Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sqste JAARGANG ZATERDAG 11 JULI 1931 No 28

owl ABONNEMENT; ADVERTENTIEN; Bij vooruitbetaling per jaar f 1.50 ||| Av AK &o o/i A 7 & Gewone advertentiën . . . per regel f 0.30 |ï Voor Buitenland verhoogd met porto |p| LAArI f fe' Afdeelingsadvertentiën . . . „ „ „0.20 Losse nummers ,0.03 zzrzz tblefoon: söits " "'~l ■ Aanvragen voor personeel . . „ „ „ 0.20 |i

OPLAAG 42.150. Officieele Mededeelingen. Over de week van 6 Juli 1931 tot en met TT| Juli 1931 wordt het contributiezegel op 'de 28e .week in het bondsboekje geplakt. ♦ ♦ » Aan onze afdeelingsbesturen! |Wij ontvingen van de N.V. ~De Arbeiderspers” het verzoek het volgende onder jiw aandacht te brengen; Inde loop van de maand Juni ontvingen alle afdeelingsbesturen blanco groene kaartjes met het verzoek hierop de namen jen adressen onzer leden in te vullen. (Wij vertrouwen, dat alle afdeelingen aan dit verzoek hebben voldaan en betrouwbare adressen hebben opgegeven. WU vragen u thans deze ingevulde kaartjes zoo spoedig mogelijk, in elk geval póór 15 Juli as., aan de N.V. ~De Arbeiderspers”, Keizersgracht 376 Amsterdam-C, Propaganda-afdeeling, af te zenden. Wij twijfelen er niet aan, of alle afdeelingsbesturen zullen aan ons verzoek voldoen en ook inde toekomst aan de eerste bproep van ~De Arbeiderspers” om verder aan haar uitbreiding mede te werken, gehoor geven. HET BONDSBESTUUR. Een nieuwe bondsuitgave. Verschenen is een boekje, groot 333 bladzijden, gebonden in linnen band en getiteld: „Technische Gids voor Metaalbewerkers”. Er is herhaalde malen op onze bondsvergaderingen aangedrongen, dat het bondsbestuur tot uitgaven van zulk een boekje moest overgaan. Sommige afdeelingen kwamen elke twee jaren met een desbetreffend voorstel voor de dag. Nu is er zulk een boekje en de ervaring zal nu wel spoedig leeren of de behoefte er is. Het kost voor leden van onze Bond één gulden, dat is lager dan de kostprijs. Samenstelling en uitvoering waren in handen van de firma Ruygrok en Co. te Haarlem en over het door haar geleverde werk kunnen wij tevreden zijn. Vele teekeningen en afbeeldingen verduidelijken de tekst. De hoofdstukken waarin de stof is bnderverdeeld, luiden; algemeene gegevens, electromotoren, electrotechniek, gasvoorziening, gieterij, ketel-constructies, lasschen en snijden, machinebouw, sanitair, scheepsbouw, uitslagen, verwarming. Moge dit nuttige boekje, hetwelk bij alle afdeelingsbesturen kan worden aangevraagd, allerwege aftrek vinden. Waarschuwing! Inde strookartonfabrieken in het noorden van ons land wordt strijd gevoerd tegen loonsverlaging. Enkele directies doen pogingen om Onderkruipers te werven. Ook metaalbewerkers, voor onderhoud van machines, enz., worden gevraagd. De betrokken metaalbewerkers, al of niet bij onze Bond aangesloten, staken mee. Geen enkele metaalbewerker mag dus op zulke aanbiedingen ingaan. Ingeval van twijfel informeere men bij onze Bond of bij het bestuur yan de Ned. (Ver, yan Fabrieksarbeiders.

Ondanks het groote aantal werklooze metaalbewerkers toch overwerkver gunningen. (C. O.) Onze collega G. v.d. Houven heeft in zijn kwaliteit van lid van de Tweede Kamer de volgende vragen tot den minister van arbeid, handel en nijverheid gericht: Is de minister bekend, dat ingevolge machtiging van de directeur-generaal van de arbeid van 5 Mei 1931, no. 4705, aan de Naamlooze Vennootschap Electrotechnische Industrie v/h W. Smit en Co., te Slikkerveer, vergunning verleend is om, in afwijking van het bepaalde bij artikel 24 der Arbeidswet-1919, van 1 tot en met 31 Juli 1931 140 mannelijke arbeiders van 18 jaar of ouder arbeid te laten verrichten gedurende io| uur per dag en 55 uren per week ? Indien de minister vorenstaande vraag bevestigend mocht beantwoorden, is hij dan niet met ondergeteekende van oordeel, dat, waar op 30 Juni j.l. bij de arbeidsbeurzen te Rotterdam, Ridderkerk en Dordrecht resp. 4062, 250 en 697, of tezamen pl.m. 5000, werklooze metaalbewerkers (de ongeschoolden niet medegerekend) als werkzoekenden stonden ingeschreven, het verleenen vaneen dergelijke overwerkvergunning, als in strijd met het algemeen belang, onvoorwaardelijk moet worden afgekeurd ? Is de minister, gelet op de schrikbarende werkloosheid en rekening houdende met het feit, dat duizenden geschoolde arbeiders naar arbeid snakken, bereid, al zijn invloed aan te wenden, opdat geen noodelooze en aanstoot gevende overwerkvergunningen worden verleend ? Het is goed dat deze aangelegenheid eens in het publiek behandeld wordt. Niet alléén in deze hier genoemde onderneming waar de vakvereeniging geen invloed heeft want met ijzige nauwkeurigheid wordt ieder die zich in deze onderneming organiseert er uitgewerkt doch ook in andere ondernemingen, terwijl eerst tientallen arbeiders uit diezelfde werkplaatsen ontslagen worden, wordt met toestemming van de arbeidsinspectie overgewerkt. Terwijl groote aantallen vakbekwame werklieden inde directe omgeving ~naar arbeid snakken”, zegt Vander Houven in zijn vragen, wordt hier voor een maand lang voor 140 arbeiders de werktijd tot 55 uren per week uitgebreid. Waarvoor is dat noodig ? Als de directie van de betreffende onderneming het misschien gemakkelijker en voordeeliger acht om maarte laten overwerken en de vakbond uitgeschakeld is doordat de menschen geen lid vaneen vakvereeniging mogen zijn, heeft dan de arbeidsinspectie niet dubbel de taak te waken tegen dergelijke aanstoot gevende overwerkvergunningen ? Of moeten wij aannemen dat, nu de arbeiders ongeorganiseerd zijn en van dezen zelf geen verzet zal komen, de arbeidsinspectie maar zonder meer ingaat op de wensch van de werkgever? Een dergelijke overwerkvergunning, toegestaan aan de Staalgieterij te Utrecht, is door het sterke verzet van de betrokken arbeiders voorafgegaan door het aannemer yan een beteekenend aantal werk-

looze vaklieden. Waarmede wij nu maar zeggen willen dat bij gebrek aan de vakvereenigingsinvloed de arbeidsinspectie en de werkgever zich hier in niets geremd gevoeld moeten hebben. Wij weten natuurlijk niet hoe het antwoord van de minister op de vragen door v.d. Houven gesteld zal luiden, doch wij moeten hier namens de duizenden werklooze metaalbewerkers dringend de wensch uiten, dat de minister aan de arbeidsinspectie te kennen zal geven, dat geen overwerkvergunningen worden toegestaan als deze niet persé noodzakelijk zijn en aanneming van werklooze vaklieden daaraan niet voorafgaat. De onderhandelingen met het bestuur van de Metaalbond inzake de collectieve arbeidsovereenkomst. In aansluiting op hetgeen wij in ons blad van 4 Juli schreven, kunnen wij thans nog het volgende mededeelen. Ter conferentie met het bestuur van de Metaalbond op 26 Juni is na voortgezette bespreking door de werkgevers-vertegenwoordigers een nieuw voorstel gedaan, aldus luidende: i°. verlaging van de minimum-loon■ cijfers (uurloonen) zooals in het huidige contract vastgesteld, met 5 pCt.: 20. vervulling van de niet-verlagingsclausule in artikel 9; 30. daadwerkelijke verlaging op bestaande loonen zal voor zoover daaraan bij bepaalde bedrijven behoefte aanwezig is, niet hooger dan 10 pCt. mogen zijn en zal nergens worden toegepast dan na vooraf gepleegd overleg met de besturen der organisaties. Het verschil met het eerste inde conferentie van 8 Mei gedane voorstel zit dus hierin, dat de contracteijfers niet met 10, doch met 5 pCt. verlaagd zouden worden. Door de gezamenlijke besturen is verklaard, dat op deze basis vernieuwing van het contract onmogelijk is. De conferentie is daarna uiteengegaan en verdaagd tot Donderdag 2 Juli. Bij die gelegenheid is door de voorzitter van de Metaalbond medegedeeld, dat van werkgeverszijde niet te verwachten was, dat een contract met behoud van de huidige minimum-uurlooncijfers zou worden afgesloten. Het ter conferentie van 26 Juni gedane nadere voorstel zou, naar mocht worden verwacht, wel door de leden van de Metaalbond worden aanvaard. De besturen van de organisaties bleven hun ingenomen standpunt handhaven en verklaarden nogmaals alleen tot afsluiting vaneen contract bereid te zijn, indien de huidige loonen gehandhaafd bleven. De conferentie is hiermede beëindigd. Voor wat onze Bond betreft, is op Zondag 5 Juli een vergadering met de bondsraad gehouden, waar door het bondsbestuur verslag van de onderhandelingen is uitgebracht. Ineen uitvoerige discussie werd de toestand besproken, t««rijl aan het slot de houding van het bswèsbestuur werd goedgekeurd. Het is op dit oogenblik nog niet met vaste zekerheid te zeggen of nu alle pnderhandelingen zijn afgesneden.

Eenig voorstel, afwijkende yan het tot dusverre door het bondsbestuur ingenomen standpunt, zou alleen kunnen worden gedaan met volledige sanctie der leden. Zooals de zaken thans staan, is daarop weinig uitzicht. Hoe ’t ook zij, de leden zullen spoedig inde gelegenheid gesteld worden zich over het bestuursbeleid uitte spreken. Momenteel is daarvoor nog geen aanleiding, omdat èn bondsbestuur èn bondsraad, alsmede de besturen van de R.K. en Chr. bonden, eenstemmig van oordeel zijn, dat de voorstellen van de Metaalbond niet moeten worden aanvaard. Verandert de situatie, waardoor van bestuurszijde het advies zou zijn te verwachten, dat eenig voorstel van onze kant alsnog zou moeten worden gedaan, dan zal zulks slechts na van de leden bekomen machtiging geschieden. Blijft alle kans daartoe buitengesloten,; dan zullen toch spoedig ledenvergaderingen worden gehouden om de ontstane toestand te bespreken. Met deze mededeeling willen wij voorloop ig volstaan. Rest ons nog kennis te geven van het feit, dat op Vrijdag 3 Juli eveneens met de R.K. Werkgeversvereeniging is geconfereerd, waarvan alleen is mede te deel en,■ dat ook daar van werkgeverszijde verlaging der looncijfers noodzakelijk werd geacht. Tot eenig besluit of afspraak is het niet gekomen, omdat de besturen hetzelfde standpunt innamen als inde conferentie met de Metaalbond. Rusland, het 5-jarenplan en het communisme. Aan het ~Handelsblad” van 24 Juni,; avondblad, ontleenen wij eenige berichten,] welke de redactie op haar beurt aan de ~Trud”, het centraal orgaan van het vakverbond in Sovjet-Rusland, heeft ontleend. Het Russische orgaan schreef 0.m., dat de productie der kolenmijnen van maand tot maand daalt. ~Het bekken van Koeznetsk (in Rusland bekend als Koezbas) heeft inde maand Mei slechts 73 pCt. van de door het plan voorgeschreven hoeveelheid steenkool geproduceerd, het bekken van Karaganda 64.7 pCt., het bekken van Moscou zelfs 47 pCt. Het belangrijkste steenkolenbekken van Rusland, dat van Donets (in Rusland bekend als Donbas), waarvan de productie 70 pGt. van de totale steenkolenproductie van het land vertegenwoordigt, heeft inde maand Mei slechts 66.3 pCt. van het plan opgeleverd, en dat ondanks alle door de overheid getroffen maatregelen. Het orgaan van het vakverbond stelt de volgende middelen tot de opvoering van de productie der mijnen vopr: verscherping van de discipline, strenge straffen tegen de luiaards, verzet tegen elke poging de loonen te nivelleeren. De productie van de metaalfabrieken bedraagt ook slechts 60—70 pCt. van het plan.” Tot zoover wat wij aan het „Handelsblad” ontleenen. Uit het artikel van C. 0., in ons blad van de vorige week, hebben wij kunnen vernemen, dat de dictators in Rusland inmiddels reeds hebben -besloten tot reorganisatie en decentralisatie van de. vakvereenigingen, met geen ander doel dan om de weinige invloed, welke deze lichamen in Rusland hebben, nog te verminderen. Pat alles is natuurlijk noodig om de

Sluiten