Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst sedert de Neutrale Metaalbewerkersbond heeft opgehouden te bestaan. Desniettegenstaande vinden we aanleiding het feit hier te herdenken, omdat ook hij, al was het dan op zijn wijze, één der „voortrekkers” is geweest. Op 22-jarige leeftijd werd Falandt lid van de Amsterdamsche Scheepstimmeriiedenveceeniging „Eendracht” en werkte toen op het werfje van de firma Huygens & Van Gelder, Oostenburgervoorstraat. In zijn Amsterdamsche tijd heeft hij ook nog gevaren bij de K.N.S.M. In 1889 vestigde hij zich weer in Rotterdam, zijn geboorteplaats, en kwam in dienst bij Hein de Hoog op Delfshaven. Op 16 November 1889 werd hij lid van de Scheepstimmerliedenvereeniging „Op Hoop van Eendracht”. In Rotterdam is hij gebleven tot 1905. In die tusschentijd heeft hij zeven jaren gevaren bij de Rotterdamsche Lloyd en vestigde zich daarna opnieuw te Amsterdam. Direct werd hij weer lid van de „Eendracht” en is dit gebleven tot 1 April 1917, toen deze vereeniging met de Neutrale Bond is samengesmolten. Zooals reeds hiervoor gezegd, is hij in 1926 bij ons lid geworden, toen de Neutrale Bond werd opgeheven. Als wede kleine onderbrekingen (die er inderdaad zijn, al was dit dan door verhuizingen) verwaarloozen, zal het op 12 Januari 1934 50 jaren geleden zijn, dat Arie Falandt lid werd vaneen arbeidersorganisatie. Met dit feit meenen we hem onze hartelijke gelukwenschen te moeten aanbieden eri willen hem tevens danken voor datgene wat hij heeft gedaan om het sluimerende proletariaat tot organisatie te brengen. Arie, namens bestuur en leden onze hartelijke felicitatiè! * * * De Arbeidsmarkt in November 1933. De Amsterdamsche Arbeidsbeurs behandelde in November in totaal 71544 aanbiedingen van werknemers, 6741 aanvragen van werkgevers, terwijl tot stand gebracht zijn 4635 plaatsingen. Aan het einde der verslagmaand stonden als niet-geplaatst nog bij de Gemeente-Arbeidsbeurs ingeschreven 56304 werkzoekenden, waarvan 45931 als werkloos naar eigen opgaaf, alsmede 858 gedeeltelijk werkloozen. De overige 9515 stonden ingeschreven voor een overheidsbetrekking, of ojn via het arbeidsmarktorgaan van betrekking te veranderen. Voor het Metaalbedrijf boekte de Arbeidsbeurs 8497 aanbiedingen van werknemers, 390 aanvragen van werkgevers, terwijl tot stand gebracht zijn 342 plaatsingen. Aan het einde der maand stonden voor dit bedrijf nogjngeschreven 7198 werkzoekenden, waarvan 5933 als werkloos naar eigen opgaaf. Voor het Electrotechnisch, Film- en Radiobedrijf luiden deze cijfers 1145 aanbiedingen van werknemers, 94 aanvragen van werkgevers, 69 plaatsingen, terwijl aan het einde der maand voor dit bedrijf nog stonden Ingeschreven 889 werkzoekenden, waarvan 659 als werkloos naar eigen opgaaf. DEN HAAG, (F. S.) Onze laatste bijeenkomst van het eerste gedeelte van ons winterprogramma, gehouden op Donderdag 21 December, is schitterend geslaagd. De opkomst was boven verwachting, ook wat de vrouwen betreft. Voor deze vergadering hadden wij als spreker onze vriend G. v.d. Houven, die het onderwerp „Het licht inde nacht” behandelde. Dit onderwerp, dat in het teeken stond van het komende kerstfeest, werd door de aanwezigen met groote aandacht gevolgd, vooral waar hij de nadruk legde op de groote beteekenis van de vakbeweging in deze donkere tijd en dat alleen vasthouden aan onze geestelijke vrijheid en groote offervaardigheid van de leden, gepaard gaande met het geloof inde komst van het socialisme, het komende licht daarvan de donkere tijd van heden met zijn ellende en verwarring voor de menschheid zal dóén verdwijnen. Aan v.d. Houven werd een donderend applaus gebracht bij het beëindigen van zijn mooie en leerzame rede, welker propagandistische waarde wel verder zal worden gedragen, ook door de aanwezige vrouwen. Zij was niet alleen mooi en leerzaam, maar za! ook velen tot nadenken gebracht hebben. Ook de anderen die tot het goede slagen van deze avond hebben medegewerkt en 3it zeer verdienstelijk hebben gedaan, tnogen wij hier niet vergeten. Laat ik beginnen met sen woord van waardeering voor ops muziekgezelschap. Het is zooals onze tweede voorzitter v. Zorge bij het sluiten van de bijeenkomst

reeds heeft gezegd: wij kunnen ons geen cursusvergadering meer indenken zonder de medewerking van dit muzikale trio. Deze woorden werden door alle aanwezigen met een daverend aplaus beantwoord. Wel een bewijs hoe hoog het trio bij onze leden staat aangeschreven. En nu onze zangers. Het was, vooral voor de zangliefhebbers, laten wij hopen dat dit er velen zijn, een genot om dit kwartet te hooren. De liederen, die werden gezongen, waren op twee na geheel gewijd aan de viering van de komende feestdagen. Op verzoek vaneen der aanwezigen werd nog een bekend kwartet-nummer gezongen, dat een groot succes werd. In het slotwoord van de voorzitter, waarin hij alle medewerkers, in het bijzonder v.d. Houven, bedankte, wees hij met nadruk op de waarde van het houden van deze cursusvergaderingen, waarbij hij de wensch uitsprak, dat de tweede reeks van cursussen, die op Donderdag 4 Januari weer begint, ook dezelfde resultaten moge hebben. Waarde vrienden, laat dit beroep op u niet tevergeefs zijn geweest. Vooral tot hén die nog nimmer onze cursussen hebben bezocht, zeggen wij: bezoekt deze eens en wij zijn er van overtuigd dat u deze blijft bezoeken! Wij rekenen op velen van u! Bedenkt vooral in deze tijd: kennis is macht! ENSCHEDÉ. Inde onlangs gehouden ledenvergadering is een commissie benoemd, die zal trachten het in dezelfde vergadering opgerichte steunfonds leven in te blazen. Wij hebben daartoe de hulp noodig van alle leden. Wij vertrouwen dan ook, dat zij de circulaire, welke hun tegelijk met ons vakblad bereikt heeft, aandachtig zullen lezen en hun solidariteitsgevoel- zullen laten spreken. De bijdrage is vastgesteld op 4 cent per lid en per week. De deelname aan het steunfonds is vrijwillig, maar wij drukken de leden op het hart zich tweemaal te bedenken alvorens eventueel te weigeren aan dit maatschappelijke doel hun steun te verleenen. Vooral in deze tijd is ons steunfonds onontbeerlijk. Eén der schoonste eigenschappen van de moderne arbeidersbeweging is de solidariteit. Leden, weest ook gij solidair met uw behoeftige medeleden! DE COMMISSIE. GROUW. (J. S.j Ons bestuur had op 21 December j.l. een propaganda-vergadering uitgeschrcven, met als spreker vriend Oostcrhorn, die het onderwerp „In vrije gebondenheid schuilt onze kracht” op schitterende en leerzame wijze heeft behandeld. Wat de opkomst betreft, in het bijzonder van onze eigen leden, die was gewoonweg schandalig. Van de 55 leden die onze afdeeling telt, waren er buiten het bestuur 4, zegge en schrijve vier, leden ter vergadering aanwezig. Vrienden, als we deze weg opgaan, dan is het toch een onbegonnen werk voor de leiding. Als er werkelijk niet meer belangstelling bestaat voor de organisatie, dan is het beter dat we in het vervolg de kosten en moeite die een dergelijke vergadering met zich brengt, besparen. De leden moeten toch beseffen dat er op het oogenblik heel wat meer op het spel staat dan b.v. een Zondag achter een voetbal aan te loopen en daarover verder de geheele week te boomen. Het bestuur vertrouwt er dan ook op, dat wanneer er weer een vergadering wordt uitgeschreven, de leden in groote getale zullen opkomen. GRONINGEN. (W. H. S.) Op Vrijdag 15 dezer belegde onze afdeeling in het Concerthuis een buitengewone huishoudelijke vergadering, waar de bondspenningmeester H. J. v.d. Born het onderwerp „De beteekenis van de geldzak” (De financiën van onze Bond) behandelde. De muziekgroep uit de vakbondsjeugd verleende haar medewerking, terwijl aan het geheel een intiem karakter was gegeven door de tafels in vier lange rijen te plaatsen met er op van die echte gezellig aandoende groote Groninger koffiepotten en schalen met aan stukken gesneden Groninger koek, zoodat op een kopje koffie en een stukje koek niet gekeken behoefde te worden. Het bestuur had zich bij de voorbereiding van deze vergadering heel wat moeite getroost, maar het heeft daarvoor zeer zeker genoegdoening verkregen. Ook de vrouwen en aanstaande vrouwen van onze leden waren uitgenoodigd en deze hadden, evenals onze leden, in flinke mate daaraan gehoor gegeven. Twee honderd en vijf en twintig mannen en vrouwen vulden de zaal. Toen v.d. Born de zaal inkwam, was zün

eerste ontboezeming: ik zou hier liever een propaganda-rede uitspreken dan het onderwerp van „De geldzak” behandelen. Het geheele verloop van deze vergadering heeft echter bewezen, dat ook de behandeling van dit onderwerp, op de manier zooals v.d. Born dat kan en gedaan heeft, zeker evenveel en misschien nog wel meer propagandistische waarde heeft dan de vurigste propaganda-rede. Nadat voorzitter Dijk met eenige goed gekozen woorden de vergadering had geopend, de muziekgroep uit de vakbondsjeugd een paar nummertjes ten beste had gegeven en onderwijl eenige vrouwen de aanwezigen vaneen kopje koffie en een stuk koek hadden voorzien, kreeg v.d. Born het woord. Als uitgangspunt koos hij de aanvallen die inde laatste tijd inde burgerlijke pers, in aansluiting op het geschrijf van Dr. A. R. Zimmerman, de bekende bibberman uit November 1918, in het Haagsche Maandblad op de moderne vakbeweging inzake haar financieel beleid ondernomen worden. In eén schitterend betoog weerlegde spr. al deze laster, waarna hij aan de hand van gegevens een overzicht gaf van de financiën onzer organisatie, zoowel van de inkomsten en uitgaven als van het beheer en de controle die daarop wordt uitgeoefend. Gedurende de geheele tijd dat v.d. Born aan het woord was, hingen de aanwezigen (figuurlijk gesproken) aan zijn lippen. Hoe fijntjes ontzenuwde hij de beweringen van de burgerlijke pers, dat 80 pCt., ja volgens het Dagblad van Rotterdam, zelfs 85 pCt. van de totaal-inkomsten aan contributie besteed wordt aan de inwendige organisatie, zooals salarissen bestuurders, kantoorpersoneel, reis- en verblijfkosten, inrichting kantoren enz. enz. en dat aan de leden zelf slechts 20 a 15 pCt. ten goede komt. Tot in honderdste procenten uitgerekend verstrekte spr. de juiste gegevens en wat bleek hieruit, dat van de contributie-ontvangsten 68.44 pCt. wordt besteed aan de rechtstreeksche belangen der leden, o.a. aandeel werkloozenkas, aandeel weerstandskas, aandeel fonds uitkeering oude leden, enz. enz., dat 4.56 pCt. van de ontvangen contributie wordt uitgegeven aan organisatorische en propagandistische doeleinden, 17.06 pCt. aan organisatiekosten, 8 pCt. aan salarissen, bijdragen pensioenfonds en verzekeringskosten voor bestuurders, beambten, bode-administrateurs en kantoorpersoneel, 1.88 pCt. aan administratiekosten, terwijl er dan nog 0.06 pCt. beschikbaar blijft voor onvoorziene uitgaven. Hieruit blijkt overduidelijk, dat al het geschrijf inde ons vijandige pers, als zouden de leden zulke hooge contributies moeten betalen omdat de „bonzen” zulke hooge salarissen hebben, kant noch wal raakt. Daar de. juiste gegevens aan de schrijvers van die laster bekend kunnen zijn, want ons tweejaarlijksch verslag, met inbegrip van het financieel verslag, wordt altijd aan de burgerlijke pers verstrekt, ligt hier maar één conclusie voor de hand en wel deze, het is deze heeren alleen maarte doen om tweedracht te zaaien inde rijen onzer beweging en wantrouwen aan te kweeken tusschen leden en leiding. Het staat voor ons vast, dat al degenen, die het betoog van v.d. Born gehoord hebben, absoluut ongevoelig zullen zijn voor iedere laster en verdachtmaking aan het adres van onze beweging gericht, of deze van de zijde der communisten of fascisten dan wel van de overige belagers onzer beweging komen. Wat onze organisatie betreft, zoo eindigde spr. zijn rede, zij staat als een rots inde branding gereed en bereid om de belangen der leden te behartigen. Vrienden, sluit u aaneen om de roode vaan van de moderne arbeidersbeweging, opdat wij straks als het economisch herstel zich doorzet, de opmarsch kunnen hervatten naar een samenleving waar werk, geluk en vrijheid voor een ieder zal zijn. Een haast niet tot bedaren komend applaus onderstreepte zijn betoog. Nadat men zich de koffie met koek weer had laten smaken en de muziekgroep nog eenige nummers ten beste had gegeven, las ■ Mw. Segaar een hoofdstuk voor uit het boek van Charles de Coster, „De legende van Uilenspiegel en Lamme Goedzak”. Ook zij had onverdeeld de aandacht van de aanwezigen en de tintelende humor en satire, die dit boek kenmerken naast de schoonheid en de zuiverheid, waarmede de Vlaamsche geest hier gekenschetst wordt, deden meer dan eens de lachspieren in beweging komen. Nadat voorzitter Dijk met een woord van dank aan allen die hebben medegewerkt aan het welslagen van deze avond de vergadering had gesloten, zette de muziek de Socialistenmarsch in, welke staande dooide aanwezigen werd medegezongen. Vrienden, het was een uitstekend geslaagde avond, die niet zal nalaten invloed uit té oefenen op de gang van zaken in onze afdeeling. De opkomst was uitstekend

en wij mogen achteraf wel zeggen dat het goed gezien was van het bestuur om bij de behandeling van het financieele vraagstuk onzer organisatie ook de vrouwen van onze leden uitte noodigen. De interesse, waarmede deze het betoog van v.d. Born gevolgd hebben, was niet minder dan van de mannen en uit hetgeen wij nadien van enkelen vernamen, bleek ons duidelijk, dat zij het ten zeerste op prijs stelden voor deze vergadering te zijn uitgenoodigd. Het bestuur is van plan op de ingeslagen weg voort te gaan en rekent als altijd op de medewerking van de leden! HAARLEM. „De toren van Babel” was het onderwerp dat de secretaris van de afdeeling Amsterdam, collega W. v. Zljll, op onze laatste cursusvergadering voor ons inleidde. Hij gaf ons een historisch overzicht van de ontwikkeling van de verzetbeweging der arbeiders, welke als reactie op de ontwikkeling van het kapitalisme opkwam. Het was interessant hem te volgen bij zijn onderzoek naar de oorsprong van de splitsing (de spraakverwarring) die de arbeidersbeweging kenmerkt. Van Zij 11, die veel werk van deze zaak gemaakt moet hebben, vond een dankbaar gehoor, wat hem met applaus beloonde. SLIEDRECHT. (K. V.) Vrijdag 29 December 1933. des avonds 7.30 uur, hield onze afdeeling een ledenvergadering inde zaal van de heer Koorevaar. Voor deze vergadering was uitgenoodigd onze bondssecretaris C. Oosterhoorn. die voor ons een rede hield over: „In vrije gebondenheid schuilt onze kracht”. (Democratie en vakbeweging.) Zeer duidelijk zette Oosterhoorn de voordeelen van democratie en de nadeelen van dictatuur in het licht. Duitschland stelde hij hierbij als voorbeeld. Hij wekte alle leden op te werken voor onze organisatie en pal te staan voor de democratie. Benige vragen door de leden gesteld, werden tot ieders voldoening beantwoord. Het was een prachtige avopd, die door 87 leden werd bij gewoond. Dit is 47 pet, van het totaal. Het bestuur zal trachten nog meerdere avonden te organiseeren. Het rekent hierbij op de steun der leden, door allen deze vergaderingen te bezoeken. Makkers, we rekenen voortaan op u! TIEL. Op Dinsdag 19 December vergaderde onze afdeeling. De opkomst van ruim 150 leden getuigde van veel belangstelling. De voorzitter sprak een inleidend woord ter toelichting van de plannen voor de winterpropaganda, waarbij overeenkomstig het advies van het bondsbestuur zal worden gehandeld. Hij deelde mede dat verschillende cursusavonden zouden worden belegd en daarnaast ook middag-bijeenkomsten voor de werkloozen. Het programma bevat o.m. een film-avond en als sluitstuk van het seizoen een feestavond. Na ruime toelichting gaf de voorzitter het woord aan vriend v.d. Born, die het onderwerp; „De geschiedenis van dè werkloosheidsverzekering in ons land en betreffende onze organisatie” behandelde. De inleider besprak uitvoerig hoe de werkloosheidsverzekering tot stand is gekomen en behandelde o.a. het Gentsche en Deensche stelsel, om vervolgens tot wat daaruit voor ons land en dus ook voor onze Bond gegroeid is. Uitvoerig stond hij ook stil bij de invloed die de overheid op de kassen uitoefent. De rede werd met groote aandacht gevolgd en met krachtig applaus beloond. Wij namen daarna afscheid van onze vriend v. Wijkhuizen, die na een lidmaatschap van 20 jaren door verandering van werkkring de Bond moest verlaten. Hij was gedurende 9 jaren bestuurslid, waarvan hij er 5 als voorzitter fungeerde. De voorzitter sprak hem een afscheidswoord toe en bood hem een fraai rookstel aan. Wij willen vriend v. Dijkhuizen ook op deze plaats nog een woord van dank brengen voor alles wat hij in ’t belang der afdeeling‘verricht heeft en hem toewenschen dat ’t hem inde organisatie waarbij hij nu toetreedt, wél mag gaan. De avond van 27 December is een mislukking geworden. De opkomst was slecht De trein waarmede de spreker, vriend Walther, moest komen, arriveerde drie kwartieren te laat en het slechte weer had blijkbaar velen afgeschrikt om er uitte gaan. En de spreker zelf moest wegens ongesteldheid ontijdig z’n rede beëindigen. Zoo liep alles ons tegen. Afgesproken is dat vriend Walther op een andere avond zal terugkomen om het aangegeven onderwerp opnieuw te behandelen.

Sluiten