Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4- De sociale omstandigheden der tewerk te stellen arbeiders. De werkgevers moeten er in samenwerking met de bednjfsraden voor zorgen, dat bij ontslag en aanstelling van personeel bij overigens gelijke bekwaamheid, aan de sociale omstandigheden der arbeiders overwegende invloed wordt toegekend. Bovendien moeten de werkgevers in samenwerking met de bedrijfsraden nagaan, of zich onder het personeel personen bevinden, die uit ander bronnen overeen voldoend inkomen beschikken, en of deze 'met vermijding van onbillijkheden en zonder de belangen van het bedrijf te schaden, vervangen kunnen worden. Aan de arbeidsbeurzen wordt dezelfde verplichting opgelegd. Brieven over den Schoolstrijd. De consequentie der financieele gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs. (L’appétit vient en mangeant.) De wet der financieele gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs werkt nu een tiental jaren. De bedoeling der wetgevers is geweest, dat er zoo noodig in elke gemeente ook onderwijs zou gegeven worden, gedrenkt ineen kerkelijke leer. Verstandig opgevat zouden er dus zijn : I°. openbare scholen, waar de geest der verdraagzaamheid gekweekt wordt en 2°. sekte-scholen, n.I. katholieke bijzondere scholen en scholen met de bijbel. Wellicht een enkele Joodsche school. Maar als we nu, nadat de wet tien jaar gewerkt heeft, hef verwrongen beeld van ons onderwijs zien. dan schrikt menig voorstander van het bijzonder onderwijs van zijn eigen consequenties terug. Zoodat dezer dagen een hoofd vaneen school met de bijbel in arren moede eischte, dat we zouden terugkeeren van de dwalingen onzer consequenties. Weldra toch zullen er zooveel soorten van scholen zijn als kerkelijke richtingen. Wie geen vreemdeling in Jeruzalem is, weet wat dat zeggen wil. Niet alleen toch heeft elke ketter zijn letter, maar ook zijn kerk. En straks zijn school. Dus wordt ons land bedekt met tal van één- en tweemansschooltjes met hun drukkende last van kosten van bouw, onderhoud, algemeene leermiddelen, personeel en hun lichte vracht van kennis, die ze hun kinderen kunnen meegeven voor het leven. Amsterdam zou, indien het ten prooi was aan een dergelijke verbrokkeling, zijn aantal scholen moeten verdubbelen. En niet alleen de Protestanten zondigen in dit opzicht heel zwaar. Maar ook de Katholieken staan in deze schuldig. Eerst zetten ze de openbare school om ineen bijzondere, zooals onlangs in Weert, waar de acht openbare scholen met personeel aan het bijzonder onderwijs zijn overgegaan, zoodat daar thans geen onderwijs gegeven wordt voor kinderen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid. Daarna komen de geestelijke leerkrachten langzaam maar zeker de wereldlijke op zij duwen, waarna de verschillende parochiën hun strijd beginnen zooals inde protestantenwereld —, elk om een eigen school, wat Maastricht ons treurig illustreert. Een nieuwe parochieschool haalt die vaneen andere parochie half leeg» zooals de hervormde schoolde gereformeerde leeghaalt en omgekeerd zoodat er reeds enkele gesloten of voor andere doeleinden bestemd zijn. Zoo sterk is het dwingen om sekte-schooltjes, dat de ~Christelijke” regeering een stopwetje heeft moeten ontwerpen. Maar niet alleen de onnoodige scholenbouw eischt schatten, er komen vaak nog heel andere vrijmoedige verzoeken bij de gemeentebesturen binnen. In Zeeland is een plaatsje ’s-Heerenhoek, waar de gemeente ruim 400 gulden heeft neer te leggen voor de kinderen uit twee gezinnen, opdat die hun eigen school per fiets en per auto kunnen bezoeken. Een bestuur vaneen katholieke school op de lindegracht te Amsterdam vroeg onlangs

75° gulden voor een kast, terwijl de geraeente-inspectie en de rechtsche hoofdinspecteur van onderwijs in hooger beroep verklaren moesten, dat er in bedoelde school geen sprake kan zijn van onvoldoende bergruimte. Weer een andere christelijke school met kleine klasjes wenschte geld voor nieuwe rekenboeken omdat er een verbeterde nieuwe drukwas verschenen. Uitgever en schrijvers en de gem. inspecteur verklaarden echter eenstemmig, dat de bestaande druk zeer goed te gebruiken is. Enz. enz. Al etende krijgt men trek, m.a.w. hoe meer men heeft, hoe meer men hebben wil. Het Landelijk Comité voor de Openbare School. LANDVERHUIZING, Gaat. als gij emigratieplannen hebt. niet te rade bij belanghebbende wervers; slaat geen geloof aan wat zij U verrellen, maar tracht te weten te komen wat zij U ve rz vv ij g en. Wendt l' om inlichtingen althans nok tol de Nederlandsche Vereeniging l.and verhuizing. Bezuidenhoutsrheweg 07. Oen Haag, die uitsluitend Uw belangen dient ';V : ; . Vrouwenhulp aan „Zonnestraal”. Het „Zonnestraal”=spaarbusje. „Zonnestraal’ , de bekende Inrichting voor Arbeidstherapie te Hilversum, waar de t.b.c.-patiënten aller gezindten met arbeid als medicijn, weer geschikt gemaakt worden voor hun terugkeer inde maatschappij en hun familie, stelt tegenwoordig ook kleine aardige busjes beschikbaar voor hen, die af en toe of regelmatig een kleinigheid ten bate van het mooie werk van „Zonnestraal” willen offeren, „Zonnestraal” en in ’t bijzonder haar alom bekende voorzitter „Oome Jan” (de heer Jan A. van Zutphen) heeft daarbij en met vol vertrouwen het oog gericht vooral op de vrouwen. Hoevele huismoeders toch zullen dit bij uitstek zoo gemakkelijk middel om aan het sympathieke werk van „Zonnestraal” te helpen, niet willen aangrijpen ? leder, die zoo’n busje begeert, kan dit aanvragen bij het correspondentschap Amsterdam van „Zonnestraal”, Amsteldijk 9, tel. 22504, waar nog vele busjes op een gastvrije ontvangst inde bevriende gezinnen wachten. Ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid van de redaktie.) Geachte Redacteur. Bij deze verzoek ik u beleefd dit stuk in „De Metaalbewerker” op te nemen. Naar aanleiding van het bericht in „Voorwaarts” van 18 April j.1., waarin medegedeeld wordt dat de N.V.V.-delegatie op Dinsdag 21 April naar Indonesië vertrekt, wensch ik langs deze weg mijn verwondering uitte spreken, dat onze bondsvoorzitter Danz daar ook meê medegaat. Wij allen weten dat het contract van de Metaalbond is opgezegd, er dus belangrijke besprekingen op komst zijn met alle gevolgen daarvan. Zoo kan ik mij niet voorstellen, dat onze bondsvoorzitter maar liefst 6 maanden gemist kan worden. Als dat gaat, kan ik mij de werkwijze van het hoofdbestuur niet begrijpen, want het lijkt mij toch toe, dat de kapitein op het schip blijft als er gevaar dreigt. Hopende dat u dit in „De Metaalbewerker” wilt plaatsen, waarvoor bij voorbaat mijn dank, met bondsgroet, F. J. KUIVENHOVEN, (lid der afdeeling Delft). tg April 1931.

Onderschrift van de Redacteur. Aanvankelijk hadden wij geweigerd dit stukje op te nemen, omdat zoowel de bondsraad als het "’t vorige jaar gehouden congres aan deze reis van onze voorzitter sanctie hebben verleend. Maarde inzender was blijkbaar door die aanvankelijke weigering nogal van streek en zond ons deswege een onvriendelijk briefje, waarin hij deed uitkomen, dat wij z’n stukje niet durfden opnemen. Hij wilde bij de Commissie van Geschillen in beroep gaan. Dat nu is ons de heele zaak niet waarc vandaar dat wij het nu toch plaatsen. Kuivenhoven had overigens geen recht van beroep op genoemde commissie, hetgeen hem duidelijk zal worden als hij artikel 76 van het huishoudelijk reglement eens goed naieest. Hij zou beroep gehad hebben op het bondsbestuur. Intusschen, dit hebben wij hem nu bespaard. ’t Spreekt vanzelf, dat de andere bestuurders gedurende ’s voorzitters afwezigheid, diens werk moeten waarnemen. Dal geschiedt ook en vraagt wat meer opoffering van tijd. Overigens hebben de bondsbestuurders, met het dagelijksch werk inde Bond belast, genoeg capaciteiten om de voorzitter tijdelijk te vervangen. Aan de redactie van ~De Metaalbewerker”. Ondergeteekende, P. H. W. Bosschert, bondsn. 22086, lid van de nfdeeling IJmuiden, verzoekt opname van hei navolgende in het eerstverschijnend nummer van het weekblad ~De Metaalbewerker”, aangezien het hem onmogelijk is gemaakt om op de huishoudelijke vergadering zijner afdeeling. gehouden op 27 Maart j.1., te spreken. Aanleiding tot het schrijven van deze regelen is het stukje, voorkomende in ~De Metaalbewerker” van ;8 April j.l. van de correspondent der afdeeling IJmuiden. waarbij tevens een ter vergadering der afdeeling aangenomen motie is vermeld. Het had wel aanbevelig verdiend, indien genoemde correspondent ook eens precies had medegedeeld, hoe de handelwijze van het bestuur der afdeeling op die vergadering van 27 Maart is geweest. Die handelwijze was, om het maar heel zacht uitte drukken, weinig serieus. Na het opmaken vaneen 3-tal voor de functie van bode-administrateur, is de hetze tegen het bondsbestuur begonnen. De schrijver had moeten mededeelen, dat op de convocatie van de op 13 Maart gehouden jaarvergadering o.m. als punt 4 voorkwam: ..Bestuursverkiezing (Het bestuur stelt zich niet herkiesbaar) Op deze vergadering heeft de voorzitter op unfaire wijze gesproken over het hoofdbestuur en eenige bondsraadsleden. Er werd besloten zoo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen en het hoofd bestuur uitte noodigen voor een bespreking over het plaatsen van de afdeelings voorzitter als No. 2 op de voordracht voor bode-administrateur. Dit was dan de vergadering die op 27 Maart j.l. gehouden is en waarover de correspondent in dit blac geschreven heeft. Dat deze vergadering dooreen groot aantal leden bezocht was, zal niemand verwonderen als men verneemt, dat enkele bestuursleden de menschen hebben bewerkt om hen bij hun streven te steunen. Diegenen onder de leden, welke zich niet voor een hetze tegen het bondsbestuur wilden leenen, liet men ongemoeid. De motie door het bestuur ter vergadering ingediend, was reeds tevoren geschreven en de aanneming aan ’t slot geschiedde niet al te democratisch, want wie er tegen was, moest de hand opsteken. Zoo werd de motie met mijn stem tegen, aangenomen. Na de bespreking in Juni 1928 over het aanstellen vaneen vrije man, was de voorzitter reeds van meening, dat hij alleen en niemand anders, daarvoor in aanmerking kwam. Geen wonder dus dat zoodra bekend werd, dat hij slechts als No. 2 op de voordracht was geplaatst, de hetze tegen het hoofdbestuur begon, terwijl gelijktijdig de minder serieuze behandeling tegenover zijn tegen-candidaat, een aanvang nam. Dat de correspondent de voorzitter tot inde wolken verheft, kan ik mij indenken. Want deed hij ’t niet, zoo zou de voor deze zaak gemaakte propaganda een wassen neus blijken te zijn. Maar dat hij reeds 10 jaar dat zelfde werk deed en dan nog wel onbezoldigd zooals de correspondent schijft, is absoluut onjuist, daar de geheele administratie der afdeeling gedurende 15 en 13 jaren door twee andere personen is waargenomen. De correspondent schrijft dat de afdeeling wikte, doch hel hoofdbestuur beschikte. Neen, zoo is het niet, want nooit

of te nimmer is die zaak op een huishoudelijke vergadering aan de orde geweest. Heeft het hoofdbestuur beschikt? Neen correspondent, dit college maakt een drietal op en zoekt daarvoor de menschen met de beste capaciteiten uit de sollicitanten. Dat de man, die het bestuur wilde hebben, te oud was, deed na de samenstelling der groslijst weinig meer ter zake. Met goedvinden van ’t bestuur is de voorzitter No. 2 geplaatst en daarmede had het af moeten zijn. De bondsraad is het ten slotte die de keuze doet. De aanwezige hoofdbestuurders hebben ter vergadering een duidelijke uiteenzetting gegeven, al was het ook onder aanhoudende interrupties als gevolg van de ontketende hetze. Dat hij agressief van aard is en in staat tegen de tegenstanders op te tornen, ach correspondent, u bent bezig hen nu reeds schrik aan te jagen. Maar die tegenstanders zouden echter niet geduld hebben dat een mede-bestuurder een smeekbede richtte tot het bondsbestuur onder de uitroep; ik zou wel op m’n knieën willen vallen als jullie hem no. i op de voordracht plaatst. En wat overigens te denken vaneen sollicitant die er ’n rechtspositie aan wil geven om toch maar bode-administrateur te wor den ? Ik hoop met de correspondent dat er snoedig een eindo aan mag komen Maar daarnaast hoop ik dat snnedi" de bondsraad ons de man zal geven die men ’t meest geschikt acht voor deze functie. P. BOSSCHERT. IJmuiden-Oost, 26 April 1931. Advertentiën. LEDEN VAN DE AFDEELING ROTTERDAM! Wilt gij GEEN loonderving bij ziekte? Sluit L dan aan bii het Metaalbew. Ziekenfonds ..VOORZORG VOORKOMT ZORG” Inlichtingen bij de boden en bij den secretaris D. RIETVELD, Heer-Daniëlstraat 78. METAALBEWERKERS! Volgt een cursus voor diploma electrisch lasschen, het vak der toekomst, aan de Eerste Ned. Vakschool ~De Laschbong”. Overtoom f, Amsterdam (W), telefoon S22SO. Het geheele jaar door dag- en avondlessen. per cursus f 40. Aanvang enz. te regelen aan de school, dagelijks tusschen q—12 en 2—4 en ’s avonds van 7—lo uur. Tevens reparatie-inrichting; onder garantie. Aanbevelend J. M. Harms. Koopt Uw SCHOENWERK IN „De Vooruitgang” K A. DE VOOGD, te DEN HAAG, WEIM AR STRAAT 90 en WESTEINDE 190 (2e huis vanaf de Warmoezierstraat) en toont na het koopen het lidmaat schapsbewijs van Uw Bond. Het geeft U en Uw gezin ongekende voordeelen. Let op de juiste adressen. KOSTHUIZEN-CENTRALE EINDHOVEN. Aan belanghebbenden deeten wij mede, dat het adres van de v. d Moderne Vakbeweging is veranderd, en tot vertegenwoordiger is benoemd; W. VAN GIJZEL, Harmoniestraat 22, Eindhoven. Voor kosthuizen gelieve men zich tot bovenstaand adres te wenden. Het Bestuur van den Eindhovenscher. Bestuurdersbond. N.V. Arbeiderspers. Amsterdam, Keizcrsgt 17Ü.

Sluiten