Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMENDEMENTEN op den beschrijvingsbrief voor de algemeene vergadering van den Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond, te houden op 22, 23 en 24 Juni 1930 in één der zalen van de Diergaarde te Rotterdam. NAGEKOMEN VOORSTELLEN. Diverse voorstellen. Afd. Hilversum: Het bondsbestuur stelle een jeugdprogram op. Ajd. Hilversum: Het bondsbestuur overwege de mogelijkheid tot het in het leven roepen vaneen regeling waardoor werklooze leden, die langer dan vier weken werkloos zijn, toch hun recht op ziekengeld kunnen blijven behouden. Ajd. Hilversum: Het bondsbestuur dver-Iwege de mogelijkheid pm uitbreiding aan ons vakblad te geven. Afd, Den Bosch: De algemeene vergadering besluite aan de secretarissen der afdeelingen gratificaties toe te kennen van f 15 voor afdeelingen tot 100 leden en van f 25 voor afdeelingen boven 100 leden. Bij combinatie der functies van secretaris en penningmeester deze gratificaties te stellen pp resp. f 10 en f 15. Huishoudelijk reglement. HOOFDSTUK V. Afd. Amsterdam: Het slot van art. 41 yanaf de woorden: „vier afgevaardigden enz.” te wijzigen als volgt: „vier afgevaardigden voor de afdeelingen met 1500 k 3000 leden; vijf afgevaardigden voor de afdeelingen met 3000 a 5000 leden; zes afgevaardigden voor de afdeelingen met meer dan 5000 leden.” Reglement voor de werkloozenkas. Afd. Rotterdam: Art. 29. Inden aanhef yan dit artikel inplaats van „drie” te lezen s,, vijf ” achtereenvolgende kalenderjaren enzj AMENDEMENTEN. Diverse voorstellen. (Punt 4. Bondsbestuur). Afd. Arnhem: Aan dit voorstel toe te yoegen: „Zij die in bezoldigden bondsdienst zijn geweest en uit dien hoofde gepensionneerd zijn, kunnen geen aanspraak maken op uitkeering uit dit fonds.” Afd. Krommenie; Dit voorstel te lezen hls volgt: Er worde een fonds gevormd, iwaaruit een wekelijksche uitkeering van j 3.— wordt verstrekt aan : a. leden die 25 jaar lid van den Bond zijn en op 65-jarigen leeftijd den dienst verlaten; Tt>. leden die 25 jaar lid van den Bond zijn en overgaan naar een andere : organisatie; ie. leden die 25 jaar lid van den Bond zijn en volgens geneeskundigen niet meer in staat zijn te werken ; id. leden die 25 jaar lid van den Bond i zijn en onvrijwillig den dienst moe-1 ten verlaten. (Punt 5. Bondsbestuur). 'Afd. Amsterdam: De laatste alinea van Öit voorstel te lezen als volgt: „Aan de functionarissen en de leden welke daarom Verzoeken, wordt het blad gratis verstrekt.” (Punt 7. Afd. Rotterdam). i 'Afd. Haarlem: De laatste zinsnede van -Hit voorstel vervalt en daarvoor inde plaats te lezen: „Zij benoemt inzake jeugdvorming een commissie als centraal lichaam, welke commissie mede tot taak heeft de yolledige jeugdorganisatie in onzen Bond 'door te voeren en dienaangaande met ■reglementsherziening op het congres 1932 te komen.” | '(Punt 13. Afd. Winschoten). ■ Afd. Den Haag; De algemeene vergadering drage het bondsbestuur op een onderhoek in te stellen naar de w7enschelijkheid j<om tot invoering van het verplichte lid-Imaatschap te komen. (Punt 14. Afd. Winschoten). 1 Afd. Lekhetkerk: Aan dit voorstel toe te voegen: „doch besluite tevens dat deze 'bepaling niet geldt voor arbeiders beneden gó en boven 60 jaar.” i (Punt 16. Afd. Rotterdam). I Afd. Vlissingen en Middelburg: Het telot van dit voorstel na het woord , ,bevorjdering” te lezen als volgt: „dat inde collectieve arbeidsovereenkomst wordt opgeinomen een bepaling bevattende een om■schreven recht op een minimum aantal daggen verzuim per jaar voor eigen rekening.” Emt ilr- Afd. Weesp).

Afa. Amsterdam: Aan dit voorstel toe te voegen: „en aan doorbetaling van loon inde gevallen genoemd in art. 1638 c. van het 8.W.” Afd. IJmuiden: In dit voorstel tusschen de woorden „aan” en „verbetering” in te lasschen: „de arbeiders werkende in continu-dienst en aan”. (Punt 19. Afd Rotterdam.) Afd. Amsterdam: Dit voorstel te lezen als volgt: Het bondsbestuur diene voor het e.k. congres van het N.V.V. een voorstel in, beoogende een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om bij conflicten een verplicht steunzegel in te voeren voor alle bij het N.V.V. aangesloten leden. Afd. Bergen op Zoom: De tweede zinsnede als volgt te lezen; „De hoogte van dat zegel zal volgens de contributieklassen worden vastgesteld, te weten; ie, 2e en 3e klasse 10 ets. per zegel; 4e, 5e en 6e klasse 15 ets. per zegel, 7e en 8e klasse 25 ets. per zegel.” (Punt 22. Afd. Dordrecht.) Afd. Vlaardingen: De algemeene vergadering besluite, dat, zoolang er nog geen andere regeling is, de verdere uitkeering tot aan den trekkingstermijn vaneen werkloos lid, dat kasuitkeering geniet, ziek wordt en geen recht meer hééft krachtens de ziektewet, voor rekening van den Bond komt. (Punt 26. Afd. Bussum.) Afd. Arnhem: De woorden „voor fabrieken en werkplaatsen waar oorlogsmateriaal wordt vervaardigd” aan het slot van de eerste zinsnede van dit voorstel, worden geschrapt. Afd. Haarlem; „De algemeene vergadering drage het bondsbestuur op het N.V.V. te verzoeken er bij de bij hem aangesloten organisaties op aan te dringen een referendum te houden over de vraag: „Algemeene werkstaking ingeval van mobilisatie of oorlogsgevaar.” (Punt 30. Afd. Rotterdam.) Afd. Dordrecht; Aan dit voorstel toe te voegen de woorden „bij werkloosheid”. (Punt 31. Afd. Middelburg.) Afd. Groningen: De algemeene vergadering besluite de uitkeeringen bij staking en uitsluiting in alle klassen met f 0.25 per dag te verhoogen, terwijl de totale uitkeering niet meer mag bedragen dan 80 pCt. van het laatstelijk genoten loon. (Punt 33. Afd. Weesp.) Afd. Gouda: De aanhef van dit voorstel te lezen als volgt: „De algemeene vergadering besluite aan de secretarissen en voorzitters enz.” (Punt 34. Afd. Utrecht.) Afd. Hengelo: Inde plaats van „xooo” leden te lezen „800”. Huishoudelijk reglement. HOOFDSTUK 11. (Punt 7. Art. 11. Bondsbestuur.) Afd. Delft: De woorden „en candidaten” blijven staan en daarachter gelezen: „mits zij één jaar lid van den Bond zijn”. HOOFDSTUK XIII (Nieuw). (Punt 31. Art. A. Bondsbestuur.) Afd. Arnhem: Aan het slot van dit voorstel toe te voegen: „uitgezonderd zij, die in bezoldigden bondsdienst zijn geweest en uit dien hoofde gepensionneerd zijn.” (Punt 34. Art. C. Bondsbestuur.) Afd. Arnhem: Aan het slot van dit voorstel te laten vervallen de woorden „de gewone” en inde plaats van het tusschen haakjes geplaatste „geen eenheidszegels” te lezen „met inbegrip van eenheidszegels”. Afd. Dordrecht; De afdeeling meent, dat ieder die 25 jaar lid is en het benoodigde aantal zegels heeft, recht moet hebben op de f 3 pensioen op 65-jarigen leeftijd. Dus ook zij die vóór hun 65e jaar invalide worden, op dat tijdstip 25 jaar lid zijn en het vereischte aantal zegels hebben betaald. Afd. Hengelo: Inden aanhef van dit artikel achter het woord „leden” te lezen „en admittentleden”. Afd. Schiedam: Het voorstel aan te vullen als volgt: „Voor overgekomen leden telt de duur van het lidmaatschap van de organisaties, uit welke zij zijn overgekomen, mede voor zoover zij vóór of op 1 Januari 1931 tot den Bond zijn toegetreden. Voor leden, die na 1 Januari 1931 uit andere bonden naar den Bond overkomen, telt het iidmaalschaD van de vroegere orga-

■ nisatie slechts mede als deze eveneens een soortgelijke uitkeering aan de oude leden verstrekt. Het bondsbestuur is voorts bevoegd aan personen, die na een veeljarig lidmaatschap wegens het verlaten van het bedrijf uit den Bond zijn getreden, deze uitkeering te verstrekken, mits zij zich hebben laten overschrijven naar een organisatie die bij het N.V.V. is aangesloten en bij niet-verbreking van het lidmaatschap aan de voorwaarden, genoemd inde eerste drie alinea’s van dit artikel, zou zijn voldaan.” Afd. Weesp; Het bondsbestuur is bevoegd een wekelijksche uitkeering te verstrekken aan leden die den leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, opgehouden hebben beroepsarbeid te verrichten, ten minste 25 jaar lid vaneen bond, aangesloten bij het N.V.V., waarvan ten minste de helft lid van onzen Bond, zijn geweest en gedurende dien tijd over ten minste 1000 weken de gewone contributie (geen eenheidszegels) hebben betaald. (Punt 35. Afd. Amersfoort.) Afd. Zwolle: Inplaats van „1000” contributiezegels te lezen „500” contributiezegels. Reglement op de rechtspositie der bezoldigde bestuurders. Art. 2. (Oud art. 23 huish. reglement.) Afd. Amsterdam; De eerste alinea van dit artikel vervalt. Inde tweede alinea wordt het woord „overige” tusschen „De” en „leden” geschrapt. Afd. Delft: Het oude artikel 23 wordt gehandhaafd en daaraan toegevoegd: „De bode-administrateurs ontvangen bij indienstreding f 40, bij vaste aanstelling f 45 en na een jaar dienst f 50 per week.” Reglement voor de werkloozenkas. Art. 25, lid j. Afd. Groningen: De algemeene vergadering drage het bondsbestuur op, zoo mogelijk in overleg met de R.K. en Chr. Metaalbewerkersbonden, er bij den minister op aan te dringen de uitkeeringsbedragen inzake werkloosheid met f 0.25 per dag te verhoogen, terwijl de thans geldende pvens van 70 pCt. van het loon, welke de uitkeering niet mag overtreffen, gesteld wordt op So pCt. Art. 27, }id 2. Afd. Schiedam; De thans bestaande reglementaire uitkeeringen worden herzien in dezen zin, dat na een lidmaatschap van 3 jaar gedurende 66 dagen en na een lidmaatschap van 3J jaar 72 dagen uitkeering kan worden genoten. Ordevoorstel. Afd. Den Haag: De algemeene vergadering drage het bondsbestuur op om in overleg met den bondsraad zoo spoedig mogelijk na het houden der algemeene vergadering na te gaan welke verbeteringen in het reglement kunnen worden aan^ebracht. CANDIDAATSTELLING LEDEN BONDSBESTUUR. In verband met de uitbreiding van het bondsbestuur zijn door diverse afdeelingen de volgende candidaten gesteld: /. M. A. Braakenburg (Haarlem): door de afdeeling Bussum. M. ]. Goedée (Utrecht) : door de afdeelingen Amsterdam, den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. D. W. van Hattem (Hengelo): door de afdeelingen Almelo, Amsterdam, Delft, Deventer, Doetinchem, Enschedé, Goor, den Haag, Hengelo, Krimpen a.d. IJssel, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Terborg-Gaanderen, Utrecht, Vaassen, IJsselmonde en, Zutphen. /. van Hinte (Dordrecht): 1) door de afdeelingen Delft, Dordrecht, Hardinxveld, Kinderdijk, Papendrecht en Sliedrecht. F. Salomé (den Haag) : door de afdeelingen Amsterdam, Delft, den Haag, Haarlem, Krimpen a.d. IJssel, Ridderkerk, Rotterdam, Utrecht en IJsselmonde. P. Schaar (IJmuiden) ; door de afdeeling Bussum. W. H. Segaar (Groningen): door de afdeelingen Groningen, Grouw, Stadskanaal en Winschoten. F. G. J. v. Spanning (Vlissingen); door de afdeeling Vlissingen. G. Visser (Schiedam); door de afdeeling Schiedam. C. v.d. Winden (Haarlem): door de afdeeling Haarlem. l) Moet nog nader beslissen of hij de oandidatuur aanvaardt. Door do afd. Bussum is oandidaat gesteld B. H, Stokman (Hilversum), die deze candidatuur echter niet aanvaardt*

| lets over het jaar 1929 uit ons Jaarverslag. * (J- G. S.) Wij vervolgen hiermede ons : overzicht over de,gegevens uit ons jaarverslag 1928—1929 en komen thans tot het T.8.C.-fonds. Ineen couranten-artikel moeten wij ons uiteraard tot' de hoofdzaken bepalen. Het besluit op ons congres in 1928 genomen, n.l. om onzen leden behalve sanatoriumverpleging ook uitrustingskosten te verschaffen, ook aan hen die werden uitgezonden door den Raad van Arbeid, is uitgevoerd. Totaal 21 leden hebben deze uitrustingskosten ontvangen, waarvan n leden werden uitgestuurd door den Raad van Arbeid, 10 door ons zelf. Het bedrag hiervoor besteed, was totaal ƒ 796.97. Wat de aanvragen om uitzending betreft, deze kwamen geregeld in. In 1929 totaal 18 aanvragen. Eén dezer gold echter verpleging ineen ziekenhuis, waaraan reglementair niet kon worden voldaan. Bij de 17 overigen waren vier aanvragen die weder zijn teruggenomen omdat óf opname bij nadere beschouwing niet gewenscht was, óf andere ziekten optraden. Van de 13 aanvragen, die daarna nog overbleven, zijn er 12 ingewilligd, terwijl één aanvrage werd afgewezen. Mogelijk zijn er onder onze lezers die den term „afgewezen” hard vinden. Het wekt zoo den indruk van : iemand aan zijn lot overlaten en maar laten sterven. Dit is echter geenszins het geval. Is er nog een heel klein beetje hoop op herstel, dan wordt hulp verleend. Maar soms is het zoo dat de patiënt in dusdanig stadium verkeert, dat volgens den geneesheer alle hulp uitzichtloos is, ja zelfs het einde verhaast. Dan kunnen wij er niet aan beginnen. Wij laten hieronder volgen hoe bet is gegaan met de opname en afwijzing zoolang het fonds functioneert: Jaar: Aan Waarvan vragen: afgswezen ; Verpleegd: 1926 10 4 6 1927 10 6 4 192S 9 1 8 1929 13 112 42 12 , 30 Hoe is het resultaat nu van deze 30 leden ? Ziehier den uitslag. Van deze 30 patiënten Zijn 15 als geheel genezen ontslagen, 2 patiënten zijn overleden, 1 is door hét sanatorium teruggezonden, 2 hebben zelf hun kuur beëindigd. De resteerende 10 patiënten waren op 31 Dec. 1929 nog in verpleging. Momenteel, terwijl wij dit schrijven, kunnen wij hieraan toevoegen, dat inmiddels van deze 10 verpleegden er weer 3 volkomen zijn genezen. Uit dit alles blijkt wel de zegerijke werking van het fonds, vooral als men bedenkt dat wij toch slechts die patiënten krijgen, die door den Raad van Arbeid worden afgewezen. De financieele toestand van ons fords zet zich in gunstige richting voort. Ontvangen werd in 1929 aan : Bijdragen van 1 ct. per zegel ƒ 16.181.26 Interest ~ 2.367.52 Totaal . . ƒ 15.548.78 Uitgegeven werd voor: Verpleging ƒ 5.117.84 Geneesk.onderzoek „ 24.10 Vervoerkosten ~ 150.50 Uitrustingskosten „ 675.—- ƒ 5.967.74 Overschot 1929 . . ƒ 12.581.04 Dit overschot gevoegd bij het kapitaal op I Januari 1929 van ƒ 48.649.08, deed het bezit van het fonds op 1 Januari 1930 stijgen tot ƒ 61.230.12. OverlijtSingsfonds. Over dit fonds kunnen wij kort zijn. Het jaar 1929 bracht ons 71 overleden leden, die voor uitkeering in aanmerking kwamen. De uitkeering was: Aan de nabestaanden van 43 elk ƒ 100.— » yf » >» 9 n „ 80. ■ »> >» » n 2 „ „ 60. !> )) >» 7 „ „ 4®* Totaal . . 71 Bovendien werd aan twee geheel invaliden, wier invaliditeit geyolg was vaneen ongeval, elk uitgekeerd f 100.—> Werkloozenkas. Nog slechts kort geleden is in ons blad opgenomen de volledige balans- en verlicsen winstrekening der werkloozenkas over 1929. Wij behoeven hierop niet terug te komen. Bepalen wij ons daarom slechts tot het eindcijfer, hetwelk als bezit op l Januari 1930 aangaf het bedrag van t 1.430.169.43}.

Sluiten