Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de directie. Zooals het meer gaat, ging het ook hier: de directie was ervan overtuigd, dat- haar arbeiders niet te klagen hadden. Hoewel het betalen vaneen extra vergoeding voor overuren de doodgewoonste zaak ter wereld is, werd in d°ze bespreking de opvatting gelanceerd, dat indien de arbeiders overwerkten, dat beschouwd moest worden als een uiting van liefde voor het bedrijf en ... de werkelijke liefde laat zich niet betalen. De directie nam het standpunt in, dat zij dan nog liever het overwerken radicaal zou afschaffen. Dit laatste had onze volledige instemming, maar tot dezen drastischen maatregel is men tot nu toe niet overgegaan. Met de vacantie was het zoo gesteld, dat er in het afgeloopen jaar drie dagen vacantie waren gegeven, hoewel er ook arbeiders waren die een week vacantie hadden gehad. Dit laatste vond zijn oorzaak in een reorganisatie en de gelukkigen hadden dan ook slechts drie dagen uitbetaald gekregen. Zoowel de betaling der vacantiedagen als de doorbetaling der feestdagen waren gebaseerd on het uurloon. Op zichzelf niets bijzonders zoolang het tarief geen belangrijk deel van het weekinkorr.en vormt. Maar deze gereedschappenfabriek heeft een loonsysteem, dat gebruikelijk is in bedrijven waar massa-artikelen gemaakt worden. Het uurloon varieert van 60—65 cents en wordt beschouwd als grondloon voor het vaststellen vaneen 'tarief op tijdseenheden. Nu begrijpt ieder, die eenigszins met gereedschap- en stempelwerk op de hoogte is, dat bij het vaststellen van tarief voor de soms zeer uiteenloopende werkstukken, de resultaten zeer verrassend waren. Maar bij de bespreking deelde de directie mede, dat al kwam een arbeider te kort op zijn tarief, er in ieder geval 20 pCt. over de gewerkte uren extra werd betaald. Wij twijfelen geen oogenblik aan de juistheid van deze mededeeling, omdat in ’t algemeen de uurinkomsten den toets der critiek kunnen doorstaan. Maar niettemin is de wensch van het personeel gerechtvaardigd om deze 20 pCt. om te zetten in uurloon, omdat er in het toekennen vaneen zeker percentage te allen tijde een element van willekeur blijft zitten. En ook was de redeneering van het personeel juist, dat indien de directie zich altijd beroept op deze 20 pCt., deze met vergeten moeten worden bij het doorbe-' talen van feest- en vacantiedagen. Begin Januari ontvingen wijde schriftelijke mededeeling, dat de feestdagen betaald waren met 20 pCt. extra en dat deze berekening ook zou gelden voor de vacantie. De grpndloonen konden met veranderd worden en ook het betalen van overwerkpercentage was bezwaarlijk. Dit laatste en de duur der vacantie werden echter nog in beraad gehouden. In overleg met de chr. en kath. bonden werd besloten opnieuw een bespreking aan te vragen. De uitnoodiging bleef echter uit en toen hebben wij ons maar telefonisch met de directie in verbinding gesteld. Na lang praten werd de toezegging gedaan, dat indien de bedrijfsuitkomsten van 1929 het toelieten, de directie t.a.v. de vacantie niet achter zou blijven bij andere bedrijven. F evens gewerd ons de mededeeling dat inmiddels overwerkpercentage was betaald. Ook de kwestie van de loonen zou opnieuw bezien worden. Arbeiders van de „Hogefa”! Uit het verloop van deze actie kunt u de conclusie trekken, dat er ook voor u iets te bereiken is. Inde laatste vergadering is afgesproken dat wij in Mei, wanneer de bedrijfsuitkomsten bekend zijn, opnieuw deze zaak ter hand zullen nemen. Het zal voor een belangrijk deel van uw houding afhangen of de directie haar standpunt, dat het uurloon zoo laag moet blijven in verband met het loonsysteem, zal kunnen handhaven. Brengt de ongeorganiseerde collega s in onze organisatie, opdat wanneer m de toekomst uw directie onwillig zou blijven om aan uw rechtvaardige verlangens tegemoet te komen, ook zij met u schouder aan schouder zullen staan om d( noodige verbeteringen te bewerkstelligen. * ♦ M. (J. W.) Isoleerders. De actie voor verbetering van het contract in dit bedrijf wil nog niet vlotten. Ofschoon de voorstellen onzerzijds reeds 12 November 1929 bij de Werkgeversvereeniging zijn ingediend, kwamen pas op 23 Januari d.o.v. de tegen voorstelen der werkgevers bij ons in en vond overeen en ander op 28 Januari het eerste onderhoud met het bestuur der Werkgeversvereeniging plaats. Het slot dezer bespreking was, dat de werkgevers zich bereid verklaarden te trachten een formule te vinden waardoor het mogelijk werd aan de meer bekwame isoleerders een hooger loon te betalen. Onzerzijds werd een vingerwijzing gegeven ineen richting waarvan misschien 'en oplossing te verwachten zou zijn. Op 5 Februari berichtte men ons evenwel, dat men op zijn eens ingenomen 'tandount bleef staan en van eenige tege-

moetkoming inde loonen was dus geen sprake. Het eenigste waartoe de werkgevers béreid waren, was een verbetering: der vacantiebepaling, ongeveer luerop neerkomende, dat men voor elke week werken een bon wilde verstrekken van 1 uur loon en deze inde maanden Juli—Augustus betaalbaar wilde stellen. Op 9 Februari j.l. vergaderden wij met de leden en in deze vergadering werden de voorstellen der werkgevers ais absoluut onvoldoende afgewezen. Zij drukten dit uit inde volgende motie: „De drukbezochte vergadering van werklieden in het isolatiebedrijf, gehouden op Zondag g Februari 1930 inde grootè zaal van „Thalia” ; * gehoord de tegenvoorstellen van de Vereeniging van Werkgevers in het Isolatiebedrijf inzake afsluiting vaneen nieuw contract, vindt deze voorstellen absoluut onaanvaardbaar; besluit deze voorstellen van de hand te wijzen, en draagt het bestuur op zich in verbinding te stellen met de ongeorganiseerde werkgevers en opnieuw met de Werkgeversvereeniging om de per 12 November j.l. gedane voorstellen doorgevoerd te krijgen, wijl anders een conflict onvermijdelijk is en besluit ten slotte om op 23 Februari a.s. weer in vergadering bijeen te komen om de situatie opnieuw onder de oogen te zien, en gaat over tgt de orde van den dag.” Ter nadere verklaring diene dat inde conferentie met de werkgevers is afgesproken dat het huidige contract met 1 maand zou worden verlengd. Wij zullen nu eens afwachten hoe de komende twee weken de zaak verloopt. Dit kunnen wij nu wel zeggen, wanneer de werkgevers niet over de brug komen, zal in ’t isolatiebedrijf zeker een conflict komen. Aan onze isoleerders zeggen wij; ’t geweer bij den voet en het kruit droog. Zorgt er voor op 23 Februari, des voormiddags om half elf, in „Thalia” aanwezig te zijn, dan zal de eindbeslissing worden genomen. Komt dan allen en op tij d! SCHIEDAM. (Vs.) Een middeleeuwse!! werkgever. Zooals overal in het land waar de rijwielindustrie gevestigd is, is ook hier de brochure voor de rijwielindustrie verspreid. Het personeel van den heer-Hulsman kwam voor dein ontvangstnamé van dit propaganda-geschrift in aanmerking. Wij meenden evenwel dat de uitwerking van het geïllustreerde werkje niet zoo zou zijn, dat de begeerde vruchten ons reeds dadelijk inden schoot geworpen zouden worden, weshalve wij het personeel oprie-

pen tot een vergadering, in welke dan besproken zou kunnen worden wat ons verder te doen stond. Deze oproep werkte evenwel op den heer Hulsman als een lap vaneen bepaalde kleur op een zeker dier. En om zijn woede te koelen greep hij een stuk schrijfgereedschap en schreef een bekendmaking aan „zijn” personeel, in hetwelk hij het kond deed, dat er na veertien dagen alleen nog maar plaats zou zijn in zijn onderneming voor menschen die niet bij een organisatie zijn aangesloten. Nou, ’t was dan ook buitengewoon brutaal, dat zijn arbeiders zoo maar aangesloten zouden zijn bij zoo’n bond, die zich ten doel stelt 0m... 0m... ja, waarom nou eigenlijk, om de positie van zijn arbeiders wat beter te maken. Om ook voor hen eens een vrije periode te veroveren, gedurende welke zij met vrouw en kind naar het wuivende bosch of het ruischende strand zouden kunnen gaan, ten einde ook daar d? rustte vinden waar de slover niet alleen behoefte aan, doch ook „recht” op heeft Terwijl wij dit schrijven, is nog niet te zeggen hoe de menschen op deze houding zullen reageeren. Nog staat niet vast of de arbeiders hun ruggen fier zullen durven strekken en voor hun rechten zullen opkomen, of dat zij zich nog verder zullen buigen onder het juk, dat een werkgever, van alle moderne inzichten gespeend, hun gelieft op te leggen. Het spreekt echter wel vanzelf, dat hierover het laatste woord nog niet gesproken is. Onze organisatie heeft wel sterkere machten weten te beheerschen. O, zoo! TIEL. (Corr.) Hoewel de meeste leden er niet zooveel belang in stellen anders zouden zij ons wel aan adressen helpen of daadwerkelijk meedoen aan het huisbezoek —, willen we toch iets mededeelen over den stand van zaken betreffende de propaganda. Behalve dat er een propaganda-avond is gehouden, zijn er circulaires met de ge kleurde invulkaart verspreid en heeft gedurende een geheele week een propagandawagen gereden. Deze heeft alle fabrieken bij het in- en uitgaan een paar maal bezocht, wat nogal belangstelling trok. Intusschen werd het huisbezoek ter hand genomen, met als resultaat 26 pieuwe leden. Het is echter een mager resultaat. Er is nog te weinig gang in te krijgen. Ten eerste zijn we op een heel klein ploegje aangewezen en ten tweede vangen we nogal eens bot, doordat er geantwoord wordt: „Inden bond zijn wil ik wel, maar het kan van dat kleine loontje niet af.” Dit is volkomen juist, maar door ongeorganiseerd te blijven, duurt deze misère nog langer. Want dat organisatie hard noodig is in Tiel, bewijst wel hoe de arbeiders hier snakken naar een contract zooals afgesloten met den Metaalbond en waarin de loonen geregeld zijn. Een teeken dat ze op geen stukken na verdienen wat daarin verwerkt is. Wat betreft de propaganda buiten Tiel, die zullen we moeten staken, omdat er teveel arbeiders steeds ontslag krijgen wegens slapte. We zullen hiervoor een beteren tijd moeten afwachten. Tntusschen, wij zijn niet ontevreden, maar er kon meer gedaan worden, indien de leden ons adressen verschaften of er mee op uit trokken, ♦ * Nu de halfjaarlijksche loonsverhoogingen zijn gegeven en bij de firma kurz de contractlaonen zijn geregeld, willen wij onze leden op het hart drukken eens na te gaan of zij ineen hoogere klasse moeten contribueeren. In hun eigen belang#raden wij dit aan, ♦ * Inde jaarvergadering van het „Fonds Eigen Gebouw” werd de balans over 1929 vastgesteld op f q. 134.50. Vrienden, het gaat den goeden weg op. Kijkt de finantieele positie van je eens na, of het nog een aandeeltje van f 10.— kan leiden. De afbetaling is ic cent per week. Als dat door velen wordt gedaan, zijn we gauw aan ons doel en beginnen we te bouwen. Vooruit vrienden, helpt mede! VAASSEN. (B. H.) Vakbeweging en coöperatie. De gestadige groei van ons ledental te Vaassen brengt steeds nieuwe en belangrijke vraagstukken naar voren, die met het belang van onze leden nauw verbonden zijn. De actie, die sedert enkele jaren door ons alhier is gevoerd, heeft ten gevolge gehad, dat de loonen en arbeidsvoorwaarden voor de metaalbewerkers niet onbelangrijk zijn verbeterd. Om nu het nuttige effect daarvan te vergrooten, is het van belang, dat inde eerste plaats wordt getracht om de koopkracht van het loon op te voeren. Dit nu kan het beste geschieden indien onze leden hun waren betrekken van de coöperatie. De gelegenheid daar-

toe waste Vaassen niet aanwezig en daarin vond het bestuur aanleiding in deze richting stappen te doen. Een bespreking met het bestuur der Apeldoornsche Arbeiders-Coöperatie heeft plaats gehad en besloten werd een krachtige poging te doen om de gezinnen van onze leden te Vaassen inde gelegenheid te stellen hun waren van deze coöperatie te betrekken. Om nu voor onze leden te Vaassen en niet minder de vrouwen het groote belang der coöperatie duidelijk te laten uitkomen, zal op Dinsdag 18 Februari des avonds half acht inde zaal van den heer Vos een bijeenkomst plaatsvinden. Daar worden alle mededeelingen eh inlichtingen verstrekt. Het bestuur van de Apeldoornsche Coöperatie zal voor de thee en versnaperingen wel zorgdragen, waardoor de bijeenkomst zeker aantrekkelijk zal worden. Onze leden te Vaassen zijn met hun vrouwen op Dinsdag 18 Februari allen aanwezig! ♦ * (Corr.) Ons bestuur heeft besloten op Zaterdag 8 Maart a.s. een filmvertooning te geven voor onze leden met hun vrouwen of meisjes. Ze wordt gehouden inde zaal van den heer Vos, des avonds 8 uur. Voor dezen avond hebben wijde medewerking van ons bondsbestuur, die onze nieuwe bondsfilm „Metaalklanken” beschikbaar stelt. Deze film geeft ons een kijkje inde metaalindustrie, o.a. ineen gieterij, draaierij en walsinrichting. Voor het komische gedeelte zal gegeven worden de Russische film ~De drie dieven”. Onze Duitsche collega’s zorgen voor de muzikale opluistering. Wij rekenen er op dat yize kameraden dien avond komen. VELP. (V) Zaterdag i Februari hield onze afdeeling ter gelegenheid van haar io-jarig bestaan een feestavond. Als spreker trad op de hoofdbestuurder Walther. Deze heeft een schitterende feestrede uitgesproken, welke speech tevens een propagandistisch karakter droeg. Nadat de voorzitter de aanwezigen welkom had geheeten en een woord van dank had uitgesproken voor de vele en hartelijke felicitaties, was de beurt aan het mannenkoor „Ons Ideaal”, dat heel verdienstelijk enkele nummers ten gehoore bracht. Voor en na de pauze was het woord aan den heer Poestkoke uit Amsterdam, die door zijn prettige wijze van voordragen en den goeden inhoud van zijn liedjes heeft gezorgd dat de tijd omvloog. Een gezellig bal besloot dezen goed geslaagden feestavond. Om den feestavond zooveel mogelijk vrij te houden, werd vooraf van 3 tot 5 uur gelegenheid gegeven het bestuur te complimenteeren, waarvan door alle bevriende organisaties gebruik werd gemaakt. De zaal had veel weg vaneen bloemententoonstelling. De muziekver „P.A.L.V.U.” bracht nog een extra serenade. Hieruit blijkt wel de gezonde geest en onderlinge samenwerking, die in Velp inde moderne beweging heerscht.. Makkers, laat dat zoo blijven. Dat kan, want er zijn nog vele ongeorganiseerden in deze streken. Helpt mede ze in onzen Bond te organiseeren ' VENLO (G.v.d.G.) Zondag 9 Februari hield onze afdeeling een propaganda-vergadering, waaraan een feestelijk tintje verbonden was. Het strijkje, aangevoerd door zijn eminenten directeur, den heer Timmers, verleende zijn volle medewerking. Kameraad Leysen zette met welgekozen woorden het verloop van het ledental hier in het Zuiden uiteen en liet ons verder hooren hoe afkeurenswaardig de tactiek onzer tegenstanders was. Vander Born hield op de hem alleen zoo eigen zijnde manier een propaganda-rede, die klonk als een klok. De avond had een gezellig verloop, vooral toen de grabbelton-attractie aan de beurt kwam. Het was jammer dat velen onzer leden hier weer schitterden door afwezigheid. Wij maken dien leden dan ook bekend, dat wij nu in het bezit vaneen auto gekomen zijn. Hij, die nu graag ter vergadering •komt, behoeft zich slechts te melden en hii wordt gratis gehaald en ook weer thuis gebracht. Verder wijzen wij op den cursus-avond van Maandag 17 Februari. Als spreker zullen wij hooren ons Tweede Kamerlid W. Drop, met het onderwerp „Recht en Wet”. Kameraden, wij, die hier in het Zuiden van zooveel verstoken zijn, laat ons toch allen aanwezig zijn op 17 Februari. Uit dit onderwerp neemt iedereen iets mee. VLISSTNGEN. (Corr.) In ons vakblad van de vorige week heeft men kunnen bemerken, dat te Vlissingen iets bijzonders was geschied. Wij waren de 1000 leden overschreden r dit zouden wij met een feestvergaderirg bezegelen. Laten wij nie verhelen, dat de groote

Sluiten