Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE AFDEELiMGEN AMSTERDAM. Filmocht enden. (J. H.) Het jaargetijde dat de naam van zomer draagt, is weer voorbij. De herfst heeft zijn intrede gedaan en daarmede de tijd dat ook weer meer intensief kan worden gedaan aan hét ontwikkelingswerk. Leering trekkende uit de ervaring in voorgaande winters opgedaan, heeft ons afdeelingsbestuur wederom een groot aantal Zondagochtend-bijeenkomsten op het programma staan, die gehouden zullen worden in Tuschinski. De eerste twee hiervan zullen plaats vinden op de Zondagen 11 en 18 October. De eerste ochtend wordt vertoond de film „Storm op de Mont-Blanc”. Onze afdeelingsvoorzitter P. van Eek zal een inleidend woord spreken, terwijl die morgen ook nog een andere plicht voor hem op het programma staat. De tweede ochtend wordt vertoond de film „Rango”. Op deze morgen zal onze waarnemende bondsvoorzitter G. v.d. Houven spreken over „Leven en strijd der arbeiders”, in verband waarmede zich een bijzonderheid zal af spelen. Beide bijeenkomsten worden opgeluistsrd door ons wakkere muziekcorps „Kunst en Strijd”. Kaarten zijn bij al onze boden verkrijgbaar. Vrienden, voorziet U tijdig van toegangsbewijzen, anders zijn ze uitverkocht! ♦ * De Amsterdamsche Arbeidsmarkt in Augustus 1931. Uit het jongste nummer van het maandbericht der Amsterdamsche Arbeidsbeurs blijkt, dat in Augustus in totaal zijn behandeld 5C698 aanbiedingen van werknemers, 7006 aanvragen van werkgevers, terwijl tot stand gebracht zijn 4712 plaatsingen. Aan het einde van de verslagmaand stonden als niet geplaatst nog bij de Gemeente-Arbeidsbeurs ingeschreven 37832 werkzoekenden, waarvan 24061 werkloos naar eigen opgaaf. De overige 13771 stonden ingeschreven om via het arbeidsmarktorgaan van betrekking te veranderen. Voor het Metaalbedrijf boekte de Arbeidsbeurs 6258 aanbiedingen van werknemers, 319 aanvragen van werkgevers, terwijl tot stand gebracht zijn 288 plaatsingen. Aan het einde der maand stonden voor dit bedrijf nog ingeschreven 5175 werkzoekenden, waarvan 3423 als werkloos naar eigen opgaaf. Voor het Electrotechnisch-, Film- en Radiobedrijf luiden deze cijfers 863 aanbiedingen van werknemers, 125 aanvragen van werkgevers, 103 plaatsingen, terwijl aan het einde der maand voor dit bedrijf nog stonden ingeschreven 609 werkzoekenden, waarvan 274 als werkloos naar eigen opgaaf. DOESBURG. (Bestuur) Op 17 September vergaderde onze afdeeling en besloot tot het oprichten vaneen reiskas voor een te organiseeren excursie inde zomer van 1932. Leden, die hieraan wenschen deel te nemen hetzij met hun echtgenoote of alleen, kunnen zich daarvoor nog opgeven bij het bestuur. Verder werd besloten tot het houden vaneen feestvergadering. De datum zal nog nader bekend gemaakt worden. Wij hopen dat allen zullen medewerken om deze avond te doen slagen. Kameraden, thans is onze afdeeling 83 leden sterk. Nu allen nog een beetje aangepakt en wij zijnde 100 gepasseerd. Laat ons de bouwers zijn, die voor een nieuwe toekomst vechten. RIDDERKERK. (H. de M.) Eendoor onze afdeeling aan onze leden uitgegeven strooibiljet, waarin eenige scheeve voorstellingen door de afdeeling Ridderkerk van de Chr. Metaaibewerkersbond gelanceerd, werden rechtgezet, heeft van den Herik, de correspondent van de Chr. bond, naar de pen doen grijpen. Hij heeft zijn hart uitgestort in een artikel, voorkomende in „De (Chr.) Metaalbewerker” van 19 September j.l. Hij schrijft: men doet alsof men verontwaardigd is over de wijze van propaganda-voeren door de Chr. bond. De schrijver is zoo vrij te veronderstellen, dat hier de schoen niet wringt. Het verwondert hem echter dat zulk een tot alles in staat zijnde organisatie (het onderstreepte is cursief gedrukt), toevlucht neemt tot zulke laag bij de grondsche methode. Onze leden weten heel goed, dat in het strooibiljet van laag-bij-de-grondschemethode, geen sprake is. Alleen de methode van de Chr. bond ter plaatse werd onder

de loupe genomen en dat kunnen de heeren maar niet verduwen. Ook Van den Herik is over het laatste niet geheel zeker, want hij laat er direct op volgen: Goede waar behoeft geen etiket. Naar aanleiding van ons strooibiljet wil Van den Herik dan een paar opmerkingen maken. Inde eerste plaats, dat de vertegenwoordiger van de Chr. organisatie in de crisis-commissie (dat is Van den Herik dus) nooit de overtuiging heeft gehad bij de gratie van onze vertegenwoordiger daar te zitten.. Integendeel, gaat hij juichend verder, de Chr. Besturenbond heeft op minder bombarische aan de groote-klokhangende wijze het pleit gevoerd, voor deze instelling. Nou breekt mijn klomp. Nog nimmer hebben wij van de Chr. Besturenbond vernomen, dat hij bij de raad der gemeente een verzoek heeft ingediend tot het instellen vaneen crisis-commissie. Wel is ons bekend, dat de vertegenwoordigers van de S.D.A.P. inde gemeenteraad in 1930 aanhoudend op de bres hebben gestaan voor het instellen vaneen maatschappelijk hulpbetoon. Steeds werden door de Ridderkerksche Bestuurdersbond, in samenwerking met de S.D.A.P., bij de Raad voorstellen ingediend tot het invoeren vaneen betere steunregeling en dikwijls met succes. Dat er een Chr. Besturenbond bestond in deze gemeente, wisten we wel, maar we hadden tot Januari 1931 nog nooit iets van hem gehoord. Het gemeentebestuur is voor de zweep van onze raadsleden gebukt en zoo kwam, naar wij meenen, op 17 Januari van dit jaar de crisis-commissie tot stand. De Chr. bond heeft daar part noch deel aan. En hoe actief de heeren zijn, kunnen we zien uit het volgende. De Chr. Besturenbond besloot eindelijk, met de Ridderkerksche Bestuurdersbond samen, een adres aan de gemeenteraad te zenden, met het verzoek, de steunregeling te verbeteren. De heeren waren toen zóó van hun eigen moed geschrokken, dat de schrijver van het thans door ons gewraakte artikel aan onze bestuurder Rook een briefje schreef, dat men de verdediging van dit verzoek aan de Raad, door Rook, niet mede voor hun verantwoording wenschte te nemen. Een verzoek aan de Raad medeonderteekenen, maarde verantwoording overiaten aan de moderne beweging. Dat was nog eens manhaftig. Dat is niet laagby-de-grondsch! Maar dit mogen de leden van de Chr. bond natuurlijk niet weten. Van den Herik gaat verder en schrijft: Hoewel het een leugen is, dat de propagandisten van de Chr. bond zouden gezegd hebben dat de werkloozen het aan hen te danken zouden hebben dat zij bij de organisatie zouden kunnen stempelen en hun uitkeering ontvangen, willen wij toch ook niet, dat die veer pronkt op de Algemeene hoed. Dat recht, zegt Van den Herik, ligt inde steunregeling van de Minister vast. Dat recht is door hem altijd erkend en hij is er nooit tegengeweest. Hoe hebben we het nou? Juist door onze vertegenwoordigers inde crisis-commissie is direct na de inwerkingtreding van deze commissie aangedrongen om, naast het uitkeeren van werkloozen door de vakbonden, óók het stempelen door deze te laten geschieden. Onze commissie-leden hebben dit dan ook doorgevoerd kunnen krijgen. Het was juist het commissielid Van den Herik, die de mededeeling deed dat de uitgetrokken leden van den Chr. bond maar bij de gemeente moesten stemdat de uitgetrokken leden van de Chr. bond had toen, nota bene, twee uitgetrokken werkloozen. Dat het recht van stempelen inde steunregeling van de minster vastligt, is onjuist. Wel staat inde regeling dat het uitbetalen aan georganiseerde werkloozen kan geschieden door de vakbonden, maar waar gestempeld moet worden, staat er niet in. Hier tracht Van den Herik dus de feiten te verdoezelen. En waarom ? Inde loop van dit jaar is tegen de zin van Wetselaar een afdeeling Bolnes van de Chr. bond opgericht. De voorzitter van die afdeeling zag heel goed het voordeel van stempelen bij de vakbonden in. Als wijde uitkeeringsstaat, die de gemeente aan onze bestuurder Rook toestuurt, nagaan, dan zien wij, dat van de 41 leden die de afdeeling Bolnes heeft, er 20 werkloos zijn. Dat is dus ongeveer 50 % en merkwaardig, van deze 20 werkloozen is er niet één uitgetrokken bij de werkloozenkas. Des te merkwaardiger is dit, omdat al die werkloozen op één na wonen inde omgeving van de penningmeester dier afdeeling. Een groot aantal van die werkloozen was, toen zij werkloos werden, ongeorganiseerd. De gemeenteregeling is zóó, dat de ongeorganiseerden een half uur moeten loopen om te stempelen en des Zaterdags op Ridderkerk hun uitkeering moeten gaan halen. Het ligt er dus dik bovenop, dat deze menschen maar al te

gaarne lid van de Chr. bond werden omdat dit „dicht bij huis is”. In het ledenoverzicht, voorkomende in „De (Chr.) Metaalbewerker” van j.l. Zaterdag staat, dat de afdeeling Bolnes op 1 Augustus j.l. 41 leden telde. Aan contributie is over de maand Juli (5 weken) ontvangen ƒ 99,40. Dat is ruim 48 cent per lid per week. En, zegt de schrijver verder, de Algemeene Bond doet nu wel het of hij niet ongerust is over onze groei, maar dat is hij wel. Tja, Van den Herik zegt het, dus moeten wij het óók wel gelooven. We kunnen gerust aannemen, zegt Van den Herik, dat de groei van de Chr. bond minstens 60% bedraagt. Wij geven direct toe dat dit waar is, maar wij tarten hem te bewijzen, dat het niet waar is, dat zij hun groei te danken heben aan de actie, die door onze Bond gevoerd is bij „Electro” Smit te Slikkerveer. Indien noodig komen wij daar later wel eens op terug. Maar dat Van den Herik durft te schrijven, dat onze afdeeling maar met 25% is gegroeid in dit jaar, dat gaat toch wel wat al te ver. De motiveering hiervan kunnen wij in zijn artikel nergens vinden. Wij voelen ons dus genoodzaakt, dit even duidelijk te maken. De afdeeling Ridderkerk van de Algemeene Nederlandsche Metaaibewerkersbond telde op 1 Januari van dit jaar 335 leden. Op Zaterdag 19 September j.l. telde zij 532 leden. Een groei dus van rond 197 leden of bijna 60%. Verlangend zien wij er naar uit, dat onze laag-bij-de-grondsche leugens door Van den Herik zullen worden recht gezet en in het bijzonder hetgeen we over de „Electro” schrijven. Tot slot zouden wij nog een ding tot deze bestuurder willen zeggen. Door de afdeeling IJsselmonde van onze Bond is al het mogelijke gedaan, om ook da&r een steunregeling doorgevoerd te krijgen. Maar alles stuit af op de A.R.-burgemeester en Chr. raadsmeerderheid. Te IJsselmonde is ook een afdeeling van de Chr. bond. De secretaris van die afdeeling is lid van de gemeenteraad en nu zelfs tot wethouder gekozen. Toch werd op de j.l. gehouden raadsvergadering een voorstel tot steunverlening verworpen. Hier is een steunregeling, hier is een crisis-commissie, hier worden de georganiseerden uitgekeerd via hun vakorganisatie. Daarover schrijven zij wel in hun vakblad, maar over het ten hemel schreiend onrecht de werkloozen te IJsselmonde aangedaan, geen letter. Wel schrijft Wetselaar een artikeltje over Barendrecht in het vakblad van 19 September. Wij stellen datgene wat de Chr. bond daar bereikt heeft, zeer op prijs. Maar wat Wetselaar schrijft, is weer niet geheel juist. Hij doet voorkomen alsof dit het werk is van de Chr. bond alleen. Wetselaar vergeet, misschien weet hij dit niet, dat reeds enkele weken geleden door onze bestuurder Rook een adres aan de minister is gezonden om óók te Barendrecht over te gaan tot het instellen vaneen crisis-commissie en een hoogere steunuitkeering. Een soortgelijke brief is toen ook naar het burgerlijk armbestuur van Barendrecht gezonden. Die veer pronkt dus niet alleen op de Christelijke hoed. VENLO. Op naar de 150 leden ! (N. J. Ch.) Nog niet zoo lang geleden spoorden wij onze makkers aan om het 100ste lid te doen inschrijven. Dit is nu gebeurd. Zelfs meer dan dat, n.l. 109 leden tellen wij op het oogenblik. En wanneer ieder lid bij zich inde werkplaats of fabriek eens rondneust, dan maken wij ons sterk of binnenkort kan het 150ste lid worden ingeschreven. De makkers aan de Draadfabrieken te Blerick moeten hun beste beentje maar eens voorzetten en we schieten ai een heel eind inde richting. Vooral daar de heeren werkgevers met loonsverlaging dreigen en ook uitvoeren. Kameraden van de Draadfabriek, op uw post en U georganiseerd inde Alg. Ned. Metaalbew. Bond, afd. Venlo. Voor zoover onze leden nog geen Ifö zijn van het Inst. voor Arbeiderontwikkeling, kunnen ze zich opgeven bij hun afdeelingssecretaris. ZALT-BOMMEL. (M.) Dinsdag 6 October a.s. zal Goedée in het Volksbondshuis voor onze leden spreken over het Werkloozenvraagstuk inde verschillende gemeenten. Wij wekken onze leden op deze vergadering te bezoeken. Ook is er nog iets anders aan de orde waarvoor het wenschelijk is dat een groot aantal leden aanwezig is. Het is namelijk één dezer dagen 12 Vs jaar geleden dat de personeelen van Meijer en v. Voorden toestemming kregen zich te organiseeren, liefst op Christelijke grondslag. Dat dit eenigszins anders uitviel, was niet de schuld van de werkgevers.

OFFIGEELE MEDEDEEÜNCEN Over de week van 28 September 1931 tot en met 3 October 1931 wordt het contributiezegel op de 40e week in het ■ bondsboekje geplakt. + + * Wij maken ome Rotterdamsche leden attent op dein dit nummer voorkomende advertentie van het Metaalbewerkers-Ziekenfonds „Voorzorg voorkomt Zorg” te Rotterdam. Onze afdeeling groeide toen zóó hard, dat het bestuur besloot af te treden en een bestuur samen te stellen uit 7 leden. Na de afgeloopen 121/, jaar is er door vertrek en aftreden slechts één lid van het toen gekozen bestuur nog in functie.' Deze, onze Gerrit, heeft in verschillende functies zijn krachten gegeven. Maar wel het langst als secretaris, naar ik meen al ruim 10 jaar.. Ineen tijd gekozen waarin het zeer moeilijk was om lid te zijn, laat staan bestuurder, was hij het die steeds weer de zaak met een vroolijke slag recht zette en met zijn schouders er onder alles in goede richting leidde wanneer het eens mis was. Hij is het tot wie de leden zich wenden wanneer zij in moeilijkheden zitten en steeds hoor je: dat knapt Gerrit wel op. leder weet dan ook wat hij voor onze afdeeling is. Ik weet zeker namens alle leden te spreken, als ik van deze plaats hem en zijn echtgenoote gelukwensch met dit jubileum. Mogen wij nog lang van zijn werkkracht profiteeren in ’t belang van onze afdeeling en de organisatie in ’t algemeen. De praktische kongrestaal. Nu het kongres van de Wereldbond van Arbeiders Esperantisten achter de rug is, kunnen wijde verzamelde indrukken in beknopte vorm aan onze leden voorleggen. De inzet was de begroetingsavond in het Concertgebouw op Zaterdagavond met medewerking van het V.A.R.A.-orkest en een Esperantokoor van plm. 80 zangers. Uit de vele begroetingsbrieven en toespraken bleek dat het Esperanto door de georganiseerde arbeiders wordt gewaardeerd: als een onmisbaar middel inde internationale bevrijdingsstrijd van het proletariaat.: De Zondag bracht een fleurige demonstratie met Esperanto-vlaggen en opschriften, terwijl ’s avonds de film „Wij Bouwen” de uit 14 landen gekomen kongressisten een blik deed slaan op het levender bouwarbeiders en op een specifiek Nederlandsch werk, dat in het buitenland zeer de aandacht trekt; Het droogmaken van de Zuiderzee. ’s Maandags de eerste werkzitting. Dadelijk bleek nu het gemak dat het Esperanto biedt op internationale kongressen. De voorbereiding tot de diskussies, het kiezen van kommissies enz. alles gaat onnoemelijk veel vlotter dan in andere internationale kongressen, waar men zich van tolken moet bedienen. Ook tijdens de redevoeringen biedt een Esperanto gebruikend ✓ kongres een geheel ander aspect dan een veeltalig. Op het laatste toch is er steeds een aantal der aanwezigen dat het gesprokene niet verstaat. Gewoonlijk bekorten zij, die daartoe behooren, zich de tijd met lezen of op gedempte toon met elkander praten. Dat brengt inde kongreszaal een min of meer rumoerige stemming teweeg. Bij de vertalingen is het al niet beter. Een deel luistert, een ander leest of fluistert en nog een ander vindt de vertaling niet juist. Hoe geheel anders was dat bij de werkzittingen van het elfde S.A.T.-congres. Het Volk van 5 Aug. schreef dan ook terecht: „Vierhonderdvier van de ingeschreven vijfhonderdnegen kongresgangers hier samengekomen uit 14 verschillende landen, namen aan deze zittingen deel, luisterend naar en sprekend in één taal. Ziedaar zoo nuchter mogelijk vastgesteld een wonder. Neem ’n konferentie van knapste diplomaten, beraadslagen over de kwesties waarin zij doorkneed zijn... hoe traag sleepen de telkens opnieuw vertaalde diskussies zich voort en hoe vaak komen er nog misverstanden voor die de kranten wel aan aardige anekdotes, maarde deelnemers vaak niet aan de gewenschte onderlinge verstandhouding helpen. Hier was geen konferentie van geleerde diplomaten, maar een kongres van eenvoudige arbeiders, die bijna allen slechts twee talen kenden, elk een nationale en allen gezamenlijk een internationale, een gemeenschappelijke, de wereldvoertaal Esperanto,

Sluiten