Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die van dit alles kennis neemt, zal met ons van oordeel zijn, dat er voor het contfactpersoneel weinig reden tot feestvieren was en nog weinigen reden om aan het huldeblijk deel te nemen. Door deze feestviering is het aantal grieven van ds contractarbeiders nog weer met één vermeerderd. Wij mogen slechts wenseben, dat het gebeurde zal leiden tot grootere aaneensluiting van allen die door het huidige systeem van „verdeel en heersch” worden benadeeld. De eisch van gelijke rechten voor allen 'die in eea en hetzelfde bedrijf werken, moet door allen worden ondersteund. DEN HAAG. Levering van goedkoope brandstoffen. (H. J. B.) Eenige weken geleden is aan onze leden eesi circulaire verstrekt, waarin werd medegedeeld, dat zij het geheele jaar door in het bezit kunnen komen van goedkoope cokes. Zooals onze leden in deze circulaire hebben kunnen lezen, is het voor alle georganiseerdeu, aangesloten bij den Nieuwen Haagschen fiestuurdersbond, mogelijk tegen een reductie van 25 cent per H.L. deze brandstof bij de gasfabriek op te doen. Indien men hiervoor in aanmerking wenscht te komen, moet men het aantal H.L. eerst bij ons bestuur opgeven, waarna dit voor doorzending van de opgenomen bestellingen zorg draagt. Uit de verschillende vragen, die ons dagelijks op ons kantoor worden gesteld, hebben wijden indruk gekregen, dat er verschillende leden zijn die meenen dat de tijd voor opgave voor deze goedkoope brandstof voorbij is. Lik het vorenstaande moge blijken, dat dit onjuist is. Verder meenen wij nogmaals goed te doen te wijzen op het enorme prijsverschil wanneer men cokes bestelt bij de organisatie. Is de cokes b.v. voor particulieren bij de gemeente gasfabriek f i per H.L-, dan betalen onze leden daarvoor slechts f 0.75 per H.L. Wij laten ter beoordeeling onzer leden, wélke besparing dat geeft indien door strenge vorst bet gebruik van brandstoffen – grootere afmetingen aanneemt. Wij raden daarom omze leden, die zich nog van cokes moeten voorzien, dit op ie geven bij het bestuur. Elke bestelling, hoe klein of hoe groot ook, wordt opg'enomen. Onze leden zijn dus nogmaals gewaarschuwd en we vertrouwen dat vaneen en ander goede nota. zal worden genomen.

'Het jeugdwerk. (H. L.) Het gaat nu vrij goed met onze jeugdgroep. De opkomst op den tweeden fiirnochtend was beter dan die van den eersten, waaruit blijkt dat onze eerste ocbtendbijeenkomst goed geslaagd is en nu verschillende jongens hun kameraden hadden medegebracht. De film over „Het gasbedrijf” was zeer leerzaam. Wij kregen hierdoor reeds een goede voorlichting voor de te houden excursie naar de gasfabriek. Naast het meer ernstige van dezen ochtend, hebben we nog smakelijk kunnen lachen om de film „De recruut”. Het is jammer dat deze dingen allemaal in Canada gebeuren en dit wel -wat ver is om het ook eens mee te maken. Nu iets over onze excursie naar de gasfabriek, over welker terreinen wij ongeveer 3-1- uur rondgedoold hebben onder leiding van -den heer ar. Winter, die zoo welwillend is geweest cns overal uitlegging van te geven. Hier op deze plaats onzen hartelijken dank voor de vele moeite jegens ons betoond. Het was een machtig gezicht al deze groote machines alsook het leogen en vullen vAn de elevators, waarbij ons het vuur wel eenigszms dicht aan de schenen is gelegd, te bezien. Na ten laatste de fijne meetinstrumenten te hebben betreken, kwam de grootste attractie, a.l. het beklimmen van den gashouder. Het was over het geheel een prachtige excursie. Jongens, nu krijgen wij op 28 December a.s. onzen gezelligen avond. Werkt allen er aan mede hem te doen slagen. Neemt jullie vrienden van fabriek of werkplaats mee. Laat ons allen in onze groep met ijver en toewijding werken, opdat wij opgroeien tot goede leden van den Bond. Makkers, tot 2-8 December a.s.! RIDDERKERK. (H. de Onze afdeel ing hield op Zaterdag 7 December een propaganda-feestavond, die schitterend geslaagd is. De zaal was tjokvol. Een honderdtal ongeorganiseerden waren er ook aanwezig. Medewerking verleende het zoo gunstig bekend staande Ido’s Mannenkoor uit H.I. Ambacht. Het bracht verschillende liederen, die op zeer hoog peil stonden, ten

OVERZICHT van loopende Invaliditeits-, Ouderdoms-, Weduwen- en Weezenrenten en van de toegestane geneeskundige behandeling of verpleging krachtens de Invaliditeitswet. STAND OP 1 NOVEMBER 1929. RADEN VAN Invaliditeitsrenten Ouderdomsrenten Weduwenrenten Weezenrenten Geneeskundige behandeling. ARBEID. Aantal Totaal bedra? Aantal Totaai bedra£ Aantal Totaal bedrag A , Totaal bedrag waarinbehande- I gevallen, 'niet of rtaruas jaar.. «.antai jaar. Aantal ;aar> /vantal jaar ling of verpleging nog niet door bet | 1..11J .. II I t lila I. .1. WIWMI I . Ml,. IMM —.llll. 1.11.1 111 11-- H ~ T.6 I>tl ' gC '.Til Ptf Gld. Gld. Gld. Gld. Amsterdam 2815 439.9/1.23 9693 1.449.12/.16 2054 356.645.36 1204 210./09.6/ 5156 165 Voor het geheele land 25065 3.884.9/3.86 7/521 11.5/5.424.64 13/88 2.383.895.40 11483 2.016.392./2 31024 1211

gehoore. O.a. ook „De boodschap op de heide”, van wijlen Dirk Troelstra. Door Rook werd in het kort de betèekenis van dit lied uiteengezet. Daarna sprak Jan Wacht uit Rotterdam de propaganda-rede uit. Spr. behandelde uitvoerig de actie die dezen zomer alhier gevoerd is, om vervólgens de contractonderhandelingen met den Metaaibond te bespreken. Ook vroeg spr. de aandacht voor de nog steeds gaande zijnde onderhandelingen met de firma v. Vliet. De Arbeiders-tooneelvereeniging „Steeds Vooruit” voerde een ëén-acter, namelijk „Kamer 10”, van Inte Onsman, op. Het stukje werd zeer goed gespeeld. Jammer dat de aanwezigen, of althans een groot deel van hen, den inhoud van het stuk niet goed gegrepen. Er werd wel wat te veel gelachen. Men heeft in Ridderkerk nog maar weinig dramatische stukken zien opvoeren. Laten we hopen, dat onze jeugdige vereeniging het hen wel zal leeren. • „Steeds Vooruit” gaf haar eerste uitvoering en hiermede is haar bestaansrecht gebleken. Wij verzoeken onzen leden als donateur de vereeniging te steunen, want wij zullen haar nog dikwijls noodig hebben in onzen strijd. Rook sloot met een kort woord dezen prettigen avond en dankte allen, die tot het welslagen hadden medegewerkt. De collecte voor het gezin-Beckers bracht ƒ 17. op. -¥- -¥• * Door de S.D.A.P. alhier is besloten, Zo ndagoch tend bi jeenkomste 11 te houden. Wij wekken onze leden op, deze bijeenkomsten zooveel mogelijk te bezoeken. Sprekers en data zullen nader bekend gemaakt worden.

ROTTERDAM. Jeugdwerk. (D. R.) De Zondagochtend-bijeenkomst, op 15 December j.l. kan als buitengewoon goed geslaagd beschouwd worden. Spreker was onze voorzitter, Jan Landman, die begon met zijn blijdschap er over uitte spreken, dat hij weer nieuwe gezichten zag en het juist onze oudere leden waren, die door hun tegenwoordigheid blijk gaven van medeleven. Nadat spreker in breede trekken een beschouwing had gehouden over de tegenstelling inde mentaliteit van verschillende groepen van.menschen in onze samenleving ten opzichte van hun vakorganisatie, kwam hij als vanzelf op de groote beteekenis, die er aan gegeven moet worden, dat wij thans door middel van jarenlang pionierswerk, in staat zijn gesteld, om, waar het noodzakelijk blijkt, op ieder terrein van onze beweging menschen vrij te maken ten dienste van onze arbeidersklasse. Bij dit punt gekomen, bleef spr. even stil staan en verzocht hij de aanwezigen, zich van hun zetel te verheffen, om onzen pas overleden partijgenoot en oud-wel houder van Rotterdam, Arie Heykoop, te herdenken. In treffende, sobere woorden, schetste spr. den overledene als iemand waaraan de arbeidersklasse veel beeft te danken, in het bijzonder de Rotterdamsche .arbeiders. Wat hij heeft tot stand gebracht, is niet ineen paar woorden te zeggen. Dat zullen de jongeren, als zij op lateren leeftijd gekomen zijn, beter begrijpen dan nu. Vervolgens behandelde spreker enkele hoofdstukken uit het boek ~Het bezit van de wereld”, van Georces Du hamel, met name „Smid en metaal baron” en „Rijkdom en armoede”. Op populaire wijze schetste spr. de tegenstellingen, die de schrijver zoo mooi wist uitte beelden. Nadat door de aanwezigen nog enkele vragen waren gesteld, die door den spr. werden beantwoord, werd 'deze laatste bijeenkomst in dit jaar met een opwekkend woord aan de aanwezigen om toch vooral actief te blijven deelnemen aan het jeugdwerk, door den voorzitter gesloten. Het was een mooie ochtend! VAASSEN. (Corr.) Zaterdag 7 December werd voor de kinderen van onze leden een St. Nicolaasfeest gehouden, waaraan door ongeveer 160 kinderen werd deelgenomen. Ongeveer 2 uur 45 minuten werden St. Nicolaas met z’n knecht door de kinderen van den trein gehaald en naar de zaal geleid. Er was groote belangstelling, ook

van de ouderen. De kinderen werden onthaald en door St. Nicolaas toegesproken. Een goochelaar zorgde voor aardige verrassingen, waar hartelijk om gelachen werd. Het geheele feest is uitstekend geslaagd en wij mogen niet nalaten een woord van dank te brengen aan die leden, welke ons dóór hun financieelen steun in staat gesteld hebben hét te orgartiseeren. Een beroep doen wij op allen, die neg buiten onzen Bond staan, om zich bij ons aan te sluiten. Er is nog zeer veel te doen om de toestanden hier en elders te verbeteren. Maar wij willen meer! Als onderdeel van het groote strijdende arbeidersleger, dat vecht voor een nieuwe en betere samenleving, moeten wij ons aandeel leveren. Wij mogen niet volstaan met alleen contributie te betalen, doch hebben ons allen te geven voor den grooten maatschappelijken strijd. Eensgezindheid onder de leden en gemeenschappelijke arbeid moeten ons in staat stellen de propaganda onder de ongeorganiseerden te voeren. Daartoe wekken wij u allen op en hopen daardoor te bereiken : versterking van onze afdeeling en vergrooting van onzen invloed tot heil van alle metaalbewerkers. VLISSINGEN. Kleine voordeelen. (v. Sp.) Wij hebben een poging aangewend om voor de vaklieden in dienst van de Stoomvaart Mij. „Zeeland” eenige verbeteringen te bereiken. Het resultaat hiervan is: a. Voor 62 arbeiders een gemiddelde verhooging van 3.5 cent per uur. b. Voor de overuren direct ingaande na den normalen werktijd 50 pCt.; voor arbeid op Zon- en feestdagen 100 pCt. Deze Stoomvaart Mij. heeft haar eigen reparatie-afdeehng, omvattende 76 menschen. Voor 14 hulparbeiders konden wij m. geen verhooging bereiken. Het uurloon van deze menschen is 59 cent en zich beroepende op de plaatselijk geldende loonen wenschte de directie hiervoor geen verbetering toe te staan. Vervolgens kunnen wij mededeelen, dat de verhoog!ngen varieeren van 1 tot 9 cent per uur. Waar hier niet in tarief gewerkt wordt, beteekent de verhooging des een verbetering van f 0.50 tot f 4.50 per week. Verder kunnen wij nog mededeelen, dat deze werklieden in het genot zijn van 48 uur vacantie, doorbetaling van erkend Chr. feestdagen en een ziekte-verzekering, waarvoor 2 pCt. van het loon wordt inge.houden. Wanneer voor de arbeiders in dienst van de leden van den Metaalbond zes dagen vacantie en doorbetaling van de chr. feestdagen zonder storting van loon tot stand komt, dan geldt dit ook voor deze arbeiders, waarna zij alleen voor ziekengeld zullen hebben te storten. Na 1924 is onzen Bond met dit bedrijf niet meer in aanraking geweest. Slechts enkele van onze trouwe 'eden hadden wij er nog over. Dik hadden wij er nooit ingezeten daar. Het was een oud syndicalistisch bolwerk. De geest een tikje ruw en het optreden van deze vrijwel riet georganiseerde groep van menschen erg dom en verwaand. Spreekt men met hen, die niet georganiseerd zijn, dan kloppe'n zij zich met een bravour op de borst alsof zij de besten en de nu georganiseerden, klungels zijn. Er zijn er, die bij ernstige terechtwijzing in zake hun tekortkomingen dreigende houdingen aannemen en dan op de onderneming rondbazuinen, dat ze onze menschen van de deur gebokst hebben. Er zijn er ook, die ons met zulke snelheid de deur voor den neus dichtgegooid hebben, dat de eenige mogelijkheid, om er onbeschadigd af te komen, was snel een sprong achterwaarts te maken. Ondanks dit hebben wij onzen beschavingsarbeid, goed gesteund door het normaal denkende en goedwillende deel onder deze groep arbeiders, nu leden van onzen Bond, voortgezet. Met de boven aangegeven verbetering mogen wij zeggen, dat wij op de ruwheid en onverschilligheid hebben gezegevierd. De groep van’,,de directie” zoo zegt zij het zelf ontvangt nu de voordeelen door onze groep verkregen. In ronde arbeiderstaal is hiervoor een zeer juiste benaming, die wij nog niet willen uitspreken.

—Lggggig.l.'... ." ■ n j 1 ■ ' ■■■■ _Niet omdat zij het niet verdienen, maar wij willen niet kwetsender zijn dan noodig is. Wij zullen onzen beschavingsarbeid voortzetten en hebben daarin wel zooveel vertrouwen hiervan te kunnen verwachten, dat daardoor nog ruim de helft der nu nog verstokten voor ons gewonnen zullen worden. _ ' Voor de niet-georganiseerden ligt de op I Januari 1930 ingaande nieuwe loonregeling op ons kantoor ter inzage. Wij noodigen hen uit kennis te komen nemen van de verbeteringen, die onze menschen voor hen wisten te bereiken. Bij ons wordt de deur niet tegen iemands neus dichtgegooid. Integendeel men kan op een hartelijke ontvangst rekenen. En aldus wachten wij af. Algemeen Nieuws. Instituut voor Arbeidersontwikkeling. Kadercursussen. Inde maanden’Februari tot April 1930 worden dóór het Instituut voor Arbeidersontwikkeling wederom ineen aantal centra van ons land de gewone jaarlijksche z.g. kadercursussen gehóuden. Het Centraal Bestuur van het Instituut heeft gemeend aan den aandrang om deze scholing intensiever te doen geschieden dan tot dusverre mogelijk was, gevolg te moeten geven. Ditmaal zal op het week-eind slechts onderwerp behandeld worden. Dit onderwerp is Het Koloniale Vraagstuk. De Indische specialisten in onze beweging, Cramer, J. E. Stokvis, Z. Stokvis, Vlaming, Vander Zee, Vijlbrief en Westerveld, hebben zich bereid verklaard als leiders van de kadercursussen op te treden, waarvan de algemeene indeeling zal zijn als volgt: Zaterdagsmiddags 5—6 J; Korte historische inleiding. Koloniale verhoudingen. Zaterdagsavonds 8—10J; Volksleven en volkscultuur in Indonesië (met lichtbeelden). Zondagsmorgens 10—12J: Hoe Indië bestuurd wordt. Volksbeweging in Indonesië. Zondagsmiddags ij—4: Onze taak in Indonesië. De bedoeling is, dat er na de inleidingen voldoende tijd overblijft voor het stellen en beantwoorden van vragen èn voor gedachtenwisseling. Tusschen de zittingen vinden gemeenschappelijke broodmaaltijden plaats. .De deelnemers van buiten vinden bij kameraden ter plaatse een onderkomen voor den nacht. Een syllabus wordt tijdig aan de deelnemers verstrekt. De organisatie dezer cursussen wordt als regel opgedragen aan de provinciale en, gewestelijke comité’s van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. Wij brengen in herinnering, dat tot deze kadercursussen toegang hebben de bestuursleden van partij-afdeelingen, vakafdeelingen, vrouwenclubs, A. j C. en Instituut uit den voor eiken kadercursus aangewezen kring. De besturen dezer’afdeelingen wijzen de deelnemers voor de kadercursussen aan en dragen de daarvoor noodige kosten. (De deelnemersprijs bedraagt gemiddeld ƒ2.50 per persoon.) Zij kunnen ook in aanmerking komende leden niet-bestuurders aanwijzen, indien de besturen daarvoor de kosten wenschen de dragen. , Bovendien behoeven leden, die zooveel belangstelling voor de cursussen aan den dag leggen, dat ze bereid zijn voor eigen rekening te gaan, niet te worden uitgesloten. Op deze wijze zullen wij op de kadercursussen slechts die deelnemers krijgen, welke voor het volgen van deze scholing het eerst in aanmerking komen. * * M. „Syllabus over koloniale politiek” door Ir. Ch. G. Cramer. Bij het Instituut voor Arbeidersontwikkeling is indruk verschenen een boekje in twee deeltjes eik van 80 blz. over Koloniale Politiek van de hand van onzen partijgenoot Ir. Ch. G. Cramer. De inhoud dezer deeltjes blijkt uit de volgende hoofdstukken : Inleiding, Land en Volk van Indonesië (waarbij een kort overzicht van de politieke

Sluiten