Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, goed in ons geheugen prenten en door onderling vertrouwen inde organisatie de tijd voorbereiden, dat ook wij inde toekomst zullen mêebeslissen over de gang van zaken inde bedrijven. Het zal geen gemakkelijke taak zijn welke wij ons zelf dan opleggen, want veel teleurstelling en verguizing zal ons deel zijn. Het is echter in het algemeen belang. Loodgieters opgelet! Het is weer de tijd om de aandacht te vestigen op de uitbetaling van de feestdagen. Ditmaal moet volstaan worden alleen met de verrekening van de Tweede Kerstdag. Zoowel de Eerste Kerstdag als de Nieuwjaarsdag vallen beide op een Zondag. De loodgieters, die Zaterdags bij hun loon een bon ontvangen hebben, kunnen er hoogstens 5 inwisselen en wel op Woensdag 28 December a.s., ’s avonds tusschen 8 en 9 u., terwijl aan hen, die Woensdagavond verhinderd zijn, nog gelegenheid gegeven zal worden op Vrijdag 30 December, ’s avonds van 8 tot 8£ uur. Voor hen, die geen bonnen ontvangen hebben, deelen wij nog eens mede, dat ten opzichte van de uitbetaling der chr. feestdagen niets in het contract gewijzigd is en dan ook het volle loon doorbetaald moet worden. Het St. Nicolaasfeest voor de kinderen der werkloozen. De deelname voor het St. Nicolaasfeest was helaas zoo groot, dat de groep kinderen gesplitst moest worden. Wij zeggen helaas, omdat blijkt dat het aantal werkloozen nog steeds schrikbarend groot is. Niet minder dan 1500 deelnemers (sters) waren opgegeven. Het feest is uitstekend geslaagd. Naast de versnaperingen waarop de kinderen onthaald werden, was voor ieder nog een mooi cadeautje disponibel. Naast het bezoek van St. Nicolaas met Pieterman hebben ons meisjes en jongens genoten van eenige mooie films. Wij waren zelf wegens uitstedigheid niet inde gelegenheid het feest bij te wonen, doch zij die er wel waren, kwamen opgetogen terug van het feest en waren onder de indruk van het schitterende werk dat de U. 8.8. weer verricht had. Namens de vele ouders, die er met mij over spraken, breng ik dan ook een woord van dank aan de organisators en hun helpers. Een woord van dank willen wij niet onthouden aan de leden en kennissen, die door hun gaven ons in staat gesteld hebben een flink bedrag voor het St. Nicolaasfeestdisponibel te stellen. Niet minder dan ƒ244.71 konden wij afdragen en het mag hier wel eens gezegd, dat zij, die de meeste slagen hadden ontvangen van het kapitalisme, onze werkloozen, voor een belangrijk bedrag hebben bijgedragen. Het lijkt wel, dat hoe harder de slagen van het noodlot zijn, de offervaardigheid, de solidariteit grooter worden. Want ook onze huisbezoekers hebben ondervonden dat zij, die nog niet getroffen waren door loonsverlaging (een enkele uitzondering daargelaten), de meeste tegenstand boden. Vrienden, de laatste maanden is veel van onze offervaardigheid gevergd. Maar wij zijn er zeer erkentelijk voor, dat het mogelijk gemaakt is een zonnestraaltje te brengen inde honderden gezinnen van onze werkloozen. Wij vestigen er nogeens de aandacht op, dat zij, die inde loop der week aan het werk zijn gegaan en nog werkloozen – uitkeering tegoed hebben, deze des Vrijdagsavonds tusschen 7i—8 uur op het kantoor in ontvangst kunnen nemen. In het Plantenveilingsgebouw is dus alleen gelegenheid tot contributiebetaling en het in ontvangst nemen van gratis W.- zegels. Onze bode is daar aanwezig tusschen 6 en 7 uur. VLISSINGEN. (v. Sp.) Wij komen even de aandacht vragen voor onze actie voor onze coöperatie „De Broederband”. Wij vernamen hier en daar, dat onze redacteur de coöperatie nogal goed gezind moet zijn en wij vertrouwen dus een plaatsje er voor machtig te worden. In het kort komt de zaak hierop neer. De netto-winst van onze „Broederband” over het afgeloopen boekjaar was: 130 nieuwe leden en verbruikers. Hierop volgde een actie van onze Plaatselijke Coöperatieve Raad, in dit geval zoo men weet samengesteld door het bestuur van de Vlissingsche Bestuurdersbond en bestuur van „Broederband”. Het resultaat van deze actiewas, dat onze huisbezoekers er dapper op uittrokken en er 120 nieuwe leden en verbruikers bijbrachten. Dit geschiedde in circa 8 a 9 weken.

Inmiddels werden wy vergast, o woordspeling, op een ietwat beschaafd scheldpartij tje vaneen zekere mijnheer Jan Flesch ineen advertentieblaadje van de winkeliers. Het mocht niet baten, een ploegje huisbezoekers kreeg er zoo’n schik in, dat het er 9 nieuwe leden in één week uithaalde. Jan Flesch deed nogmaals z’n best, maar het lukte niet. De stroom rees en rijst gestaag. Onze huisbezoekers plus het personeel onzer Coöperatie werkten rustig door en de leidende gedachte was: „Wat je bij de eene kapitalist verdient, hetgeen je als ijzeren noodzaak als producent hebt te aanvaarden, behoef je als consument Zaterdag na het ontvangen van je loon niet te brengen inde laden van de andere kapitalist of vaneen die dat worden wil. Breng als consument je loon in je eigen gemeenschappelijke zaak, in onze „Broederband”. En... de modder ten spijt... het liep en het loopt als gesmeerd. „De Broederband” groeit. Niet alleen door de ledenwinst. Deze actie had ook nog tot gevolg, dat men eigen zaak trouwer werd en ook dit deed de omzet aardig stijgen. Nu zal men het op andere wijze probeeren. Jan Boezeroen zal nu de winkeliers zelf ter hulp snellen en z.g. keeren nu eigen lotgenooten zich tegen ons. Deze comedie is reeds aan het licht gekomen. Wij geven het door hen uitgegeven manifeste?) hieronder weer: Een woord van protest tegen de actie der „Broederband” te Vlissingen. Geachte Stadgenooten! Het zij ons vergund langs deze weg het volgende onder Uwe aandacht te brengen. Allen kennen Oorschot, het gemeenteraadslid, als de voorvechter der arbeidersbeweging. Doch niet allen weten, dat hij nu zijn rollen heeft omgedraaid en zich gekeerd heeft tegen een belangrijke arbeidersgroep en wel tegen de bakkersgezellen, broodbezorgers en kruideniersbedienden, in dienst bij particuliere patroons. Hij, Oorschot, grijpt naar de kelen van bovengenoemde groep en knijpt meer en meer, totdat we er bij zouden neerzijgen, indien wij niet zouden trachten dit af te weren. Oorschot heeft zich verlaagd tot broodroover van bovenbedoelde arbeiders, die gaarne op een eerlijke wijze hun brood zouden willen behouden, doch hij gaat steeds door met onze klanten te bewerken en ze over té halen naar de coöperatie „De Broederband”, ten koste van ons. Logisch is het, dat wanneer wij een groot deel onzer klanten kwijt zijn, wij aan de dijk worden gezet en alzoo tot werkloosheid worden gedoemd. Hij heeft ook nog een staf van medewerkers en wel werklooze leden van de „Broederband”, diezich voor hetzelfde doel leenen, nl. het bewerkstelligen van meer werkloosheid. Vinden die werklooze leden het zoo prettig om elke week hun steun te gaan halen? Neen toch? Nu, wij ook niet en daarom kunnen wij niet begrijpen dat zij, die het zelf aan de lijve voelen, de moed(?) bezitten om ons daar noodeloos in te storten. Daarom, geachte burgers van Vlissingen, hopen wij, dat U ’t hart en ’t verstand zult laten spreken en U niet zult laten bepraten tot toetreding van de „Broederband”, daar U bij toetreding ons en dat zijn er nog velen, onnoodig broodeloos zoudt maken. Hopende op een ons gunstig besluit, verblijven wij hoogachtend, dein deze strijd vereenigde bakkersbedienden, broodbezorgers en kruideniersbedienden. Critiek of zoo wat, daaraan zullen wij maar niet beginnen. Slechts met enkele mededeelingen willen wij volstaan. Ten eerste, dat dit prul niet is uitgegaan van dein deze strijd vereenigde hazenharten. Het is werk van de patroonsvereeniging zelf. Eender bedienden heeft ons medegedeeld dat zijn patroon hem opdracht gaf dit manifest te verspreiden en dat hij bovendien 60 cent inde kosten had bij te dragen. Ten tweede heeft onze actie niets en ook maar niets te maken met de heer van Oorschot. Hij is in deze actie niets en ook niets meer dan de andere huisbezoekers, n.l. een propagandist voor onze „Broederband”. Voor het geschreven woord is hij zelfs met geen letter aansprakelijk. Dit komt geheel voor rekening van schrijver dezes, die de functie heeft van secretaris der Plaatselijke Coöperatieve Raad. Ten derde wordt v. Oorschot niet geholpen door wat werklooze leden van „De Broederband”. Dit zou trouwens geen schande zijn. De groep huisbezoekers omvat 26 personen. Dit zijn öf leden van de Coöperatieve Vrouwenbond, öf bestuurders en vertrouwensleden van de bij onze Bestuurdersbond aangesloten afdeelingen, öf zij behooren tot het personeel van „De Broederband”. Met de eerste mededeeling hebben wij dein de strijd vereenigde ongeorganiseerden wel zoowat ingemaakt. De drie andere mededeelingen zijn voor onze leden. Zij kunnen dan wat gemakkelijker tot onze „Broederband” toetreden. Zij zijn nu op officieele wijze ingelicht. En voor de rest jongens, sterkte, sterkte! Een paar honderd nieuwe leden kunnen wij voor onze „Broederband” best gebruiken. Houdt vast en brengt ze binnen! Succes zy u toegewenscht!

Langs Noord en Merwede. (L. S.) In Papendrecht zijn ruim 600 werkloozen, grootendeels metaalbewerkers van de werven Veldhuis, De Groot en van Vliet, „Piet Hein” en van Schram te Slikkerveer, welke werven nu al ongeveer twee jaren stilliggen. Ook „Aviolanda”, de vliegtuigenfabriek, is totaal zonder eenig werk. Kortom, er is niets te doen; geen klop wordt gehoord. Van onze afdeeling is 90 pCt. der leden werkloos. Een paar leden werken nog in Dordt; dat is al. Toch gebeurt het dat werf Veldhuis voor een of ander klein karweitje een paar man noodig heeft, voor enkele dagen of weken en het prikkelde ons dan te weten wat het loon was. Doch dat waren persoonlijke zaken en niet bestemd voor de buitenwereld. Dezer dagen was er weer een „parlevinker-motorbootje” inde maak en zijn we in staat een rekensommetje te maken. Een vakman, die van de gemeente twee dagen steun kreeg en voor zijn werken vier dagen loon, had bij elkaar minder verdiend dan hij over zes dagen aan steun zou hebben genoten. De man was boos en wilde van de verkeerde kant schadevergoeding hebben. Niet van Veldhuis, maar van de gemeente. We zijn er van overtuigd, dat Veldhuis gaarne de recordhouder blijft als er nog eens werk komt en dat hij in Papendrecht nog helpers heeft om het laagte-record te handhaven. * * * Voor een verheven doel hebben de leden te Papendrecht in enkele weken tijd ruim ƒ 100.— bijeengebracht. Er is een uitbundig Sinterklaasfeest voor de kinderen gehouden, dat in deze eliendedagen vooral een heerlijke middag was voor 190 kinderen. ’s Avonds 7 December waren de leden bijeen, om in eigen kring het 15-jarig bestaan der afdeeling te herdenken en ter behandeling van zaken van de dag. Het hoogtepunt was echter de rede van Walther: „Memoires van verleden, problemen van heden”, waaruit veel leering was te trekken. Het warme betoog, vol feiten, oogstte een dankbaar applaus en was een veroverende „kennismaking”. „Werkgevers” hebben we in Papendrecht niet meer, doch wel een stevige afdeeling „Werknemers” die gereed zijn als er weer werkgevers zijn. Dat zij komen! * * * We maken van de gelegenheid nog gebruik om pro-memorie iets te vermelden van werf „De Noord” te Alblasserdam. Voor het maken vaneen klein tanklichtertje werd het kleine ploegje werkenden een contract of overeenkomst voorgelegd, houdende het bedrag aan loon dat in totaal was uitgetrokken. Daar moest het ding compleet voor gemaakt worden. Wordt niet alles verloond, welnu het restant is extra. Is er te veel verloond, accoord, het zal dan van het loon worden ingehouden. De aannemersclub ging het aan, behoefde geen borgstelling te geven en zij werken als razenden. Het uiteindelijk resultaat is ons nog niet bekend. Als alles zonder ongelukken afloopt, zal werf „De Noord” wellicht op dit systeem patent aanvragen. Met de Kerstdagen naar „Avegoor”. Voor de leden van de bij het N.V.V. aangesloten vakbonden bestaat gelegenheid om de Kerstdagen op het vacantie-oord van de Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst „Avegoor” door te brengen voor de prijs van ƒ2.75 per dag. (Kinderen belangrijke reductie.) Het vacantie-oord wordt opengesteld op Zaterdag 24 December. In het geheele gebouw ook op de slaapkamers is centrale verwarming. Bij de afdeelingsbesturen van de Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst zijn aanvraag-formulieren verkrijgbaar. Eveneens kan men zich schriftelijk wenden tot de bedrijfsleider van het vacantie-oord; adres: Vacantie-oord „Avegoor”, Ellecom (Gld.). „Avegoor” is door zijn prachtige ligging aan de schoone Middagterallee niet alleen een ideaal zomerverblijf, doch leent zich uitstekend om er een gezellig kerstfeest door te brengen. „Avegoor” is te bereiken van Arnhem uit per autobus, halte Ellecom.

Arbeid voor onvolwaardigen. Inde jongstverschenen nummers van het orgaan der Vereeniging „Arbeid voor Onvolwaardigen” (de „A.V.0.”) wordt er aan herinnerd hoe zeer sociaal en philantropisch werk onder de druk der tijdsomstandigheden heeft te lijden. Het bestuur kondigt een grQotsch opgezette propaganda-campagne aan, met het doel het ledenaantal zoodanig op te voeren, dat het eenmaal ondernomen werk der vereeniging, waarin ze middenin zit, kan worden volvoerd. Ineen artikel, dat in afdruk in duizenden exemplaren als propagandabrochure onder de titel: „Wat is en wil de A.V.0.” verspreid wordt, wordt opgesomd wat de „A.V.0.” reeds tot stand heeft gebracht en wat nog op haar werkprogramma staat. Naast deze redactioneele hoofdartikelen bevat het Orgaan nog een aantal interessante bijdragen. De heer Th. W. te Nuyl geeft een resumé der besprekingen gevoerd op het jongste congres ter (critisch) bestrijding der Tuberculose, meer in het bijzonder de Nazorg en Arbeidstherapie betreffende. De heeren A. van Holten en M. Sluizer schrijven een beschouwing over de vakopleiding der doofstommen en de heer Arn. van Gaaien proponeert een nieuw door hem uitgevonden brailleschrift voor blinden. Vaneen hoogst interessante lezing van Prof. Dr. L. v.d. Horst over zijn bezoek aan de inrichting tot verpleging en verzorging van geesteszieken in Colchester is een verslag opgenomen. Voorts bevat het Orgaan een rapport opgesteld door twee deskundigen voor het bestuur der afdeeling Brabant der „A.V.0.” over de opleiding van lichamelijk gébrekkigen inde tuinbouw. Mrs. Harrison Eustis verbonden aan de opleidingsschool voor geleidehonden voor blinden te Vevey schrijft een enthousiast artikel over de hond als geleider van de blinde mensch. Het tijdschrift bevat voorts een groot aantal berichten en mededeelingen van wetenschappelijke en practische aard over de arbeidszorg voor onvolwaardigen. Hiervan willen wij in het bijzonder releveeren een beschouwing vaneen comité voor geestelijk en lichamelijk misdeelde padvinders over de zeer wel gelukte pogingen om on volwaardige kinderen inde padvindersbeweging op te nemen. CORRESPONDENTIE B. te R. Wij blijven niet aan de gang. Indien u er op staat dat overzicht nopens uw antecedenten opgenomen te zien, zijn wij bereid dit alsnog te doen. Maar voor ’t overige achten wij het welletjes. H. W. te B. Doorgezonden aan het bondsbestuur. Ingezonden stukken betreffende zulke aangelegenheden nemen wij niet op. R. O. te E. Van zoo’n discussie kunnen wij geen ketting maken waar ieder naar hartelust een schakel aan kan toevoegen. Bovendien veel te onduidelijk doordat u het papier in strijd met herhaald verzoek aan twee zijden beschreef. REDACTEUR. Afd. M. Te laat voor dit nummer. Red. ADVERTENTIEN Heden overleed plotseling onze bondsmakker NICOLAAS HOL inde ouderdom van 28 jaar. Rust zacht, kameraad! Het bestuur der afd. Gouderak. Het bestuur der afdeeling Alphen aan den Rijn geeft hierbij kennis van het overlijden van onze trouwe bondsmakker JOHANNES VAN VARIK Zijn nagedachtenis blijve bij ons in aangename herinnering. HET BESTUUR.

AFDEELING DEN HAAG OPGELET! Op Donderdag 22 December, des avonds tusschen B—9|8—9| uur, mogen bonnen van loodgieters, de nrs. 1 tot 5, worden ingeleverd op het afdeelingskantoor: Prinsegracht 72. Men neme hiervan goede nota, daar vóór of nadien geen bonnen meer kunnen worden ingenomen! Het bestuur.

Sluiten