Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men ziet, de ontwikkeling ging uiterst langzaam, maar in 1926 gebeurde iets dat van groote beteekenis voor onze afdeeling zou worden. Besloten was reeds een bezoU aigd man in Zeeland te plaatsen en Van bpanmng zou zich dan ook te Vlissingen I2?11.,v®st,geti. Inmiddels brak aan „D“ Schelde een conflict uit en dit gaf het bondsbestuur aanleiding om v. Spanning | direct met de zaken te Vlissingen te belasten. Â’t Verloop ging naar wensch en deze samenloop had lot gevolg, dat de afdeeling op 1 Januari 1927 reeds tot 580 leden gestegen was. Van Spanning was er de man niet naar ( om met dit resultaat tevreden te zijn. Ais ervaren man op Â’t gebied der propaganda, wist hij, vooral ook door zelf aan te pak, „ menschen aan Â’t werk te brengen I 1 G.6t'J jVas Sunstig. want dat voorval in T926 had een anderen geest te Vlissingen gebracht. Op 1 Januari 1928 was het ledental tot 666 gestegen en de groote staking die aan den vooravond van Pinksteren uitbrak, deed verder haar uitwerking niet missen. Op 1 Januari 1929 telde de afdeeling qzs leden en nu een jaar later 1005, waarmede voor Vlissingen een mijlpaal van zeer bijzondere beteekenis is bereikt. De staking aan „De Schelde” heeft groote edenwinst opgeleverd, zooals met elke staking Â’t geval is geweest. Op zichzelf is dat nog geen verdienste I the wijden Vhssmgers mogen aanrekenen. JNeen, de verdienste zit hierin, dat na de staking yan zoo hechte trouw aan den Bond gebleken is en ook hierin zit de verdienste, dat men Â’t verstaan heeft om nadien met de propaganda voort te gaan. zoodat ineen stil jaar als 1929 was. de afdeeling nog weer gegroeid is. Want men vergeie bij dit alles niet dat ~De hcheldè het eenige terrein is te Vlis- l Singen waar onze leden werkzaam zijn. ♦ ♦ * ) Het is zeker niet denkbeeldig dat, door welke oorzaak ook, de afdeeling Vlissingen nog weer eens beneden de tooo leden zou aaien, al zou Â’t slechts tijdelijk zijn. Hoofdzaak voor ons is dat men Â’t nu zoover gebracht heeft. Wij, hebben voldoende Vertrouwen inde toekomst en ook inden ijver en toewijding van het bestuur en de vooraanstaande leden en wij mogen slechts I hopen, dat onze wrakkere kameraden immer voort zuilen gaan. Veel is er nu veranderd te Vlissingen. e rederatte, eenmaal de sterkste organi- I satie aldaar, is tot een in vergelijking met Ons, nietig klein clubje teruggedrongen. De „wijsheden” die er jarenlang door | halve en heele anarchisten en syndicalisten I zijn uitgestrooid, vinden nu geen inganov-en gezonde ontwikkeling van de I vakbeweging werd eerst mogelijk toen onze Bond er vasten voet-begon te krijgen. De ouderen onder hen, die nog altijd te iVhssi ngen vooraan staan in Â’t gelid, mogen thans met vreugde terug zien op jaren van onverwoestbaar vertrouwen inde toekomst van onzen Bond. Dat vertrouwen is er bij de kern der ouderen altijd geweest. . He.t huidige bestuur met v. Spanning m zijn midden, komt een woord van lof toe voor betoonden ijver en toewijding en daarmee willen wij tevens de velen eeren I Wier namen ons niet bekend zijn. Hulde aan allen die gewerkt hebben om net duizendtal „vol” te maken. In wezen vormen- de Zeeuwen een volk, I kloek van aard en vasthoudend. Eenmaal voor een zaak gewonnen, laten zij niet gemakkehjk meer los en „trouw” is voor hen geen Woord met ijdelen klank. Makkers daar ver weg aan de boorden I van de Schelde, met uw mooi gewestelijk I devies „Luctor et Emergo”, met het mooie I symbool van uw worstelenden leeuw, houdt hoog boven uw hoofden de nieuwe vaan önze beweging. Want ook zonder de sfeer Van de romantiek moet gij het verstaan dat wij tezamen vormen een worstelend I menschengeslacht, bezield met een groot j en mooi idealisme. Een menschengeslacht dat zichzelf den weg bereidt naar een mooiere samenleving. Vergeet dat bij zang en dans op uw feestavond van 8 Februari a.s. vooral niet. I Licht in het donkere Zuiden. (v. Sp.) Wij waren gisteren de gast £an onze bestuurders uit Brabant en Limburg, die in vergadering te Tilburg bijeengekomen waren om de mogelijkheid onder het oog te zien om tot uitbreiding van ijonzen Bond in deze provincies te geraken. Een veelbelovend gezelschap vulde het liaaltje van het „Volksgebouw”. Voor het meerendeel jonge menschen, uit wier oogen blakende strijdlust sprak en enkele ouderen, die zoo nu en dan aan een enkele uitlating wel lieten merken dat het boven den Moerdijk gemakkelijker is om voor 105 en meer procenten links (?) socialist te zijn, [

dan hier zoo’n doodgewone Werker voor I onze organisatie. Maarde stemming was goed en zoo ook hier deed het de menschen, die voor hun beginsel dikwijls bergen van leed moeten torsen, aangenaam aan voor één dag eens bijeen te zijn om met elkander de moeilijkneden te bespreken, om daaruit te putten nieuwe kracht en nieuwen ijver om het moeilijke werk voor onzen Bond voort te zetten. 13e vergadering stond onder leiding van ons H.8.-hd v.d. Born, die om elf uur de bijeenkomst opende, de aanwezigen welkom heette en het woord gaf aan vriend hPt Nii/u iejnden’ -de van het N. V.V., die een inleiding hield over de beteekenis van onze moderne vakbeweging m het Zuiden. & & Op zeer gedocumenteerde wijze schetste mj aan de hand van de ledencijfers der organisaties hoe het gegaan was met onze eweging in Brabant en Limburg vanaf het hoogste punt in 1921, toen wij daar 10847 leden hadden, tot 1 Januari 1930 op welken datum het ledencijfer 11284 was en aldus geconstateerd kon wórden, dat wij boven ons hoogste punt zijn uitgekomen. Met verschillende voorbeelden toonde deze spreker aan, dat de tijd begint te -vomen, dat de Brabander zichzelf zal wil* len Zljn mde keuze van zijn organisatie. Met een gloedvol woord tot opwekking om iet werk van de organisatie te gaan verlichten, eindigde deze spreker zijn rede, die met een hartehjk applaus werd onderstreept. , ierna was het woord aan v.d. Born om de harten en de hoofden te winnen tot uitvoenng van zijn propaganda-plan. Alhoewel hij over de eigenschap beschikt om zijn hoorders te bekoren en te winnen, . hlJ hier een gemakkelijke taak. Wat mer aanwezig was,, staat klaar om het werk voor de organisatie te gaan verrichten en van hun bezielend woord tegenover bun collega s op fabriek en werkplaats zal ons succes grootendeels afhankelijk zijn. Wij gelooyen te kunnen zeggen, dat het hem hc ukt is, op deze vergadering een groep werkers om zich te hebben verzameld, die de eerstkomende weken met ernst zal Bond0 3an dC Versterkin£ van onzen Wanneer dit het resultaat vaneen redevoering is, dan is het applaus aan het einde maar bijzaak. De zeer interessante cijfers, die hij ons verstrekte, zullen wij bewaren voor een volgende gelegenheid als wij aan de afwerking van v.d. Born’s plannen onze krachten wijden. Na de rede van v.d. Born vereenigden wij ons aan den gezamenlijken disch. Een eenvoudig maa! van Tilburgsch brood met Hollandsche kaas en Brabantsche ham. Deze aanval was geweldig. Ineen kwartier tijd was alles verslonden en wij kunnen voorspellen, wanneer straks de aanval op ( de met- en verkeerd georganiseerden in dit I deel van ons land met dezelfde energie wordt aangevat en doorgevoerd, dat succes verzekerd is. Na versterking van den inwendigen mensch werd de vergadering voorfgezet en was het woord aan de afdeelingsbesturen, ten einde hun meening over heldoor v.d. Born ontwikkelde plan van actie te zeggen. Vv at ons opviel, was wel de manier waar- I op men hier zijn meening zegt. Men hoort aan de besprekingen, dat de menschen in deze omgeving gewend zijn zich voorzichtig, te uiten, dat de druk. waaronder geleefd wordt, zwaarder is. Maar met volle instemming werd het plan begroet. Er waren er zelfs, die met aanvulling kwamen, waaraan voor een bestuurder alleen wel een half jaartje arbeid vastzit. En ach, wij weten het, noodig is het. De bonen staan stukken achter en de verdere arbeidsvoorwaarden zijn veel slechter dan 111 andere deelen van ons land. Nadat v.d. Born de sprekers naar genoegen had beantwoord, gingen wij uit ( met de vaste overtuiging van ieder voor zica naai beste krachten en in zijn eigen I woonplaats het zijne er toe bij te dragen om dit plan uitte voeren en te doen slagen. Er zal nu binnen den kortst mogelijken tijd in alle afdeelingen een vergadering worden belegd om onze leden omtrent onze plannen in te lichten ten einde hen in onze actie te betrekken. Wat onze plannen zijn en hoe wijde uitvoering ervan denken te verrichten, zal men daar dus kunnen vernemen. Bij voorbaat vertrouwen wij op hen. Wij besluiten met de mededeeling, dat de plaatsen, waar voor dit plan gewerkt moet worden, verdeeld zijn onder onze bestuurders v.d. Born, A. Leysen en den gast waarop men brutaalweg beslag legde. Zij en wij beloven onze volle medewerk‘”£-.Wij bebben deze toezegging van de afdeelingsbesturen en wij twijfelen er niet aan deze ook van onze leden te zuilen Verkrijgen,

Makkers, daar in ons donkere Zuiden luistert naar ons alarmsignaal. . ie“w i7en en licht gaan wij brengen n de hoofden en inde harten waar thans twijfel is aan een gelukkiger toekomst. Aan hen, die in deemoed, in nederige onderdanigheid hun leven slijten, gaan wij biengen geloof en vertrouwen in eigen kracht, dat bergen verzet. Uw evangelie, uw geloof ineen goede menschheid, saam vereenigd en hecht verbonden, door u zelf gepredikt, doet wonderen. Als ge maar wilt. Wat in ons zelf zit, zullen wij overbrengen in anderen. Vvij gaan den geest vrijmaken en rekenen nu en inde toekomst op uw hulpl De firma Lith & Madern te Rotterdam. (J. W.) Neen, vrienden, thans geen artikeltje lef waarschuwing tegen deze fiima, maar als ge wilt er een ter aanbeveling. Na maandenlange onderhandel)ngen is het de sameriwerkende organisaties gelukt met de firma Lith en Madern tot overeenstemming te komen inzake een collectief contract. Het contract is, wat betreft den wezenlijken inbond, vrijwel gelijkluidend aan dat wat is afgesloten met den Metaalbond. Echter met twee belangrijke uitzonderingen. fin het zijn deze uitzonderingen die voor ons aanleiding zijn op dit contract hier wat nader in te gaan. -eueeiSte uitzonderinS is in materieel opzicht de voornaamste en wel de loonbepahng. Zooals in ieder goed contract, is ook hier een minimumloon bepaald. Dit minimumloon is voor de geschoolden op 80-jangen leeftijd 68 ct., voor de geoefenden op 28-jarigen leeftijd 60 ct en voor de ongeschoolden op 26-jarigen leeftijd 52 ct. per uur. Voor de personen beneden genoemde leeftijden gelden als minimumüuiloön de gemiddelde uurinkomencijfers voorkomende in ’t contract met den Metaalbond. De volgende gunstige uitzondering is moreel van zeer groote beteekenis voor de daar werkende arbeiders, indien zij ten minste hun volle medewerking geven door het behoorlijk toe te passen en uitte I voeren. Art. 9 toch bepaalt, dat voor overwerk I extra loon zal worden betaald. Deze betahng is gelijk aan dat wat in ’t contract niet den Metaalbond is opgenomen. Dus | niets bijzonders. Het bijzondere zit evenwel in het slot van dit artikel, luidende: ~De gewérkte uren moeten overeenkomstig de wet worden ingehaald. Wan- I neer overuren niet in dezelfde loonweek, waarin zij zijn gewerkt, kunnen worden ingehaald, zullen zij ineen der volgende loon weken moeten worden ingehaald evenwel binnen de grenzen daarvan dooide wet gesteld. In dit geval voorden de overuren plus procenturen pas uitbetaald ‘haali i?°nweekr waarhl sil worden inge- Het belangrijke zit hem inden onderstreepten zin. Lith en Madern is een reparatiebedrijf. In dergelijke bedrijven is het vaak hollen of stilstaan. Men concurreert met alleen in geld, maar ook in tijd, d.w.z. I hij die een reparatie het vlugst kan uitvoeren heeft een voorsprong. Vaak komt het bedrag, waarvoor het uitgevoerd wordt m de tweede plaats. Ineen dergelijk bedrijf is het maken van overuren schering en inslag. Van overuien inhalen komt inden regel niet veel ook al omdat dat inhalen meestal ineen volgende week gebeuren moet en het dan voor de werklieden een strop beteekent in dezen zin, dat zij die week dan 10, 12 of meer uren loon minder ontvangen. Dit nu is döor de door ons onderstreepte bepaling ondervangen. Men ontvangt in die week zijn normaal loon plus de overpercentages. Lith en Madefn heeft op het terrein van overwerken en niet inhalen der uren een naam. Tijdens de onderhandelingen is ons gebleken dat de directie van dien naam at wil. Zij wil zijn en blijven een werkgeefster die de arbeidswet behoorlijk na-1001 t-. Niet altijd valt haar dat gemakkelijk. Bazen en chefs werken dat streven meermalen tegen, daarin gesteund door kortzichtige vverklieden, die uit zijn op een overuurtje. Het komt voor dat deze den | baas verzoeken eenige overuren te mogen maken en deze is daartoe meermalen genèigd, al was ’t alleen maar óm deze willige menschen tot vriend te houden. Zoo worden er bij Lith en Madern, en |

B. daar niet alleen, meerdere uren overmv werKt zonder dat dit door haast, die bij het werk is, wordt geboden. Dit nu zal bij toepassing van de hier besproken bepaling zöoal niet geheel uit fljn’ ,dan toch tot een uitzonderingsgeval beperkt worden. Wij ontveinzen ons* niet dat onze leden en ook de hoogere leiding aanvankelijk groote moeilijkheden zullen hebben te overwinnen, om de zaak behoorlijk toegepast te krijgen. Zij zullen veel tegenstand van bazen en chefs, maar ook van de uurtjespikkers, moeten opzij zetten. ij Willen hen langs dezen weg opwekken voor die moeilijkheden met terug te schrikken, maar ze onder de oogen te zien en de baas worden. Het is nu eenmaal zoo, hïrhJr m.enschen zlJn die tegen zichzelf beschermd moeten worden. Later komen ze wel tot de erkenning dat de door ons gewezen weg de juiste is. Het doet ons genoegen te mogen con. stateeren, dat de directie tegen de door ons ™°Etei!d.e in deze geen bezwaen had met alleen, maar haar van ganscher harte onderschreef. a,1e°ttfl’ ,Het contract is er, het heeft taak ander contract een tweeledige taak Aan den eenen kant de belangen der d f vandhet he.f-nten 33,1 den anderea kant die van het bedrijf waarvoor het is afgesloten. Onze leden bij Lith en Madern willen w.j raden: zet je schouders onder het contract, voert het uit zooals het uitgevoerd moet worden. Zorgt dat de rechten, die kent H raCt g-e t' worden nageleefd en kent daarnaast je plicht tegenover de werkgeefster, door naar je beste kennen en kunnen te werken. Men zal wel hebben begrepen, dat onze waarschuwing, vervat in ons vakblad van -9 Juni ig29, nu is vervallen. Er bestaat nu geen enkel bezwaar meer om bij d*ze firma te gaan werken. Integendeel! Dank, De commissie voor steuninzameling ten behoeve van het gezin Beckers is. oeHik al -medegedeeld, ontbonden. * J~ Door de groote commissie is een kleine commissie samengesteld, bestaande uit de partijgenooten C. Woudenberg, C. v. d Lende. F. v.d. Velde en A. F. Muller. het T^TiSSie Zal -nu fot taak hebben het Vaststellen en uitvoeren van m«atrege en tot zoo mogelijk goede en afdoende '- ,P aan de. nagelaten betrekkingen van wijlen-onzen kameraad H. Bcckera. . °P oogenblik kaft pp* precies worden vastgesteld hoe groot de otale som is, door deze steunbeweging bijeengebracht Toch kan worden medegedee!d, dat het bedrag zeker f 17.000 £rrint zal zijn. Dit is veel meer dan werd verwacht. ... an?s°S de Cornnnssie brengen wij hierbij hulde en dank aan allen in onzebewe|'nr|; d!e aan dlt resultaat hebben meegewerkt door het geven van hun deel aan dit bedrag en/ot door medewerking aan de inzameling ervan. s mikun al,ien een woord van dank en erken, vle'C| -en ,aan den Daagschen BestuurdersDond in het bijzonder. Het verheugend groote'bedrag, dat bijvan 'noïf U,!t ZooVele beurzen van duizenden kameraden, zijn zoovele uitingen van wrevel en ontstemming jegens degenen onzer tegenstanders, die 00 schandehjke wijze tegen onze beweging maakten!11 002611 Stri|d verdac^ – En tevens is het een uiting van diep en nn,g meegev° j met de na|elaten kmgen en ook van eerbied en deernis jegens het onschuldige slachtoffer . ~0.c.h h,et zeer groote bedrag voor dit tn ivi ueele geval is ook een onmiskénbaar bewijs, hoe Lee! onze beweging beseft heeft, dat de ergerlijke en weerzinwekkende campagne van de R.-K. in Maastricht * tegen onze geheele beweging gericht was. iteze steunbeweging was een klinkend antwoord aan onze tegenstanders en afdoende hulp voor hen, voor wie de hulp bedoeld was* dank” allen’ die'meevverkten. hartelijken . A. F. MULLER. Van onze eigen documentatie. Overzicht Bultenlandsche Metaalindustrie. Scheepsbouw in Sovjet-Rusiand. Wij hebben al eens eerder melding gemaakt van den slechten toestand, waarin de Russische scheepsbouw zich bevindt, Ter nadeie illustratie van den tegenwóordigen toestand van den scheepsbouw in Sovjet-Rusland, schrijft onze gezant te ' Kopenhagen in „Handelsberichten” van 12 December 1929, zij vermeld, dat de Russische controlecommissie onlangs het productievermogen Van de Zuidwerf onder, zocht heeft en daarbij heeft moeten coti. stateeren, dat het bouwprogramma te lang. zaam wordt uitgevoerd en de onkosten bij

Sluiten