Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'der zich om de grootte dezer geleidbaarheid te bekommeren. Deze grootte is nu van het grootste gewicht. Wanneer b.v. de aarddraad met een aantal losse slagen om de waterleidingsbuis of aardpijp is gewikkeld, of op één van de honderd en één andere slechte wijzen is verbonden, zoo zal er weliswaar een geleidend contact met de aarde zijn verkregen, doch de weerstand zal zoo groot zijn, dat de stroom, die naar de aarde afvloeit, niet in staat zal blijken de smeltveiligheden te doen functioneeren. Het gevolg is, dat op de ijzeren deelen, die men gewend is met de hand aan te raken, een zeer hooge spanning blijft bestaan, en het gevaar dat men door den aarddraad bezworen achtte, is gebleven. Deze manier van aarden schept een toestand, die zelfs slechter is dan wanneer in het geheel geen aardleiding zou zijn aangebracht. Immers de hooge spanning die op het gestel van den motor of werktuig aanwezig blijft, wordt nu door den aarddraad op alle andere werktuigen, schakelkasten enz. overgebracht, aangezien de aarddraad al deze deelen onderling verbindt. Aan de verbinding van aarddraad aan waterleiding of aardpijp dient dan ook de grootste zorg te worden besteed. Gebruik voor het aarden, als het maar eenigszins mogelijk is, een waterleidingsbuis; de aarddraad wordt met een aantal slagen hieromheen gewikkeld en dan goed gesoldeerd, waardoor een goede en een goedblijvende verbinding verkregen wordt. Het soldeeren mag dan ook nooit nagelaten worden. Als verbinding staat het in kwaliteit veel hooger dan klembeugels, ook al zijn deze van vertind koper. Ineen slotartikel zal worden behandeld de doelmatige eerste hulp bij electrische ongevallen, zooals een ieder behoort te kennen. fA. ZWEEKHORST. 14 September-betooging. Amsterdammers! Rotterdammers! De opgaven van het aantal kameraden, dat 13 September a.s. reeds naar Rotterdam of Amsterdam komt, blijven vloeien. Deze kameraden moeten inden nacht van 13 op 14 September worden ondergebracht. Het huisvestingscomité inde beide plaatsen beschikt reeds overeen groot aantal adressen van vakvereenigingsmenschen en leden van de S.D.A.P. die zich bereid hebben |verklaard één of meer kameraden uit het land onderdak te verschaffen. Dit aantal is evenwel nog niet voldoende. Op verzoek van bedoelde huisvestingscomité’s dringen wij er dan ook bij alle leden van de moderne vakbeweging m Amsterdam en Rotterdam op aan, even na te gaan, of zij alsnog één of meer menschen logies zouden kunnen verleenen. Met een weinig overleg is er op dit gebied nog wel het een en ander te doen. De jongens op een kermisbed voor een nacht en de gasten een behoorlijk bed. Wie zou op deze wijze

de algemeene zaak van onze beweging niet willen bevorderen ? Kameraden, spreekt even met moeder de vrouw en meldt dan even aan de daarvoor bestemde adressen, hoeveel gasten gij hebben kunt. Opgeven, of gij kunt Togeeren: a. een man of meer mannen ; b. een vrouw of meer vrouwen; c. een of meer echtparen. De Rotterdammers zenden hun opgaven aan : R. J. Dijk, Spoorsingel 15, Rotterdam. De Amsterdammers zenden hun opgaven aan: J. van der Sleen, Transvaalstraat 92, Amsterdam-Oost. Talmt niet, maar doet het nu vrienden. Er is heel veel haast bij de zaak. C. VAN DER LENDE, Secretaris N.V.V. C. WOUDENBERG, Secretaris S.D.A.P. Uit de afdeelingen. AMSTERDAM. Eén kwartje maar! (W. v. Z.) Onze Amsterdamsche leden weten natuurlijk welke grootsche plannen er bestaan voor den komenden i4en September. Op dien dag zullen de leden van partij en vakbeweging en naar we vertrouwen nog vele duizenden met ons sympathiseerenden, demonstreeren voor onze eischen. Onze moderne arbeidersbeweging wenscht voor alle arbeiders een behoorlijke ouderdomsverzekering. Bovendien een wettelijke vacantieregeling, doorvoering van den achturendag voor alle arbeiders die daar nog buiten vallen en invoering van de medezeggenschap der arbeiders inde bedrijven. Maar bovenal willen wijde ontwapening! Van alle zijden hoort men geruchten van oorlog. Weer heerscht er een onedele wedijver in bewapening, terwijl de middelen ter vernietiging welke men uitdenkt, in barbaarschheid en beestachtigheid alles overtreffen wat tot dusverre op dat gebied vertoond is. Ook onze regeering volgt op dien heilloozen weg. Terwijl voor sociale maatregelen geen geld aanwezig heet te zijn, stelt men voor 120 millioen gulden te besteden voor vernieuwing en uitbreiding van de oorlogsvloot. Daartegen past een fel protest! En daarom kameraden dienen niet alleen tienduizenden arbeiders aan onze betoogingen mede te doen, doch zal ook de aanblik van onze demonstratie getuigen moeten van onzen onverzettelijken wil den oorlog uitte bannen. Kunstenaars van naam hebben zich bereid verklaard daaraan mede te werken. Door pakkende opschriften en zinnebeeldige voorstellingen, sprekende • tot de ziel van ons volk, dient op kunstzinnige wijze uiting te worden gegeven aan onzen afschuw voor het geweld dat door verdwaas-

de geleerden, door de militaire klieken en oorlogstuigleveranciers in alle landen wordt voorbereid. Wij allen arbeiders, maar vooral ook gij arbeidersvrouwen, hebben den plicht aan het welslagen van ons massaal protest bij te dragen. Want het zijn onze kinderen, uw zonen moeders, die anders straks zullen gedreven worden naar de slagvelden van het kapitalisme. Uw zonen, die gij met smart hebt gebaard, met zorg hebt grootgebracht. Waarvoor gij u zelf dikwijls het noodige ontzegde om het hun te kunnen geven. Die gij hebt omringd met de teerste aller zorgen, de moederliefde. Maar die u straks, als hij zal worden uitgezonden „om te moorden of vermoord te worden”, rekenschap zal vragen van hetgeen gij hebt gedaan om te voorkomen dat hem dit moet overkomen. Beseft toch uw verantwoordelijkheid en toont uw belangstelling metterdaad. Veel vragen wij niet, want er is niet veel te missen. Gedwongen wordt gij nog niet uw deel bi, te dragen voor het militairisme. Geeft vrijwillig voor de bewapening van ons yredesleger, dat de schoonheid van ons ideaal moet uitdragen. Niet de grootheid der gaven afzonderlijk, doch de veelheid der bedragen moet ons in staat stellen onze stoeten te maken tot een lust voor de oogen, een indrukwekkende demonstratie voor den vrede. Koopt een vredeszegel! Voor één kwartje maar. Op ons kantoor of bij uw bode. De geheele opbrengst daarvap wordt besteed aan klemmender uitbeelding van onze eischen op den komenden hoogtijdag van onze arbeiders. Komaan makkers, vrouwen, beter kunt gij uw geld nimmer besteden. Kent allen uw plicht! ♦ ♦ * Aan de Amsterdamsche leden=electri= ciens, (A. W.) Het schijnt den laatsten tijd nog wel eens voor te komen in ons bedrijf, dat zoo hier en daar wel eens de hand wordt gelicht wat betreft de voorschriften. Er zijn zelfs gevallen bekend die al reden hebben gegeven tot ontslag. Nu wil ik niet zeggen dat de schuld alleen of in hoofdzaak bij deze electriciens ligt. Over het algemeen heeft de werkgever er wel vrede mee, maar zoodra het spaak loopt, dan is het natuurlijk de schuld van den werknemer. Ik wil u allen aanraden : werkt volgens de voorschriften! Zijn ze u niet geheel bekend, vraagt het dan aan een werkgever, of koopt een boekje bij de G.E.W. vóórdat ge in het nauw komt. Vrienden, ik wil u er tevens aan herinneren, dat we ook een beetje meer actief moeten zijn wat betreft het aanwerven van nieuwe leden. Het gaat den laatsten tijd nu niet zoo bijzonder rooskleurig. Laten we er toch aan denken, dat we zoo sterk mogelijk aaneengesloten moeten blijven willen I we goede arbeidsvoorwaarden behouden.

Doet uw best en kijkt nog eens of er soms ongeorganiseerden met u werken. Maakt hen lid van onzen bond. LEIDEN, (d. R.) Vrijdag 22 Augustus hield onze afdeeling een huishoudelijke vergadering, welke matig bezocht was. De extra opwekking, om deze vergadering bij te wonen, vooral met oog op de 14-September-betooging te Rotterdam, heeft maar weinig resultaat gehad. Precies 8 uur opende de voorzitter de vergadering en na een woord van welkom deelde hij mede, dat in verband met de besprekingen, welke onze secretaris met den bondsvoorzitter heeft g'ehad betreffende de gedeeltelijke werkloosheid van onze leden werkzaam aan de Kon. Ned. Grofsmederij, nog een apart punt op de agenda moest worden geplaatst, waarvoor wij niet eerder inde gelegenheid waren. Hierna werd door De Roo verslag uitgebracht van onze bemoeiingen met de verschillende werkgevers, welke vrijwel alle in het teeken der vacantie hebben gestaan, zoowel wat de groote als de kleinere werkgevers betreft. Hadden wij bij enkelen succes, bij anderen zijn onze pogingen gefaald, mede door het feit, dat van de zijde der arbeiders niet de animo aanwezig was, welke toch vooral noodig is om een ingezette actie te doen slagen en succes te verkrijgen. Verslag van ons laatstgehouden congres W'erd uitgebracht door Braggaar en zonder opmerkingen goedgekeurd. De besprekingen omtrent het driedaagsch verblijf op het Troelstra-oord, welk plan door het bestuur op voorbeeld van afdeeling Den Haagwas naar voren gebracht, vond onverdeelde instemming en genoegen deed het ons, dat een twaalftal zich voor deelname ter vergadering opgaf. Waar een eventueel bezoek en verblijf eerst het volgend jaar zal plaats vinden, stellen wij onze leden inde gelegenheid zich alsnog voor deelname op te geven. De verblijf- en kosten bedragen pF.m. f 13.50. Een inleiding door De Roo gehouden betreffende onze eischen en de komende actie voor het petitionnement na onze betooging te Rotterdam, waarbij hij vooral wees op de gevaren, welke van de zijde der militairisten dreigen, om ons land te bewapenen en onze vloot te versterken, vond eveneens algeheele instemming. Een krachtige opwekking tot deelname "zoowel als aan de propaganda om het geheel te doen slagen, was het slot. Machtiging werd ten slotte verleend, een bedrag te reserveeren van ons afdeelingsbezit om in gevallen van gedeeltelijke werkloosheid gelijk aan die waarin het personeel der K.N.G. zich bevindt, een gedeeltelijke tegemoetkoming te verstrekken en werd opdracht verleend aan het bestuur, indien mogelijk tot vorming vaneen plaatselijk fonds te geraken, waarover de leden nader per circulaire zullen worden ingelicht. Ongeveer half elf sloot de voorzitter deze geanimeerde vergadering.

22) VERVOLG LEERGANG. windingen van den eersten gang. Dit bereikt men door de hoofdspil een halve omwenteling te draaien, terwijl de transporteur stilstaat. We zullen dit met een voorbeeld duidelijk maken. Te snijden een dubbelgangige schroefdraad P/8' spoed. Transporteur: 2 gangen per I'. De wisselwielen zijn: •/. ,!/_•/.x.» =»/ =,O/ q drijvend wiel Vs 14 gedreven wiel Op de hoofdspil komt een wiel met 90 tanden. Om nu de hoofdspil een halve omwenteling te draaien zonder de slede te verplaatsen, handelt men als volgt (zie fig. 41). Tand A van het drijvende wiel bevindt zich tusschen de tanden B en C van het tusschenwiel, of wanneer met vier wielen gesneden wordt, tusschen de tanden B en C van het gedreven wiel. De tanden A, B en C worden met een krijtstreep gemerkt, eveneens de tegenover A liggende tand D van het drijvende wiel, d.i. dus 45 tanden verder. Het drijvende wiel neemt men nu van de hoofdspil en draait de hoofdspil toover dal bij het weer opplaatsen van het wiel, tand D komt te liggen tusschen de tanden B en C van het tusschenwiel. De hoofdspil is nu juist een halve omwenteling gedraaid. Het spreekt natuurlijk van zelf dat het aantal tanden van het wiel op de hoofdspil deelbaar moet zijn door twee, of wanneer een driegangige schroefdraad gesneden moet worden, door drie, enz. De verdceling kan ook op een andere manier geschieden. Men kan n.l. de slede over den halven spoed verplaatsen, terwijl men de hoofdspil stilhoudt. In ons voorbeeld was de 11/l1/ ' spoed ll/B'. De slede moet dus -y- = »/«' verplaatst worden. Bij één omwenteling van den transporteur verplaatst de slede zich 1/„' (transporteur 2 gangen per 1"). Voor een verplaatsing van ®/14' is dus noodig #/i« j~T 9/m ' 1/s = 9/ie X */, = % omwenteling van den ' 9 transporteur. Het wiel op den transporteur moet dus %X4O = 45 tanden gedraaid worden, dó, één omwenteling + 51 tanden.

Dit doet men op de volgende wijze (zie fig. 42). De tanden A, B en C teekent men met een krijtstreep. Eveneens den vijfden tand D vóór A. Het wiel wordt nu van den transporteur genomen en de transporteur één omwenteling + 5 tanden gedraaid, zoodat bij het weer opplaatsen van het wiel tand D komt te liggen tusschen B en C. Er moet natuurlijk op gelet worden dat de transporteur in dezelfde richting gedraaid wordt als hij loopt voor het schroefdraad snijden. Ander voorbeeld : Te snijden: 2zjA" spoed dubbelgangig. Transporteur: 1/2i spoed. Wisselwielen:

?lJ± —iiy . 1/ 111 v2l 11 X 2 60 X 55 1/ /4 • /2 /4 x /i ~= = U 4 X 1 30 X 20 drijvende wie) en x=s gedreven wielen Men kan dus weer de hoofdspil een halve omwenteling, d.i. 30 tanden, draaien, of het wiel op den transporteur zooveel draaien dat de slede zich : u// u/, , 2 = /* verplaatst. Het aantal tanden waarover men het wiel op den transporteur moet draaien is : ui +7 x 20 = u/g x Vi X 20 = 55 tanden, / 2 d,i. 2 omw. + 15 tanden. f? snijden : 3Vs' spoed 3 gangig. , ransporteur: x/2' spoed, v/isselwielen : k_ 7. j;, _ 7x2 _7ox 60 _ drijvende wielen 1/a 21 2x 1 20 X3O gedreven wielen De hoofdspil moet nu 1/„ omwenteling maken, d.i. over 20 tanden gedraaid worden of men kan de slede ver- 31/,' plaatsen overeen afstand van ~— = 7/s'. Het wiel op den transporteur moet nu 7 / —5 X3O = 7/„ x */, x3o= 70 tanden = 2 omwentelingen It + 10 tanden gedraaid worden. • JWprdt vervolgd,)1

Sluiten