Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht van de werkloosheid onder de leden van onze Bond in het jaar 1932. (H. J. v.d. B.) De statistiek betreffende de werkloosheid onder de leden van onze Bond in het jaar 1932, is één dezer dagen gereed gekomen. Daar van deze verzamelde gegevens in gewone omstandigheden de bekendmaking geschiedt in het verslag dat de Bond zal publiceeren over de jaren 1932—1933, willen wij vooruitloopende op deze publicaties, gezien de geweldige omvang der werkloosheid onder onze leden in het jaar 1932, eenige grepen uit het verwerkte cijfermateriaal door middel van dit orgaan onder de aandacht van onze leden brengen. In 1932 was het gemiddelde ledental van onze Bond 46089. Hiervan zijn 27511 leden of ruim 59% van het totaal in aanmerking gekomen voor uitkeering uit de werkloozenkas. In werkelijkheid zijn echter nog meerdere leden werkloos geweest, die door verschillende omstandigheden in 1932 buiten de administratie van onze werkloozenkas zijn gebleven, b.v.: a. de leden, die wegens de korte duur van hun lidmaatschap nog niet in aanmerking konden komen voor uitkeering; b. de leden, die in het jaar 1931 waren uitgetrokken en nadien niet opnieuw in aanmerking voor uitkeering konden komen, daar zij, nadat zij waren uitgetrokken, geen 6 weken gewerkt hadden. Het aantal dagen, waarover aan de 27511 leden uitkeering is verstrekt, varieer-

1. Machinefabrieken, scheepsbouwwerven, ijzer-2. Burgersmeden .°nStr,U.Ct,le. werkplaateeli lio7sSffi?’l? van het totaal ledental van deze vakgroep 3. Metaalwarenfabrieken, bllkfabriekën'ëu gas- 1073 of 61'31 % .. .. .. „ P meterfabneken s 19.„ , 4. Rijtuig- en carrosseriebedrijf, aütomöbiéi- 34,38 /o „ „ en njwielfabneken . « 5' ?hlnTk°era°nteUrS’ lnstrumentmakers' eiTmë- ’ % 7 ?n^rtl'is.tovZi'ver®m,eclen en uurwerkmakers 2251 of 9o!e % ” ” ” « Loodgieters en zinkverwerkers. verwarmings- ” ** ” *» ♦» *» monteurs, gas- en waterfitters 2241 of 60 79 8. Draad-, spijker-, schroeven-, moeren-, émaille- ’ /0 ” ’* ’* ” ♦» *» .» abneken en diversen buiten de industrie 1737 of 90,28 % „ „ n jf In totaal 27511 leden

Langs Noord en Merwede. (L. Sm.) De jaargetijden wisselen. 21 Juni was de lente voorbij en begon de zomer al weer. Inde Noord en de Merwede zijn watergetijden, hoog en laag, die ook wisselen. Hoe is het met het economisch getij ? Kunnen de metaalbewerkers weer eenige hoop koesteren? Velen zijn drie jaren en langer werkloos, massa’s twee jaren, enkelen zijn er die slechts met maanden tellen. Bijna allen zijn aangewezen op een schamele crisisuitkeering en ongehuwden, de jeugd, ontvangen niets. Komt er werk? Vele werven zijn met gras begroeid en voorts doodsch en roestig. Vogels bouwen hun nest op de helling, de zwaluw inde loods, de kraaien in masten en laadboomen. De metaalbewerkers komen er dagelijks langs én stempelen. Is er iets van verandering te bespeuren? In Gorinchem heeft De Vries Robbé veel werk. In sommige afdeelingen is alles bezet en ieder weer op z’n plaats. Een aantal uit Sliedrecht is voor De Vries Robbé naar Eindhoven en Roermond uitgezonden voor de montage. Het gaat in Gorinchem dus niet slecht en wij hopen dus maar. In Hardinxveld is de werf „Holland” zich in afwachting van beter gaan toeleggen 0p... groene-zeepfabricage, al loopt het nog niet gesmeerd. Werf „De Merwede” maakt nu de helling maagdelijk schoon of gereed voor het nieuwe, door de twee klepbakken die al drie jaren op stapel staan, te water te brengen. Werf „De Hoop” maakt een paar kleine vaartuigjes. In Hardinxveld is dus nog geen kentering. In Sliedrecht is de werf van Roorda te koop geweest, doch aangehouden. Geen geld waard. Er staat al twee jaar een klein sleepbootje op de blokken te wachten op een kooper die het ding meêneemt. De werf Lanser werkt steeds door met hetzelfde ploegje. Bij „De Klop” is echter werk. De laatste order is het maken vaneen baggermolen v00r... Sovjet-Rusland. Doch volgens de beproefde „KIop”-methode tegen het laagste loon, maximum 47 centen per uur! Bij de werf Van Rees is veel reparatiewerk, doch er werden weinig arbeiders geplaatst. In Papendrecht is bij Veldhuis, De Groot & v. Vliet en werf „Piet Hein” alles nog doodstil, behoudens dan het getik vaneen eenzame klinker bij Veldhuis aan een miniatuur zolderbak. „Aviolanda” zou zes vliegbooten hebben moeten maken, doch de geruchten verstommen. Wel is een flink aantal Papendrechters in Dordrecht bij Koopman en „De Biesbosch” tewerk gekomen. De ploegen lossen elkaar af, want er is haast bij. Werf „De Noord” in Alblasserdam neemt

de van 1 tot 60 dagen per lid. Gemiddeld ontvingen zij over 42 dagen uitkeering. In totaal waren zij met de wachtdagen inbegrepen 1.229.675i dag inde administratie van onze werkloozenkas opgenomen en werd aan hen in totaal over dag uitkeering verstrekt. Uitgekeerd is aan deze 27511 leden in totaal een bedrag van ƒ 2.728.089.56, of wel gemiddeld ƒ 106.43 per lid, terwijl de gemiddelde dagelijksche uitkeering, die reglementair van ƒ 0.60 tot maximum ƒ 3.— bedraagt, heeft bedragen + ƒ 2.34. De statistiek geeft ook gegevens betreffende de werkloosheid onder de leden in verband met de duur van het lidmaatschap en de daarmede verband houdende uitkeeringsduur en wel als volgt: Uitgereikt werden 4785 machtigingen a 36 dagen of 17,39 % van het totaal aan leden dat een 4 jaar lid was. Uitgereikt werden 2561 machtigingen a 42 dagen of 9,31 % van het totaal aan leden dat 1 jaar lid was. Uitgereikt werden 1766 machtigingen a 48 dagen of 6,42% van het totaal aan leden dat 1£ jaar lid was. Uitgereikt werden 1500 machtigingen a 54 dagen of 5,45% van het totaal aan leden dat 2 jaar lid was. Uitgereikt werden 16899 machtigingen a 60 dagen of 61,43% van het totaal aan leden dat 2J jaar of langer lid was. Tot slot geven wijde cijfers over de werkloosheid onder de leden, die uitkeering uit de werkloozenkas ontvingen, verdeeld over de 8 verschillende vakgroepen:

volk aan. Moet weer een zeeboot] e maken naar verluidt wordt. Werf Jan Smit Czn. is weer bijna leeg en verlaten. Nog enkelen maken het trawlertje klaar dat reeds drie weken geleden te water liep. Bij Kloos’ constructiebedrijf zijn er weer ontslagen. De motorenfabriek Smit & Co. is haar derde jaar ingegaan sedert zij gesloten werd. L. Smit & Zn. heeft wat reparatiewer c en maakt de groote zeesleepboot af. AII wachtgelders zijn ontslagen en ook zij, di tijdelijk werkten. Bij J. & K. Smit is het heel druk op d teekenafdeeling en naar bericht wordt, er een goede kans voor een groote order Zoo is ongeveer de toestand geschetst e is er dus nog weinig hoopvol nieuws. He stempellokaal en de werkverschaffing zijn voorloopig nog voor de vele honderden he middelpunt der ellende. * * * Wij vermelden nog, dat de extra-ver gadering van de afdeeling Sliedrech wegens het 20-jarig bestaan schitterend i geslaagd. De leden, die daarvan weg bleven, hebben wel heel veel gemist. D zaal was stampvol met mannen en vrou wen. Onze bondsbestuurder v.d. Houven hield een schitterend mooi betoog, wat op de leden en de vrouwen een diepe indruk maakte. De arbeiders-mondaccordeon vereeniging van Sliedrecht gaf een heerlijk stukje muziek, de Internationale voorop Willem van lependaal en drie muzikale makkers van hem vulden de avond me mooie echt proletarische kunst, wat allen tot in het diepste heeft getroffen. Makkers van andere afdeelingen uit de Sliedrechtsche arbeidersbeweging spraken welgemeende woorden van kameraadschap en herschiepen het podium ineen bloementuin. Het is zonder overdrijving een zeer goed geslaagde avond geweest, mooi en nuttig en hij gaf moed voor de toekomst. ©ABONNEERT U OP NZE GIDS Sociaal-economisch-technisch maandblad. Uitgave van de Alg. Nederlandsche Metaa I bewerkers bond Prijs voor leden f 1.00 per jaar, desgewenscht te voldoen in vier termijnen Meldt U als abonné bij Uw mn afdeelingsbestuur

Wat Duitschland in 1932 aan afgewerkte producten tot onze industrie behoorende, invoerde. In verband met de boycot van Duitsche producten van diverse aard, heeft ons eigen documentatie-bureau, aan de hand van de Jaarstatistiek van in- en uitvoer over 1932, nagegaan welke artikelen, behoorende tot de metaalbewerking, vanuit Duitschland in ons land worden ingevoerd. Hieronder volgt een staat, vermeldende de artikelen, met daarachter de waarde die zij vertegenwoordigden. Het is geen gering bedrag, dat de Duitschers in ruil voor hun producten ontvingen. Bijna 50 millioen gulden. De lezer lette er vooral op, dat in deze staat niet zijn opgenomen grondstoffen en z.g.n. halffabricaten op ’t gebied der metaalbewerking. ’t Betreft Iher bijna uitsluitend afgewerkte producten, voor direct gebruik gereed. Er is zeer veel bij dat ook door de arbeiders kan worden geboycot. Men ga de staat maar eens na en bij ’t verrichten van inkoopen vergewisse men zich ervan of men met Duitsch fabricaat te maken heeft. Inde meeste gevallen zal men zich van Nederlandsche waren kunnen voorzien die wat prijs en kwaliteit betreft met de Duitsche waren de vergelijking kunnen doorstaan. Steun verleenen aan eigen industrie is óók een arbeidersbelang. Laat ons dat niet uit het oog verliezen. Wij moeten Nazi-Duitschland geen kans bieden om met ons geld de Duitsche arbeidersklasse nog verder omlaag te halen. De Duitsche diefstal- en bloedregeering zal aan de uitvoercijfers moeten ervaren dat zij niet straffeloos kan laten stelen en mishandelen. Bij het doorlezen van de staat zal men hier en daar achter de namen der artikelen de letters n.a.g. aantreffen. Die letters beteekenen: „niet apart genoemd”. Fornuizen, gascomforen, gasovens, haarden en kachels, niet voor electriciteit, al of niet geëmailleerd ƒ 3.303.174 Geslagen geëmailleerde artikelen n.a.g „ 1.002.362 Gegoten geëmailleerde artikelen n.a.g „ 324.077 IJzer- en staalwerk n.a.g., al of niet vertind, verzinkt, verlakt, geschilderd enz. 7.387.052 Radiatoren en onderdeelen ... „ 322.813 Klinknagels en klinkbouten .. „ 103.831 Draadnagels en spijkers „ 547.688 Houtschroeven en andere schroeven, schroefbouten en moeren „ 701.981 Vertind blik en blik werk in Waden 2.329.876 Blikwerk 555.250 Koper- en bronswerk n.a.g. al of niet verguld, vernikkeld, verzilverd of op andere wijze afgewerkt „ 3.703.152 Werken geheel van nikkel n-a-g „ 63.565 Werken van nieuw zilver: verzilverd (chinazilver, gerozilver, christoffelzilver, mielezilver e.d.): Servieswerk voor huishoudelijk en hotelgebruik 36.405 Schepwerken (alle soorten lepels en vorken) 163.604 Niet verzilverd, al of niet vernikkeld of verchroomd (alpacca, packfong, alphenide, potosizilver e.d.): Verchroomde schepwerken (alle soorten lepels en vorken) „ 262.905 Andere schepwerken „ 78.041 Servieswerk voor huishoudelijk en hotelgebruik „ 36.405 Aluminiumwerk n.a.g.: Aluminiumfoelie „ 512.415 Ander aluminiumwerk „ 461.855 Electrische toestellen en installaties voor draadlooze telegrafie en telefonie, al of niet gedemonteerd en n.a.g. afgewerkte deelen daarvan ... „ 4.457.001 N.a.g. electrische toestellen voor telegrafie, telefonie, huistelefonie, schel- of andere zwakstroominstallaties, al of niet gedemonteerd en n.a.g afgewerkte deelen daarvan ... „ 3.136.335 Electrische stofzuigers voor huishoudelijk gebruik, al of niet gedemonteerd en n.a.g. afgewerkte deelen daarvan ... „ 1.378.795 Electrische toestellen en instrumenten n.a.g. al of niet gedemonteerd en n.a.g. afgewerkte deelen daarvan „ 6.071.958 Naai-, borduur-, brei- en stopmachines met hand- of voet- , beweging, al of niet gedemonteerd en n.a.g. afgewerkte

deelen daarvan „ 1.190.029 Klokken, pendules en wekkers (ook electr.) „ 1.525.329 Geneeskundige instrumenten, toestellen en onderdeelen „ 526.928 Natuurkundige, optische en andere wetenschappelijke instrumenten en toestellen, optische glazen en toestellen voor fotografie en projectie en onderdeelen „ 5.288.565 Copieerpersen, autografische persen e.d. n.a.g. hulpmiddelen bij bureauarbeid en onderdeelen „ 186.315 Schrijfmachines en onderdeelen 247.129 Reken- en telmachines en onderdeelen „ 69.104 Weeg- en meetwerktuigen n.a.g., maten en gewichten, automatische weeg-, contróleen verkooptoestellen en onderdeelen „ 1.786.206 Mesjes voor veiligheidsscheerapparaten „ 277.086 Spelden, naai- en breinaalden „ 302.012 Totaal ƒ48.351.700 Tegen het fascisme. De Anti-Nationaal-Socialistische (-fascistische) Voorlichtingsdienst zendt ons het volgende: 1. Het socialisme van de nationaal-socialisten. (Uit redevoeringen van Duitsche nazi-leiders.) Kapitein dr. Wagener op 7 November 1931 te Essen voor de Industrieele Club: ~Ons socialisme laat zich accepteeren en goedkeuren door iedere leider van het bedrijfsleven. En die kringen van het bedrijfsleven die thans nog angstig staan tegenover onze doeleinden, mogen rustig blijven, want deze doeleinden zijn niet direct te realiseeren. De staat moet weder gescheiden worden van het bedrijfsleven. Beslissen moet altijd de ondernemer.” Hitler tegen dr. Otto Strasser op 1 Juli 1930, vóórdat deze inde oppositie ging: „Het woord socialisme is op zichzelf slecht; voornamelijk beteekent het niet dat de bedrijven dienen te worden gesocialiseerd, maar dat er de mogelijkheid bestaat van hun socialisatie, d.w.z. dan wanneer zij indruischen tegen het belang van de natie. Zoolang dit niet het geval is, zou het eenvoudig- een misdaad zijn het bè-" drijfsleven te vernietigen. Er is hcclemaal geen verschil tusschen kapitalisme en ' socialisme. Dit verschil bestaat alleen maar voor de schrijftafel.” Dr. Göbbels in „Der Nationalsocialist” van 1 Juli 1930: „Het socialisme is voor ons alleen maar een middel om ons doel te bereiken.” Dr. Göbbels op een bijeenkomst van Pruisische gouwleiders der N.S.D.A.P. 20 Augustus 1931: „Wanneer niet het heele politieke werk gevaar zou loopen, dan moet het socialistische paard wederom uit de stal worden getrokken.” 2. Josef Göbbels (S.P.D.-Korrespondenz nr. 10—12 1932). Göbbels beweerde jarenlang dat hij in de tijd van de bezetting van het Rijnland 14 dagen ineen Belgische gevangenis had gezeten en daar werd afgeranseld met een zweep; het oppositieblad van Otto Strasser constateerde aan de hand van feiten dat dit een leugen was en noemde hem een doortrapte oplichter, zonder dat hij er een aanklacht tegen indiende. Göbbels, die zijn opleiding heeft genoten op een jezuïetenschool, is niet altijd vijandig geweest tegenover de joden, voornamelijk dan niet wanneer hij deze kon gebruiken. Zoo was hij graag tafelgast bij de joodsche bankier Von Stauss te Burg Schlitz in Mecklenburg en heeft hij ook in relatie gestaan met de Mecklenburgsche bankier Jacob Goldschmidt. Göbbels, die meer dan eens de sociaaldemocratische frontstrijders heeft belasterd, wist er voor te zorgen dat hij tijdens de oorlog vrijgesteld was van de dienst in het leger. Göbbels is altijd een baantjesjager geweest. Bij alle besprekingen met de Duitsche Roomsch-Katholieke Partij (Centrum) vóór de Hitler-staatsgreep, heeft hij er op aangedrongen propaganda-minister te worden ofschoon er geen behoefte aan die functie was en ook de noodige middelen ontbraken. Amsterdam. OTTO BURGEMEISTER. iMiiiiimiinmmuiure | Wij willen Hitler niet -en even- I I min zijn waren! Boycot Duitsche I j goederen! \

Sluiten