 4 10 18| 28 19 713 Totaal 1 s| 2[ s[ &| loj 2lj 2bj 1?) 12

Sluiten