Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. en W. hebben, ten einde hen van voorlichting te dienen omtrent de ten deze te treffen maatregelen, welke zij voorloopig beperkt hebben tot de bouwvakken en het metaalbedrijf, omdat in deze vakken te Rotterdam de werkloosheid het grootst is, een commissie in het leven geroepen, waarin van de zijde van de gemeente zitting hebben als voorzitter de directeur van de gemeentelijke arbeidsbeurs en als lid de algemeene inspecteur van het gemeentelijk onderwijs en waarin voorts de navolgende corporaties zijn vertegenwoordigd, t.w.: 1. de afdeeling Rotterdam van de Metaalbond; 2. de Rotterdamsche Kring van de Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging; 3. de Bond van Patroonsvereenigingen in de Bouwvakken ; 4. de afdeeling Rotterdam van de Nederlandsche R.K. Bond v. Bouwpatroons; 5. de vereeniging „De Ambachtsschool”; 6. de Rotterdamsche Bestuurdersbond; 7. de Rotterdamsche Christelijke Besturenbond ; 8. de afdeeling Rotterdam van de R.K. Volksbond; 9. het Plaatselijk Arbeids-Secretariaat. Bedoelde commissie is eenstemmig tot de conclusie gekomen, dat het aanbeveling zou verdienen over te gaan tot instelling van dagcursussen voor werklooze vaklieden uit genoemde bedrijven. Aan de hand van de ingekomen verzoeken van werkloozen tot het volgen van vakonderwijs heeft de commissie na verkregen machtiging van burgemeester en wethouders, cursussen voor timmerlieden, machinale houtbewerkers, meubelmakers, loodgieters, bankwerkers, electriciens en koperslagers, ingesteld. Aan deze cursussen, welke op 13 April 1.1. een aanvang hebben genomen, wordt 15 uren per week onderwijs gegeven. Op 4 Mei 1.1. is voorts een cursus voor autogene- en electrische lasschers begonnen, waarop gedurende 6 uren per week onderricht wordt verstrekt. Aan de cursussen is een zestal leeraren verbonden, terwijl de algemeene, technische leiding der cursussen bij eender commissieleden berust. Het volgen van al deze cursussen, die worden gehouden inde ambachtsschool aan de Katshoek, is geheel kosteloos. Voor deelneming aan bedoelde cursussen hebben zich in het tijdvak van 13 April tot en met 29 Mei 1931 in totaal 488 werkloozen aangemeld. Van dit aantal werden door de commissie 413 personen, na zorgvuldige selectie, tot de cursussen toegelaten. Van laatstgenoemd aantal gaf echter ongeveer 27 pCt. geen gevolg aan een oproep om de cursussen te volgen, zoodat het aantal opgekomen cursisten op 296 gesteld moet worden. In genoemde periode verlieten 128 personen de cursussen, zulks op grond dat zij inmiddels tewerk werden gesteld, dat zij wegens ziekte of huiselijke omstandigheden van het volgen van het onderwijs moesten afzien, of dat zij met name het theoretische gedeelte van het onderwijs niet wenschten te volgen. Voorts bleven enkele personen weg, zonder dat de reden daarvan aan de commissie bekend is geworden. De absentie der cursisten bedroeg gemiddeld rond 50 pCt. Herhaaldelijk kwam het voor, dat cursisten eenige dagen wegbleven omdat zij tijdelijk tewerk waren gesteld of werk trachtten te vinden, terwijl uiteraard ook cursisten wegens ziekte of andere oorzaken absent waren. Meermalen werd echter ook verzuimd zonder dat zulks gemotiveerd geacht kon worden. Op alle cursussen wordt voorloopig nog theoretisch onderwijs gegeven, met uitzondering van die voor timmerlieden, loodgieters en koperslagers, waarop ook practisch onderricht wordt verstrekt. Ook het autogene- en zoo mogelijk het electrische 'lasschen zullen binnenkort practisch worden onderwezen. Over het algemeen is de wenscheliikheid van theoretisch onderwijs wel zeer gebleken. Voor verscheidene cursisten was nog onderricht in het elementaire rekenen en in het teekenen van zeer eenvoudige onderwerpen noodzakelijk. Vooral bij de cursus voor het lasschen kwam de behoefte aan theorie over dit vak wel zeer duidelijk tot uiting. Meerdere cursisten, die reeds practisch laschwerk hadden verricht, bleken nooit voldoende begrepen te hebben het gevaar waaraan zij zich zelf en hun mede-arbeiders bloot stelden bij het gebruik van de bij het lasschen benoodigde toestellen en erkenden dan ook, dat dit theoretisch onderwijs voor hen van veel belang is. De deelneming aan de cursussen kan, gezien het groot aantal werkloozen inde bouwvakken en de metaalbedrijven te Rotterdam, nog niet in alle opzichten bevredigend worden genoemd. In verband hiermede meent de commissie de aandacht van de betrokken organisaties van werkgevers en overige belanghebbenden er op te moeten vestigen, dat de gelegenheid om de cursussen te volgen alsnog open staat en dat het gewenscht is de deelneming aan deze cursussen zooveel mogelijk te bevorderen.

VLISSINGEN. (v. Sp.) Vrijdag 26 Juni j.l, hield onze afdeeling haar jaarvergadering. In het algemeen geven wij van huishoudelijke vergaderingen geen verslag. Deze had echter een bijzonder moment, dat wij willen vastleggen. Dit was n.l. het heengaan van onze bestuurder P. Brassser, wiens gezondheid aanleiding was zich terug te trekken. Piet was een onzer echte getrouwen en toen in 1917 onze afdeeling in buitengewoon financieele moeilijkheden raakte, was hij bereid de functie van penningmeester te aanvaarden. Sindsdien bleef hij, hoewel niet in deze functie, in ons afdeelingsbestuur en aan de samenwerking met hem wij schrijven namens ons bestuur hebben wijde beste herinneringen. Het welgemeende applaus dat volgde op eenige welgekozen woorden van de voorzitter bij dit afscheid, had hij inderdaad verdiend. Wij weten, liever was hij in ons midden gebleven. Het onmogelijke kunnen wij echter niet verlangen. ♦ ♦ In ons vakblad van 23 Mei j.l. schreven wij over eenige handelingen van de Vlissingsche gemeenteraad. Naar aanleiding hiervan richtte dein dit schrijven genoemde wethouder zich tot onze Bestuurdersbond. Uit zijn schrijven lezen wij, dat hij uit ons artikel de conclusie getrokken heeft, dat wij zouden hebben beweerd, dat hij debet zou zijn aan de zelfmoord van H. En zoo wij vernamen, moet hij jdch dit nog al aangetrokken hebben. Deze ernstige beschuldiging hebben wij noch gewenscht, noch bedoeld. Men leze dus uit ons artikel niets anders dan een, zij het felle, belichting van de op bedoelde raadsvergadering afgespeelde komedie. Brieven over de Schoolstrijd. „Wat ons te wachten staat, als de Commissie Rutgers haar zin krijgt.” ~De Bode”, orgaan van de Bond van Ned. Onderwijzers draagt in zijn nummer van 29 Mei j.l. de volgendespottende tweespraak op aan Mr. Rutgers: Tweespraak. Aan Mr. V. H. Rutgers, voor zijn „Vliegende Blaadjes”. Vreemdeling: Kunt u me, heel in het kort, aangeven, hoe men het in uw land moet aanleggen om een school te stichten voor rekening der openbare kassen en ze daarna in stand te houden voor rekening dier zelfde kassen ? Ik heb daarover een en ander gehoord, maar ’t is me duister gebleven . . . Hollander: ’tls een beetje moeilijk op het oogenblik, er is een herziening aanhangig en men zegt dat wel tametijk-wel vaststaat hoe die herziening worden zal. Vreemdeling: Ik kom graag thuis met de nieuwste gegevens over uw land. Hoe zal het worden wanneer die herziening doorgaat ? Hollander: Dat is het gauwste met een voorbeeld duidelijk gemaakt. Onderstel, we zijn ineen gemeente met minder dan 25000 zielen. Welnu, iemand die een eigen school voor gemeenschapsgeld wil stichten en in standhouden, begint met een vereenigingetje te stichten, bij voorbeeld met zijn buurman en zijn zoon. Het driemanschap stuurt een briefje naar de Raad en verzoekt om medewerking voor het bouwen vaneen school voor vijftig leerlingen. De Raad moet dan de medewerking verleenen. Vreemdeling : Moet hij dat ? Hollander: Ja. Ik was juister geweest, als ik gezegd had: het driemanschap commandeert ineen briefje de Raad, medewerking te verleenen. Want weigeren mag niet: aan de voorwaarden is voldaan; weigert de Raad toch, dan wordt hij eenvoudig gecommandeerd mee te werken door de hoogere autoriteiten. O ja, ik vergat nog één voorwaarde: het driemanschap moet zich bereid verklaren, wanneer het zaakje doorgaat, dertig procent van de bouwsom als waarborgsom te storten. Vreemdeling; A ha, wdérborgsom; dus ze wagen er kapitadl aan... Hollander: Wacht even; dat kapitaal kunnen ze overal leenen, bijvoorbeeld bij een aannemersfirma, of door bemiddeling vaneen aannemersfirma; de gemeente geeft er een zeer goede rente voor, een half procent meer dan de geldende rentevoet. Vreemdeling: Maar als de school mislukt, als er geen leerlingen komen, dan is dat waarborggeld toch verbeurd ? Hollander: U zegt het goed: Ms. Maar die waarborgsom loopt pas gevaar na acht jaar. En dus gaat ons driemanschap zijn gang. De gemeente betaalt de bouw van het schooltje. Laat ons zeggen; met twee

lokalen en naar de eisch van tegenwoordig. Betaalt de meubelen, de aan te schaffen leermiddelen. Plet driemanschap stelt een leerkracht aan, een „hoofd”, het Rijk betaalt het salaris. Er komen bijvoorbeeld tien leerlingen... Vreemdeling: Hè? En het Rijk betaalt het hoofd? En de waarborgsom... Hollander; Acht jaar lang betaalt het Rijk het hoofdensalaris en blijft de waarborgsom onaangetast. Maar dan wordt het gevaarlijk. Het driemanschap gaat rekenen. Hoeveel leerlingen er de laatste twee jaar waren. Zijnde vijftig bereikt (dan is er inmiddels een tweede leerkracht voor Rijksrekening aangesteld) en laat het zich tianzien dat de vijftig blijven, dan kan men doorgaan met het schooltje. De openbare kas betaalt alles, de waarborgsom blijft z’n behoorlijke rente opbrengen, ’t Is alleen de Jrwestie: ’t leerlingenaantal inde gaten te houden, om het bijtijds te zien aankomen wanneer het over drie jaar gemiddeld beneden de vijftig zal dalen. Vreemdeling: Ja maar wanneer nu na acht jaar uw driemanschap merkt de vijftig niet te halen ? Hollander: Nou, dan schrijven ze een briefje: we hebben ons vergist, we geven het op, we willen van het zaakje af. Ze geven ’t schooltje, met alles wat er in is, aan de gemeente terug, ontslaan de leerkracht en rekenen af; krijgen hun volle waarborgsom terug. Vreemdeling: En die arme leerkracht... Hollander: Komt op wachtgeld. Krijgt eerst een vol jaar z’n volle salaris van het Rijk, en daarna acht jaar 65 procent. De „vereeniging” wordt ontbonden. Maar ons driemanschap richt een nieuwe op. Die stuurt een briefje naar de Raad; complimenten en dat ze een schooltje willen oprichten. Of de Raad maar dokken wil. De Raad biedt het vrijgekomen schoolgebouw aan. Nou, vooruit, ons driemanschap zal d’r genoegen mee nemen, maarde eerste inrichting moet wat royaler dan dat oue boeltje, dat al acht jaar gebruikt is, hoor. De oude leerkracht, of de twee oue leerkrachten, als ze inde flank vallen bij ons driemanschap, worden na een paar maanden rentenieren weer aangesteld. De leerlingen worden weer teruggenomen... Vreemdeling: Waar hebben die gedurende die maanden gezeten ? Hollander: Op de openbare school. Die hebben ’n maand of wat de openbare school gedesorganiseerd... ' Vreemdeling: En... de waarborgsom? Hollander: ’t Zaakje, dat de gemeente afstaat, wordt geschat. En ons driemanschap stort weer een waarborgsom van dertig procent, natuurlijk een lagere dan die van de „vroegere” vereeniging. Nou en dan kan een nieuwe kans gewaagd worden van acht jaar. En lukt het dan niet, dan maar wéér liquideeren, weer schoonschip maken, en een derde periode van acht jaar begonnen... Vreemdeling: En... kan dit werkelijk wèt worden ? Hollander: Men zegt het. Op ’t oogenblik is het nog maar een voorstel. Vaneen commissie die naar bezuiniging moet zoeken. Wil u nog meer weten? Vreemdeling: Ja, nog één ding. Die

waarborgsom, die geeft een bepaalde rente* Maar als nu de rentevoet daalt? Hollander: Wel, dan converteert ons driemanschap zijn eigen leeninkje en blijft van de waarborgsom de hooge rente trekken ; .slikt zoo een lief duitje. Vreemdeling: Maarde rentevoet kan 00K stijgen en dan heeft de vereeniging een strop... Hollander: Ho maar. Dan Ukwideert men. En begint na een maand of wat opnieuw, met een nieuwe waarborgsom. Vreemdeling: Neem me niet kwalijk, maar als wetgeving lijkt me dit gekkenwerk. .. Hollander: Mij ook. Maar ’t héét: bezuiniging”. HET LANDELIJK COMITÉ VOOR DE OPENBARE SCHOOL,

Inde vergadering van de Coöperatie» Raad van de Centr. Bond van Ned. Verbruiks-Coöperaties en het N.V.V., welke vergadering één dezer dagen plaats had* zijn uitvoerige besprekingen gevoerd teu zake van de propaganda inde a.s. herfst en winter. Besloten werd naast de plaatsen, waarmede reeds regelmatig contact onderhouden wordt, met een 25-tal andere plaatsen in verbinding te treden om ook daar de propaganda met medewerking van de moderne bestuurdersbonden ter hand te nemen. Voorts werd een plan van schriftelijke propaganda besproken en goedgekeurd, terwijl besloten werd ook de propaganda dooi; middel van de film te ondersteunen. Met voldoening werd kennis genomen van de pogingen, welke ondernomen zijn om in Den Haag tot centralisatie van de coöperatieve brandstoffenvoorziening te komen. Voorzitter en secretaris kregen opdracht, deze pogingen voort te zetten en onder het oog te zien of een dergelijke centralisatie ook in andere plaatsen mogelijk is* Uitvoerige besprekingen zijn gewijd aan de vraag op welke wijze de Coöperatie-Raad het verbruik van HAKA-artikelen' zou kunnen bevorderen en hoe in het algemeen de Raad zou medewerken om de positie der Handelskamer te versterken en haar beteekenis vooral ten aanzien van de productie te vergrooten. Besloten werd het bestuur van de Handelskamer uitte noodigen tot een conferentie met de Coöp. Raad om dit vraagstuk nader te bespreken. de B* *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦****««« ♦ t t Gelezen bladen : p + * van ons vakblad mogen niet worden ♦ * weggeworpen, doch behooren aan onge- t • organiseerde kameraden ter lezing ge- * * geven te worden. ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ADVERTENTIEN.

Koopt Uw SCHOENWERK IN „Oe Vooruitgang” K A. DE VOOGD, te DEN HAAG, WEIMARSTRAAT 90 en WESTEINDE 190 (2e huis vanaf de Warmoezierstraat) en toont na het koopen het lidmaatschapsbêwijs van Uw Bond. Het geeft U en Uw gezin ongekende voordeelen. Let op de juiste adressen.

LEDEN VAN DE AFDEELING ROTTERDAM! Wilt gij GEEN loonderving bij ziekte? Sluit U dan aan bii het Metaalbew. Ziekenfonds „VOORZORG VOORKOMT ZORG’*. Inlichtingen bij de boden en bij den secretaris D. RIETVELD, Heer-Daniëlstraat 78.

AFDEELING ROTTERDAM. VERVOLG -JAARVERGADERING. op Dinsdag 7 Juli 1931, te houden inde groote zaal van Gebouw „Odeon”, Gouvernestraat. Aanvang 8 uur pree. AGENDA. 1. Bestuursverkiezing. 2. Overdracht bevoegdheden leden op vertrouwensleden. 3. Rondvraag en sluiting. Toegang uitsluitend op vertoon van lidmaatschapsbewijs, dat niet meer dan twee weken contributie-achterstand mag aanwijzen. HET BESTUUR. Arbuaeikpcxa, Amsterdam, Kcuexsgt. j/H,

Sluiten