Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven die ons mededeelden, dat een bestuurgeweest was en wel degelijk wees op het „kort bij huis” stempelen als zij 4 weken moesten wandelen. Ook menschen die zij der van de Chr. bond afd. Bolnes bij hen van de gemeente hebben overgenomen verklaren zelf, „dat het nu veel gemakkelijker is”. Wij weten pertinent, dat een werklooze verhuisd is van Slikkerveer naar Bolnes en Vorige week kwam deze op de uitkeeringsstaat der gemeente voor, als zijnde christelijk georganiseerd. Boven de uitgekeerde werkloozen van de afd. Bolnes staat week aan week op de gèmeentelijke uitkeeringsstaat: Allen nietrechthebbend. Dit spreekt reeds voor zichzélf. Hofland schrijft: Dat het een leugen is, dat de afd. Bolnes haar groei te danken heeft aan de actie van de Alg. bond bij „Electro”. Wij schreven indertijd niet speciaal over de afd. Bolnes, maar over de Chr. Bond van geheel Ridderkerk. Omdat de afd. Bolnes slechts 2 leden bij „Electro” heeft, zijn wij leugenaars. Wij herhalen nogmaals nadrukkelijk, dat de Chr. Bond, om het voor Hofland duidelijk te maken, van Ridderkerk voor een groot gedeelte haar groei te danken heeft aan de actie die gevoerd is door de Alg. Bond bij „Electro” en óók door de propaganda die door de Alg. Bond inde laatste jaren gevoerd is bij de scheepswerven. Dit laatste speciaal voor de afd. Bolnes, want Hofland kan nooit ontkennen, dat de afd. Bolnes thans mede de vruchten plukt van deze acties. De Chr. Bond heeft nog nooit een actie gevoerd te Ridderkerk. Hofland schrijft dan over ons christelijk beginsel en dat alleen gedaan moet worden wat onze hand vindt, tot eere van Hem. Nu wij dit lezen, moet ons toch nog iets van het hart. Eender leden van de afd. Barendrecht van de Chr. Landarbeidersbond heeft zich, doordat hij werk heeft gevonden op een scheepswerf, laten overschrijven naar onze afdeeling. Een bestuurder van de Chr. Landarbeidersbond is herhaalde malen bij de vrouw van dit lid geweest en nu reeds verzekerd, dat, mocht haar man dit jaar werkloos worden en uitgetrokken komen, hij wel zou zorgdragen, dat hem dan van de gemeente Barendrecht geen onderstand wordt gegeven. Ons christelijk beginsel, tot eere van Hem, zegt Hofland. Dat hebben we weer de vorige week in IJsselmonde kunnen zien. Daar werden eenige voorstellen van de S.D.A.P.-raadsfractie ter raadsvergadering niét eens behandeld en daaraan wenste nota bene ook de secretaris van de Chr. Metaalbewerkersbond te IJsselmonde mede. Tot slot schrijft Hofland: „Wij rusten niet alvorens iedere metaalbewerker ter plaatse zich schaart inde rijen van onze Christelijke Metaalbewerkersbond.” Nu is het met onze afdeeling van ruim 500 leden gedaan. Allen dus naar de Chr. Bond en straks als er weer werk op de scheepswerven is, actie gevoerd, desnoods staken. De Chr. Bond staat, wat betreft actievoeren of staken, altijd in het voorste gelid. Die ondervinding hebben we allemaal te Ridderkerk reeds opgedaan. Kijkt maar eens naar .Electro”. Daar heeft de Chr. Bond meer dan 100 leden en actie voeren, geweldig. De moderne bond doet dcar nooit iets. Dus jongens, weg met die bond. ROTTERDAM. Jonge leden, opgelet! Maandag 2 November Cursus eenvoudige uitslagen. Inleider: G. Kutterink. Donderdag 5 November. Cursus motoren. Inleider: Snelleman. Vrijdag 6 November. Kluchtengroep. Leider Vlagsma. Deze 3 cursussen worden gehouden in gebouw Hofdijk 66, ’s avonds 8 uur. Zaterdag 31 October. Begin Mandolinegroep. Leider M. Schömer, van 6—7.30 uur, Botersloot 90. VAASSEN. (L. B.) Zaterdag 17 October j.l. hield ónze afdeeling een ledenvergadering, waar onze vriend Hilbrink uit Deventer o.m. sprak over de toestand van ie arbeidersklasse en de werking daarvan. Duidelijk zette spr. uiteen, dat alleen met goede samenwerking groote dingen tot stand zijn gebracht en nog te brengen zijn. In verband met het uitbreiden van de Arbeiderspers is het gewenscht en noodzakelijk, dat elk modern-georganlseerde arbeider zich abonneert op zijn eigen blad, dat ons mét alles in het belang van de arbeiders op de hoogte houdt en ons in dat opzicht geeft wat wij noodig hebben om ons te ontwikkelen voor het belang van ons en ons gezin. Als resultaat gaven zich een aantal abonnees op. Evenals andere jaren houdt onze afdeeling weer een Sinterklaasfeest voor de kin„derea van onze leden. Een commissie is

benoemd voor het uitwerken daarvan. Laat er ook dit jaar weer een goed feest komen voor onze kinderen. Het is mogelijk, met goede samenwerking, dat de kinderen in dit geval niet lijden onder de omstandigheden. Ook de kinderen van onze werklooze leden moeten meêgenieten van de feestvreugde. Allen dus aangepakt,v het feest moet slagen. Als het kan nog heter dan gewoon. IJMUIDEN. (J. B.) Onze afdeeling groeit dank zij onze geregelde propaganda langzaam maar zeker. Wij tellen nu al ruim 550 leden. Met een beetje aanpakken en goede wil kunnen wij naast de Volk-actie onze afdeeling versterken tot 600 leden vóór het einde van 1931. De invloed van onze communistische vrienden begint naarmate wij groeien te verminderen. Vooral nu bekend wordt en officieel vast staat, dat in Rusland de loonverschillen tusschen geschoolde en ongeschoolde arbeiders grooter is dan bij ons, dat inderdaad werklooshied niet voorkomt onder geschoolden maar wel onder ongeschoolden, dat de arbeiders hun rug uitleenen en bazen, opzichter en ingenieurs op alle mogelijke en ónmogelijke manieren probeeren de productie op te voeren. Wij weten bij ondervinding de werking van de loopende band. Tariefwerk en haastwerk, daarvoor ontvangen zij hooge loonen worden de arbeiders zoet gehouden met een wissel op de toekomst en als het hun niet aanstaat en ze grijpen naar het eenigste wapen wat wij bezitten: dat is staken, dan worden ze óf verbannen óf alle fabrieken in Rusland zijn voor hen gesloten. Het bekend worden van deze feiten valt niet in de smaak van onze communistische vrienden, daar zij hun aanhang zoeken speciaal onder de ongeschoolden. Voor leugens en verdachtmakingen tegen ons, past maar één middel, dat is het winnen van leden voor onze Bond en het winnen van Volk-lezers. Jongens, de schouders er onder en aangepakt! ZUTPHEN. (D. B.)3 Op 22 October j.1. hield onzè afdeeling een goed bezochte h. h. vergadering. Verschillende punten, o.a. de winterpropaganda, werden behandeld. Onze penningmeester werd ter gelegenheid van zijn 12|-jarig jubileum gecomplimenteerd. De voorzitter schetste in hartelijke woorden het vele werk dat Russer voor ons verricht. Namens de afdeeling werd hem een horloge aangeboden- Aan Russer’s vrouw, die hem ».ij het vele werk trouw terzijde staat, werd een plaatwerk in lijst aangeboden. Onze bode Kreunen, die 15 jaar het bodeschap vervult, werd als dank voor zijn werk ook een gedachtenis in de vorm van een horloge aangeboden. Bij de rondvraag wees de voorzitter de werkloozen er op regelmatig te komen stempelen en allen op tijd de contributie te voldoen, daar de contróle zeer streng is. Ook het plakken van de zegels op dé juiste week moet geschieden. Bij alle dingen moet men op den afloop letten. LA FONTAINE. INGEZONDEN (Buiten verantwoordelijkheid van deredaktie.) _ ; ; i , ; O, Haarlem, 24 October 1931 De Redacteur van „De Metaalbewerker”. Waarde makker. -”J- Gaarna zou ik met uw toestemming nog eenige opmerkingen maken over de kwestie waarover ik reeds schreef en welke voor de positie van de vakbeweging en de arbeidersklasse van zoo groot gewicht is. Van burgerlijke zijde werd bij de discussies over de drie moties-Van den Tempel het volgende beweerd: 1. Productie en productie-capaciteit zijn sterker toegenomen dan de bevolking. Gevreesd moet worden dat de gebrekkige aanpassing van de productie en consumptie een blijvende werkloosheid tengevolge moet hebben. 2. Terwijl de crisissen vroeger meestal locaal waren en op bepaalde goederen betrekking hadden, is deze thans algemeen en omvat nagenoeg alle producten. Ir. Alberda verklaarde nopens ditzelfde punt 21 Oct, '31 N.R, Crt.

22 bet. Ochtendblad): Wellicht dat er eenige opleving inde productie komt; maar zal dan het kapitalisme alle werkloozen weer kunnen opnemen? Er zullen tallooze werkloozen overblijven, die van de arbeidsmarkt zullen zijn uitgesloten. En dan komt er weer een nieuwe crisis. Want, de tegenwoordige crisis zal heusch niet de laatste zijn. De mogelijkheid vaneen kapitalistische opbloei wordt door geen der volksvertegenwoordigers, links noch rechts, gezien. De meest optimistischen zien hoogstens een opleving, een opleving waarbij de arbeidsmarkt niet vrij komt van tallooze werkloozen en een nieuwe crisis spoedig zal volgen. En dit is dan het mooiste geluid dat men – uit de crisis-besprekingcn heeft kunnen beluisteren. Waar is hier ook maar sprake- vaneen keerpunt? Vaneen punt waar de neergang ophoudt en een periode van nieuwe opbloei begint? Die opbloei die alle arbeiders weer inde fabrieken zal opslurpen, zoodat de vakbeweging weer volgens de geëikte en beproefde methode van 27 jaar geleden met succes tot de aanval zal kunnen overgaan om voor de volgende bui, die heviger zal zijn dan deze, binnen te halen wat, alweer volgens die methode, binnen te halen is? Nergens! S. de Wolff gaat bij de bepaling van de positie van het kapitalistische stelsel van de zonder meer aangenomen stelling uit dat de tegenwoordige crisis in wezen niet verschilt van de voorafgaande. De aanhalingen onder 1 en 2, die niet voor weerlegging vatbaar zijn, vormen het bewijs dat reeds het punt van uitgang van S. de Wolff onjuist is. De aanhaling door hem van Marx’ „Ook deze crisis zal voorbij gaan” beschouw ik dan ook als een kunstgreep, bezwaarlijk vereenigbaar met de ernst van het onderwerp. Wat is nu de positie der arbeidersklasse zoo de politiek van de vakbeweging blijft ingesteld op de belijdenis die in vakvereenigings-kringen vrij algemeen is, n.l. dat de arbeidersklasse alleen met succes de strijd kan aanbinden gedurende de périodes van 0pbi0ei...... indien het waar is, waarvoor zooveel aanwijzingen zijn, dat het kapitalisme zich in zijn doodsstuipen bevindt? Is het dan niet zoo, dat inplaats dat wij het kapitalisme concessies zullen afdwingen welke het in zijn wezen zullen aantasten, deze klasse het ons zal doen? Én is het in feite niet reeds zoover? Door mij is nergens betoogd dat het kapitalisme met een hokus pokus omver te Werpen zou zijn (van handigheidjes gesproken). Ik beweer alleen dat als een opbloei móet uitblijven en daarvoor pleiten de feiten, dat men dan de vakbewegings-polltiek geen oogenblik ingesteld raag laten op die opbloei, maar ze, op straffe van ondergang, moet richten op de omverwerping van het stelsel dat ons nu en inde toekomst geen levensmogelijkheden meer biedt. Niet dus omdat het zoo gemakkelijk zou zijn, afwachten lijkt mij gemakkelijker, maar omdat ons slechts de keus gelaten wordt tusschen ondergang met of omverwerping van... het kapitalistische stelsel en een gewoon mensch van twee kwaden nu eenmaal het minst schadelijke kiest. Wat zou er overblijven van onze socialistische overtuiging, die behelst dat het de historische taak is van het proletariaat het kapitalisme omver te werpen van ons socialistisch inzicht dat ons zegt dat het kapitalisme slechts geluk en welstand kan brengen voor de enkeling en honger en ellende voor de massa als de strijd tegen het kapitalisme afhankelijk zou z|jn van de opbloei van dit stelsel? . En hoe zou het erwten slotte uitzien met ons socialistisch zelfvertrouwen als wij niet bezield waren met het vaste geloof en vertrouwen, na de omwenteling een beter en menschelijker stelsel te kunnen ontwikkelen dan dat waarvan wij thans de slachtoffers zijn? En als wij van de strijd af gehouden zouden worden omdat deze moeilijk, ja welhaast onmogelijk zijn zou? Het is mijn rotsvaste overtuiging dat overwinningen welke bevochten moeten worden, in volstrekte evenredigheid staan tot de offers welke men bereid is 'ervoor te brengen én alleen reeds het gemak waarmee de heerschende klasse in het tegenwoordig tijdsgewricht de arbeidersklasse de eene qp, de andere overwinning afneemt, moest voor ons voldoende zijn om ons te doen begrijpen dat wij er met dit soort van overwinningen nooit komen zullen. J. Klees. „Laten we ’t in ’s hemelsnaam maar opnemen,” zoo dachten we toen wij dit nieuwe stuk van KI. hadden doorgelezen. Met menschen als deze inzender, die altijd kans zien om bij een polemiek de logische gedachtenlijn uit het oog te verliezen, is discussie altijd vruchteloos. De Wolff schreef dat ook deze crisis zou voorbijgaan, m.aw. dat het kapitalisme zich weer zal oprichten. HU beiv>-A«w* >u*ainitand de actueple .

vraag hoe het uitzicht nopens deze crisis was. lets anders was niet in ’t geding. KI. ziet nu kans de geheele gedachtenwisseling zóó te construeeren alsof ’t hier om iets anders ging, n.l. of daardoor het kapitalisme zich blijvend zou. kunnen herstellen. Dat is voor een socialist, hij moge zich links of rechts noemen, geen vraag. Elk herstel vaneen crisis, elke ópbloei van het kapitalisme, is een tijdelijk herstel, een tijdelijke opbloei. Albarda heeft in z’n rede 13 crises genoemd, van 1825 tot en met de crisis van 1929 en daarnaast geconstateerd dat ’t niet de laaste zal zijn. KL wil nu maar volhouden dat deze crisis niet meer aan een einde zal komen, maar dat is door niemand inde Kamer gezegd. Wij houden er niet van om een rede van V4 uur, zooals door Albarda gehouden, geheel in het licht te stellen van één enkel citaat. Het geheele betoog kwam hierop neer, dat het kapitalisme zich wel weer zal herstellen, maar sterke twijfel werd uitgesproken over de mogelijkheid dat alle werkloozen zullen worden opgenomen. Want dit laatste betreft zij onzerzijds opgemerkt, dat het kapitalisme nog nooit zonder werkloozen is geweest. We hebben het Kleerekooper eens heel duidelijk zoo’n goede 20 jaren geleden hoeren karakteriseeren, toen hij zeide dat het kapitalisme belang heeft bij een constant reserveleger van werkloozen. Resumeerende zeggen wij; deze crisis zal voorbijgaan; ’t is twijfelachtig of alle werkloozen weer aan de gang zullen gaan en de tijd van opbloei zal weer worden opgevolgd door nieuwe inzinking. Dit alles is elk socialist bekend en daarom stellen wij allen die meewerken om het kapitalisme als maatschappelijk systeem in stand te houden, voor de gevolgen aansprakelijk. Omdat wij het kapitalisme veroordeelen, vechten wij er tegen. KI. die met de communisten van oordeel is dat het kapitalisme in doodsstrijd verkeert, wil het thans omver werpen. Hij heeft haast, zooals men ook inde tachtiger jaren haast had en „de groote dag” nabij achtte. Hij is van oordeel dat ineen land, waarin 75 procent van de bevolking uitgesproken burgerlijk denkt, het socialisme is te verwezenlijken. Door de dictatuur natuurlijk. Ons orgaan is niet het meest geeigende om zulke vraagstukken te behandelen. Wij hebben statuten waarin in artikel 3 omschreven staat: „De Bond beoogt de behartiging en de bevordering van de belangen zijner leden met alle daartoe dienstige wettige middelen.” . . Redacteur. CORRESPONDENTIE K. te H. Neen, zulke dingen begrijp ik niet; daarvoor ben ik niet link(s) genoeg, vermoedelijk. Redacteur. ADVERTENTIEN BENUT UW TIJD! Volgt een dag- of avondcursus voor het diploma ELECTRISCH-LASSCHEN, a ƒ4O.—. Alle lessen privé. Aan vang en betaling te regelen aan De Eerste Nederl. Vakschool voor Electrisch-lasschen, „DE LASCHBOOG”, Overtoom 3, A’dam (W.) Tel. 82280. Met dit diploma is het laschwerk te garandeerén. Reparaties onder garantie. J. M. HARMS, Leeraar. Nederlondsche Levensverzekeringsinstellingen is i,Oe Centrale" Méér nog Zij it tevens eender steunpilaren van de moderne arbeidersbeweging, waaraan zij elk jaar groote bedragen schenkt. Tot heden meer dan ƒ 565.000.—. Daarom, tyÉjJr modern georganiseerde, is v\A het Uw levensverzekering. DE CENTRALE RIJNSTRAAT – DEN HAAG

Sluiten