Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den strijd en hebben overal inde internationale arbeidersbeweging onze man gesteld. Wij zijn overtuigd, dat dit ook inde toekomst het geval zal zijn. (Applaus.) Het verslag wordt zonder debat goedgekeurd. Door B r o w n 1 ie (Engeland) wordt daarna een overzicht gegeven van den toestand inde Engelsche industrie en het verschil in loonen inde hoogovens en walswerken tusschen Engeland en verschillende landen van het continent. S o 1 a u ( België) houdt een inleiding over de groote uitbreiding van de industrie na den oorlog, in ’t bijzonder inde zwaarijzerindustrie. Daar heeft ook de meest beteekenende concentratie plaats gehad. Het ledental van onzen bond is verhoudingsgewijze goed. De 8-urendag is overal geldende en de hoogste loonen varieeren tusschen 100 en 110 franken per dag. Inden laatsten tijd is echter een vrij sterke depressie ingetreden inde werkgelegenheid, tvaardoor de werkloosheid belangrijk is toegenomen. Op voorstel van Konrad lig werd daarna met algemeene stemmen een voorstel aangenomen, waarbij het Int. Arbeidsbureau te Genève wordt gevraagd alles te doen om ons inlichtingen te verstrekken over de loonen en loonsystemen inde hoogovens en walswerken van de verschillende landen. Het manifest aan alle metaalbewerkers van de wereld, dat wijde vorige week reeds in ons blad afdrukten en waartoe het initiatief uitging van collega Stein (Oostenrijk), werd met algemeene instemming begroet. Hiermede was de eerste dag van de beraadslaging ten einde. Het congreswas door het gemeentebestuur van Kopenhagen uitgenoodigd en werd ten stadhuize door den burgemeester, p.g. Hedebol, toegesproken, die daarbij warme woorden wijdde aan den arbeid van onze Internationale. Tweede dag. In verband met de groote moeilijkheden en het oponthoud dat steeds te overwinnen valt met de vertalingen, was zeer toe te juichen de maatregel door de leiding genomen, dat de congresafgevaardigden naar de taal die zij spreken of in ieder geval verstaan kunnen, waren bijeengezet, zoodat de vertaling in twee of drie hoeken Fransch, Duitsch, Engelsch en Skandinavisch, tegelijk kon plaats hebben en daardoor niet de helft van den tijd in beslag nam als anders steeds geschiedde. Collega Reichel (Duitschland) gaf een uitvoerig overzicht van den toestand in Duitschland. Ook de verdedigers van het tegenwoordige productiesysteem moeten thans toegeven, dat men op de tot nu toe gevolgde manier niet verder kan doorgaan. In Duitschland zijn z\ millioen arbeiders werkloos, welke ondersteuning ont-

vangen. Daarbij komen nog 500 & 600 duizend arbeiders, die als werkloos reeds uitg*rokken zijn, zoodat ruim 3 millioen arbeiders geen werk en verdienste hebben of zelfs geen steun en geen brood hebben. Deze slachtoffers der tegenwoordige orde kunnen alleen gered worden dooreen nieuwe orde in onze samenleving. Daarom zetten wij ons tot den kamp voor een beduidende werktijdverkorting. Onze strijd is er één voor een hoogere cultuur. Rockende schoorsteenen en stampende machines zijn voor ons nog geen teekenen van cultuur. Deze zullen dat pas 'worden wanneer hun arbeid aan alle menschen dienstbaar gemaakt is. Daarom moeten wij werken voor de terzijdestelling van de groote verliesposten die onze samenleving drukken, in ’t bijzonder de onproductieve belastingen voor oorlogsuitrustingen, de verschillende muntsystemen, de tollen en de afsluiting van de landsgrenzen voor het vrije goederenverkeer. Eerst als er een werkelijk vrij verkeer van de volkeren zal zijn, zal het mogelijk worden dat alle menschen de zegeningen van den vooruitgang deelachtig worden. Hij eindigde met te zeggen; Scheppen wijden vrede inde wereld, dan zal de welvaart van de volkeren verzekerd zijn. (Wordt vervolgd.) Een Debacle. Een groot aantal slachtoffers der 0.8.W.M. (v. Z.) Wat te verwachten was, is gebeurd. De z.g. staking bij de N.V. Van Leer’s Vereenigde Fabrieken te Amsterdam is geëindigd met een volkomen nederlaag. Tengevolge van het misdadig spel met de belangen der arbeiders loopen nu tientallen slachtoffers rond zonder kans op wederaanname. Brengen wij nog even de voorgeschiedenis in herinnering. Na zeer langdurige onderhandelingen sloot de combinatie van vijf metaalbewerkersbonden met de N.V. Van Leer’s Vereenigde Fabrieken voor de eerste maal een collectief contract af, ingaande 1 Mei 1929. Aangezien de overige organisaties zich de handelingen en het optreden van den secretaris der 0.8.W.M. niet langer wenschten te laten welgevallen, werd de samenwerking met deze federatie inmiddels verbroken en dienden de vier overblijvende bonden in ’t begin van dit jaar wijzigingsvoorstellen in die beoogden verbetering te brengen inde bestaande arbeidsvoorwaarden. Hetzelfde deed de 0.8.W.M. afzonderlijk, terwijl voorts gedurende den duur der onderhandelingen onder aanvoering van een hunner bestuurders op de fabriek een verwoede campagne werd ingezet tegen de samenwerkende organisaties in het algemeen en tegen onzen Bond en de Synd. Federatie in het bijzonder.

Loopende deze onderhandelingen trad een belangrijke verslechtering van den ttedrijfstoestand in, die het ontslag vaneen 150-tal arbeiders ten gevolge had. Ten slotte stelde de directie begin Mei voor, de bestaande overeenkomst te continueeren, hetgeen door de organisaties werd afgewezen. Begin Juni vond opnieuw een bespreking plaats, nu alleen met de combinatie van vier, aangezien de secretaris der O.B.WbM. door zijn optreden had weten te bereiken dat met hem niet meer werd onderhandeld. In deze conferentie werden, hoewel verhooging der minimum-uurlooncijfers werd afgewezen, toch belangrijke verbeteringen bereikt t.o.z. van de vacantie en het overwerkpercentage, terwijl voorts werd overeengekomen dat de bestaande tarieven gedurende den duur der overeenkomst zouden worden gehandhaafd. Ondanks den sléchten bedrijfstoestand dus en de oorspronkelijke afwijzing, toch nog een behoorlijk resultaat dat op de ledenvergaderingen onzer vier samenwerkende organisaties met overgroote meerderheid van stemmen werd aanvaard. Of het nu kwam omdat dit resultaat zonder de 0.8.W.M. was bereikt, of dat men de leden niet voldoende had ingelicht omtrent de beteekenis der bereikte verbeteringen in verband met den slechten bedrijfstoestand, dan wel dat de giftige actie tegen onze organisatie het innemen vaneen ander standpunt noodzakelijk maakte, in elk geval werd het aanbod der directie op de vergadering van de 0.8.W.M. verworpen. Overigens had men daartoe het recht en zelfs wanneer de O.BAV.M. getracht had langs organisatorischen weg tot het proclameeren eener werkstaking te geraken, ware dit verklaarbaar geweest. Dit is echter niet geschied, want nimmer is door de 0.8.W.M. bij Van Leer de staking geproclameerd, sterker nog, zij is in den opzet der staking zelfs niet gekend. Want nadat op Woensdagavond 11 April de ledenvergadering van de 0.8.W.M. de voorstellen der directie had verworpen, zijn den volgenden morgen, na een mislukte poging om het geheele personeel daartoe te bewegen, 39 personen van het 120 man sterke personeel, zonder overleg met eenige organisatie, de poort uitgeloopen, waarbij er 24 waren wien inmiddels ontslag was aangezegd. En van de 40 è. 45 leden die er van de 0.8.W.M. waren, bleven er zelfs 12 aan het werk. Zoo zijnde feiten en niet anders! En ondanks alle gezwets en holle rhetorica van die zijde zijn deze feiten tot op den dag van vandaag nog niet weersproken. Kunnen niet worden weersproken I En dat onder die omstandigheden elke organisatie die zich zelf eenigermate respecteert, haar leden adviseert aan een dergelijk heibeltje niet mee te doen, zal voor ieder duidelijk zijn, behalve voor enkele verdwaasden, daar die ter wille van hun overbodig bestaan hand- en spandiensten

verleenen aan de metaalbaronnen door de bestrijding van onzen Bond. En dat ondanks de 0.8.W.M. ons den volgenden dag schriftelijk mededeelde, dat zij zich achter deze staking plaatste, verandert aan de feiten niets, is strijdig met elk beginsel van gezonde vakvereenigingspolitiek, maar bovendien... in strijd met de reglementen van de 0.8.W.M. zelf, tenzij men deze beschouwt als een vodje papier. Want het zal voor velen onzer leden wel een verrassing zijn en waarschijnlijk voor een groot deel der 0.8.W.M.-ers bovendien, dat men daar t.o.z. van staking reglementair aan ongeveer dezelfde bepalingen gebonden is als bij ons. Nadat n.l. in art. n van het H.H. reglement dier federatie is bepaald dat „wanneer de afdeelingen een loonbeweging beginnen, of eenigerlei actie, waarvan staking het gevolg kan zijn”, het federatie-bestuur „daarvan” onmiddellijk in kennis gesteld moet worden, luidt art. 12 woordelijk als volgt: „De arbeid mag in het algemeen niet neergelegd worden door de leden, zonder voorkennis van en overleg gepleegd te hebben met het afdeelingsbestuur, bijzondere gevallen buitengesloten. Het afdeelingsbestuur heeft tot plicht, de oorzaak van het geschil te onderzoeken en is verantwoording schuldig aan de afdeeling van het door hem gegeven advies. Komt het bestuur der afdeeling tot het geven van advies dat er gestaakt moet worden, dan wordt door de betrokken personen daarover schriftelijk gestemd. Om een stakingsbesluit tot uitvoering te brengen moeten f van de betrokkenen zich er vóór, hebben verklaard.” Letterlijk niet één dier gestelde bepalingen is nagekomen. Doch zoozeer had de meening in dit kamp postgevat dat hier een schoone gelegenheid was in troebel water te visschen en de overige organisaties afbreuk te doen, dat men de belangen der betrokken arbeiders op het spel zettende en eigen wetten verkrachtende, een avontuur door J van het personeel op touw gezet tot een staking van de 0.8.W.M. bombardeerde. Het is bekend hoe een met behulp van vreemde elementen uitgeoefende terreur ten slotte de meerderheid van het personeel noodzaakte met werken op te houden. Ons advies aan het werk te blijven kon niet worden opgevolgd en het gevolg is geweest dat het bedrijf in Amsterdam werd gesloten. De voorwaarde voor het winnen vaneen strijd, stopzetting van den arbeid, was verkregen, de overwinning kon een aanvang nemen. Er is inderdaad overwonnen, maar . . . door den werkgever. Want ondanks alle snorkende mededeelingen omtrent decentrale weerstandskas van het N.A.S. en de groote financieele draagkracht van „Onze bedrijfsfederatie”, had de 0.8.W.M. er na een week of zeven reeds genoeg van. Dat is te verklaren.

25) VERVOLG LEERGANG. met trekspie. Door het handwiel O in stand a te plaatsen, is het wiel a vast op spil S, enz. Stelt men nu het handwiel in stand a en het Nortonwiel in stand 10, dan moet volgens de tabel, 24 gangen per 1" gesneden worden. Voor het snijden van 24 gangen per 1", moet de verhouding van de wisselwielen zijn (transporteur 4 gangen per 1") 4/ —ll /24 Ie Voor volledigheid zullen we nagaan of de verhouding inderdaad zoo is. De beweging gaat uit van het wiei G 34/« x 28/B8 x X 24/4S X 23/.28 =V« Nemen we aan dat de bank is ingesteld op het 2de dubbelwerk, H in F, het handwiel O in a en het Nortonwiel Q op stand 10, dan is de spoed, welke gesneden wordt; 14 X Vm' = Ulu X 25,4 % = 14,817 % Willen we nu een worm modul 5 snijden, spoed 9 X 3,1416 = 15,708 % , dan moet de overbrenging ; 15,708 .. j X zoo groot zijn. 15,708 ' Herleiden we tot een kettingbreuk. 15708/ —l I 891/ 14 81 7 /14817 -1 T /14817 1 16 + “V«I 1^ 1 _i 3301 1 T / 561 1 1 + i317530 1 + "“/aai Wijzergetallen: 1, 16, 1,1, len 2.

Benaderende breuken ; 1 16 1 1 1 2 ii m jTTi fTs] hTj [s3] 0 Lü Lid LlzJ lül Ë£j Gaan wede afwijking van de breuk 53/50 na. 53/50 X 14,8 17 = 15,706 Afwijking is 15,708—15,706 = 0,002%, welke praktisch te verwaarloozen is. De wisselwielen worden nu ; 63 / V 28 / /60 A /68 De wielen 53, 50 en 28 moeten dus bijgemaakt worden. Deze worden geplaatst als in fig. 46. 53 X 28 Met H in F, dubbelwerk 2, overbrenging , hand-50 X 68 wiel O in a en Nortonwiel Q in stand 10, snijdt men nu modul 5. Aan de hand van de tabel onder fig. 45 kunnen de standen gevonden worden van handwiel O en Nortonwiel Q voor het snijden van de volgende wormschroeven : Stand handwiel O. Stand Nortonwiel Q Modul a 1 2,5 a 43, a 8 4 a 10 5 b 4 6 b 7 7,5 b 8 8 b 10 10 c 412 o 715 c 8 16 c 10 20

HOOFDSTUK XL Schroefdraad systemen. Van de vele schroefdraden, welke bestaan, zullen wede voornaamste behandelen, Whitworth-schrocfdraad, Whitworth-gasdraad. De schroefdraadvorm van Whitworth-schroefdraad en Whitworth-gasdraad is gelijk (zie fig, 47), De tophoek is 55°,

Sluiten