Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

clusies er uit trekken ? Bedenkt, heden zij, morgen wij. Levensposities zijn er ook bij Philips niet. Het behoeft geen betoog dat ook de reactie in het Philips’ bedrijf hoogtij viert. Maatregelen, welke voorheen alleen op papier bestonden, worden nu weer nieuw leven ingeblazen, b.v. het inhouden van tariefloon, omdat een arbeider aan een vorig werk tekort gekomen is. Denkt nu niet dat de metaalbewerkers over de werkprijzen ook maar iets te zeggen hebben, want dan ben je er precies naast. Hier bestaat nog ’t meest reactionnaire systeem van werkprijzen. Een aantal calculators stelt de prijzen vast en daarmee basta. Voorheen waren er nog afdeelingscalculators, die, wanneer de prijzen niet in orde waren, deze mochten veranderen. Thans beslist daarover de heer De Vries van de Mach. fabriek. Wat wij inde laatste weken omtrent de wijze van optreden van dezen heer vernomen hebben, doet ons vaststellen dat hij er op uit is de uurinkomens zoo laag mogelijk te doen zijn, doch het aantal gewerkte uren zoo hoog mogelijk op te voeren. Thans moet afgekeurd werk ook weder betaald worden. Wanneer wij nu mededeelen dat er geen enkele fabriek hier te lande is waar zoo accuraat gewerkt wordt dan bij Philips, dan kunt U begrijpen voor welk een bagatel de arbeiders groote verliezen lijden. Al deze maatregelen leiden tot het maken van vele overuren. Voegen wij daar nog aan toe dat de strafbepalingen steeds scherper worden, waardoor ’t mogelijk is dat een halve dag verzuim gestraft wordt met ontslag of acht dagen schorsing, dan kunt U zich voorstellen hoe aangenaam het is tot het Philips’ personeel te behooren. Het chicaneeren kweekt een geest van verzet, dien Dr. A. F. Philips met het geheele politiecorps niet kan bezweren. Ook niet al laat hij nog zoo vaak een vergadering dooreen aantal zijner chefs in ’t honderd jagen, zooals gepoogd is op Zaterdag 23 Augustus in het Volksgebouw. Evenmin al breidt het aantal heeren, dat tegen een loon van f 35.00 per week voor bepaalde werkzaamheden moet dienst doen, zich uit. En evenmin kan die geest bezworen worden door de provocateurs, welke op ons afgezonden worden en die bereid zijn ons alles mede te deelen wat door den heer Deys wordt klaargestoofd. Ach, wij vliegen er niet in. Elk van hen die uit het politiecorps tot ons komt, schuwen wij als de pest. Onze moraal is van een ander gehalte. Tot zoover ’t Philips’ bedrijf. * * * De reactie viert ook hoogtij in het particuliere bedrijf hier ter plaatse. Het vrijkomen vaneen groot aantal arbeidskrachten doet de onbeschermde loonen in het kleinbedrijf kelderen. Eigenaardig is dat bijna alle werkgevers in dit bedrijf, behoorende tot die partij welke den eisch „verlossing uit het proletariaat” in haar vanen voert, nu als de kippen er bij zijn om van de gelegenheid misbruik te maken als nooit te voren. Wij hoorden reeds dat er loonen van f 15.00 geboden worden voor electriciens. Makkers, U zult wel bemerkt hebben dat er nog ’t een en ander te doen is. Wij vertrouwen er dan ook op dat gij allen, maar dan ook geen uitgezonderd, ons bij onze taak behulpzaam zult zijn. Begint met te voldoen aan het verzoek door ons per circulaire aan U gedaan. Slechts dan, wanneer gij allen Uw plicht doet, gaan wijde toekomst met vertrouwen tegemoet. Makkers, hoort de signalen ! Wij rekenen op U. Werken voor onze afdeeling beteekent verbetering en veilig stellen Uwer arbeidsvoorwaarde n. Vooruit, aan den arbeid! DEN HAAG. (H. J. B.) Op naar de 2500 leden! Opnieuw kan worden vermeld dat een mijlpaal is bereikt. Intusschen is het getal van 2300 leden overschreden. In nog geen jaar tijd hebben wij bijna 200 leden ingeschreven. Vastgesteld mag dus worden dat steeds meer metaalbewerkers zich tot onzen Bond aangetrokken gevoelen. Deze groei is te danken aan het feit dat wij in onze afdeeling beschikken overeen kern van stille werkers, die geen gelegenheid laten voorbij gaan om een ongeorganiseerden collega te wijzen op zijn plicht. Het belooft echter dezen winter weer goed te worden, omdat nu reeds door den H.8.8. Zondag j.l. een vergadering is gehouden inde groote zaal van den Dierentuin als inzet voor de algemeene propaganda. Door Van Langen, secretaris van den H.8.8. en de la Beha van het N.V.V., werd nogeens betoogd dat wij als modern georganiseerde arbeiders meer dan ooit tot plicht hebben de organisatie te versterken. Ineen vlugschriftje met een oplaag van 50.000 exemplaren wordt de Haagsche arbeidersbevolking in kennis gesteld met 'dat jvat reeds doop de regeering is aange-

kondigd en wat nu door de arbeiders be-i hoort te worden gedaan om de reactie het hoofd te bieden. Dat onze werkers hierin achter zouden blijven, is niet denkbaar. Daarvoor is reeds door hen te veel activiteit aan den dag gelegd en hebben zij te vaak getoond voor onze organisatie op de bres te staan. Tot onze leden zeggen wij nu reeds bij voorbaat: Houdt u gereed, opdat u bij den eersten oproep van onze organisatie klaar staat om mee op huisbezoek te gaan! Het is een bekend feit dat wanneer het op werken aankomt voor de organisatie, wij kunnen beschikken overeen beduidend aantal werkers. In dezen winter dient er echter extra te worden aangepakt. De H.8.8. heeft het parool uitgegeven : op naar de 20.000 leden! Ook wij hebben een parool en wel dit: op naar de 2500 leden, waardoor wij, indien dit spoedig zou kunnen worden bereikt, ons deel bijdragen als winst voor de 20.000 leden van den H.8.8. Wij hebben opgemerkt, dat er hier en daar nog wel wat ongeorganiseerden werkzaam zijn. De leden behoorende tot de vakgroepen: verwarmingsmonteurs, electriciens, burgersmeden enz., zij allen hebben tot. taak om eens na te gaan of hun collegaÂ’s al of niet lid zijn van onzen Bond. Indien het laatste het geval mocht zijn, dan geeft men hun ons vakblad „De Metaalbewerker”, noteert den naam en het adres en deponeert dit bij het bestuur. Het bestuur zorgt er dan wel verder voor, dat onze huisbezoekers met den naam of de namen van ongeorganiseerden in kennis worden gesteld. Wanneer hieraan door onze leden zal worden voldaan, dan kan het niet anders of de H.8.8. zal daardoor niet alleen de 20.000 leden hebben bereikt, maar ook onze afdeeling zal de 2500 leden hebben overschreden. Ons parool is dus: Op naar de 2500 leden! ♦ * * De staking bij P. H. Willers, Fabriek van Koks* en Banketgereedschappen, Rijs* wijkschcweg 330. Op Maandag 15 September j.l. is in samenwerking met den R.K. Metaalbewerkersbond bij bovengenoemde firma de staking geproclameerd, als gevolg van het feit, dat zij niet bereid is aan de gestelde eischen van de organisaties tegemoet te komen. Wat bij deze firma is voorgesteld, is reeds lang bij andere werkgevers doorgevoerd, o.m. een loon van 70 ct. per uur aan een volslagen arbeider, vier dagen vacantie per jaar en betaling vaneen overwerk-percentage indien langer dan 48 uur wordt gewerkt. De firma Willers had voordien den arbeiders een overeenkomst voorgelegd, die alleen inhield verplichtingen van de zijde der arbeiders, maar waarin niet werd gesproken van rechten. Tevens was daarin vermeld een so|-urige werkweek. Regelmatig is ook zoo gewerkt, totdat onze organisatie ingreep. Voor de firma was dit aanleiding om niet meer niet de besturen der- organisaties te onderhandelen, omdat toch de werkgever moet uitmaken hoe lang mag worden gewerkt. Toen dan ook de organisaties deze firma er op attent maakten, dat in geen geval meer dan 48 uur mocht worden gewerkt, tenzij daarvoor een overwerkvergunning was verkregen, was men hoogst verbolgen. Wij zullen maar niet vermelden hoe de heer Willers is opgetreden. Alleen d i t moet worden gezegd, dat het beneden peil was. Onze poging om dezen heer aan het verstand te brengen dat zulk een bruut optreden onnoodig was, kon niet baten. Hij handhaafde zijn standpunt. Intusschen trachtte de firma na de gehouden bespreking om met twee van de vier werklieden een overeenkomst af te sluiten, die inhield dat dit jaar geen vacantie zou worden gegeven, de erkend christelijke feestdagen niet zouden worden uitbetaald en dat bij eventueele beschadiging van materiaal alles door de werklieden zou worden betaald. De werklieden zijn hierop niet ingegaan en hebben de firma te kennen gegeven, dat alleen met de organisaties een overeenkomst kan worden afgesloten. Ook dat werd voor de firma een tegenvaller ! Op Vrijdag 12 September werd het hoogtepunt bereikt. Een arbeider kreeg over het opgedragen werk een woordenwisseling met den heer Willers, waarop deze in woede ontstak en den betrokken arbeider over zijn werk heen sloeg. Dit alles heeft er toe geleid, dat op zeer korten termijn den heer Willers de vraag is voorgelegd de overeenkomst, die is samengesteld door de organisaties, te teekenen en zoo niet, dat dan de werkzaamheden op Maandag 15 September niet meer zullen worden hervat. Nog steeds blijkt de firma Willers niet bereid deze kwestie tot een goede oplossing

te brengen en zullen wij als organisatie dus met gerustheid het moment afwachten, dat zij tot de erkenning komt, dat ook zij heeft tc voldoen aan behoorlijke arbeidsvoorwaarden. Aan onze kameraden het parool: volhouden, totdat de overwinning is behaald ! LEIDEN, (d. R.) Onze Arbeiders-Tooneelvereeniging ~D. O. S.” verzoekt ons er de aandacht van onze leden op te willen vestigen, dat het tooneelseizoen wederom is aangevangen. Zij opent dit met Frederik van EedenÂ’s „Ijsbrand” op Maandag 13 October inden Leidschen Schouwburg. Gezien de reputatie welke onze vereeniging hier ■ te Leiden heeft, voldoen wij gaarne aan dit verzoek en raden de leden een gang naar den schouwburg aan. De prijzen zijn in ieders bereik, zoodat dit geen beletsel zal wezen ~D. O. S.” een uitverkocht huis te geven. ROTTERDAM. De Gemeentelijke Ar* beidsbeurs in 1929, Verschenen is het verslag van den toestand en de werkzaamheden van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs over het jaar 1929, waaraan het volgende is ontleend : Indien uit de cijfers, die de uitkomsten van het bemiddelingswerk der Arbeidsbeurs aangeven, eenige conclusie mag worden getrokken, zou het deze zijn, dat in het jaar 1929 de geleidelijke verbetering van den economischen toestand is blijven voortgaan. Bedroeg het aantal aanbiedingen van mannelijke werkzoekenden in 1928 60.839, daalde dit in 1929 tot 59.624, een vermindering dus van 1215. Eveneens liep het aantal aanbiedingen van vrouwelijke werkzoekenden terug van 24.875 in 1928 tot 23.249 in 1929 of in totaal met 1626. Daarentegen steeg het aantal aanbiedingen van zeelieden van 6376 in 1928 tot 7304 in 1929, een vermeerdering dus van 928, hetgeen voornamelijk moet worden geweten aan de omstandigheid, dat vele buitenlandsche zeelieden, die hier afmonsterden, langer in Rotterdam bleven vertoeven dan anders bet geval was, omdat zij inde meening verkeerden van hieruit eerder plaatsing te kunnen bemachtigen. In totaal kwamen in 90.177 aanbiedingen van werkzoekenden tegen 93.090 in 1928, of een vermindering van 1913 of 2.1 pCt., 46.576 aanvragen van werkgevers tegen 42.730 in 1928, een vermeerdering dus van 3846 of 9 pCt., terwijl tot stand kwamen 33.277 plaatsingen tegen 30.046 in 1928, een vermeerdering dus van 3231 of 10.7 pCt. Vermelding verdient, dat op den laatsten dag van de jaren 1923 tot en met 1929 bij de Arbeidsbeurs ingeschreven stonden resp. 16.506, 10.960, 9562, 9703, 12.078, 10.198 en 9971 mannelijke en resp. 768, 835. 660, 701, 1234, 1338 en 1251 vrouwelijke werkzoekenden, waarbij opgemerkt moet worden, dat deze cijfers voor een juiste booordeeling van den omvang der werkloosheid slechts met eenige reserve zouden kunnen dienen. Intusschen werd in den loop van het jaar êen aanvang gemaakt met het maken vaneen onderscheiding tusschen het aantal ingeschreven werkzoekenden, dat al of niet werkloos is. Bij het uitbrengen van het volgend jaarverslag zullen de daaromtrent te publiceeren cijfers er toe kunnen bijdragen een beter inzicht omtrent den stand der werkloosheid te verkrijgen. Betreffende de werkzaamheden der Arbeidsbeurs wordt vermeld, dat over het afgeloopen jaar aan de afdeeling voor mannen inkwamen 20.565 aanvragen van werkgevers, 59.624 aanbiedingen van werkzoekenden en tot stand kwamen 15.270 plaatsingen. Aan de afdeeling voor vrouwen kwamen in 23.040 aanvragen van werkgevers, 23.249 aanbiedingen van werkzoekenden, terwijl tot stand kwamen 14.992 plaatsingen. Aan de afdeeling voor zeelieden kwamen in 2971 aanvragen van werkgevers, 7304 aanbiedingen van werkzoekenden en kwamen tot stand 3015 plaatsingen. Voorts bevat het verslag uitvoerige gegevens over de bemiddeling van dienstboden, schoonmaaksters, arbeidsters inde kleedingindustrie en vrouwelijk personeel in het winkelbedrijf. Afzonderlijk worden voorts vermeld de resultaten van de vakafdeelingen voor Handels- en Kantoorpersoneel, Bouwbedrijven en Houtbewerking, Metaalnijverheid, Hotel-, Café- en Restaurantbedrijf en Binnenscheepvaart. Deze vakafdeelingen staan onder leiding van vakkundige bemiddelaars, die terzijde worden gestaan door afzonderlijke vakcommissies, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers der betrokken bedrijven, terwijl de samenstelling der onderscheidene commissies eveneens in het verslag wordt aangetroffen. In Gemeentedienst werden geplaatst 2598 mannen ,en 373 yrouwen, tegen resp..

1765 mannen en 146 vrouwen in het voorafgaande jaar. Het aantal gevraagde mannelijke krachten bedroeg 2628, dat der vrouwen 173, zoodat vrijwel in alle aanvragen door tusschenkomst der Arbeidsbeurs kon worden voorzien. De aanwijzing van sneeuwruimers heeft ook het afgeloopen jaar wederom door tusschenkomst van de Arbeidsbeurs plaats gehad, waarbij aan 3268 personen, verdeeld over 17 posten, een sneeuwruimerskaart werd uitgereikt. Deze cijfers zijn uiteraard niet opgenomen onder de gewone bemiddelingscijfers. Met betrekking tot de instelling vaneen Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze, waaromtrent het vorig jaar een uitvoerig rapport werd uitgebracht, werd tot heden nog geen beslissing genomen. De bemoeiingen der Arbeidsbeurs met betrekking tot de bescherming van de binnenlandsche arbeidsmarkt tegen eert toestrooming van buitenlandsche werkkrachten, bepaalde zich in het afgeloopen jaar voornamelijk tot het verstrekken van adviezen aan den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling bij verzoeken om verleening vaneen pasvisum aan vreemdelingen. Als gevolg van de samenwerking met den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling en andere Arbeidsbeurzen hier te lande, werden' elders 835 mannen en 250 vrouwen, waarvan 88 in het buitenland en 997 in het binnenland geplaatst. Het aantal aanbiedingen van werkzoekenden, aanvragen van werkgevers ert plaatsingen inde 74 tot het district Rotterdam behoorende gemeenten bedroeg 3987, 2516 en 2086 tegen resp. 1540, 2771 en! 3585 over het vorige jaar. Ten slotte worden ineen aantal bijlagen uitvoerige statistische overzichten van het bemiddelingswerk gegeven. Correspondentie. v. H. Het kwam deze week net zóó uit, dat voor uw stukje geen plaatsmeer was. Volgende week dus. Redacteur. Advertentiën. Op 22-jarigen leeftijd overleed na een langdurig lijden onze jonge, veelbelovende vriend MARINUS CHRISTIAAN HANSEN Dat de ouders troost mogen vinden inde vele goede herinneringen die hij achterlaat. Het bestuur der afd. Haarlem. Heden overleed in het ziekenhuis Bethel dooreen ernstig ongeval onze bondsmakker C. VAN ROON, inden jeugdigen leeftijd van 23 jaar. Rust zacht kameraad! De afdeeling Maassluis. M ET AALBEW."ZIEKENFONDS „VOORZORG VOORKOMT ZORG”, voor leden, aangesloten bij den Alg. Ned. Metaalbew. Bond. afd. Rotterdam. DE ZIEKTEWET keert 80 pCt. uit van het loon bij ziekte. Voor aanvulling van de resteerende 20 pCt. biedt het Rott. Metaalbew. Ziekenfonds „Voorzorg Voorkomt Zorg” ü een goede gelegenheid. Zeer velen lieten zich reeds inschrijven. Behoort ook Gij onder hen? Zoo niet, doet het dan nu. Inschrijving of inlichtingen bij de boden of den secretaris. Voor het bestuur: J. LOEKENBACH, secretaris. Frieschestraat 26a.: Leert electrisch lasschen! vóórdat de groote vraag daar is, aan de Eerste Ned. Vakschool „De Laschboog”. Theorie plus practijk welke onder voortdurende controle staat. Alle lessen zijn privé. Per cursus ƒ 40.—. Bij inschrijving ƒ 5.—• vooruit te betalen (komt in mindering). leder wordt diploma practijk verstrekt. Aanvang der lesuren en betaling te regelen tusschen 9 en 12 uur v.m., 2 en 4.30 uur n.m.. en ’s avonds van 7 tot 10 uur. Overtoom 3, Amsterdam (W.). Methode „De Laschboog” verleert nooit. Attesten ter inzage. N.X* Arbeiderspers, Amsterdam, Kdzersgr. 378,

Sluiten