Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bonnen zijn, deze dan onverwijld bij het bestuur van de organisatie, in dit geval J* P- Koenstraat 21, moeten worden ince. leverd. ö Aangezien ons is gebleken, dat er onder de patroons geen onverdeelde instemming is over den genomen maatregel, zullen er ook patroons zijn en daarbij met een tamelijk sterk personeel, welke geen bonnen hebben afgegeven. De patroons betalen in de weken, w*aarin de Kerst- of Nieuwjaarsdagen vallen, deze dagen met vol loon •door. r Ook wij zijn het over de bonnengeschiedenis nog niet eens met de patroons en een reeds weken terug aangevraagde conferentie blijft maar steeds uit. Laat men nu niet denken, dat daarmede de zaak afgedaan is. Onze leden, die 75 cent per uur verdienen, hebben recht op doorbetaling van 5 dagen, dat is 25.5 uur *75 cent = f iq'.i2J. De patroons vorderen 15 bonnen a f t.to op, dat is f 16.50. Onze vraag is: hoe compenseert men de f 2.62!? Komt dat later wel terecht ? Dan willen wij nu alvast zeggen, dat het zoo niet zal gaan. Als de heeren dan geen tijd of lust hebben om met ons over deze dingen te praten, dan moet het maar langs een veel omslachtiger, maar missphien voor de patroons een Veel duurderen weg in orde komen. Zij, die dus bonnen hebben, leveren deze bij ons in en laat men het maar beschouwen als afbetaling. Voor de rest wordt door • ons gewerkt. ♦ ♦ * Contribufiebetaling en werkloosheid. De reeks jammerklachten, welke men uit meerdere afdeelingen kan lezen en welke wit ook meemaken, laat ons zien, hoe weinig, notitie van de telkens herhaalde waarschuwingen genomen wordt. Men klaagt dat de steun laag is en deze klagers hadden hef zelf inde hand om den steun wekelijks met eenige guldens op te yoeren indien zij regelmatig en naar 'hun juiste inkomsten (loon plus tarief) betaald hadden. Voor ncn, die nu gedupeerd zijn, helpen deze waarschuwingen niet meer. Doch laten zij, die nu nog werken, eens nagaan, of voor hen inde juiste klasse betaald wordt en zoo neen, laat men dan direct de fout herstellen. En laat men vooral regelmatig, dat is elke week, de contributie betalen. ♦ • » Jubileumkalender N.V.V. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het NA.V. is ditmaal een bijzonder mooie kalender vervaardigd, waarvan weer et?n aantal exemplaren gratis voor de leden beschikbaar wordt gesteld, mits men even de moeite neemt naar het kantoor inde | P. Koenstraat 21 te gaan. Men kan er dagelijks terecht van g—l2 en van 2—5 uur en eiken Woensdagavond van B—q uur. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. * * M. Ons jaarlijksch kinder= en avondfeest. Binnenkort ontvangen onze leden weer de welbekende circulaire voor het kinderfeest. Dit feest is uitsluitend voor kinderen van onze leden van 6 tot 15 jaar toegankelgk. De datum voor den feestavond is vastgesteld op Zaterdag 51 Januari, terwijl nu wel verklapt mag worden, dat het iets moois belooft te worden. We meenen dat in deze donkere tijden! wel eens onbevangen gelachen mag worden zonder dat wij een oogenblik vergeten dat voortdurende strijd tegen de maatschappelijke wanorde noodzakelijk is. Elke aansporing om den feestavond te bezoeken, moet nu overbodig zijn. Zorgt vroegtijdig voor toegangsbewijzen. ZALT-BOMMEL. (v.d. M.) Herhaalde malen is er in dit blad op gewezen, dat er leden zijn die te lage contribune betalen. Ook wij maken onze leden daar ai tent op en dat niet alleen. Er zijn ook nog altijd leden die één of twee weken achter zijn. Makkers, in uw eigen belang, tracht dezen achters'and aan te zuiveren, want dit kan anders ernstige gevolgen voor u hebben. Het is dikwijls niet meer dan een sloffigheid. Bij een eventueele werkloosheid wordt er geen uitkeering verstrekt en dan is natuurlijk Holland in last. Breekt nu eens met die sleur en laten wij afspreken dar er vanaf heden geen schulden meer zijn. Overal heerscht groote werkloosheid en öok hier hebben wij met die kwaal te kampen, meer nog dan ooit te voren. De geor- hebben dan nog een steuntje in hun rug. Maarde anderen, zij die niet georganiseerd zijn? Zullen zij hun lamlendige houding nu laten varen en zich, wanneer zij straks weer aan het werk gaan, na deze bittere les aansluiten bij onzen Bond? Laten wij het hopen. Komt makkers, laten wij allen eens probeeren of zij, die thans nog ongeorganiseerd inde fabrieken rondloopen, nu "wakker zijn geworden en stuk voor stuk trachten ieder een lid te winnen, waardoor ons ledental dit jaap over de jtoo zal komen»

Tosstand van den Bond op 1 December 1930. " | c2 -o ja 7 I + I" = ï » cl o; v 1 —« -n fi <u £7 bc | AFDEELINGEN Ig' I > en – = * S | 8 S S 3 S J“ 30 fz en 534 sj gj °l c s ~ c <5 « <i- . <'->< .2, -H |<o- <o- ~ Ij.’ 0> M Ir> ~j« lIS + 7 „5t i 8 25 Aimeio : 77 144 7 „ 143 j 4 710 w Amersfoort 135 j 140 ? 07 Ammerstol-Bergambacht 30 31 1 20 ~ f ?94 32 Amsterdam csao 1 C7Sfi > e.t nVr II o 14Ö / Apeldoorn 3?g4 +63 29 800 28055 t339 Arnhem... : lg I. 2“ + 2°7 2 16 1263 42 Baarn ""Z:::" 467 4f2 + 3 474 3 60 2149 162 Bergen op Zoom 64 63 + 1 “ _ 17 100 14 Beverwijk in I 107 T c .„f JUU 44 ïï"m::::::::2::::;:: • % ? t »g = 3? ,fjf g ocuzijr%37 %+ ? 6» 4 44 *** Deventer gn? i qq? j" c c?o 34 448 39 Dieren .;. **■ gl + 3 558 4 76 2320 85 Doesburg “ 1 d8 115 469 29 Doetmchem irv. ifTfi .1? ~ —. Dordrecht " jgio I \a\o , , ,I? 9 ~ 4J* 429 68 Ede ,s 16i» + 6 15,3 5 180 7456 432 Eindhoven " 570 I cgc 7 c ,15 ~ 2 94 S Enkhuizen 34 + 5 ™ ~ 30 2132 85 GëfeCehndé". 3*3 + W 348 1 51 1778 ~97 G00r......ï.v.v.::::- 4 47 1 4 202 w Gorinchem 320 I 370 Z9 ,1 433 4 Gouda „2110 7 o ~ 37 1445 162 Goudemk. 24 25 + 2- 3 37 8 5464 *g +l6 «o 2 « &uo {*“**• den 2353 2323 +3O 2184 10 299 1127? 730 >«» t« », Si Harlingen !! 1111111! 1!! ]! 1122 23 I 1 00 122 f4O Helmond gc I cg , , 22 4}7 2 Hendrik Ido Ambacht .l!!: 225 226 1 ? 222 – 76 922 221 « 91S ±ls «g _2 32 f32 2 1 'I +2; »} j ?« g» S EïSSfld jg g – ‘ jg = « 434 A« Krimpen ad IJssel 154 I ]49 . c 14. 33 S 355+? J?2 J 3 | uLtWerk 6g + | 4 m I! I 1 = 1-- Meppeic.h.t. ?? 34 z 3> -4 474 – rs&d:::::::::::::::-* 2i? 2g +■? ~ 42 SSfe::;::;:::::::::::::: +l3 234 ~ 32 4332 S Oudewater , 13 I ia 32 E"!!:::::;::::::::;:;;:;: 2 2!5 z ; ™ ” € « Rotterdam;:::72” 7fi? +8? t® ,4- iMI 1 schaven:::::;::;;:::;:::::: mst 171l +1? 163° _4 4I? ö^2 ü1 WkeCht 139 + 3 448 2 41 521. 95 stadskanaal;:::::::;;::;:;::;::: 2 «+ 5 ?5 z l l6?{ }A Terborg-Gaanderen 161 162 1 J 164 148 – _ -fnhn* 343 341 + 4 309 112 1692 40 lilbtirg 63 fO + 3 51 9 285 9 4849 1803 +l6 1672 11 302 7169 98 ,V,a3Sfn 302 302 _ 300 – 13 – – >.ePRdam 407 108 -1 88 -7 534 6 Vel4?. l5l —l. 165 1 67 691 48 viaardingen.m 3u i 1 292 z ll ml ls6 vJo™:;;::::::::;:;;:;::::: 10g 1022 + 3 J ™6 IS 1 Wagen, 42 44 _ 2 40 _ 2 2üy j 'g ,9? t J z g ë? 1 z 215 z ? JS _6 imuioen. 392 38l +jj 333 t 32 j876 42 jg ■» ? j – -2 « « » g g. ± 2 S r ,f jg ,| 1? !??; i I IS i g S lil jg + – «g -j gj g 37328 | 36909 +419 34390 148 5975 J ge hóud eï afdeelingen Enkhulzen, ’s-Hertogenbosch en Vaassen is het vorige ledental aan-

Ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid van de redaktie.) Waarheid boven alles! Mijnheer de Redacteur, In uw blad van 15 November j.l. komt onder Vlissingen een bericht voor, getiteld: ~Een waarschuwing aan onze leden” van V(an) Sp(anning)/ In dat bericht wordt gewaarschuwd voor de prac-1 ijken van de te Vlissingen bestaande Ziekenvereeniging „Gelijke Plichten, Gelijke Rechten”, welke vereeniging ook een onderafdeeling Ziekenhuisverpleging heeft. Aangezien het bestuur van genoemde vereeniging de gevallen door uw berichtgever weergegeven niet bekend was, werd een commissie uit het bestuur benoemd om die gevallen te onderzoeken.' Als resultaat van dit onderzoek kan die commissie mededeelen, dat meergenoemd bericht op onwaarheid berust. Ik zal het bericht op den voet volgen. Wat y. Sp. schrijft overeen lid van uwen

~———— bond, dat ziek werd en ij week zijn uitr keering genoot enz., kan ondergeteekende zeggen, dat iemand die ziek wordt en zijn vol loon van zijn patroon uitbefaald krijgt, r.iet uiteen ziekenkas kan trekken. Over bet algemeen luiden de desbetreffende reglementen zoo. Als afdeelingspenningmeester van den Alg. Ned. Typografenbond heeft ondergeteekende een dergelijke ervaring. Wat het verdere geschrijf omtrent dit geval betreft, dit is in handen van den betrokken deurwaarder gegeven, die daar ook wel op zal antwoorden. 1 hans komen wij aan de ziekenhuisverpleging van genoemde vereeniging. v. Sp. schrijft 0.a.: ~Ten eerste wordt de vrije keuze van verpleging zoo men daartoe enz. enz.” Uit het door ons ingestelde onderzoek is gebleken, dat geen onzer leden op een dergelijke manier is bewerkt om een goedkoopere instelling te kiezen. Vervolgens schrijft hij: „Ten tweede is hei bestuur van deze instelling al heel gauw geneigd enz. enz.” Vermoedelijk heeft hij hier het geval . . .

op het oog, den naam wil niet noemen, omdat het gevr trokkene te pijnlijk is. Wel I dat in dit geval het dreigen rechtskundige hulp niet werkte. Uit medel ij d e alsnog geholpen (betaling va kosten). Verder schrijft hij : „Thai een geval bekend, waarbij aa verzekerde enz. enz.” Hier kan uw berichtgevei op het oog hebben dan hei hd v.d. L. overkomen. Hoe schrijven, is voor mij een raa wit kan ik u bewijzen, M. c berichtgeving onwaar is. De soon stond er paf van, dat c geschreven stond. Blijkbaar dergelijke berichten zonder i er naar in te stellen. Voor eer man vaneen organisatie pz lijke handelwijze niet. Thans komen we aan Art. wet. v. Sp. schrijft 0.a., nada artikel heeft geciteerd; „I mensch en zeker het bestuur noemende enz. enz.” Aan he laat hij eenige vragen bean aan het woord zijnde heeren : „naar mijne meenii grond hiervan zegt v. Sp. dat zijn zijde is. Tegenover deze uitsprakei een uitspraak stellen van Mr Secretaris-Generaal bij het van Arbeid, die omtrent „Het verplegen voor reke: vereeniging voor ziekenf wordt niet aangemerkt als rekening te zijn, want”, zegt „velen” betalen, kunnen „t pleegd worden.” Blijkbaar schijnt ook de A drijfsvereeniging voor de Bou meening te deelen, vandaar betaling aan ons. Echter bestaat omtrent c . Ziektewet geen eenheid om spraak. Zoolang de jurisprudentie kei niet vaststaat, acht het laatste uitspraak de juiste. Dat de betrokken personen ring zouden genieten, wanm eeniging die niet opeischte bovenaangehaalde uitspraak want dan houdt de Bedrijf Raad van Arbeid of dergelijl in kas. M. rte R!V* de belanden van uwen bond zijn volstrekt ni bij deze vereeniging. De wa er: herhaalde waarschuwingen hadden dan ook gerust achter blijven. Blijkbaar heeft v. Sp. c plaatst uit haat tegenover de de vereeniging, om zoodoenc andere vereeniging propagan Of hij hierin geslaagd is, ik Integendeel, hij heeft oneer uwe leden verwekt. Die hoorde niet in uw blad thuis, Nu, M. de R., ik hoop me te zijn geweest en inmiddels c voor de verleende plaatsru Vereeniging „Gelijke Plich Rechten”, namens de ( J. GEERTSE, ♦ ; GeSezen bßa * van ons vakblad mogen n * weggeworpen, doch behooren * organiseerde kameraden ter * geven te worden. * Advertentiën. Maandag 8 December j plotseling na een kortstondig lid JAN DENKER inden leeftijd van 35 jaar. Rust zacht, beste kamerar Het bestuur der afd wat bre FOCUS VEILI MIDDELBURG. IM.V. AxOciacisjjcia, Amatcidam, *

Sluiten