Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenschelijk te wachten totdat het geval compleet is. Hiertoe hopen we spoedig in staat te zijn, aangezien op Vrijdag 22 Augustus een nieuwe bespreking volgt. Tot daarna dus nog geduld. Het 1.V.V.-congres te Stockholm. Resolutie. Het van 7 tot 11 Juli 1930 te Stockholm gehouden Vijfde Congres van het I.V.V. besprak en onderzocht het Sociaal-Politiek Program, waarop de aefie van het I.V.V. gebaseerd moet worden. Het congres is yan oordeel dat de kwestie van den arbeidsduur van zoo groot belang is, dat zij een speciale en onmiddellijke behandeling verdient. In dit verband herinnert het congres aan deden arbeiders gedurende den oorlog inde jaren 1914 tot 1918 in moeilijke uren gedane en door vele regeeringen niet nagekomen plechtige beloften. Het wijst op de verwachtingen, die bij de arbeidersklasse door de aanneming der Washingtonsche Conventie gewekt werden, die den arbeidsduur op 8 uur per dag en 48 uur per week bepaalt. Met verontwaardiging constateert het Congres dat deze sedert meer dan 10 jaar aangenomen Conventie slechts door eenige kleine landen bekrachtigd is. De meeste der belangrijkste staten hebben ratificatie tot dusverre nagelaten. In plaats dat de voordeelen harer bepalingen zonder onderscheid tot alle arbeiders uitgebreid en de bepalingen aangevuld werden, was de Conventie gedurende dezen tijd steeds het yoorwerp van aanvallen. Het congres herinnert er anderzijds aan, dat ingevolge de verbeteringen van het productie-apparaat en de nationale ontwikkeling der organisatie van den arbeid over de geheele wereld, de productie in haar geheel en per hoofd der bevolking beduidend toegenomen is. De op de arbeiders drukkende arbeidslast wordt steeds grooter en leidt tot zoodanige uitputting, dat steeds meer arbeidsongeschiktheid en vroegtijdige dood het gevolg zijn. Inde meeste landen neemt de werkloosheid zorgwekkend toe. En de werkloozen verlangen toch niet anders dan door arbeid eerlijk voor het onderhoud van hun gezin te kunnen zorgen. Zelfs die landen, die inde laatste jaren geen hooge werkloozencijfers behoefden te melden, zijn niet volledig tegen werkloosheid beschermd en kunnen er ieder oogenblik door getroffen worden. Het congres is daarom van oordeel dat het noodig is, maatregelen te overwegen en te treffen, die met den geschetsten toestand rekening houden. Het is van dringend belang, de arbeiders tegen meedoogenlooze uitbuiting te beschermen, waarvan zij meer en meer liet offer worden. Zij mogen niet, zooals dit thans maar al te vaak geschiedt, aan de werkloosheid overgeleverd en veroordeeld worden, met hun gezinnen zonder schuld inde diepste ellende raken. Om

al deze redenen is verkorting van den arbeidsduur onvoorwaardelijk noodig. Het congres is er van overtuigd, de gevoelens en verlangens der arbeiders weer te geven, die alleen de noodlottige gevolgen der tegenwoordige sociale orde moeten dragen. Het spreekt zich voor de spoedige invoering der 44-urenweek als overgang naar een verdere verkorting van den arbeidsduur uit en acht den eisch juist, dat de voordeelen der 44-urenweek tot alle handen hoofdarbeiders uitgebreid wórden, zonder onderscheid van geslacht, ras en nationaliteit en onverschillig of het vrije en onafhankelijke landen, bij het Internationaal Arbeidsbureau aangesloten of niet aangesloten staten dan wel gebieden betreft, die volgens besluit van den Volkenbond mandaatsgebieden zijn. Opdat dit besluit zoo spoedig mogelijk doorgevoerd kan, worden, besluit het congres, dat het I.V.V. inde geheele wereld een actie moet voeren. Het is de plicht van alle aangesloten organisaties, met alle, kracht daaraan mede te werken. Het congres draagt het Bureau op, deze; campagne te organiseeren en te leiden, alsmede de noodige maatregelen te treffen ; het moet eventueel te dien einde een bijzondere vergadering van den Algemeenen Raad bijeenroepen. Het congres roept de arbeiders der geheele wereld op, het I.V.V. bij zijn pogingen vóór de, invoering eener kortere arbeidsweek ,en de verbetering van het lot der arbeiders te steunen. Uit de afdeelingen. AMSTERDAM. Zomerfeest op Zondag 24 Augustus 1930 op het park oWesteroord” aan den Hemweg. Door het Instituut voor Arbeidersontwikkeling en de Arbeiders-Jeugd-Centrale, afdeelingen Amsterdam, wordt een zomerfeest georganiseerd, welk feest dienstbaar wordt gemaakt aan de voorbereiding van de 14 September-demonstraties. Om 10 uur gaande hekken open. Om 11 uur vangt het feest aan en worden de hekken t e g e 1 ij k er t ij d gesloten. Voor hen, die door bijzondere omstandigheden niet inde morgenuren kunnen komen, gaande hekken nog even open van kwart over twaalf tot half een. Het programma is dan als volgt: 1. Opening. 2. Muziek ~Het Signaal” en „Het Roode Muzikanten-Gilde”. 3. Zangles van Piet Tiggers (welke per radio V.A.R.A. wordt uitgezonden.) 4. Gemeenschappelijke broodmaaltijd. 5. Kringspelen en dansen. 6. Muziek „Het Signaal” en het „Roode Muzikanten Gilde”. 7. Spreker: S. de la Bella. 8. Leekenspel. 9. Sluiting. Voor den gezamenlijken broodmaaltijd neemt men brood mede, evenals een drinkbeker; thee krijgt men er van ons bij zonder extra betaling. Wil men geen brood

meenemen, dan kunnen wij een lunchpakketje leveren, waarin drie belegde broodjes, voor den zeer lagen prijs van 30 cent. Maar dan moet men vóór 20 Augustus een bon voor een broodpakket voor 30 cent koopen bij de bekende adressen inde groepen (zie „Het Volk”), waar ook de toegangskaarten verkrijgbaar zijn. De verbindingen zijn: loopende in groepen vanuit de verschillende deelen der stad. Punten van verzameling worden in „Het Volk” meegedeeld ; met de tram lijn 5 en lijn 23 richting Spaarndammerdijk en Oostzaanstraat, autobus F Leidscheplein—Oostzaanstraat en ook met de gemeentepont a 15 cent retour. Vertrek om half tien de Ruyterkade, steiger 1. Er is op het terrein ook gelegenheid tot fietsenstalling a 10 cent. De toegangsprijs is voor van zestot en met vijftien-jarigen 15 cent. Voor leden van Instituut en A.J.C. boven 16 jaar 25 cent op vertoon van diploma; voor nietleden 30 cent. HARDINXVELD. (Het bestuur.). Door den H.G.8.8. en de S.D.A.P. afd. Hardinxveld wordt op Zaterdag 23 Aug. a.s. een openlucht-meeting gehouden, voorafgegaan met een demonstratie. De Dordtsche A.J.C. verleent haar medewerking, terwijl als sprekers optreden Suze Groeneweg, Lid der Tweede Kamer en onze districtsbestuurder J. v. Hinte. Daar een demonstratie langs den dijk voor Hardinxveld iets nieuws is, wekken wij onze leden op daaraan deel te nemen en zich te scharen achter onze afdeelingsvlag. De opstelling heeft plaats op den Paralelweg, ’s avonds half zes. De route is als volgt: Achterdijk, Peulenstraat, Rivierdijk, Nieuweweg. Wij verwachten dus al onze leden op 23 Augustus, ’s avonds half zes bij den Achterdijk op den Paralelweg en sporen hen aan ongeorganiseerde collega’s mee te brengen. Dan zal de eerste demonstratie op Hardinxveld slagen. HOORN. (K.G.) Op 9 Augustus 1930 werd het 70-jarig bestaan van de Hoornsche Metaalwarenfabriek feestelijk herdacht. Bij deze gelegenheid w'erd door het geheele personeel een plaquette, in brons uitgevoerd, op een marmeren plaat bevestigd, van den oprichten van bovengenoemde metaalwarenfabriek, den heer G. Scholten, aangeboden. Eenigen van het personeel spraken een toepasselijke rede uit, waarna de heer G. Scholten, thans directeur van de N. V. Hoornsche Metaalwarenfabriek, den sprekers dank zei voor hun woorden. Zelf het woord nemende, werd naar voren gebracht wat er alzoo in die 70 jaren was gebeurd. De slotwoorden waren voor het personeel het belangrijkste en wel deze mededeeling, dat ter eere van het 70-jarig bestaan, de heer Scholten een bedrag van ƒ 10.000 had gestort voor een pensioenfonds voor zijn

personeel, wat algemeen zeer veel bijval oogstte. Den volgenden dag werd met het geheele personeel een autotocht gemaakt naar Schoorl, vandaar naar Bergen, waar gedineerd werd, enz. Daarna een tocht naar Egmond aan Zee, waar eenige verfrisschingen werden aangeboden. Om 6 uur werd de terugreis naar Hoorn aanvaard, waar we ongeveer half acht zonder ongelukken en ineen opgewekte stemming aankwamen. Na nog eenige dan-kwoorden tot onzen patroon gesproken te hebben, wenschte de heer Scholten ons een zonnige vacantie, om met gebruinde koppen daarna met frisschen moed weer de werkzaamheden te hervatten. LEIDEN. (d.R.) Ons ledental. Hoewel het niet onze bedoeling is een uiteenzetting te geven van de wisseling in het ledencijfer, kunnen wij toch niet nalaten te vermelden, dat thans, na hard werken, ons ledental de 600 is gepasseerd. Op het oogenblik dat wij dit schrijven reeds een flink stuk. Wel zal het maandelijksch overzicht van den penningmeester dat nog niet tot uitdrukking brengen, doch Augustus heeft goed ingezet en wij twijfelen er niet aan of onze eindstand zal eveneens goed zijn. Het is niet voor het eerst, dat wij dit cijfer bereikt hebben. In 1921 was dit 659, om in 1922 terug te loopen tot 499, hetgeen een gevolg was van de algemeene malaise en waaronder onze geheele vakbeweging heeft geleden. Nu een teruggang der conjunctuur eveneens is te constateeren, zien wij onze ledencijfers stijgen, wat beteekent, dat steeds meerdere arbeiders het belang van organisatie gaan inzien, hetgeen nog niet wil zeggen, dat voor opvoering van dat cijfer niet gewerkt behoeft te worden. Met trotsch mag ons kleine groepje werkers neerzien op het resultaat van hun arbeid. "Wij hebben de wintermaanden gezaaid, de oogst komt thans binnen. Laten zij, met dit cijfer voor oogen, zich ook het komende seizoen beschikbaar stellen. Meerdere werkers hebben wij noodig, maai; bovenal, adressen van on- eft verkeerd georganiseerden. Onze leden op fabrieken en werkplaatsen, althans hierop vertrouwen wij, zullen ons deze verschaffen. Kameraden, wij doen een beroep op UI De komende maanden zullen in het teeken staan van onze propaganda. Stelt ons in staat tot werken, opdat bij het 25-jarig bestaan onzer afdeeling de 700 zal zijn bereikt. Aan den arbeid ! Het daagt!!!! * * * ■ , Plaatselijke Commissie Ziektewet. De Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor Ziekengeldverzekering heeft een aantal Plaatselijke Commissies ingesteld, bestaande voor de helft uit werkgevers en voor de helft uit werknemers. Aan deze Commissie is opgedragen, zoo dikwijls de Federatie of een bij de Federatie aangesloten Bedrijfsvereeniging dit wenscht, advies te geven ten aanzien vaa

20) VERVOLG LEERGANG. "/. = 3 + •/« 8/5=1 + s/5 s/3 -1 + 2/3 De kettingbreuk wordt: 1571 1 1270 1 4 + _____ 4+_ ï : i -f j 1 + i 3+ – " ï 1 + l 1 + i+ y2 Wijzergetallcn. 1 44 1 1 Benaderende l_L jij j5 | 21 26 47 breuken ƒ o yj [4J 17 21 38 31 1 1 lóT) 214 381 595 135 173 308 481 Uit bovenstaande breuken moet nu gekozen worden, die, welke zoo weinig mogelijk van de oorspronkelijke breuk afwijkt en bruikbare wielen geeft. Nemen we b.v. de breuk 8 —j, We dienen nu na te gaan hoeveel deze benaderende 21 i >reuk afwijkt. Dit kan men op de volgende manier nagaan. De spoed van den transporteur is 1/a'= 12.70%. Overbrenging van de hoofdspil op den transporteur is ï6/n. De spoed, welke met wielen met deze verhouding gesneden wordt, is nu: 330,20 "In X 12,70 = ~ 15,72 %. De spoed moet zijn 15,71 %,

De afwijking is slechts 0,01 %, wat praktisch te verwaarloozen is. De wisselwielen worden : 4 x 6,5 40 x 65 drijvende wielen 261 __ ss ■ —— '2l 3x 7 30 x7O gedreven wielen Het steeds berekenen van de wisselwielen voor het snijden van wormschroeven, waarvan de spoed een veelvoud van 7i is, neemt veel tijd in beslag. We zullen nu trachten enkele breuken te vinden, waardoor het mogelijk is alle voorkomende wormschroeven te snijden zonder deze telkens met een kettingbreuk uitte rekenen. Hiervoor gaan wc uit vaneen worm Modul 7. De spoed is dan 7 n = 7 X 3,1416 •= 21,99 % . Transporteur: 2 gangen per 1" is 12,70% spoed. 21 99 De breuk is : – 2199 W 21M/1270 =1 + 9*71270 l27°U = 1 + 341/929 929 Ui =2 + 341 !W *= 1 + 4/247 247/«4 =2 + «/* »4/59 =1 + M/» 2#/s5 =1 + 24/s5 S5/24=1 + U/m 24/ii —2 +2 In 11 k =5 + V. De kettingbreuk is : 2199 1 1 _|_ – 1270 , L -f-2+r—f ■ 1+ f" 2+—r i + r 1 + i 1 + i 2 + 5 + lU 1

De laatste wijzergetallcn 1,2 en 5 kunnen we weglaten daèr de tellers en noemers van deze laatste breuken te groot worden. Voor het bepalen van de benaderende breuken gebruiken we nu alleen de wijzergetallcn : II 2 1-211 Benaderende)!, fTI TT\ FT] [7l IUI ITó] Hsl breuken / /o UJ LX! LU Lïj lH! SUJ UU Gaan wede afwijking van de breuk 28/16 na: „„ 330,20 26/i5 X 12,70 = – = 22,01 %. De afwijking is dus 22,01 21,99 0,02 %welke praktisch te verwaarloozen is. Moeten we nu een wormschroef snijden b.v. modul 8 enkclgangig, dan wordt de spoed s/7 x zoo groot als de spoed vaneen wormschroef modul 7. De wisselwielen worden dan . 2XB X 13 16 Xl3 80 X 65 8 / y 2« / _ _ _______ —a = '7 115 7 X 157 X 15 35 X 75 drijvende wielen gedreven wielen In het algemeen wordt de breuk voor de wisselwielen voor het snijden vaneen wormschroef met spoed volgens modul = M. 2 X U x 13 7 x 15 In deze formule is alleen de modul in te vullen. We zullen ook de afwijking van de breuk 46/2B nagaan en ten slotte een breuk geven om een wormschroef te snijden zonder eenige afwijking. «/26 x 12,70 = = 21,98%. i Afwijking 0,01%, 26( De afwijkmg as nog gcrmger dan bij de oreuk ZO/18. iWordt vervolgd.)

Sluiten