Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4Öste JAARGANG No. 3 ZATERDAG 21 JANUARI 1933 OPLAAG 47.650

V^SB™L^^™iE^BO>wiy

BABONNEMENT: Bij vooruitbetaling per jaar f 1.50 Voor Buitenland verhoogd met porto ■ Losse nummers 0.03 H

I HEMOMXLAAM 2A AMSTERDAM.!. :telefoon: 2017a -900301

AD VERTENTIËN: W |, Gewone advertentiën per regel f 0.30 Af deelingsadvertentiën „ „ „ 0.20 I Aanvragen voor nersoneel 020

Alle hens aan dek!

Februari moet de propaganda-maand worden voor de moderne vakbeweging. Aldus het besluit van het N.V.V.-bestuur. Dit beteekende; aanpakken! Er werd aangepakt en thans reeds kunnen wij mededeelen, dat het met de voorbereidingen voor de propaganda-actie uitstekend loopt. Er worden vervaardigd drie verschillende propaganda-platen van goed hanteerbaar formaat; twee ervan zijn ontworpen door de teekenaar Funke Küpper; één ervan is van de hand van Huib de Ru. Deze laatste maakte een plaat, speciaal gericht tot de jonge werknemers en werkneemsters. Behalve deze propaganda-platen komen er propaganda-geschriftjes, z.g. „folders” ■— teekening en tekst een en ander zeer suggestief van opzet en keurig uitgevoerd. Deze „folders”, waarvan er één bedoeld Is voor verspreiding onder de volwassen werknemers, één voor dein handel, industrie en bedrijf werkende vrouwen en meisjes en éérï voor de jeugdige personen, vervangen de vroeger vaak uitgegeven en vaak niet gelezen manifesten. Aan de beStuurdersbonden en correspóndentschappen is reeds gevraagd aan het N.V.V. op te geven hoeveel platen en „folders” zij wenschen te ontvangen ter aanplakking aan de muren en ter verspreiding. Bestellingen kwamen reeds vaneen aantal bestuurdersbonden en correspondentschappen binnen. Die nog niet bestelden moeten zich haasten, want er moet op tijd, d.w.z. vóór begin Februari, geleverd worden. Wij hebben nog meer gevraagd aan de bestuurdersbonden en de correspondentschappen, n.l. om vóór Februari met de afdeelingsbesturen te vergaderen, ten einde het op te zetten propaganda-plan te bespreken. Maatregelen moeten worden getroffen om kloek en voortdurend, gedurende de geheele Februari-maand, huisbezoek te doen bij de on- of verkeerd georganiseerden. Geen vrouw, geen meisje, geen jongeling of volwassene, die tot de moderne vakbeweging kan toetreden, mag worden overgeslagen. Tusschen haakjes, laat ieder maar alvast eens in het eigen gezin rondkijken of alle leden van het gezin, jong of oud, die zich inde moderne vakbeweging organiseeren kunnen, zich reeds georganiseerd hebben. Is dit niet het geval, dan: inschrijven en opgeven aan de secretaris van de vakbondsafdeeling, waar de betrokkene thuis hoort. Voorts hebben wijde bestuurdersbonden en de correspondentschappen verzocht maatregelen te treffen of te doen treffen, opdat het te plakken en te verspreiden propaganda-materiaal aan de muren komt en verspreid wordt direct nadat het ontvangen is. Dit materiaal is veel te kostelijk en te kostbaar, om te laten liggen. Het moet tot het laatste exemplaar toe nuttig worden aangewend. Verschillende bestuurdersbonden berichtten ons reeds, dat zij de gevraagde maatregelen getroffen hadden. Dat is dus in orde, maar een aantal gaf nog geen teeken van leven. Wü vragen de afdeelingsbesturen inde

plaatsen waar de bestuurdersbond nog geen vergadering belegde ter bespreking vaneen propaganda-plan, even te informeeren hoe het met deze zaakzit. Wij moeten overal in het land op Woensdag 1 Februari beginnen. Via de radio zal op Woensdag 1,8, 15 en 22 Februari over verschillende onderwerpen, verband houdende met onze eischen en de propaganda, het woord tot het land worden gericht. Zaterdag 11 Februari komt er een bont programma, geheel betrekking hebbende op onze propaganda-actie. Dan zullen o.a. de vakbondsliederen schallen en komt er een radio-hoorspel met Wakker en Tropenduit als hoofdpersonen.* Kupers spreekt! Met de redactie der Arbeiderspers werd afgesproken, dat ook „Het Volk”, de „Vooruit” en de „Volksbladen” hun aandeel inde propaganda zullen leveren. De redacteuren van onze vakbladen en van de diverse cultureele organisaties zijn mede van de partij en zoo zal er een edele wedstrijd komen in het pogen, een zoo groot mogelijk aantal werknemers en werkneemsters te brengen daar waar zij krachtens hun maatschappelijke positie behooren: inde moderne vakbeweging. Kameraden, de reactie grijpt aan alle kanten om zich heen. Laten wij er onze activiteit tegenover zetten. Alles wat wij eischen terzake de werkloozenzorg, onze arbeidsvoorwaarden, de arbeidstijd, de zorg voor de jeugd en de ouden van dagen, kan werkelijkheid worden, als'wij de macht weten te vormen, noodig voor hetgeen wij voorstaan, tot werkelijkheid te maken. Welaan, vormt die macht! Laat inde aanstaande Februari-maand schallen de roep: Allen inde moderne vakbeweging! Meldt U bij Uw besturen, om meê te doen aan het werk dat wacht! Niet één Uwer onttrekke zich aan de arbeid! ' Van nu af is het parool: Allg hens aan dek! C. VAN DER LENDE. Een ontdekking en een aanvulling. Het herdenkingsartikel dat wijde vorige week bij de aanvang van de 40ste jaargang van „De Metaalbewerker” schreven, behoeft eenige aanvulling en op een enkel onderdeel ook eenige .wijziging. Allereerst dit, dat ons gebleken is, dat sommige onzer trouwe lezers bij ons de gedachte veronderstelden als zouden wij zelf van meening geweest zijn dat ons blad veertig jaren bestond. Die veronderstelling was onjuist, ofschoon wij moeten toegeven dat er plaatswas voor deze veronderstelling. Maar het is duidelijk dat bij het verschijnen van het eerste nummer van de 40ste jaargang, de jaargang zelf nog niet kan worden meêgeteld om de leeftijd van 40 jaren aan te nemen. Daarmede hadden wij dan moeten wachten tot na de verschijning van het laatste nummer van de jaar- j gang, i

Het was echter uitsluitend onze bedoeling de aandacht te vestigen op het bereiken van de 40ste jaargang. Dit ter inlichting aan hen die, natuurlijk met de beste bedoeling, onze aandacht op een leemte meenden te moeten vestigen. Maar dit is eigenlijk niet ’t voornaamste wat ons noopte nog eens op de geschiedenis van ons blad terug te komen. Wij schreven de vorige week dat de vijf eerste jaargangen van „De Metaalbewerker”, behoudens één nummer van de 5e jaargang, voor het nageslacht verloren zijn gegaan. Achteraf en dat is heel jammer dat achterafsche bedoelen wij is ons nu gebleken dat er wat meer bewaard gebleven is dan wij wisten. Onze beambte Bram Keesje, geïnspireerd door ons artikel en toevalligerwijze een bezoek brengende aan het Economisch-Historisch-Archief te Amsterdam, Heerengracht 218—220, informeerde daar naar de mogelijkheid van het bestaan van oude bladen van ons orgaan. En inderdaad bleek men daar in ’t bezit te zijn van de jaargangen 1895, 1896, 1897 en 1398. Van de jaargang 1896 ontbreekt een enkel nummer, maar ’t vermoeden ligt voor de hand dat inde maanden Juni tot en met September van dat jaar het blad niet verschenen is als gevolg van de slechte gang van zaken. De eerste jaargang, toen het blad de naam „Vooruit” droeg, ontbreekt echter ook aan deze verzameling. In elk geval zijn wij dan toch, al is het dan niet ons persoonlijk bezit, weer een stapje verder gekomen als we eens genoodzaakt zijn iets van de geschiedenis van onze Bond op te halen. Het is interessant een blik in die oude vergeelde bladen te slaan en wij hebben er dus geen gras over laten groeien en zijn gaan snuffelen. In nummer 1 van de tweede jaargang vonden wij vermeld dat dit het eerste nummer was dat onder de naam „De Metaalbewerker” verscheen. Wij vonden er o.m. een verslagje in van een cursus-vergadering te Delft, onderteekend met „Fabius Cuntator” en gedateerd 19 Januari 1895. Een stukje dus van onze oude vriend A. Jantzen, want hij was het die zich in die tijd achter dit pseudoniem verschool. Wat bewoog hem juist deze schuilnaam te kiezen? Was het omdat hij in navolging van Quintius Fabius, bijgenaamd Cunctator, z’n vijanden met kleine gevechten en een langzame wijze van oorlogvoeren wilde afmatten? Het schrijven onder schuilnamen was in die dagen vaste gewoonte. Men vindt in die oude jaargangen zoo goed als geen enkele naam vermeld. Vrees voor rancune lag daaraan vermoedelijk ten grondslag. Wij vonden in deze zelfde jaargang een verslag vaneen congres, gehouden op 2 Juni 1895 inde Geelvinck te Amsterdam. De bondspenningmeester opende het congres van den Born zal wel vinden dat ’t zoo eigenlijk ook hoort te zijn! want een voorzitter was er niet. Het jaarverslag vermeldde aan inkomsten ƒ 126.85, aan uitgaven ƒ 126.75, zoodat er een saldo was vaneen dubbeltje of tien centen geld. De administratie van het blad had een tekort van ƒ 34.03. Bij de behandeling van de vraag of het congres nog gauw een voorzitter zou be-

OFFICIEELE MEDEDEELINCEN Over de week van 23 tot en met 28 Jan. 1933 wordt het contributiezegel op de 4de week in het bondsboekje geplakt. Wij brengen hiermede de afdeelingsbesturen en leden in herinnering, dat inde bondsraadsvergadering van S Mei 1932 in verband met de vraag of leden, die door werkloosheid of om andere redenen ineen ander vak of bedrijf dan de metaalnijverheid gaan werken, eventueel een nering of handel beginnen, lid kunnen blijven van de Bond, het volgende besluit is genomen: „Leden welke niet meer inde metaalindustrie werkzaam zijn (zie art. 10 van de statuten) moeten, als deze toestand 26 weken heeft geduurd, door het betreffende afdeelingsbestuur als lid worden afgevoerd. Wanneer het afdeelingsbestuur meent dat redenen aanwezig zijn anders te handelen, dan dient het bondsbestuur, dat in deze dan de beslissing heeft, daarbij geraadpleegd te worden.” noemen, merkte Dordt op en nou moet je niet kwaad worden, Danz, want ’t is niet om je op de kast te zetten —■ „dat een voorzitter een tamelijk overbodig instrument is”. Die Dordtsche afgevaardigde hield er nog meer origineele denkbeelden op na. Bij bespreking van het beleid der redactie drongen enkele afdeelingen aan op meer techniek. Maar „Dordt” wenschte niet bekwamer te worden, omdat alle bekwaamheid direct weer ten goede kwam aan de patroons! Inderdaad, kan het origineeler gezegd worden? Dank zij de ontdekking dezer oude jaargangen weten wij nu dat niet in 1896 he* blad ineen 14-daagsch orgaan werd veranderd, doch eerst in 1898 bij de 5e jaargang. Het congres in 1897, te Dordrecht gehouden, heeft daartoe besloten. Bij het doorlezen van enkele hoofdartikelen is ons gebleken, dat de redacteuren angstvallig aan de politieke neutraliteit wenschten vast te houden. Dit was natuurlijk het gevolg van de omzwaai van Domela Nieuwenhuis naar het anarchisme, waardoor een ontzettende verwarring inde toenmaals nog zeer zwakke vakorganisaties ontstond. Inzenders wordt verzocht: 10. wanneer zij overeen schrijfmachine beschikken, hun inzendingen te typen, want niet ieders handschrift is even duidelijk; 20. getypte stukken te interlinieeren, opdat eventueele correcties tusschen de regels kunnen worden aangebracht; 30. te schrijven inde spelling-Terpstra, d.w.z. met weglating van de verbuigingsuitgangen ; 40. altijd het papier aan één zijde te beschrijven ; 50. de copy vroegtijdig, in elk geval Woensdagmorgen, in ons bezit te doen zijn.

Sluiten