Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39ste JAARGANG No. 4 ZATERDAG 23 JANUARI 1932 OPLAAG 46.000

% abonnement: advertentién' Bij vooruitbetaling per jaar ƒ1.50 |i| i^E”s£rfBrfLiJsTiLji rss? -v Éi Gewone advertentiën per regel ƒ0.30 K Voor Buitenland verhoogd met porto Hf nCfMUri/rLAAri AMS I&RDAn.Z. ïp Afdeelingsadvertentiën „ „ „0.20 B Losse nummers 0.03 ■ ~— telefoon: aaiza zzzzr pf| Aanvragen voor personeel , „ „ 0.20 H

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN

Over de week van 18 Januari tot en met 23 Januari 1932 wordt het contributiezegel op de 4e week in het bondsboekje geplakt. * * * De bondsraad heeft in zijn op 16 en 17 Januari 1932 gehouden vergadering tot redacteur van „De Metaalbewerker” herbenoemd: G. van der Houven. Tot leden van de in art. 76 van het huishoudelijk reglement bedoelde commissie van geschillen tusschen redactie en inzenders, zijn door de bondsraad herbenoemd: H. J. Baart, C. J. Cornelisse en F. Salomé, allen te ’s Gravenhage. Het secretariaat der commissie berust bij F. Salomé, Prinsegracht 72. Koffie (ver) branderij. De Koffieraad van Brazilië, een lichaam dat ingesteld is door de overheid omdat men geen raad met de koffie heeft medegedeeld, dat in een voorafgaande week vernietigd zijn 31.000 balen Rio en 58.000 balen Santos. Tezamen alzoo 89.000 balen koffie in één week. Deze wetenschap danken we aan het weekblad „Economisch-Statistische-Berichten” van de vorige week, welk orgaan er een speciale rubriek „Koffiemarkt” op na houdt. Wij vernamen nog eenige andere cijfers. De hoeveelheid koffie vanaf 1 Juli 1931 tot nu toe vernietigd, bedraagt; 471.000 balen Rio. 1.938.000 balen Santos. 148.000 balen Victoria. Dat maakt tezamen 2.557.000 balen. Maar daarmede zijn we er nog niet, want vóór 1 Juli 1931 zijn 559.000 balen vernietigd. Het totaal aan vernietigde koffie bedraagt dus 3.116.000 balen en iedere baal weegt 60 kilogram. Men heeft derhalve 186 millioen, 960 duizend kilogram koffie, die onze Lieve Heer heeft laten groeien voor de menschen (zoo noemt men dat immers?), vernietigd. Wij vernemen verder uit dat artikel, dat de geheele wereldvoorraad aan koffie aan het einde van 1931 wordt geschat op ongeveer 36.500.000 balen. Daartegenover wordt het wereldverbruik op slechts 25.500.000 balen geschat. Er is dus een geweldig overschot van ruim 11 millioen balen, waarvoor geen afzet te vinden is. De opbrengst van de oogst 1931—1932 wordt geschat op 26 millioen balen voor Brazilië en op bijna 10 millioen balen voor de overige koffie-produceerende landen. Tezamen bijna 36 millioen balen. Indien dus het verbruik niet toeneemt, zal de nieuwe oogst een geweldig overschot opleveren, dat eveneens moet worden vernietigd. De naaste toekomst geeft geen koffiebranderijen, maar koffie-verbranderijen. En dan daarbij te bedenken, dat in een groot aantal landen de koffie zóó duur is en de koopkracht daartegenover zóó gering, dat op deze wijze het wereldverbruik onmogelijk toenemen kan. Een toonbeeld van maatschappelijke wanorde, dat als geen ander in staat is menschelijke opvattingen en levensbeschouwingen op hun grondvesten te doen schudden en te radicaliseeren. Het bevat een schreeuw om maatschappelijke reconstructie, waarvan de noodzaak nog nooit zoo duidelijk gesproken heeft. En die komen moet, ook al wil men het woord socialisme niet in z’n vaan schrijven.

Ridderkerk’s nieuwe Tbondsgelbouw,

In ons blad van 12 September van het vorige jaar hebben wij melding gemaakt vaneen gebeurtenis te Ridderkerk, waar op 5 September daaraan voorafgaande, de eerste steen gelegd was voor een gebouw, hetwelk onze Bond aldaar zou doen verrijzen. De bouwers hebben wij toen veel voorspoed bij hun arbeid toegewenscht en de hoop uitgesproken, dat het gebouw nog vóór December betrokken zou kunnen worden. Zoo snel is het intusschen niet gegaan, maar toch is het mogelijk gebleken om op 2 Januari j.l. het gebouw in gebruik te nemen. Dat dit op eenigszins feestelijke wijze gebeurde, zal niemand, die met de verhoudingen te Ridderkerk en omgeving bekend is, verwonderen. Het was een groote dag voor onze afdeeling, maar zeker niet minder voor de geheele moderne arbeidersbeweging. Dat is wel gebleken uit de groote opkomst van genoodigden uit de omliggende gemeenten. IJsselmonde, Krimpen a.d. Lek en Krimpen a.d. IJssel, Lekkerkerk, H. I. Ambacht, Kinderdijk, zij allen hadden hun gedelegeerden naar de bijeenkomst gezonden, waar onze bondsvoorzitter de officieele opening zou verrichten. Wij zijn er zelf tot onze spijt niet bij geweest en dat is voornamelijk de oorzaak dat we eerst nu, drie weken na de opening, over deze voor Ridderkerk zoo belangrijke gebeurtenis iets in ons blad vermelden. Want dat zij belangrijk was, zal ieder die met de verhoudingen ter plaatse op de hoogte is, onmiddellijk moeten toegeven. Een verslag van de openingsplechtigheid zullen wij thans, nu die reeds zoo lange tijd achter ons ligt, niet geven. De ontwerper van het gebouw, onze medestrijder G. Verwoerd, die tevens het toezicht gedurende de bouw heeft uitgeoefend, komt een woord van lof toe voor hetgeen hij daar op de hoek van het uit-

Geen huis, dat vele vrienden ontvangt, is te klein. breidingsgedeelte van Ridderkerk heeft doen verrijzen. Die waardeering is des te grooter, omdat de ontwerper gebonden was aan bescheiden financieele grenzen, zoodat hij geen min of meer kostbare materialen kon doen aanwenden en evenmin kostbare bewerkingen. „Eenvoud is het kenmerk van het ware”, zegt een oud spreekwoord en zoo is een eenvoudig maar toch sierlijk gebouw verrezen dat zoowel wat lijn als kleur betreft volkomen harmonieert met zijn omgeving. De uitvoering door aannemer P. Goudswaard is eveneens in goede handen geweest. Het gebouw bevat een vergaderzaal die zitplaats biedt aan 200 a 250 personen. Als ’t moet kunnen er 300 personen nog vrij behoorlijk geborgen worden. De afdeeling heeft er een behoorlijke kantoorgelegenheid en de bestuurder Rook beschikt er overeen aardige woning. De totale kosten van grond en bouw bedroegen rond ƒ 18.000.—. De exploitatie moet, dat zal ieder wel begrijpen, door verhuur aan andere vereenigingen sluitend gemaakt worden. Maar er is alle aanleiding voor de veronderstelling dat daarvoor ruimschoots gegadigden zijn. * * * Onze makkers te Ridderkerk beschikken nu overeen eigen tehuis, dat tegelijk naar wij hopen een middelpunt zal worden van de geheele moderne arbeidersbeweging. Wij wenschen jullie veel voorspoed en vooral veel innerlijke vrede toe. Vrede binnen de muren, opdat er een sfeer leve, vruchtbaar voor de strijd daar buiten, zoowel bij voor- als tegenspoed. Moge het woord van de Romein Publius Syrus als op uw muren gegrift staan: „Geen huis, dat vele vrienden ontvangt, is te klein.”

De steunbeweging voor Groningen en Twente. Af en toe ontvangt het bondsbestunr een staatje van het N.V.V., vermeldende de namen vaneen aantal afdeelingen van onze Bond, die beneden de maat blijven voor wat hun activiteit inzake de steunbeweging betreft. Na aanschrijving onzerzijds verbetert dan de toestand meestal, ofschoon wij ook wel eens aan doovemans deur kloppen. De geringe opbrengst is in hoofdzaak te wijten aan te geringe activiteit van het afdeelingsbestuur en te geringe ontplooiing vatt organisatievermogen. Als een voorbeeld van goede organisatie en daardoor van behoorlijke steunopbrengst mogen wij onze afdeeling den Haag noemen. We ontvingen een opgave, loopende over 5 weken, die er als volgt uitziet. Opbrengst inde weken eindigende op de Zaterdagen: 12 December ƒ 420.13 19 „ „ 436.30 26 „ ~ 420.74 2 Januari „ 359.80 9 „ „ 509.34 Totaal over 5 weken ƒ 2.146.31 Een resultaat dat genoemd mag worden en dat door ons aan andere afdeelingen ten voorbeeld wordt gesteld. Den Haag bezit het geheim van succesvol werken op dit gebied en afdeelingsbesturen welke ver ten achter blijven, moeten bij haar maar eens informeeren hoe ze ’m dat lapt. Opbouwende critiek. (8.K.) In het eerste nummer van „De Metaalbewerker” dat in 1932 verschenen is, hadden wijde gelegenheid de aandacht van de oude en nieuwe lezers van ons vakblad te vestigen op het sociaal-economisch en technisch maandblad „Onze Gids”, dat door onze Bond ten behoeve van de weetgierige leden uitgegeven wordt. Wij hebben toen ook verteld, dat het Januari-nummer van „Onze Gids” een speciaal nummer zou worden, gewijd aan de propaganda voor het maandblad en dat het daartoe met een grootere oplaag verschijnen zou. Proefnummers zijn nog steeds bij de afdeelingen te verkrijgen. In het artikel van de redacteur van ons maandblad, dat op de voorpagina stond, werden de lezers opgewekt om eens hun meening over „Onze Gids” mede te deelen en eventueele wenschen of grieven te uiten. „Men schrome dus niet, zijn meening kenbaar te maken, onomwonden te zeggen, wat men op het hart heeft”, schreef de redacteur tot slot van zijn opwekking. Verschillende lezers van „Onze Gids” hebben hier een dankbaar gebruik van gemaakt en wij kunnen hun op deze plaats reeds dankbaar de verzekering geven, dat er inde mate van het mogelijke met hun wenschen rekening gehouden zal worden. Maar een van deze abonné’s heeft zijn meening gezegd op een manier, die wij maar niet zoo zonder meer willen laten voorbijgaan. Deze lezer heeft namelijk de goede gedachte gehad zijn wenschen en het waren er zoo enkele vergezeld te doen gaan van zes nieuwe abonné’s. Hij schreef ons 0.m.; „Mijns inziens is het technische gedeelte nog te klein en om aap een mogelijke uitbreiding mee te helpen, geef ik U bij deze eenige nieuwe abonné’s op, hopende, dat het voorbeeld navolging zal vinden.” Wij hopen Jjet met U, waarde abonné. Dit is een staaltje van wat we met recht cpbouwende critiek kunnen noemen. Laat dit voor de andere abonné’s een aansporing zijn. Wie volgt?

Het nieuwe tehuis voor onze afd. Ridderkerk van terzijde gezien„

Sluiten