Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenschen de kinderen te houden buiten de kerkelijke en politieke verhoudingen der volwassenen en wij keeren ons tegen Pet noodlottige streven van hen, die al maar meer en steeds hooger „Chineesche muren” trachten op te richten, die afsluiten en afstooten en zoo handelen tegen het werkelijke volksbelang. Het is de openbare school, en zij alleen, in wier wezen het ligt, verdraagzaamheid en toenadering tusschen verschillend-denkenden aan te kweeken en daardoor de hooge eenheid van het geheele volk te bevorderen. Het Landelijk Comité v.d. Openb. School. Uit de afdeelingen. AMSTERDAM. Voor onze jongere leden. (W. v. Z.) Op Zondag 24 Augustus zal een rondvaart worden gemaakt door onze Amsterdamsche grachten. Des morgens om halfelf varen we af van het Rokin tegenover perceel No. 156. Aan deze rondvaart kunnen deelnemen onze jongere leden tot en met 20-jarigen leeftijd. Dit bijzondere aangename uitstapje zal tevens benut worden om jullie kennis van onze goede stad Amsterdam te verrijken, want op elke boot zal een technisch ambtenaar van den Woningdienst aanwezig zijn die tijdens den tocht op verschillende wetenswaardigheden de aandacht zal vestigen. Bij onze boden zullen kaarten voor deelname verkrijgbaar zijn a 20 cents per stuk. Wij vertrouwen dat vele jonge metaalbewerkers van deze gelegenheid gebruik zullen maken. Jongens, houdt dezen Zondagmorgen Vrij! * * ♦ In Holland staat een huis. (P. v. E.) Volkshuisvesting is een arbeidersbelang van de eerste orde. Toen de arbeidersklasse nog geen organisatie kende, was zij gehuisvest in krotten en kelderwoningen, meerendeels geplaatst in sloppen en stegen. Daar drong geen frissche lucht en geen : zon tot die woningen door en in deze ellen- 1 dige sfeer sleten de arbeiders hun dagen. 1 De kinderen, die het levenslicht voor het eerst in deze ware holen zagen, brachten < hun jeugd door inde modder en het vuil ! yan de straat. Zoo leefde de arbeiders-klasse opeengehoopt, veelal in éénkamerwoningen, met alle slechte gevolgen daaraan verbonden. Onder deze slechte sociale omstandigheden kon de arbeidersklasse niet tot bloei komen. Wilde hierin verandering komen, dan was eerste voorwaarde dat de arbeidersbevolking een menschwaardige woon- en 1 yerblijfplaats werd gegeven. 1 Het was de Sociaal Democratische Arbeiders Partij, welke ook in dit opzicht ; haar taak begreep. j Er moesten goede en goedkoope arbei-

derswoningen komen, duizenden en duizenden, met Rijks- en gemeentesteun. Door den invloed van onze socialistische fractie inden gemeenteraad zijn inden loop der jaren arbeiderswijken tot stand gekomen, waaraan binnen- en buitenland een voorbeeld kan nemen. De S.D.A.P., daarbij gesteund door het N.V.V., heeft aan de arbeidersgezinnen van Amsterdam een goede, ruime, frissche woning gebracht, waarmede zij een prachtig stuk cultuurwerk heeft verricht. En zoo leidt de cultuur tot verdere beschaving. Op 14 September wordt door de S.D. A.P. een betooging gehouden, o.m. voor ontwapening. Voor deze massa-betooging zullen de arbeiders en arbeidersvrouwen bij duizenden uit onze noordelijke provinciën naar Amsterdam komen. Deze medestrijders voor den vrede moeten daarvoor groote offers brengen, een verre en moeilijke reis plus een groot bedrag aan reiskosten. In dit geval zullen onze ruime woningen ons in staat stellen aan onze noordelijke vrienden een grooten dienst te bewijzen. Het grootste deel komt reeds op Zaterdag 13 September naar Amsterdam en wij Amsterdammers zouden in onze gastvrijheid tekort schieten, indien wij onze woningen niet voor hen openstelden. Doch een dergelijk verwijt zal ons nimmer mogen treffen. Met liefde zullen wij aan een of twee gasten huisvesting verleenen, waardoor wij hen inde gelegenheid stéllen aan onzen strijd voor ontwapening deel te nemen. Onze christelijke regeering komt het zooveelste gebod „Gij zult niet dooden” ten spijt met een nieuw vlootplan. Meer dan honderd millioen gulden wordt daarvoor gevraagd. Doch afgezien van deze geldvermorsing verhoogt dat het oorlogsgevaar. ; Daartegen moeten wij strijden met alle macht en middelen waarover wijl beschikken. Onze strijd voor ontwapening is een beschavingswerk vaneen omvang als sedert 1 de schepping der aarde niet is tot stand ; gebracht. Amsterdammers, opent uw huis en laat de strijders voor ontwapening binnen komen. ♦ * ' • ■¥• Aan het Gemeente-Bureau voor Beroeps- I keuze te Amsterdam, Tesselschadestraat 9, meldden zich inde maand Juni aan 1251 jongens en 323 meisjes, totaal 1574. Hiervan vervoegden zich aan de Advies-afdeeling 1005 jongens en 265 1 meisjes, totaal 1270 en aan de Nazorgafdeeling (de Nazorgafdeeling is belast met de nazorg over hen, die na ontvangen advies een beroep hebben aanvaard): 246 ; jongens en 58 meisjes, totaal 304. Van die- 1 genen, die om advies kwamen, kwamen c voor het eerst (eerste aanmeldingen) 464

jongens en 204 meisjes, totaal 668. Aan 729 jongens en aan 245 meisjes werd een advies verstrekt. Bij de Plaatsings-afdeeling voor Jeugdig personeel (behoorende tot de Gem. Arbeidsbeurs) lieten zich inde maand Juni inschrijven 539 jongens en 130 meisjes, totaal 669. Geplaatst werden 310 jongens en 51 meisjes, totaal 261. * * * De Amsterdamsche Arbeidsmarkt in Juni 1930. Uit het jongste nummer van het maandbericht der Amsterdamsche Arbeidsbeurs blijkt, dat in Juni in totaal zijn behandeld 33.940 aanbiedingen van werknemers, 10.444 aanvragen van werkgevers, terwijl tot stand gebracht zijn 6106 plaatsingen. Aan het einde van de verslagmaand stonden ais niet geplaatst nog bij de Gemeente-Arbeidsbeurs ingeschreven 21.257 werkzoekenden, waarvan 12.292 werkloos naar eigen opgaaf. De overige 8.965 stonden ingeschreven om via het arbeidsmarktorgaan van betrekking te veranderen. Voor het Metaalbedrijf boekte de Arbeidsbeurs 2864 aanbiedingen van werknemers, 567 aanvragen van werkgevers, 284 plaatsingen, terwijl aan het einde der maand voor dit bedrijf nog stonden ingeschreven 2183 werkzoekenden, waarvan 965 als werkloos naar eigen opgaaf. Voor het Electrotechnisch-, Film- en Radiobedrijf luiden deze cijfers; 483 aanbiedingen van werknemers, 117 aanvragen van werkgevers, 69 plaatsingen, terwijl aan het einde der maand voor dit bedrijf nog stonden ingeschreven 304 werkzoekenden, waarvan 116 als werkloos naar eigen opgaaf. BREDA. Wij maken onze leden er op attent, dat door de S.D.A.P. en den bestuurdersbond alhier op Zondag 24 Augustus a.s. een meeting wordt belegd. Zij wordt gehouden inden tuin van ~Concordia” (eventueel bij slecht weer inde zaal), des middags van 3 tot 5 uur. Daarna optocht met muziek. Een en ander tot aansporing om deel te nemen aan de Nationale betooging te Rotterdam. EINDHOVEN. Wij vestigen de aandacht van onze leden op een persoon, genaamd Ernst Steger, oud 28 jaar, geboren te München, 4 April 1902 en inwonende Wal 9. Om onaangenaamheden te voorkomen vrage men, alvorens met dezen persoon ih relatie te treden, inlichtingen bij den secretaris: A. C. J. Leysen, Violierstraat 26. HAARLEM. (J. v. E.) Dinsdag 29 Juli vond een vergadering plaats van het bestuur van onzen plaatselijken raad en de besturen der bij den H.8.8. aangesloten organisaties. J. Brautigem, lid der Tweede Kamer,

) heeft in deze vergadering gesproken over ; de voorgestelde vlootplannen, welke ruim twee honderd millioen gulden zullen kos' ten. Na de uiteenzetting van den spreker besloot de vergadering een zoo groot moi gelijke agitatie tegen bedoelde vlootplan, nen onder de Haarlemsche burgerij te ontwikkelen. Vrienden, het bestuur doet een beroep op u om het petitionnement, dat in ons land zal worden gehouden, ook hier in Haarlem te doen slagen. Ongetwijfeld kan dat. Herinnert u de overwinning in 1923 behaald. Laten wij ons voornemen ook ditmaal al onze krachten te geven om de verderfelijke plannen van de baan te krijgen. Meldt u zoo spoedig mogelijk bij het bestuur (uiterlijk 14 Augustus) om mede te gaan op huisbezoek ten einde te trachten de Haarlemsche burgerij te overtuigen van de verderfelijke vlootplannen en hun handteekeningen yooc het petitionnement te winnen, UTRECHT. (G.) Een afscheid. Op Vrijdag 1 Augustus had zich op uitnoodiging van de besturen van de Federatie S.D.A.P. en den U. 8.8. een klein gezelschap inde tuinzaal van het N.V.-Huis verzameld, bestaande uit bestuursleden van partij, vakbeweging, coöperatie, vrouwenclub en de leden van de soc. dem. raadsfractie, om afscheid te nemen van H. J. van den Born, nu door de benoeming tot bondspenningmeester zijn vertrek naar Amsterdam definitief was komen vast te staan. De federatievoorzitter van de partij, G. L. de Haas, die de leiding van den avond had, huldigde v.d. Born voor hetgeen hij gedaan had voor de beweging, jarenlang als raadslid, als voorzitter van den Bestuurdersbond, als bestuurder van den Metaalbewerkersbond en ais bestuurder van tal van andere organisaties, welke een uitvloeisel zijn van de hiervoor genoemde functies. Hetgeen v.d. Born ondernam, werd serieus uitgevoerd en drong respect af van voor- en tegenstander. Ook bracht De Haas mevrouw v.d. Born dank voor haar trouwe zorg, waardoor het mogelijk was dat v.d. Born zijn taak op ' zoo goede wijze heeft kunnen vervullen. Namens partij, vakbeweging en coöperatie werd v.d. Born een prachtige ets van den Domtoren geschonken, terwijl mevrv. d. Born een prachtige mand bloemen aangeboden werd. M. J. Goedée sprak als 2e voorzitter van den Bestuurdersbond en als bestuurder van den Metaalbewerkersbond. Hij releveerde tal van staaltjes van de moeilijkheden, welke inde ruim 20 jaren, dat v.d. Born inde beweging werkzaam was, te trotseeren waren, waarbij hij meermalen getoond had dat de arbeidersbeweging bij hem voor het persoonlijke ging.: Goedée was er van overtuigd, namens alle leden te spreken, indien hij naast een gevoel van trots, dat weer iemand uit de af-

20) VERVOLG LEERGANG. De kettingbreuk is; 1573 1 ' ' = 1 “f- 7 4 + 1 , 5 + r 4+ 2 Wijzergetallen; 1 45 42 Benaderende \J_II | | 5 | 26 109 244 breuken / o |_lj [éj 2T| 88 197 /

HOOFDSTUK VII, Het berekenen van wisselwielen voor het snijden van wormschroeven waarvan de spoed een veelvoud van « is. Door het getal n duidt men aan de verhouding tusschen omtrek en middellijn vaneen cirkel. Ti = 3,1416. Beschouwen we een tandwiel (fig. 40); dan noemt men de lengte van den boog van hart op hart tand, gemeten langs den steekcirkel, den steek. De omtrek van den steekcirkel is gelijk aan het aantal tanden X den steek = n x de middellijn van den steekcirkel. Steek wordt de modul van den tand genoemd. 71 Dus : aantal tanden X modul = middellijn steekcirkel. Dit zelfde geldt ook voor wormwielen, zoodat de steek van den worm een veelvoud van n is. Een worm modul 8 heeft dus een spoed van = 25,13%. J Dit geldt alleen voor enkelgangige wormen. Voor een dubbel- 1 gangigen worm modul 8 wordt de spoed 2 X 8 X n 2 x 25,13 = 50,26 %. Driegangig 3xBXti = 3X 25,13 = 75,39 %. Te snijden een worm enkelgangig modul 5. De spoed is 5 K n 5 X 3,1416 = 15,71 %,

Nemen we een draaibank met transporteur 2 gangen per 1"i 25 4 De spoed is dan 12,70 %, De overbrenging van de . 15,71 1571 hoofdspil op den transporteur is = Ï27Ö* Daar deze breuk niet te herleiden is, zijn we genoodzaakt een benaderende breuk te zoeken met behulp van de kettingbreuk. 1571 / 1 _L 301 I 11270 1 W /1270 1270/ 4 66/ /soi r /aoi 301/66 =4 + "/«. 66/37 =1 + 29/37 37/2d =l4- % (Wordt yeryolgd,J

Sluiten