Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tengevolge verzochten de besturen dezer organisaties de directie om een conferentie, haar daarbij mededeelende dat op Dinsdag 23 Februari met het personeel vergaderd zou worden. Toen nu gisteravond direct na beëindiging van de werktijd de aangekondigde personeelsvergadering plaats vond, was er van de directie geen antwoord tainnengekömen. Na ampele bespreking van deze voor het personeel zoo belangrijke aangelegenheid werd met algemeene stemmen onderstaande motie aangenomen: MOTIE; „Het personeel van de N.V. Groninger Rij wielenfabriek A. Fongers te Groningen in vergadering bijeen op Dinsdag 23 Februari 1932, onder leiding van de Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond en de Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland; kennis genomen hebbende van het schrijven, d.d. 18 Februari j.1., uitgegaan van bovengenoemde organisaties aan de directie en gehoord de besprekingen; betreurt het ten zeerste, dat de directie de gevraagde conferentie niet heeft toegestaan, omdat het daarin ziet een poging van de directie om, evenals voorheen, de personeelsaangelegenheden af te doen zonder daarin de organisaties te kennen, waarbij het personeel thans voor het grootste deel aangesloten is; betreurt dit temeer, omdat het jongste verleden voldoende bewezen heeft, dat dooreen der gelijke houding van de directie de normale wijze van actie-voeren door het personeel belemmerd wordt, niet alleen tot nadeel van het personeel, maar ook van het bedrijf; dringt er dientengevolge bij de directie op aan, de gevraagde conferentie alsnog toe te staan en ook in de vervolge alle personeelsaangelegenheden via de organisaties aan de orde te stellen; besluit deze motie ter kennis te brengen van de directie en te publiceeren inde pers.” Na afloop der vergadering kwam bij het secretariaat der samenwerkende organisaties een schrijven van de directie binnen, waarin zij mededeelde, niet tegen organisatie te zijn en waar noodig tot overleg bereid is, maar in het onderhavige geval geen termen aanwezig acht om op het voorstel van de organisaties in te gaan. Het spreekt wel vanzelf, dat dit schrijven, zoo het op de personeelsvergadering behandeld had kunnen worden, geen verandering gebracht zou hebben in de gevoelens van het personeel. Wanneer kwesties als loonsverlaging door deze directie niet van zooveel belang geacht worden om ze met de betrokken vakbonden te bespreken, wat zou er dan moeten staan te gebeuren alvorens dat wel het geval zou zijn. LEIDEN. (J. de R.) Wij kunnen onze ledeneiectriciens mededeelen, dat de contracten thans geteekend zijn. Binnen enkele dagen kan de uitreiking aan onze leden plaatsvinden. Waar nog vele uitwassen voorkomen, verzoeken wij 4e belanghebbenden stipt op de uitvoering van de overeenkomst toe te zien en bij afwijking onverwijld het bestuur te verwittigen. ROTTERDAM. Congresvoorstellen. (H. Wr.) Wij vestigen er de aandacht op, dat leden, die congresvoorstellen wenschen in te dienen, inde gelegenheid worden gesteld deze schriftelijk bij het bestuur, kantoor Hofdijk 66, in te zenden. De voorstellen moeten echter uiterlijk vóór of op 1 April a.s. in ons bezit zijn. Voorstellen na genoemde datum ingezonden, kunnen niet in behandeling worden genomen. leder houde hiermede dus rekening! TIEL. (Corr.) Op Dinsdag 23 Febr. hielden we onze jaarvergadering. Geconstateerd moest worden, dat de opkomst weer niet zoo goed was als de vorige maal. Vrienden, dat moet beter worden. Vooral in deze moeilijke tijd zijt gij verplicht het bestuur te steunen en te schragen. De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden onder luid applaus goedgekeurd. Een bijzonder woord van oprechte dank werd gebracht aan onze kranige penningmeester, de Kruiff, die tijdens deze groote werkloosheid een zwaar en moeilijk werk verricht. Honderden werkloozen heeft hij te behandelen, duizenden guldens gaan door zijn vingers en dat alles zonder eenige hulp dan die van zijn vrouw. De beweging mag wel dank-

OVERZICHT van loopende invaliditeits-, ouderdoms-, weduwen- en weezenrenten en van de toegestane geneeskundige behandeling of verpleging krachtens de Invaliditeitswet. STAND OP 1 JANUARI 1932.

RAFiFM VAM Invaliditeitsrenten Ouderdomsrenten Weduwenrenten Weezenrenten Geneeskundige behandeling rp tvi . np . t i i . rr\ , t i t . p , t i i Aanta éeva ien Aanta observatie- ADRRin a , t lotaal bedrag A , lotaai bedrag A . lotaal bedrag A , lotaal bedrag waarin behandeing geva cd met otnog Aantal n„r Aantal npr • Aantal • Aantal * ot verp eging werd met door behanper jaar per jaar per jaar per jaar toegestaan. de ing gevolgd. Gld. Gld. Gld. Gld. Amsterdam 4037 584306.08 11739 1764645.48 2859 478510.58 1314 212657.15 7185 165 Voor het geheele land 34381 5002212.38 93664 14047835.36 19738 3299224.39 12945 2131413.49 40817 1211

baar zijn zulke menschen te hebben, waaraan zij de zaak toevertrouwen. De aftredende bestuurders D. W. H. de Kruiff, J. A. Spee en K. Wieiders, werden herkozen. Besloten werd toe te treden als lid van het gebouw der moderne arbeidersbeweging „Opwaarts”. Onder luid applaus werd besloten ƒ 25.— uitte trekken voor de stakende textiel- en car tonbewerker s. Besloten werd verder dat eenmaal inde week het bestuur zal zitting houden in „Opwaarts” voor de leden, om klachten of verzoeken te behandelen. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan konden we namens het H.B. een cadeau uitzoeken. Besloten werd een kastje aan te koopen in onze bestuurskamer. Het stempelen kan geen voortgang meer hebben zooals vanouds bij de penningmeester aan huis. Gezocht wordt naar een andere gelegenheid. Het een en ander wordt bij circulaire bekend gemaakt. De cursus voor werkloozen van 16—25 jaar aan de ambachtsschool, die door bekende redenen was mislukt, is thans door bemiddeling van de T.8.8. en de „St. Joseph-vereeniging” tot stand gekomen en is Maandag 22 Febr. begonnen met aanvankelijk 22 cursisten. Als er nog jeugdige metaalbewerkers onder onze leden zijn, die zich tot dat doel aangetrokken gevoelen, dan kunnen zij zich melden bij mr. Van Lith de Jeude, Walburgerstraat. Vermeld zij nog, dat ook routine-arbeiders welkom zijn. Vooral voor hen is nog veel te leeren. TILBURG. (Corr.) Zaterdag 20 Febr. mocht onze afdeeling het heugelijke feit herdenken van haar 15-jarig bestaan, dat gevierd werd met een feest- en propaganda-avond in het Volksgetaouw. Ineen kort openingswoord memoreerde de voorzitter de groei der afdeeling. Spr. wees er op dat de avond al een succes was vóór hij begon, gezien de enorme opkomst. Jammer was, dat velen teleurgesteld moesten worden, daar de zaal al overvol was, maar vooral ook jammer dat zij hierdoor tevens de mooie redevoering misten welke door kameraad v.d. Born, onze bondspenningmeester, gehouden werd. Hierin werd heel uitgebreid de opkomst, groei en bloei der afdeeling uiteengezet. Speciaal werd onze Piet genoemd, de man waarop eenige jaren lang bijna de heele afdeeling dreef. Hij werd dan ook als voorbeeld gesteld aan het tegenwoordige bestuur. (Hierbij kan ik tusschen haakjes mededeelen, dat zijn heilige vuur ons al sedert eenige maanden geschroeid heeft en wij ook al warm beginnen te loepen.) Na nog een korte opwekking voor Twente en Groningen, eindigde spreker. Hierna werd nog het woord gevoerd door enkele bestuurders van andere afdeelingen van bonden. Na afloop hiervan begon de pret pas goed. Wij werden onthaald op tooneel, zang, dans en muziek. Maarde klap op de vuurpeilwas wel het bal. Alles bij elkaar genomen een avond die erin ging als koek. Het besluit werd dan ook genomen bij het 200ste lid weer zoo’n avond te organiseeren. Kameraden, aan U de taak dit zoo spoedig mogelijk te laten zijn. VENLO. (A.J.Chr.) Dooreen misverstand plaatsen wij eerst heden de volgende motie, welke op onze j.l. gehouden jaarvergadering werd aangenomen: „De afd. Venlo van de Alg. Nederl. Metaalbewerkersbond, in jaarvergadering bijeen, toont zich ten zeerste verontwaardigd over de toestanden, die er bestaan aan de werkverschaffing de Molenbeek te Horst; verzoekt het H.B. van de Alg. Nederl. Metaalbew. Bond in samenwerking met het N.V V. te trachten hierin verbetering te brengen; en gaat over tot de orde van de dag.” Het dagelijksch bestuur der afdeeling heeft op Zaterdag 20 Febr. j.l. een vergadering bij gewoond te Maastricht. Van het behandelde daar zal op de eerstvolgende huish. verg. verslag uitgebracht worden.

Tevens maken wij bekend, dat wij weer een zeer gezellige en kunstvolle avond hebben meegemaakt. De wegblijvers hebben veel gemist. Zondagavond j.l. hield n.l. de afd. van Spoor en Tram een feestavond ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Medewerking aan dit feest verleenden; kam. B. Groeneveld, declamatie, het bekende strijkje van onze moderne beweging te Venlo met zijn sympathieke directeur en een feestredenaar van het H.B. der spoormannen. Allen oogsten veel bijval. Vooral de declamatie van Groeneveld viel inde smaak. Circa 80 menschen hebben genoten, hoewel dit er wel meer hadden kunnen zijn. Metaalbewerkers, komt meer naar de Havenstraat. Daar wordt je dikwijls iets schoons geboden. IJMUIDEN, Links-socialistische manieren aan het H.0.-bedrijf. (Corr.) Het stoken op advies van „Socialist” en „Fakkel” op dezelfde grove en smakelooze manier als het gasmasker van de communisten, is in volle gang. Men denkt hierdoor de menschen tegen ons op te zetten, wat, op een paar enkele gevallen daar gelaten, niet zal gelukken. Want de doorsnee mensch walgt van lage en gemeene practijken. Een klein voorbeeld. Het geroyeerde lid en met hem een paar handlangers, werken met lijsten om het royement ongedaan te maken. De manier is verbluffend. Ze vragen eenvoudig; ben je voor of tegen? Doelende op de loonsverlaging zeggen ze, ben je er tegen, teeken dan. Verschillende menschen zetten hun naam en weten niet waarvoor. Denkt men op zoo’n manier iets te bereiken? Is men het niet met ons eens, fiat, dan open en eerlijk, maar niet op een sluipmoordenaarsmanier, pamfletten uitgeven zonder onderteekening, met insinuaties en beschuldigingen. Dat is niet alleen laf, maar ook gemeen en is nog minder dan gasmaskermoraal. ~~ INGEZONDEN Staking Rijn-Twenthe-kanaal. Kameraden, opgepast! Zoo u bekend kan zijn, wordt sedert begin Sept. 1931 gestaakt aan het Twenthekanaal te Eefde, welk werk is aangenomen door Bleeker uit Arnhem. Nu dank zij de korte vorstperiode een aantal onderkruipers is weggebleven (onderkruipen valt evengoed niet mee), wordt door Bleeker en zijn uitvoerder Jan Ruys moeite gedaan arbeiders te vinden, welke bereid zijn het smerige werk van onderkruiper te verrichten en de toch al reeds slechte toestand, welke hier heerscht, nog slechter te maken. Alzoo kameraden, doen wij een beroep op u. Mocht u wat hooren betreffende het ronselen van onderkruipers, dan gelieve u dit zoo spoedig mogelijk te melden aan de stakingsleiding: gebouw „De Hoop”, Oudewand te Zutphen. Kijkt goed uit en helpt mede deze zware strijd tegen een onverbid' delijke werkgever en zijn uitvoerder te winnen! Hoog de solidariteit! In het belang van alle goedgezinde makkers inde lande lij kt het ons nuttig de namen der personen die thans de rol van onderkruiper vervullen en die er dus niet tegen op zien hun kameraden inde rug aan te vallen, bekend te maken.-Het zijn o.a. J. Pielo, v. Gelder, W. Groties (grondw.), komende van de Platvoet bij Deventer, Nico Keyzer, beton-timmerman, wonende te Rieterwijk, Deventer, gebrs. Neefs, machinisten, b>j vele polderjongens goed bekend, v. Zuilekom, die naast zijn lugubere bedrijf van onderkruiper de taak van kastelein beoefent onder Vorden („Café Heidepark”), A. Doornink, grondw., wonende te Gorssel, die vóór dat de staking bij Bleeker uitbrak, niet bij bovengenoemde werkgever kon voldoen, maar dit als onderkruiper natuurlijk wel kan. Enfin, nood leert bidden. Verder Jan Bouwmeester, machinist, ook al zoo’n pracht exemplaar, H. Roelofs, machinist uit Raamsdonkveer, R. K. Halm, machinistmolenbaas, komende van Ter Apel (Gr.), thans wonende op ’t Elf Uurtje te Gorssel, die niet schroomde, ondanks hij lid (is?) van de moderne Transportarbeidersbond en lid was van de S.D.A.P., de rol van onderkruiper te gaan vervullen, na nota bene eerst elf weken te hebben gestaakt en aan

de zijde van de stakers te hebben gestaan. Bleeker was ook zoo om hem verlegen en ’t levert momenteel veel meer op! R. Minnebach en zoon (grondw.). De kameraden in ’t Zuiden willen van deze twee zeker wel goed nota nemen, daar het niet is uitgesloten, dat deze snurkers naar Born (L.) zullen komen met enkele anderen, ’t Is hier ook een slecht putje. A. Nijland, smid, Deventer, M. Terpstra, grondw. van Ter Apel (Gr.), M. Kruizinga, bijgenaamd „de Witte”, Wijenborg, grondw., Zevenaar. Ook deze laatste was enkele maanden solidair, maar is bepaald evenals nog enkelen uit die omgeving, ondanks ze R.-K. zijn, bezweken voor het mooie vrije keetleven (men kan er zoo van alles krijgen en het gaat er zoo opvoedend aan toe). Wij willen deze schoone lijst eindigen met de naam van George Persoon, wonende Verlengde Beekstr., Zutphen. Deze sinjeur, die zich verlaagt en zijn kinderen als onderkruipers opleidt, n.l. zijn dochters als zoodanig op een pettenfabriek en thans zijn zoon als stoker-machinist bij Bleeker ais onderkruiper laat werken. Ja, als men zelf altijd aan de gemeente-landerijen te Zutphen mag werken, men kan het niet weten? We hopen dat een ieder, zoo men bovengenoemde helden nog eens mocht ontmoeten, hen met de noodige eerbied zal behandelen. Wij zullen, mochten wij meerdere adressen aan de weet komen, niet dralen ze bekend te maken!! Zutphen, 25 Febr. 1932. Afd. Zutphen v.d. Alg. Ned. Bouwarbeidersbond. ADVERTENTIES DE EERSTE HEDERL. VAKSCHOOL VOOR ELECTRiSCH-LASSCHEN Dag- en avondlessen, per cursus f 40. GEEN CLUBLESSEN. Aanvang van de cursus in overleg te regelen. Zich aan te melden Overtoom 3, A’dam (W.). Tel. 82280. J. M. Harms, leeraar, adviseur. Alleen gevestigd Overtoom 3. Reparaties onder garantie. I Heden overleed tengevolge vaneen I | hem overkomen bedrijfsongeval onze | trouwe bondsmakker PIETER PH. DE BOER, inde ouderdom van 34 jaar. Zijn nagedachtenis blijve bij ons in aangename herinnering. Het bestuur der afd. I Op 22 Februari overleed plotseling | dooreen droevig ongeluk ons lid A. VAN LOON, inde leeftijd van 56 jaar en zeven | maanden. Namens de afdeeling Hardinxveld. | V°°r UaTb°ed>der5' , „een 3nde'® ?e beStaat 9 .ng dan « vens Cent'3'® • Meded de S'ooa^aatschaPP"®a. ieïu^cü,,eer2^- b'®dt volkomen ea t'eld„ sieunt I'S b0,et tflO@9'Ue msteSS'mS6", 9'n9' ve'® l°a beSde'sb^e9van d®tn® een* »«e',oB Vfa39 w

Sluiten