is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 38, 1931, no 43, 24-10-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

later ineen bespreking door de bestuurders verdedigd en toegelicht. Het resultaat daarvan was, dat de directie bereid bleek te zijn aan deze verzoeken tegemoet te komen. Bij schrijven van 9 dezer heeft zij dit bevestigd. Bereikt werd: le. dat de loonen vanaf 3 October iedere week, inplaats van om de twee weken, uitbetaald worden; 2e, dat de arbeiders de eerste week? het volle uurloon ontvangen wanneer zij doör gebrek aan werk, voor de eerste maal van de eene afdeeling naar de andere afdeelng overgeplaatst worden; 3e. dat indien door gebrek aan werk voortaan minder gewerkt moet worden, dit niet meer zal geschieden des middags om 12 uur, doch bij het eindigen van de werktijd; – ■ v-4e. de directie verklaarde zich in beginsel bereid tot het instellen van reen fabrieks-commissie over te gaan. .. s, Alhoewel deze verbeteringen niet van ingrijpende aard zijn, waren deze er tóch niet gekomen zonder organisatie. Het is dan ook zeer begrijpelijk, dat bij het bespreken daarvan in onze vergadering, de leden te kennen gaven dat veel onheil ware voorkomen indien men eerder tot de organisatie was toegetreden. Met deze openbaring zijn wij het geheel eens en willen van deze plaats nog bevestigen wat onzerzijds op de vergadering is gezegd, n.l. dat nog veel kan worden hersteld indien men trouw blijft aan de organisatie. Dus vrienden a.d. Dedemsvaart, maakt onze afdeeling sterk, want uw belang is daarmede gediend! Leiden. ir (d. R.) Wij vestigen er vanaf deze plaats nogmaals de aandacht op dat de plaatsbewijzen voor de propaganda-avond op 7 November a.s. verkrijgbaar zijn op Dinsdag 27 en Vrijdag 30 October en voor zoover nog voorradig op Dinsdag 3 November telkens des avonds 8 uur in het Volksgebouw, Heerengracht. leder neme hiérvan goede nóta. Bondsboekje medebrengen. Herinneren wij er tevens aan dat nog te weinig adressen voor het huisbezoek zijn ingeleverd. leder zorge minstens één naam en adres vaneen on- of verkeerd georganiseerde in te leveren. Weesp. Attentie. (M. C.) De leden wordt bekend gemaakt, dat in het vervolg de penningmeester alle avonden van zeven uur tot kwart voor acht gelegenheid geeft voor het stellen van vragen en het geven van inlichtingen. Vóór of na dien tijd zal niet meer te woord worden gestaan en wordt er op gerekend dat ieder zijn volle medewerking geeft. INGEZONDEN (Buiten verantwoordelijkheid van de redaktie.j Eenheid juist nu. t Naarmate de werkloosheid stijgt en het aantal uitgetrokken werkloozen toeneemt, stijgt ook de verbittering tegen deze maatschappij -ordening. Het is helaas zoo, dat waar de armoede de deur binnenkomt, de liefde het raam uitvliegt. Dat onder deze omstandigheden bjj sommige leden ook het vertrouwen in dè organisatie gaat verflauwen, valt niet te ontkennen. Er ligt hier een prachtig terrein open voör onze meest linksche tegenstanders om de organisatie, maar vooral het bestuur de schul dte geven van de huidige misère. Kameraden, dat ge op sommige ©ogenblikken het gevoel laat spréken, is begrijpelijk. Behoudt echter je gezond verstand en richt uw gramschap niet op uw organisatie of uw bestuur, maar begrijpt dat wij nog staan tegenover een gröote overmacht: het kapitalisme met zijn georganiseerde werkgeversklasse en bankkapitaal. Deze overmacht te bekampen, moet ons doel zijn. Laat u niet ophitsen tegen uw bestuur met allerlei verdachtmakingen door onverantwoordelijke personen. Tracht u eenigszins in te denken voor welke moeilijkheden onze bestuurders staan. Is er critiek, goed. maar dan niet buiten de organisatie. Bewaart de eenheid juist nu! . -.«r- Houdt uw organisatie paraat, want gij kunt uw vijand, het kapitalisme, geen grooter dienst bewijzen dan nu verdeeldheid te zaaien. c Daarom kameraden, blijft schouder aan schouder en vecht eensgezind mee voor een betere maatschappij door middel van de Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. c ■t■ >■ . i j' qvcL G Schiedam, 14 Oct. 1931. Lid nr. 5073.

UIT DE AFDEELINCEN ■■ —'v Amsterdam. (v. Z.) Wij deelen onze leden mede, dat een cursus zal worden gehouden over de maatschappelijke verhoudingen, welke geleid wordt door de heer Veenstra, een op dat gebied bekend docent. Het vorige seizoen gaven wij een soortgelijke cursus van 26 avonden, met het resultaat, dat van begin tot eind de belangstelling der toehoorders gespannen bleef en het aantal deelnemers inplaats van te verminderen, loopende de cursus steeg. Het komt ons voor, dat bij de kern onzer leden, gezien ook de geweldige economische crisis van het oogenblik, voor alles wat onze samenleving betreft, groote belangstelling zal bestaan. Wij hebben dus gemeend ons niet enkel te moeten beperken tot de deelnemers aan de vorige cursus, doch ook een aantal anderen tot bijwoning in staat te stellen. De cursus zal 12 avonden duren in 1931, n.l. 6 Donderdagavonden, op de data 5,12, 19 en 26 November en 3 en 10 December. In 1932 verder 6 Vrijdagavonden en wel op 8,15, 22 en 29 Jaunrai en 5 en 12 Februari. Men gelieve zich nu voor deelname zoo spoedig mogelijk te laten inschrijven. Men kan dit doen bij de boden, doch beter is per omgaande bericht te zenden aan ons kantoor: 2e Jan van der Heijdenstraat 101. Dan behoeft geen afwijzing te volgen wegens te late inschrijving. Wij rekenen op groote belangstelling. * * ♦ (v. Z.) Op 1 November a.s. verschijnt het vernieuwde en vergroote „Volk”. De Arbeiderspers heeft een nieuw gebouw betrokken op het Hekelveld, wat voortaan het centrum zijn zal van de dagbladen welke door onze arbeidersbeweging worden uitgegeven. Ten einde nu uiting te geven aan de vreugde onzer moderne arbeidersbeweging over de tot standkoming van dit grootsche werk, zal ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw 31 October een fakkeloptocht worden gehouden met als doel het Hekelveld waar de nieuwe burcht van onze propaganda feestelijk verlicht zal zijn. Kameraden, dit moet een grootsche betooging worden, een uiting van onze ernstige vastberaden wil om mede te werken aan de uitbreiding van onze pers. Stoeten uit verschillende deelen der stad zullen gevormd worden, welke afzonderlijk optrekken om op de N.Z. Voorburgwal tezamen te komen en daar te vormen de groote demonstratie welke een afspiegeling zal zijn van de groote invloed van onze Amsterdamsche arbeidersbeweging. De opstelling van de te volgen wegen der verschillende stoeten is als volgt: Groep I: Opstellen 7i uur in het Fred. Hendrikplantsoen. Afmarsch 8 uur. Te volgen weg: Nassaukade, Rozengracht, Westermarkt, Raadhuisstraat, N.Z. Voorburgwal, waar aansluiting wordt verkregen met de andere stoeten. Groep II: Opstellen 7i uur op het Museumplein. Afmarsch 8 uur. Te volgen weg; Honthorststraat, Hobbemakade, Stadhouderskade, Spiegelstraat, Heerengracht even zijde. Koningsplein, Singel (oneven zijde), Spui, N.Z. Voorburgwal waar aansluiting wordt verkregen met de andere stoeten. Groep III: Opstellen 7i uur op het Weesperplein. Afmarsch 7| uur. Te volgen weg: Weesperstraat, N. Heerengracht (oneven zijde), Amstel, Blauwbrug, Amstelstraat, Rembrandtplein, Reguliersbreestraat, Muntplein, Singel (oneven zijde), Spui, N.Z. Voorburgwal, waar aansluiting wordt verkregen met de andere stoeten. Groep IV: Opstellen 7-|- uur op dé Prins Hendrikkade, tusschen Kamperbrug en brug over het Damrak. Afmarsch 8 uur. Te volgen weg: Damrak, Dam, Mozes en Aaronstraat, N.Z. Voorburgwal, waar aansluiting wordt verkregen met de andere stoeten. Te volgen weg der gezamenlijke stoeten: N.Z. Voorburgwal, Hekelveld, Spuistraat, achter het gebouw van de Arbeiderspers om, Korte Nieuwendijk, Singel, Droogbak, waar de stoet ontbonden wordt. Wij vertrouwen dat ook onze leden-metaalbewerkers met duizendtallen aanwezig zullen zijn. ’ Dedemsvaart. (8.H.) Inde korte tijd dat het personeel van de Rijwielfabriek „Union” zich heeft georganiseerd, is reeds gebleken, dat dit zijn nut en voordeel heeft afgeworpen. Na bespreking met het personeel werd bij schrijven van 18 September j.l. een aantal verzoeken tot de directie gericht en

; V Toestand van den Bond op 1 October 1931. ~j ~ • " : 1 I’ ' ®" -a ' -;g Ux -• – – V co dj S2 x ~22 S’ o – «ö o ö V i. | a | § + S S«| s| «i g«-'■al I . ■ APDEELINGEN -3 23 &Ü en ~ gld Sj |“| || | ; s ö o o £Q. a S. & S# «■.. -y 3 -*3 P ~ as ö 3 O ~ afe a ® ia xï > | :f-§ I > 1<! a I > _ : L Alten a,d Rijn 116 113 + 3 111 3 29 1 417 37 2 Alkmaar., J79 ij 171 +■ 8 lét 3311 712 8 . 3 A1mé1ct........ itt 139 + 2 101 S 13 11 543 21 |*4 Amersfoort 139 155 + 4 132 73 598 2j 5 , Ammerstol? Bergambacht.......... 30 130 29 _ 9 3 98 13 6‘ ' Améterdam ..................... 6533 6491 +42 5960 28 1194 240 24526 1704 7 Apeldoorn 322 314 + 8 269 2 31 16 1307 20 8 Appingedam. 119 107 +l2 +■ 4 52 428 1 •9 Arnhem 500 494 + 6 494 5 72 31 1859 ’OO-10 Baarn .......................... 8Ö 78 + 2 64 13 ,- 304 16 II Bergen, op Zoom ................ 78 72 + 6 65 1 9 20 292 6 12 Beverwijk 182 177 + 5 119 – 18 1 704 10 13 , H0me........................... 58 57 + 1 2 .8 17 207 22 jl4 Breda 280 280 24Ó 3 57 32 1069 69- ;; 1$ Bussum. 77 74 + 3 63 1 6 287 11 16 Cappelle a. d’ljssel ............. 132 131 + 1 121 703 487 38 , 17 Cuiemb0rg........... ..... 94 94 95 13 2 332 48 I -18 – Delft ... 737 727 + 659 4 126 2714 165 19 DeUzp;,...yvi,v. #.»•»,.. 127 125 + + 99 2 41 4 449 60 20 Deventer 674 661 +l3 610 6 56 94 264,3 93 21 Dieren ... ............ 99 97 + 2 92 16 13 382 37 22 Doesburg.. 82 82 214 322 ' 9' 23 Doetinchem 106 105 + 1 93 11 8 376 20 24 Dordrecht 1757 1736 +2l 1627 14 385 146 6263 578 25 Ede .....; 20 1 20 16 – _ ‘ 72 26 Eindhoven 659 656 + 3 +75 4 130 40 2426 106 27 Enkhuizen 41 44 3 35 1 9 5 166 6 28 Enschedé 480 476 + 4400 9 57 54 1825 +8 29 Geertruidenberg. 25 25 3 3 89 12 30 Gelecn ....... 72 70 + 2 43 13 278 7 31 Goor. . 30 30 332 1 9 113 3 32 Gorinchem 433 431 + 2 326 2 57 66 1604 lil 33 Gouda... 134 132 + 2 113 21 2 513 18 34 Gouderak ........ 31 32 1 25 1 5 116 7 i35 Groningen ....... ......... 754 742 +l2 575 4 113 _ 2888 155 36 Grouw. 53 53 47 1 6 34 207' 7 37 Haag, den 2600 2589 +ll 2359 14 511 15 9363 559 38 Haarlem 1309 1298 +ll 1112 10 306 67 5078 82 39 Hardinxveld. 206 204 + 2 170 1 52 713 103 40 Harlingen..... 54 48 + ~ 23 203 3 41 Heerlen 40 35 + 5 1 4 161 14 42 Helmond 92 92 71 .332 323 52 43 Hendrik Ido Ambacht 296 290 + ö 226 4 102 6 879 268 44 Hengelo. 1114 1095 +l9 965 8 80 350 4222 180 45 ’s-Hertogenbosch 46 47 } 41 1 8 4 147 22 46 Hilversum... 570 569 + * 550 6 69 17 1999 160 47 Hoogezand-5appemeer............ 262 254 + 8 138 2 47 6 987 ; 38 48 Hoorn... 64 64 63 4 8 253 4 49 Kinderdijk..... 153 151 + 2 124 – 66 19 521 35 50 Krimpen a/d Lek................ 169 169 • 156 1 71 12 622 57 51 Krimpen a,d IJssel 199 196 + f 155 1 80 677 64 52 Krommenie-Wormerveer. 149 148 + 1 121 6 71 551 24 53 Leeuwarden.. 257 257 212 6 28 924 83 54 Leiden.... 730 723 + 7 647 15 118 25 2795 165 55 Lekkerkcrk 109 109 99 42 56 —• 5,6 Lemmer 2$ 26 —1 28 1 1 $8 1 57 Maassluis 3333 27 31 131 4 58 Maastricht 57 52 + 34 51 243 5 59 Meppei 33 28 +3 11 —r 34 118 2 éO Middelburg......... 220 215 + 3 212 3 25 29 887 21 61 N. Lekkerland. 57 56 + 1 yi _ 25 3 215 29 62 Nijmegen . 376 370 +6 303 1 76 72 1349 83 0 Oiwie! Fekela i ;... * * *..........« 44 "r \ 39 6 4 18} 5 64 Oudewater .•*•;•••• . 1212 ~ . 13 65 Papendrccbt.. 235 231 + 212 1 105 2 7?2 151 66 Eerni5.......................... 2222 v. M S, 4 96 1 67 Ridderkerk 510 480 +3U 336 3 212 1747 304 68 Rotterdam 8104 8025 +79 7390 51 3473 47 ’0149 2854 69 Schiedam 1982 1977 + f iBOB 12 919 35 7171 670 70 Schoonhoven....... ........... 54 53 + 1 54 10 5 204 9 71 Sliedrecht. 169 169 – , 134 1 64 IS 5:81 60 72 Sneek 85 84 + 1 75 _ 12 10 332 4 73 Stadskanaal 91 87 + 4 66 1 6 5 341 19 ?4 Terborg-Gaanderen 209 206 + J 156 21 63 808 33 75 Tiei 359 358 + 1 352 9 5048 1334 88 76 Tilburg. 85 86 1 65 214 4 307 29 77 Utrecht. 1914 1922 « 1833 13 325 67 7349 394 78 Vaassen. 305 300 + 5 297 4 26 64 1174 37 79 Veendam.... 145 143 + 2 M4 3 24 552 29 80 Velp 150 153 3 u 8 46 14 574 19 81 Venlo H3 100 +l3 ?8 1 26 3 361 13 82 Vlaardingen. 343 342 + 1 313 6 119 1298 107 83 Vlissingen 1081 1081 , 1075 11 172 4 4322 216 84 Voorburg 54 53 + ] 54 1 8 – 219 14 85 Wageningen». 44 43 + 1 4l 13 1 172 8 86 Weesp. 212 210 + 2 188 8 34 2 788 67 87 Westerbroek 74 73 + 1 42. j 16 280 8 88 Winschoten 179 176 + 3 !66 _ 39,- 643 21 89 Ijlst 23 23 – 24 -7 7 83 11 90 Umuiden... 547 542 + 5 403 10 51 33 2075. 79 91 Isselmonde 169 167 + 2 129 1 39 – 585 59 92 Zaandam....... 282 278 + 249 2 38 2 1079 65 93 Zaandijk 86 84 + 2 84 1 4 337 9 94 Zaltbommel 81 80 + 1 66 1 38 266 40 95 Zeist 218 189 +29 1103 7 10 744 34 96 Zutphen 190 189 + 1 136 4 30 14 710 25 97 Zwolle. 185 178 + 7 112 l 10 79 637 22 98 Verspreide leden 205 201 + 4 131 1 19 5 705 48 Totaal 43175 42701 +474 37802 335 10362 2184 \ ■ ■ – ; : : i – > . . ;- ■ s. Van dé afdeeling Lekkerkerk is het vorige ledental aangehouden, aangezien de juiste gegevens ,nog niet binnen waren.

ADVERTENTIEIM BENUT UW TIJD! Volgt een dag- of avondcursus voor het diploma ELECTRISCH-LASSGHEN, è, / 40.—. Alle lessen privé. Aanvang en betaling te regelen aan De Eerste Nederl. Vakschool voor Electrisch-lasschen, _DE LASCHBOOG”, Overtoom 3, A’dam (W.), Telefoon 82280. Met dit diploma is het laschwerk te garandeeren. Reparaties onder garantie. J. M. HARMS, Leeraar. Beden overleed na een kortstondige ongesteldheid ons lid \ 1 ; PIETER SPEELMAN, ih de ouderdom van 25 jaren. , Afdeeling Beverwijk. i '■ t

Hiermede vervullen wijde treurige plicht kennis te geven van het overlijden ten gevolge vaneen noodlottig ongeval van onze lieve man, vader, broeder, behuwd broeder en oom LUCIANUS DELTOUR. Wed. DELTOUR. F. A. A. DELTOUR. ' • A. C. N. DELTOUR. Correspondentie. O. te U. Voor ’t debiteeren vaneen aantal leugens gelieve u elders plaatsruimte te vragen. H. v. S. te A. Voor persoonlijke adviezen gelieve u zich te wenden tot het bureau voor arbeidsrecht. ' Secretaris afd. A. Nadere inlichtingen ter plaatse inwinnen. Wij zijn geen specialiteiten op dat terrein. REDACTEUR.