is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 41, 1934, no 3, 20-01-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41ste JAARGANG No. 3 2ATERDAG 20 JANUARI 1934 OPLAAG 45.600

m pfliMi fgrSKL.,.agi "/.X ~.J WEEKBLAD VAN DE NETAALBEMERKE^SB@NB| 1 , abonnement: ■ REDACTEUR: G. VAN DER^OUVE^TT pér jaar :::!::*nnrn ?JS I hemomxlaan 24 amsterdam.2. 1 T "!* 'JS 2Ö173 – 900301

Vergadering van de bondsraad. Op Zaterdag 13 en Zondag 14 Januari jl. is de bondsraad in vergadering bijeengeweest ter behandeling vaneen zeer uitgebreide agenda, die niet minder dan 13 punten bevatte. De voorzitter heeft in z’n inleidend woord o.m. een terugblik geworpen op het j aar 1933 en enkele speciale gebeurtenissen gereleveerd. Aan de mededeelingen door hem gedaan ontleenen wij, dat G. P. D. van Muilwijk als lid van de Raad heeft bedankt, omdat hij wegens verandering van werkkring genoodzaakt was uit de Bond te treden. De voorzitter herdacht Van Muilwijk als een goed lid en dankte voor wat hij voor de Bond heeft gedaan. L. Smit van Alblasserdam werd als zijn opvolger welkom geheeten. In verband met artikel 13 (nieuw) van het huishoudelijk reglement moet een nieuwe indeeling van de districten ter verkiezing van leden van de bondsraad plaatsvinden. De kieskringen Dordrecht, Schiedam en Utrecht zullen dientengevolge inde toekomst slechts één inplaats van twee vertegenwoordigers kunnen aanwijzen. Ten behoeve van de penningmeesters zal inde lóóp van dit j aar een handleiding worden samengesteld door de bondspenningmeester. Voor de propaganda onder de jeugdige bedrijfsgenooten zal spoedig een geschrift van de pers komen en aan de afdeelingen worden toegezonden. . In verband met de sterke terugloop van het aantal jeugdigen"dat in onze industrie voorheen plaatsing vond, heeft ons bestuur zich in samenwerking met de besturen der R.K. en Chr. bonden tot de Metaalbond gewend met verzoek om een onderhoud. Binnenkort zal een boekje verschijnen, getiteld: „De A.N.M.B. en zijn beteékenis voor de leden”, hetwelk aan alle leden en voorts aan hen, die inde toekomst toetreden, zal worden uitgereikt. Het wordt een op mooi papier gedrukt en ook uitwendig goed verzorgd geschrift. Besloten werd het gouden bondsinsigne, uitte reiken aan leden die 25 jaren lid van de Bond zijn, in kleiner en practischer formaat te laten vervaardigen. Algemeen was de klacht dat het huidige insigne te groot was om geregeld te dragen. Het zal in het vervolg ook als dasspeld gebruikt kunnen worden. Het contract voor het loodgietersbedrijf is door de werkgevers opgezegd, waarover reeds met de besturen der andere bonden overleg is gepleegd, terwijl ook met onze afdeelingen deze zaak wordt behandeld. C. Oosterhoorn is aangewezen als lid van eendoor het N.V.V. ingestelde commissie inzake dreigend oorlogsgevaar. In samenwerking met de ons bevriende organisaties van transportarbeiders, bouwarbeiders, kleermakers en handels- en kantoorbedienden zullen in verschillende plaatsen opvoeringen worden gegeven door „De Jonge Spelers”. Het bondsbestuur wil daarvoor een bijdrage van ƒ 2000. verleenen. De jaarlljksche bijdrage aan het sanatorium „Zonnestraal” is van ƒ5O op ƒ 100 per j aar verhoogd. Besproken werd de vraag of het gewenscht is op bepaalde voorwaarden werkloozen tot de Bond toe te laten.

Na discussie werd de zaak opnieuw naar het bondsbestuur verwezen. Besloten werd om leerlingen van ambachts- en nijverheidsscholen als adspirantleden toe te laten. Uitvoerige besprekingen werden gewijd aan ons maandblad „Onze Gids”, met name over de vraag van het voortbestaan. Het aantal abonné’s is thans onvoldoende. Gepoogd zal worden dit aantal te vergrooten en daarvan de voortzetting afhankelijk te stellen. Besproken werd de destijds door de vergadering van hoofdbesturen van het N.V.V. aangenomen resolutie, waarin er bij de aangesloten organisaties op aangedrongen wordt het lidmaatschap van fascistische organisaties en van de Communistische Partij Holland en van haar nevenorganisaties onvereenigbaar te verklaren met dat der moderne vakbeweging. Besloten werd aan de aandrang in deze resolutie vervat, voor wat onze Bond betreft, gevolg te geven. Een aantal congresvoorstellen werd behandeld en zullen op de agenda van ons op 9 en 10 Juni te houden congres worden geplaatst. Goedkeuring werd gehecht aan de ohtwerp-begrooting voor het jaar 1934, sluitende met een totaal-bedrag van /1.496.050.—. Nadat nog ruim gebruik was gemaakt van de rondvraag, sloot de voorzitter des Zondagsavonds te ruim half zes met een woord van dank de vergadering. De heer Godfried H. Crone en dé redactie van „De Tribune” voeren samen de klassenstrijd. De ziekelijke fantasten van „De Tribune” alias leugen-atelier van de communisten, hebben weer wat nieuws uitgevonden om er de moderne vakbeweging meê te bestrijden. Naast het N.V.V. zijn ook wij ditmaal aan de'beurt. De „reformisten”, aldus lezen wij in het leugenblad van 12 Januari j.L, zijn sinds lang voorstanders van inflatie, maar zij durven er niet voor uitte komen. Ten bewijze hiervan schrijven zij: „Men leze zulk een orgaan van de klassenstrijd, als „De Metaalbewerker” van 13 Januari! Het hoofdartikel op pag. 1 bevat een voorzichtige aanbeveling van inflatie, en op pag. 2 wordt Daan Goedkoop, scheepsbouwer en bekend voorstander van inflatie, met instemming aangehaald.” Wij zouden dus „voorzichtig” inflatie hebben aanbevolen en de heer D. Goedkoop met instemming hebben aangehaald. Of de heer Goedkoop inderdaad voorstander van inflatie is, weten wij niet. Wij schreven slechts dat deze heer: „depreciatie” van de gulden niet onyoorwaardelijk blijkt te verwerpen”, hetgeen iets anders is dan: „bekend voorstander”. Maar dat fijne onderscheid mag men bij de „Tribune”-leugenaars niet als aanwezig veronderstellen. En wat ons zelf betreft, hebben wij nog geen vaste overtuiging óf depreciatie wenschelijk dan wel ortwènschelijk is voor de arbeidersklasse, ’t Is trouwens heelemaal geen zaak om er de klassenstrijd met de haren bij te sleepen.

Bekend is dat inde financieele wereld vóór- en tegenstanders van depreciatie zich van elkanders standpunt probeeren te overtuigen. De directeur van de Amsterdamsche Bank o.a. is er een heftig tegenstander van en deze vaart dus met de schrijver van „De Tribune” in één schuitje. Over klassenstrijd gesproken! Wij hebben in het door „De Tribune” bedoelde artikel slechts mededeeling gedaan van het standpunt van eehige personen die in het economisch leven een rol spelen. Als de heer Goedkoop werkelijk voorstander is van inflatie.— hetgeen wij zooals reeds gezegd niet weten —, dan vindt hij de heer Crone, voorzitter van de Amsterdamsche Kamer van Koophandel en Fabrieken als uitgesproken tegenstander tegenover zich. Klassenstrijd?....., . Wij voelen ons heelemaal niet geroepen om in ons blad eventueele vóór- en nadeelen van depreciatie te behandelen. Dat laten wij gaarne aan meer bevoegden over en bovendien is ons blad. niet de aangewezen plaats-om zulke .vraagstukken aan te snijden. De redactie van „De Tribune” zal heusch wat anders moeten liegen om succes te kunnen boeken. Een goed initiatief van het bestuur van het N.V.V. Ineen aantal opeenvolgende nummers van ons blad hebben wijde aandacht van onze lezers gevraagd voor beschouwingen over de toestand van de' Nederlandsche industrie, waarbij wij in ’t licht stelden dat de landbouw met miliioenen guldens geholpen wordt én dat onderwijl de industrie naar de afgrond holt. Wij hebben verschillende uitingen, terzake doende, uit andere bladen overgenomen en o.m. bijzondere aandacht besteed aan wat de heer Zaalberg in „Economisch-Statistische Berichten” over dit belangrijke onderwerp heeft geschreven. In diverse organen die de strijd voor het welzijn van de landbouw voeren, is men reeds tegen de béschouwingen van de heer Zaalberg te velde getrokken. Blijkbaar vreest men diens invloed en ziet in gedachte reeds het beeld voor zich, waarbij de geldvloed, die de regeering uit de zakken van de Nederlandsche verbruiker perst, minder royaal zal zijn. Intusschen hebben wij met veel voldoening vernomen, dat het bestuur van ons Nederlandsch Verbond van Vakvereenigihgen eveneens aandacht schonk aan de toestand waarin onze industrie verkeert. Men heeft het niet bij bespreking van de zaak gelaten, maar tegelijk besloten deze aan de ordè te stellen ineen kring van belanghebbenden. Hét vefböndsbestuur heeft zich per brief gewend tót de besturen van organisaties van werkgevers en werknemers en deze vóór een bespreking uitgenoodigd. Wij laten hier de brief volgen: : „Inde .gisteren gehouden vergadering van het Verbondsbestuur van het N.V.V. vonden uitvoerige besprekingen plaats oven de-precaire toestand, waarin een belangrijk: deel . van ■ het Nederlandsche bedrijfsleven, tengevolge van de lange duur der crisis, verkeert en over de maatregelen; welke onder meer van de zijde der ©verheid-genomen zouden kun-

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN Over de week van 22 tot en met 27i Jan. 1934 wordt het contributiezegel op de 4de week in het bondsboekje geplakt. nen worden om daarin verbetering aan te brengen. Wij denken hierbij, om slechts enkele desiderata te noemen, aan het verleenen van exportcredieten, export-garantiecredieten, exportpremies, het verstrekken van leeningen en subsidies, het sterker bevorderen van het gebruik van Nederlandsch fabrikaat, enz., enz. Het landbouwbedrijf wordt door de Regeering met zeer belangrijke bedragen gesteund, maar voor de industrie wordt, behoudens de contingenteeringsmaatregelen, heel weinig gedaan. Toch is het een volksbelang van de eerste orde, dat ook van overheidswege alle mogelijke pogingen in het werk worden gesteld om het bedrijfsleven te stimuleeren, om daardoor tot vermindering der werkloosheid te geraken. Braaf de meening van ons Bestuur ligt . hier een terrein,, waarop door de werkgevers- en werknemersvakcentfalen gemeenschappelijk kan worden opgetreden. Ten einde de" mogelijkheid hiervan onder het oog te zien, noodigen wij Uw Bestuur uit tot een bijeenkomst op Dinsdag 23 Januari a.s., des morgens om half elf, op het bureau van het N.V.V., Amstel 224—226, Amsterdam-C. Wij zouden het op prijs stellen, zoo spoedig mogelijk van U te vernemen, of door Uw Bestuur aan deze uitnoodiging gevolg zal worden gegeven en hoeveel personen Uwerzijds aan deze bijeenkomst zullen deelnemen.” Laat ons hierbij de hoop uitspreken, dat de uitnoodiging gunstige gevolgen zal hebben en dat de besprekingen er toe zullen leiden, dat de noodige drang op de regeering wordt uitgeoefend om de industrie van ons land voor ondergang te behoeden. Inderdaad is de industrie in haar geheel weinig gebaat met een peetje contingenteering Wer en daar. Het N.V.V.-bestuur noemt eehige middelen in zijn brief, die een meer afdoende hulp zouden brengen, We Zullen afwachten wat er uit dit goede initiatief geboren wordt en verder ons oordeel voorloopig opschorten. ABONNEERT U OP Onze gids Sociaal-economisch-technisch maandblad. Uitgave van de Alg. Nederlandsche Metaal bewerkersbond Prijs voor leden f 1.00 per |aar, desgewenscht te voldoen in vier termijnen Meldt U als abonné bij Uw Bammum afdeelingsbestuur