Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vanaf deze plaats brengen wij een woord {van dank voor het werk dat hij voor onze afdeeling heeft verricht en spreken de wensch uit, dat hij; binnen korte tijd jweder in staat zal zijn om het organisatiejsverk te hervatten. Onze vriend J. Bulens (2e voorzitter) Verd met algemeene stemmen tot ie voorzitter gekozen. Bulens is geen onbekende voor ons. De laatste jaren had hij de functie van 2e voorzitter, terwijl hij vroeger ie secretaris was. We twijfelen dan ook niét of de leiding k weder in goede handen. AMSTERDAM. Vereeniging tot stich* ting van socialistische leeszalen. Dezer dagen is te Amsterdam opgericht de „Vereeniging tot stichting van socialistische leeszalen”. Deze vereeniging stelt zich ten doel de oprichting vaneen of meer leeszalen ■ te Amsterdam, waar voor haar leden aanwezig zal zijn een zoo volledig mógelijk aantal dag-, weekbladen en tijdschriften, betrekking hebbende op het socialisme in al zijn schakeeringen. Reeds geruime tijd werd de behoefte aan 'zoodanige leeszalen gevoeld, temeer waar geen der bestaande leeszalen op dit gebied uiteraard volledig is, Het ligt inde bedoeling de socialistische leeszaal te maken tot een centrum, waar men rustig gelegenheid tot studie kan vinden en kennis kan nemen yan de steeds omvangrijken literatuur zoowel op de algemeene gebieden als socialisme, anarchisme, syndicalisme, anti-militairisme, enz., als de speciale gebieden van socialistische wetenschap, cultuur en maatschappijleer (sociologie, oeconomie, paedagogie, literatuur, kunst, geschiedenis, vrouwen-, jeugd-, vredes-, sportbeweging enz.), waarbij door aan alle richtingen gelijkelijk aandacht te schenken de ruimst mogelijke oriëntatie verzekerd zal zijn. Het voorloopige comité, bestaande uit Henk Brugmans, Edo Fimmen, mevr. A. Harrenstein, E. Katan, Jef Last, J. Nu nes Vaz, Paul F. Sanders, mr. J. Volkhoff en Joh. Winkler, verzoekt een ieder, die voor dit plan tot stichting van 'een socialistische lees- en studie-centrum principieel voelt, zijn (haar) instemming te betuigen, door zoo spoedig mogelijk inzending van naam en adres aan: E. Katan, Lutmastraat 5 h., Amsterdam, Zuid, zulks; opdat een voorloopig overzicht verkregen kan worden van de belangstelling en aldus daarmede rekening kan worden gehouden bij: de vaststelling der contributie en de definitieve keuze van de plaats voor de localiteit. DORDRECHT. (J. v. H.) Wij deden onze leden mede, dat vanaf Maandag 1 Juni het kantoor is verplaatst van Adr. v. Blijenburgstraat 3 naar Voorstraat 396. Voorloopig blijft het telefoonnummer nog 1351. Dit zal echter vermoedelijk in September 3771 worden, vanwege de automatiseer! ng van de telefoondienst. SLIEDRECHT. (Corr.) He gaat met inschrijven van nieuwe leden nog gestadig voort. Geen week gaat voorbij zonder dat wij winst boeken. ? < Maar, makkers, het moet in veel vlugger tempo gaan, indien wij ten minste binnenkort aan het cijfer van 200 leden willen komen. Indien we allen ons best doen, is het zeker niet onmogelijk om nog een 40-tal aan het huidige ledental toe te voegen. Ons naaste doel zij dus: op naar de 200 leden I V Hier ter plaatse worden pogingen aangewend om tot oprichting vaneen afdeeling van de A.J.C. te komen. Onze leden wekken wij op hieraan hun medewerking te verleenen, in het bijzonder hen, die kinderen hebben welke inde leeftijd zijn dat zij kunnen toetreden. Die leeftijd varieert van 12 tot 20 jaar. Men kan zich opgeven bij P. Remans—v. d. Houten, Willemsplein 7. leder die dit streven op, eenigerlei wijze kan bevorderen, wekken wij op dit te doen. UTRECHT. (G.) Ledenvergadering. Binnenkort zal de jaarlijksche ledenvergadering gehouden worden, waarbij dan weer een deel van het bestuur aan de beurt van aftreding is. Ditmaal zijn het de bestuurders A. de Jong, J. J. Net, K. Perk en J. H. Wiegerinck, die1 zich allen weer herkiesbaar stellen. Niettemin bestaat nog gelegenheid om idesgewenscht candidaten te stellen en wel tot en met 8 Juni a.s. Opgaven daarvoor kunnen gedaan worden op het kantoor Jan Pieterszoon Koenstraat 21. ■¥■ * *■ „Kunst en Strijd”. De metaalbewerkersharmonie „Kunst en Strijd” nam Maandag 25 Mei (2e Pinksterdag) deel aan het muziekconcours te Bilthoven. Onze afdeeling moest inde afdeeling

„Uitmuntendheid” uitkomen. Tot ons groot genoegen kunnen wij mededeelen, dat zij inde concert wedstrijd de ie prijs wist te behalen met 320 punten. In dé negen jaar van haar bestaan heeft zij blijk gegeven, dat door onderlinge samenwerking veel te bereiken is en dat zij de kleine crisis, nu een jaar geleden, weer ruimschoots te boven is. Wij zouden zeggen, dat ze veel gezonder is geworden. Onnoodig te zeggen, dat wijde kranige directeur Piet v.d. Hurk en zijn trouwe medewerkers, gaarne onze hulde brengen voor deze mooie prestatie. Deze overwinning bréngt verplichtingen mee, want zeer zeker zullen nu nog hoogere eischen aan ons corps gesteld moeten worden. En naar wij vernamen moeten eenige zeer kostbare instrumenten aangeschaft worden, waarvoor de penningmeester wel geld zou willen voteeren als het inde kas aanwezig was. We doen dan ook inde eerste plaats een ernstig beroep op onze leden om donateur van onze muziekvereeniging te worden. Minimum contributie 25 cent per maand, hetgeen bij u aan huis opgehaald wordt. Onze muziekvereeniging heeft geen beschermheer, die in ruil voor eenige vacantiedagen dure instrumenten betaalt. Alles moet van onze eigen menschen komen, die

maar al te veel door het noodlot getroffen worden. En hoe dénken onze leden-muzikanten er nu over die hun tijd en medewerking geven aan z.g.n. fabrieksmuziekcorpsen of aan allerlei andere burgercorpsen ? Men kan nu in eigen corps zijn muzikale talenten uitleven. We hopen dat ook in deze richting ~Kunst en Strijd” winst mag boeken. Brieven over den Schoolstrijd. Schoolstrijd ~und kein Ende”. Waarschijnlijk, lezer, zijn u de plaatsen Molenaarsgraaf en Brandwijk niet bekend? Jammer, maar het is te verhelpen. Als u een uitvoerige kaart voor u neemt, kunt u ze vinden, inde omgeving van Gorcum. En in die buurt speelde zich het volgende genoeglijke spel af. Daar in Molenaarsgraaf stond een Openbare School, die door ongeveer 50 leerlingen bezocht werd. Inde gemeente Brandwijk, vlak bij dus, bevond zich een christelijke school, die ook leerlingen trok uit Molenaarsgraaf. Zoo was het geruimen tijd en de ouders vonden dit best. Totdat... een nieuwe dominee in Molenaarsgraaf beroepen jverd, die zich in drie maanden tijd ont-

poppen zou als een verwoed strijder voor een eigen school. Inplaats de school in Brandwijk, waar onderwijs gegeven werd in overeenstemming ook met de denkbeelden van den nieuwen predikant, ds. Lekkerkerker, inplaats nu deze school uitte bouwen tot een behoorlijke groote school, had deze werker inde wijngaard des Heeren liever zijn eigen schooltje, al was dat ook kleiner. En nadat hij de ouders bezocht had, werd in Juli 1929 de aanvrage ingediend, die in October d.a.v. werd behandeld inden Raad. Daar blefek al, dat het ook dezen keer met de handteekeningen niet geheel zuiver was. Eender raadsleden sprak zelfs van „misleiding”. Enfin, aan de wettelijke bepalingen was voldaan, en dies willigde de Raad met 4 tegen 2 stemmen de aanvrage in. Ten behoeve vaneen beroep, bij Gedeputeerde Staten ingesteld, volgde een uitgebreid onderzoek. Hoofdinspecteur Rienks te Den Haag en Inspecteur Brouwer te Gorincbem adviseerden Ged. Staten het raadsbesluit te vernietigen, hetgeen op 21 Juli 1930 geschiedde, op grond o.m. van: dat hun College (Ged. Staten) de overtuiging heeft, dat de betrokken ouders in ieder geval bij het plaatsen hunner handteekeningen van de zijde van het schoolbestuur onvoldoende voorlichting omtrent deze schoolstichting hebben ontvangen. In ambtelijke rapporten pleegt men zich niet al te heftig te uiten, nietwaar ? Maar „onvoldoende voorlichting” houdt voor ons „voldoende inlichting” in. De Raad van Molenaarsgraaf ging niet, de Diaconie der Ned. Herv. Gem. ging' wel in beroep bij de Kroon. En op 24 December 1930, dus daags voor Kerstmis kwam de „blijde booschap” uit Den Haag: Het besluit van Ged. Staten was de school alsnog toegestaan. En zoo is ook deze schoolstrijd weer volstreden. Een paar vragen rijzen nu! Ten eerste: Wie of wat wordt er nu eigenlijk beter van? Het openbaar onderwijs zal er niet op vooruitgaan, dat is duidelijk. Het christelijk onderwijs dan misschien? Integendeel. De school inde gemeente Brandwijk (met ongeveer 140 leerlingen) zal een deel daarvan moeten afstaan en zal op den duur een tweemans-school worden. En de nieuwe school zal het ook heel moeilijk verder kunnen brengen dan tot een tweemans-school. En hoe het onderwijs is aan een school waar twee leerkrachten tezamen zes of zeven klassen te verzorgen hebben, dat kan ieder begrijpen. Neen, voor zoover wij zien spint geen der partijen er zij bij. Een tweede vraag is dan; Waartoe dient dan dit alles? Waarvoor in deze twee gemeenten zoo lang de gemoederen verontrust, de menschen tegen elkaar opgezet? Lezer, op deze vraag weten wij ook geen antwoord, ’t Zal toch niet énkel „Streberei” van dominee Lekkerkerker geweest zijn ? Aan het slot van het artikel in „Volksonderwijs” van 27 Maart 1931 (waaraan wij onze gegevens ontleenden) staat dan: „Als de voorteekenen niet bedriegen, zullen rondom de school aan den Vuilendam (Brandwijk) drie bijzondere schooltjes verrijzen .. .” Ideaal vooruitzicht. Een christelijke moederschool, de bestaande,; met dan nog twee leerkrachten en daaromheen drie één-mansschooltjes. Wat zal het onderwijs dan goed worden! Het Landelijk Comité vooi; de Openbare School. De Litografen en Chemigrafen vieren feest! Onze N.L.F.C.8., in het kort genoemd „de Lito-Fotobond”, organiseert op Zaterdag 6 en Zondag 7 Juni a.s. enkele feestelijkheden naar aanleiding van het feit, dat 25 jaar geleden de chemigrafen hun organisatie stichtten, die sedert een 20-tal jaren met de litografen en steendrukkers de sterke moderne N.L.F.C.B. vormen. Het is begrijpelijk dat onze kameraden van de Lito-Fotobond dit feit niet zonder meer willen laten voorbijgaan. Daarom besloten zij een tentoonstelling te organiseeren van chemigrafisch drukwerk (clichédruk), die gehouden zal worden van Vrijdag 5 tot Woensdag 10 Juni, in het Odd-Fellowhouse, Keizersgracht 4.28—430 te Amsterdam. De tentoonstelling is de geheele dag en ook ’s avonds geopend. Zij is gratis toegankelijk, ’s Avonds zal bovendien de film over chemigrafie, die de bond heeft laten vervaardigen, vertoond worden. Nu de chemigrafie (clichédruk) in ons dagelijksch leven zoo’n belangrijke plaats is gaan innemen, is deze tentoonstelling ook voor onze leden belangrijk. Zij zal o.a. volledig laten zien op welke wijze al die foto-illustraties gemaakt worden die wij tegenwoordig inde dag-, week- en ook vakaladen vinden. Daarnaast organiseert de •Lito-Fotobond op Zaterdag 6 en Zondag 7 Juni, ’s middags yan 2 tot 5 uur, pp het terrein yan de

Toestand van den Bond op 1 Mei 1931. j_, ( <D <Ü .4 J3 c/i B 'S § 2 -L .gSü üguft Si gj | «rs + '«S -gg -3"' rtS | AFDEELINGEN -g ~ & en ~g » S«. & f* is< -SS- -aS -I -5S ° |~ g- ~ O |g |„ <J > g* <§■ <g- < * ||| s > 1 Alfen a/d Rijn 111 108 +3 111 j 3 ( 15 j 3 I 400 34 2 Alkmaar 159 158 -j- 1 161 2 16 * 597 24 3 Almelo 121 114 +7 101 3 9 12 422 25 4 Amersfoort 149 139 +lO 132 1 16 2 561 37 5 Ammérstol-Bergambacht 28 28 29 2 7 108 2 6 Amsterdam 6270 6221 +49 5960 41 1063 133 23440 976 7 Apeldoorn 275 273 + 2 269 25 1 1047 22 8 Arnhem 496 492 +4 494 3 94 37 1786 135 9 Baarn 71 69 + 2 64 7 6 245 13 10 Bergen op Zoom 67 65 + 2 65 7 8 256 3 11 Beverwijk 150 145 + 5 119 17 545 17 12 Borne 52 51 + 1 _ _ 9 13 200 7 13 Breda 250250 240 1 44 40 939 52 14 Bussum 66 67 1 63 6 6 249 6 15 Cappelle a. d’lJssel 122 121 + 1 121 34 4 450 35 16 Cuiemborg '. 96 95 + 1 95 63 359 18 17 Delft 687 683 + 4 659 5 115 100 2542 134 18 Delfzijl 120 H6 +'4 99 36 2 418 39 19 Deventer 626 622 + 4610 5 64 124 2398 72 20 Dieren 134 130 + 4 92 1222 485 19 21 Doetinchem ; 99 94 + 5 93 2 16 20 410 34 22 Dordrecht 1663 1656 + 7 1627 5 253 155 6152 286 23 Ede 19 17 +2 16 4 69 6 24 Eindhoven 650 650 575 105 360 2514 88 25 Enkhuizen 40 42 2 35 4 156 12 26 Enschedé 436 426 +lO 400 6 55 38 1565 134 27 Geleen 57 57 43 212 205 13 28 Goor 32 32 331 24 117 4 29 Gorinchem 340 339 + \ 326 l 62 53 1173 155 30 Gouda 123 12l + 2 113 112 477 8 31 Gouderak 26 25 + 1 25 2 95 4 32 Groningen 737 689 +4B 576 3 87 15 2667 114 33 Go iw 48 47+ 1 47 1 188 4 34 Haag, den 2467 2442 +25 2359 12 469 15 8884 563 35 Haarlem 1249 1235 +l4 1112 12 108 93 4850 166 36 Hardinxveld 181 475 + 6 170 2 60 1 675 23 37 Harlingen 42 40 + 2 23 -3 148 7 38 Helmond ,105 105 71 18 4 373 25 39 Hendrik Ido Ambacht 250 233 +l7 226 1 89 897 77 40 Hengelo 1020 1007 +l3 965 7 81 150 3954 103 41 ’s-Hertogenbosch 44 46 2 41 122 169 3 42 Hilversum 563 568 5 550 5 72 147 2214 113 43 Hoogezand-Sappemeer 191 180 +ll 138 122 685 26 44 Hoorn 63 64 1 63 9 247 8 45 Kinderdijk 137 435 +2 124 42 3 495 46 Krimpen a/d Lek 158 458 156 35 16 596 29 47 Krimpen a/d IJssel 175 163 +l2 155 25 627 19 48 Krommenie-Wormerveer 140 434 -j- 6 121 2 7 516 8 49 Leeuwarden. 243 237 + 6 212 3 38 3 912 50 50 Leiden 695 692 + 3 647 5 125 47 2621 135 51 Lekkerkerk 104 401 + 3 99 35 65 354 42 52 Lemmer 2727 28 32 108 1 53 Maassluis 29 28 + 127 71 101 6 54 Maastricht 41 40 + 1 34 31 143 4 55 Meppel 18 18 11 2 68 56 Middelburg 213 213 212 2 21 43 853 18 57 N. Lekkerland 54 54 51 2 16 3 175 31 58 Nijmegen 336 338 2 303 1 61 97 1419 49 59 Oude Pekela 42 41 + 1 39 17 149 14 60 Oudewater .. • 12 42 13 10 49 61 Papendrecht 226 217 + 9 212 1 88 14 821 62 Pernis 18 43 48 3 374 _ 63 Ridderkerk 386 376 +lO 336 1 80 23 1374 95 64 Rotterdam 7715 7665 +5O 7390 21 2394 32 29362 1365 65 Schiedam 1881 1871 +lO 1808 6 550 46 7010 345 66 Schoonhoven 53 54 1 54 1 8 2 208 4 67 Sliedrecht . 147 442 + 5 134 1 39 1 547 12 68 Sneek 82 80 + 2 75 25 2 312 10 69 Stadskanaal 73 73 66 14 263 17 70 Terborg-Gaanderen 195 186 + 9 156 33 66 629 21 71 Tiel 361 360 + 1 352 _ 46 74 1412 51 72 Tilburg... * 76 73 + 3 65 13 3 283 16 73 Utrecht 1911 4904 + 7 1833 9 412 47 7251 257 74 Vaassen 293 302 9 297 2 26 67 1134 28 75 Veendam 132 125 -1- 7 114 1 16 485 30 76 Velp 150 ISO 148 12 41 584 6 77 Venlo 89 94 2 78 1 20 3 346 30 78 Vlaardingen 327 327 313 56 1274 40 79 Vlissingen 1077 1077 1075 3 158 13 4363 113 80 Voorburg 51 52 1 54 1 8 176 14 81 Wagenipgen 45 44 + 1 41 8 161 8 82 Weesp 202 198 + 4 188 4822 740 56 83 Westerbroek 57 51 + 6 42 1 16 2 174 41 84 Winschoten 171 166 + 5 166 – 49 5 596 85 Ijlst 23 23 24 3 13 94 4 86 IJmuiden 467 450 +l7 403 2 40 193 1813 26 87 IJsselraonde 140 138 + 2 129 1 34 1 517 25 88 Zaandam 263 260 + 3 249 1 52 1000 47 89 Zaandijk 86 85 + 1 84 23 1 320 15 90 Zaltbommel 69 67 + 2 66 30 12 255 13 91 Zeist 137 135 + 2110 1 13 20 433 13 92 Zutphen 160 161 -1 136 29 2 594 20 93 Zwolle 131 127 + 4 112 1 19 36 466 39 94 Verspreide leden 145 144 + 1 131 2 23 1 520 58 Totaal 40258 39820 +438 37802 205 7946 2619 -T 1

Sluiten