Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86STE JAARGANG ZATERDAG 30 NOVEMBER 1929 No 40>

lALCEWEEWEW WBDERLANDSCHEN MCTAM.ÜWERWERSBOWP |

ABONNEMENT: Bij vooruitbetaling per jaar f 1.50 || H Voor Buitenland verhoogd met porto Losse nummers 0.03 p

|| HEMOMXLAAN AMSTERDAM.Z. | I “ ~ TELEFOON: 2ÖIZ3 ~ I

H Gewone advertentien .... per regel f 0.30 || Afdeelingsadvertentiën . . . „ „ „ 0.20 i| Aanvragen voor personeel . . „ „ „ 0.20 g|

OPLAAG 35.450 Officiëele Mededeelingen. Deze week wordt het ccmtributiezeg’d op de 48a week in het Bdndsboekje geplakt, *• ♦ * Het bondsbestuur roept sollicitanten op voor de functie van Eode-Adminlstrateiir voor Arnhem. Aanvangssalaris ƒ 40. per week. Sol» llcitaties, te richten aan het bondsbestuur, Hemonylaan 24, Amsterdam (Zuid), wor» den ingewacht uiterlijk 8 December a.s. Namens het bondsbestuur: P. DANZ, voorzitter. G. v.d. HOUVEN, secretaris. De Metaalbond-eontractactie. (D.) De onderhandelingen met het bestuur van den Metaalbond over het ontwerp-collectief contract zijn zoover gevorderd, dat de betrokken leden binnenkort een definitieve beslissing kunnen nemen. Zooals bekend is liep het verschil in laatste instantie over den duur van het contract, de vacantieweek, de stakingsclausule, het indeelen der gemeenteklassen en enkele andere meer ondergeschikte bepalingen. Aangezien over deze verschillen, behalve over de gemeenteklasse-indeeling, waarover nog nader met enkele afdeelingen en leden ;van den Metaalbond moet worden gesproken, overeenstemming is verkregen, mag worden aangenomen dat de bezwaren van velen onzer leden tegen aanvaarding der overeenkomst zijn weggenomen. Het bestuur van den Metaalbond heeft thans medegedeeld, dat indien onze Bond, dat wil zeggen de betrokken leden, de overeenkomst, zooals ze thans zal luiden, aanvaarden, het bestuur van den Metaalbond evenèens zijn leden zal adviseeren tot aanvaarding over te gaan. Wij mogen aannemen dat het bestuur van den Metaalbond, evenals wij, zijn leden heeft gepolst omtrent een gewijzigde overeenkomst en dat aanvaarding bij hem zoo goed als verzekerd is. De beslissing ligt nu dus in handen van onze leden. Want zoo men weet hebben de leden van de R.K. en Chr. bonden de overeenkomst reeds vroeger aanvaard. Zij zullen binnenkort inde gelegenheid worden gesteld, aan de hand van den officieelen tekst van de ontwerp-overeenkomst en het advies van den bondsraad, die daarover in zijn vergadering van 14 December a.s. zal beslissen, een uitspraak te doen. Wij wekken onze betrokken leden, dat zijn diegenen die bij leden van den Metaalbond werkzaam zijn, nu reeds op, dat zoodra zij de betreffende stukken ontvangen en doorgewerkt hebben, het desbetreffende bijgevoegde stembiljet in te vullen en af te geven of op te zenden op de wijze als door het betrokken afdeelingsbestuur wordt bepaald. Het is zeer gewenscht dat alle betrokken leden aan de stemming deelnemen, want de beslissing die genomen wordt is definitief en bindend voor allen.

De 34.000 leden zijn er. Onze lezers die naar gewoonte van den inhoud van ons blad kennis nemen, zullen op de vierde pagina van dit nummer den staat aantreffen gevende een overzicht van den toestand van onzen Bond. En één blik op het totaalcijfer, zal hun doen zien dat wij per 1 November j.l. het aantal van 34.000 leden „vol” gemaakt hebben, ’t Is de laatste maanden met onzen vooruitgang niet zoo snel gegaan dan gedurende het eerste halfjaar van 1929 het geval is geweest. Dat is wel jammer, want had de groei zich in hetzelfde tempo voortgezet, zoo zouden we aan het eind van dit jaar stellig aan de 35.000 leden zijn gekomen. In engcren kring hebben wij er wel over gesproken of het toch nog niet mogelijk zou zijn om door een forsch opgezette actie het lievelingsdenkbeeld te verwezenlijken. Ónmogelijk is het natuurlijk niet, maar... dan zou in één maand tijds een activiteit ontwikkeld moeten worden zooals we voorheen nog niet hebben aanschouwd. En daarom zullen wij ’t maar uit ons hoofd zetten om onder een sterk suggereerende leuze iets in te zetten, aan ’t resultaat waarvan wij zelf ernstig twijfelen, ’t Zou tot teleurstelling leiden en niets heeft nadeeliger invloed dan dat. Maar ook zonder zulk een leuze moet het naar ons oordeel mogelijk zijn onze ledenkern weer aan ’t werk te krijgen. De tijd ervoor is aangebroken en vele afdeelingen hebben reeds maatregelen voor de winterpropaganda getroffen. Ook zonder dat suggestief werkende getal van 35.000 leden vóór 1930 te bereiken —, is er voldoende werklust en liefde tot den Bond om te doen wat mogelijk is. Halen we dat aantal niet bij het einde van dit jaar, dan zullen wij toch hebben te zorgen dat we er zoo spoedig mogelijk aan toe zijn. De wijze waarop de propaganda gevoerd kan worden, is zeer verschillend, maar aan het huisbezoek dienen wijde eerste plaats in te ruimen. Er wordt veel schrifteiijke propaganda gevoerd en daarnaast veel mondelinge propaganda op fabrieken en werkplaatsen. Dat is lang niet voldoende en wij moeten begrijpen dat op deze wijze veel tusschen „wal en schip”, zooals men het wel eens noemt, blijft hangen. Men ruste zich uit tot een zoo uitgebreid mogelijk huisbezoek en probeere daarvoor alle geschikte werkers aan den gang te krijgen. Het hoofdbestuur heeft weer een z.g. dubbele invulkaart met op de voorzijde een teekening van VValter, ter beschikking van de afdeelingen gesteld. In bewerking is een zeer mooi affiche, dat, naar wij hopen, met ongeveer 14 dagen gereed zal zijn. Wij zullen daarnaast een mooie brochure van het N.V.V. gratis beschikbaar stellen. Onze afdeelingsbesturen op hun beurt dienen nu alles te doen wat binnen hun bereik ligt om de donkere dagen voor en na Kerstmis dienstbaar te maken aan de werving van nieuwe leden. Zij zelf moeten het initiatief nemen en niet schromen om zelf het goede voorbeeld te geven. Als heel ons kader dit genomen inden ruimsten zin zijn plicht doet, dan zullen wij inde komende maanden vele nieuwe honderdtallen kunnen winnen. Makkers die dat nog niet gedaan heb-

ben: pakt de zaak stevig aan en zorgt er voor dat uw afdeeling een waardige plaats inneemt onder de vele die actief zijn. Op naar de 35.000, om daardoor de 40.000 te kunnen bereiken ! De terugkeer tot de 48-urige werkweek inde klinknagelindustrie. (Vs.) Hoewel de pogingen door ons H.B. en onze afdeeling aangewend om tot verkorting van den werktijd in deze industrie te komen, legio zijn, wordt daarin momenteel toch nog voortdurend 53 uren per week gewerkt. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal met 1 Januari de werktijd evenwel worden ingekrompen. Of het tot een belangrijke dan wel tot een minder belangrijke inkrimping zal komen, is momenteel nog niet te zeggen. Wij hopen natuurlijk dat het een belangrijke zal zijn, want het is nu met de afwijkingen van onze arbeidswet al welletjes, zouden we zoo zeggen. Het lijkt ons mede in verband met een ingezonden stuk over deze industrie, voorkomende in het ochtendblad van de ~N. R. Ct.” van 19 dezer wel wenschelijk, hier het een en ander van onze argumentatie, gebezigd om den terugkeer tot normale verhoudingen in deze industrie te bepleiten, te vertellen. Wij willen dan tevens de juistheid onzer argumentén aan de opvattingen vaneen „Insider”, een man die dus met de verhoudingen van de industrie goed bekend moet zijn, toetsen. Het H.B. schreef, nadat het zich met de betrokken afdeelingen had verstaan, aan den Directeur-Generaal van den Arbeid het volgende: „Van groote beteekenis (voor deze industrie n.1.) zijnde algemeene onkosten, waaraan inden regel minder aandacht wordt besteed dan in verband met den bedrijfstoestand gewenscht zou zijn. Een industrie, welke nu reeds zoo geruimen tijd niet anders heeft kunnen functiöneeren dan met overschrijding van de 48-urige werkweek, zou inde eerste plaats aangewezen zijn op nauwere samenwerking, waardoor besparing op de productiekosten verkregen zou kunnen worden. Als iedere fabriek meer in<?e-o steld was op fabricatie van klinknagels van bepaalde afmeting, zou veel verspilling van tijd voorkomen kunnen worden.” En: * „We zijn voorts van oordeel, dat bij steeds opnieuw verleenen van armoedevergunningen bij de ondernemers de prikkel wordt weggenomen om naar wegen te zoeken, die het mogelijk maken om ook bij normalen arbeidsduur bevredigende bedrijfsuitkomsten te bereiken.” Dat waren wel onze belangrijkste argumenten. Laat ons nu eens zien naar wat de man uit het bedrijf zelf heeft te zeggen. Daar het stuk van „Insider” in feite een waarschuwing is aan het adres vaneen anderen inzender, die veel heil voor onze metaalindustrie en speciaal xoor de z.g.n.

kleinindustrie, waaronder dan ook de aanmaak van klinknagels en dergelijke valt, verwachtte van het stichten vaneen walsbedrijf in Nederland, kunnen wij het niet geheel op den voet volgen, doch moeten wij ons beperken tot die gedeelten, die meer speciaal betrekking hebben op den eisch van samentrekking. Wij lezen dan in het stuk; „Wij zien uiteen en ander dus, dat de groote producenten van ijzer als eenig middel om te kunnen blijven bestaan onderlinge overeenstemming hebben gezocht en gevonden. Wat ligt nu meet? voor de hand dan dat ook onze Nederlandsche fabrikanten van draadnagels en meerhouten (deze industrieën worden door den Directeur-Generaal onafscheidelijk aan de klinknagelindustrie verbonden. Vs.) denzelfden weg bewandelen? Hiervoor is echter noodig dat deze overeenstemming eerst in eigen land wordt bereikt, om daarna! met de buiten landsche industrieën ta kunnen onderhandelen. Een feit is echter, dat de 5 k 6 Nederlandsche fabri evk en van moerbouten, niettegenstaande herhaalde pogingen daartoe aangewend,, nog steeds niet tot overeenstemming konden komen en er dus blijkbaai! de voorkeur aan geven» elkander op leven en' dood te blijven beconcurreere n.1) Van buitenlandscho zijde is reeds meerdere malen bereidwilligheid tot samenwerking betoond.’s De schrijver van het ingezonden stuK1 wijst er dan nog op, dat zelfs een walsbedrijf geen verbetering van den toestand zal brengen en dat overigens ook aan onze industrieelen het voordeel van bepaalde regelingen niet geheel is voorbijgegaan,.; omdat er zelfs voor de klinknagelindustrioi een bepaalde overeenkomst ook met de! buitenlandsche • industrieën bestaat. Over den vorm en de draagwijdte van deze over-’ eenkomst doet hij echter geen mededeeling,, zoodat wij niet te weten komen in hoeverre! reeds aan onze wenschen was tegemoet ge-, komen vóórdat de brief aan den Directeur-Generaal werd verzonden. We zien echter wel, dat de oplossing der moeilijkheden ook volgens den deskundigen inzender gezocht moet worden in nauwere aaneensluiting en samenwerking. In dat opzicht zijn hij en wij het dus volkomen eens en we hopen dat de Directeur-Generaal van den Arbeid hierdoor aangespoord mag worden om den werktijd op 1 Januari zeer belangrijk in te korten. Want het is toch te gek dat de arbeiders gedwongen worden overmatig lang te werken, omdat de werkgevers onverstandig genoeg zijn om het treffen van maatregelen, welke zoowel in het der industrie als in het belang der arbeiders noodzakelijk zijn, achterwege te latent. Hier is werkelijk een vorm van „rationalisatie” denkbaar, welke niet met verhoog-/ de uitbuiting der arbeiders behoeft gepaard te gaan. Dat men dien vorm dan ook kieze, Spatieering van ons..

Sluiten