Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE AFDEELINGEN ALMELO. (Bestuur) Wij maken de leden er op attent, dat door het bestuur geprobeerd zal worden inde laatste helft van Maart een tweede cursusvergadering te houden. Het onderwerp wat dan zal worden behandeld is: „Het licht inde duisternis”. De juiste datum zal aan alle leden per convocatie worden bekend gemaakt. Wij verwachten dat de bezoekers van onze eerste cursusvergadering geen extra aansporing noodig zullen hebben. Wij rekenen er echter op dat zij, die de eerste vergadering verzuimden, nu zullen zorgen ook aanwezig te zijn. Kameraden, werkt allen meê om deze vergadering goed te doen slagen! Denkt om de steunbeweging voor onze Oostenrij ksche makkers! Teekent naar vermogen! AMSTERDAM. Aan onze vertrouwensleden. (v. Z.) Wij herinneren er nog even aan, dat op Dinsdag 13 Maart, ’s avonds 8 uur, onze bondssecretaris C. Oosterhoorn voor u komt spreken. Deze vergadering wordt belegd in „Concordia”, Weesperplein No. 1, hoek Nw. Achtergracht. Houdt die avond dus vrij, makkers! *** Leden, opgelet! (v.«.). In ons vakblad is bekend gemaakt, dat onze eerstvolgende bondsvergadering wordt gehouden op Zaterdag 9, Zondag 10 en, indien noodig, Maandag 11 Juni a.s. Verder, dat de afdeelingen hun eventueele voorstellen moeten indienen uiterlijk 14 April e.k. Dientengevolge verzoeken wij onze leden, indien zij voorstellen ter behandeling op het congres willen indienen, deze schriftelijk in te zenden bij het afdeelingsbestuur: 2e Jan van der Heydenstraat 101 (Z.). Deze inzending kan plaatsvinden tot en met Zaterdag 31 Maart a.s. Er is dus 3 weken gelegenheid tot overdenking en formuleering. Zorgt voor tijdige inzending! * ** »rc Amsterdamsche Arbeidsmarkt in Januari 1934. De Amsterdamsche Arbeidsbeurs behandelde in Januari in totaal 72652 aanbiedingen van werknemers, 4995 aanvragen van werkgevers, terwijl tot stand gebracht zijn 3315 plaatsingen. Aan het einde der verslagmaand stonden als niet geplaatst nog bij de Gemeente-Arbeidsbeurs ingeschreven 58399 werkzoekenden, waarvan 48787 als werkloos naar eigen opgaaf, alsmede 672 gedeeltelijk werkloozen. De overige 8940 stonden ingeschreven voor een overheidsbetrekking of om via het arbeidsmarktorgaan van betrekking te veranderen. Voor het Metaalbedrijf boekte de Arbeidsbeurs 8372 aanbiedingen van werknemers, 271 aanvragen van werkgevers, terwijl tot stand gebracht zijn 258 plaatsingen. Aan het einde der maand stonden voor dit bedrijf nog ingeschreven 7007 werkzoekenden, waarvan 5821 als werkloos naar eigen opgaaf. Voor het Electrotechnisch-, Film- en Radiobedrijf luiden deze cijfers 1148 aanbiedingen van werknemers, 83 aanvragen van werkgevers, 44 plaatsingen, terwijl aan het einde der maand voor dit bedrijf nog stonden ingeschreven 934 werkzoekenden, waarvan 739 als werkloos naar eigen opgaaf. BREDA. (C. T.) Wij deelen onze leden mede, dat onze derde cursusvergadering wordt gehouden op Woensdag 14 Maart a.s., des avonds half acht, inde zaal „Makkerhuis”, Nijverheidsingel 74. Spreker zal zijn onze districtsbestuurder A. C. J. Leysen uit Eindhoven, die zal behandelen het onderwerp „Uit de hel naar het vagevuur”. Gezien het belangrijk onderwerp, hopen wij dat vele van onze leden deze cursusvergadering zullen bezoeken. ENSCHEDÉ. (G.H.) De leden gelieven er nota van te nemen, dat het kantoor onzer afdeeling vanaf 8 Maart gevestigd is: Nieuwstraat 24. GRONINGEN. (W. H. S.) Onze afdeeling belegde op Vrijdag 16 Februari wederom een cursusvergadering, dat wil zeggen een cursusvergadering waarvoor ook de vrouwen en aanstaande vrouwen onzer leden waren uitgenoodigd. Wederom werd koffie met koek gepresenteerd. Eén onzer leden, t.w.

H. van Weert, declameerde en de muziekgroep uit de vakbondsjeugd verleende haar medewerking. Als inleider was die avond onze vriend v.d. Houven in ons midden, die op een overtuigende manier het onderwerp „Voor vrijheid, blijheid en beschaving” besprak. De opkomst was nu nog beter dan bij de vorige gelegenheid. Er waren 240 mannen en vrouwen aanwezig. De stemming was uitstekend, v.d. Houven zoowel als de overige medewerkers hadden de volle belangstelling van de aanwezigen, terwijl deze dooreen stevig applaus te kennen gaven het gebodene ook te waardeeren. Nadat voorzitter Dijk woorden van dank had gesproken tot allen die deze avond mede hadden doen slagen en de muziek de „Internationale” inzette, werd deze door allen uit volle borst staande medegezongen. Het was een uitstekende avond. Op Woensdag 21 Februari trad ineen vrij goed bezette „Harmonie”-zaal het tooneelgezelschap „De Jonge Spelers” voor de werkloozen van onze afdeeling en die van de bouwvakarbeiders, handels- en kantoorbedienden en kleermakers op met het stuk „Nr. 17” van wijlen Herman Heyermans. Drie vijfde van de aanwezigen werd gevormd door onze leden met hun vrouwen. Er is hartelijk gelachen en dat is in deze tijd goed voor een mensch, die de druk der tijden zoo zwaar treft als een werklooze. De voorzitter van de G. 8.8. kreeg na het openingswoord van de voorzitster van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling de gelegenheid in het kort de strijd van onze beweging voor een goede werkloozenzorg te schetsen. Het spel, dat gegeven werd door „De Jonge Spelers”, was af. Het was een uitstekende middag, maar het was jammer dat slechts 300 personen aan onze gezamenlijke oproep gehoor hadden gegeven. Degenen, die van dit aanbod geen gebruik hebben gemaakt, hebben heel wat gemist. HAARLEM. Voorstellen bondsvergadering. (C. v.d. W.) Wij berichten de leden, dat voorstellen voor de bondsvergadering van onze Bond tot en met Zaterdag 24 Maart 1934 aan het kantoor Frans Halsstraat 13 rood kunnen worden ingezonden. Onze filmochtend. Op 25 Maart besluiten wij ons winterprogramma met een filmochtend inde Gem. Concertzaal met de geluidsfilm „Kameraadschap”. De cabine van de concertzaal wordt hiervoor speciaal vaneen geluidsfilmapparaat voorzien door de A.R.F.1., de filmonderneming van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. Wij kunnen de leden berichten, dat onze afdeeling de première in onze stad met deze film heeft verworven. De entréeprijs is voor werkende leden en hun huisgenooten gesteld op 20 cent, voor werklooze leden met hun huisgenooten op 5 cent. HILVERSUM. (8.H.5.) Woensdag 14 Maart a.s. beleggen wij in „Ons Gebouw” onze vierde cursusvergadering in dit winterseizoen. Als spreker komt die avond vriend G. v.d. Houven, lid van het bondsbestuur en redacteur van ons weekblad „De Metaalbewerker”, met het onderwerp; „De arbeider als producent en consument” (Coöperatie en vakbeweging), v.d. Houven is vertegenwoordiger van de vakbeweging inde Coöperatie-Raad, zoodat we er verzekerd van kunnen zijn dat het onderwerp uitstekend behandeld zal worden. En dat nog lang niet al onze leden, maar vooral hun vrouwen, het juiste verband tusschen vakbeweging en coöperatie kennen, blijkt wel het duidelijkst uit het feit, dat nog maar zoo betrekkelijk weinig van onze modern-georganiseerden ook lid en verbruiker zijn van de coöperatie. Allerlei vooroordeelen staan hierbij in de weg en als er één terrein is hetwelk niet betreden wordt door het misverstand dat hierover bestaat, is het wel 'het terrein van de coöperatie. Onze leden zullen daarom goed doen met deze vergadering te bezoeken. Veel wat zij meenen dat verkeerd is, zal hun worden toegelicht. Maar vooral: neemt uw vrouw mede! AI is de man nog zoo overjfiiiiHHiimiiiimHiiiHiimiimiiiiiniMi -uvr-n i n—i ■—imiim—■in» I 1 | Vraag Uw leveranciers net | | zoolang; „Is dat Duitsch?", | | tot zij op de winkelruiten | schilderen: „In deze zaak | verkoopt men geen Duitsche I I l'f I I waren! j T,,-‘ —— – I—rTfinïïinrnTmmiiimrmn-rnMrii1—rTfinïïinrnTmmiiimrmn-rnMriii—nimf

tuigd van het goede nut van de coöperatie en moeder de vrouw wil daar niets van weten, de coöperatie komt er niet in. Reeds meerdere malen wekten wij onze leden op hun vrouwen mede te nemen naar onze cursusavonden. Tot nu toe zonder succes. Deze avond leent zich er echter bij uitstek toe, moeder de vrouw te bewegen meê te komen. Bovendien kwam de coöperatie „Ons Belang” op de aardige gedachte speciaal voor deze avond onze leden een attractie aan te bieden. M’n liefje wat wil je nog meer? Nog meer schrijven zou slechts de zaak benadeelen zijn. We rekenen op een groote opkomst. KINDERDIJK. (Corr.) De cursusvergadering op 23 Febr. met v. Hattem uit Hengelo als inleider over het onderwerp „De weg naar een nieuwe wereld”, is goed geslaagd. De opkomst der leden was vrij goed. Wegens verhindering van Smit, had v. d. Rhee de leiding. Deze wees op het verheugende feit dat het ledental der afdeeling in 1933 op peil was gebleven. Verder gispte hij het overwerk op de fabrieken. De inleider heeft in ruwe trekken de ontwikkeling der maatschappij, die tot de kapitalistische voortbrengingswijze heeft geleid, geteekend. Was er aanvankelijk weinig behoefte om zich te verdiepen inde vraag of er in het kapitalisme grenzen aan de proletarische lotsverbetering zijn gesteld, de oorlog en de toestand daarna brachten hierin verandering. Spr. behandelde hierna uitvoerig onze eischen voor medezeggenschap, bedrijfsorganisatie en socialisatie. Hij schetste de practijk van een en ander in het buitenland en het nog veelal theoretische werk van onze beweging in ons land. Spr. eindigde met een korte behandeling van het plan-De Man en met de nadruk te leggen op de noodzakelijkheid van socialistische opvoeding. LEIDEN. Bondsvergadering. (deR.) Het bestuur verzoekt de leden welke voorstellen voor de bondsvergadering wenschen in te dienen, deze uiterlijk Dinsdag 27 Maart bij het afdeelingsbestuur in te zenden. Voorstellen na deze datum ingekomen, kunnen niet meer worden behandeld. Propaganda-avond. Zaterdag 3 Maart hebben we onze feestavond, voorafgegaan dooreen kinderfeest inde middag, gehad. Mag het kinderfeest als geslaagd worden beschouwd, ook met het avondfeest was dit het geval. Het gezelschap „De Jonge Spelers” heeft voor ons opgevoerd „De wereld op z’n kop”, v.d. Born heeft de feestrede uitgesproken. In zijn gloedvol betoog heeft hij een beroep gedaan op de eenheid welke vooral als onmisbaar voor onze beweging moet worden geacht. Onder groote stilte werd zijn rede aangehoord en na afloop met een dankbaar applaus beloond. Een beschrijving te geven van het stuk achten wij hier overbodig. Dit mag als bekend worden verondersteld. De aanwezigen hebben genoten tot het einde en een hartelijk applaus was het slot met verschillende open doekjes. Zooals reeds gezegd, ook het kinderfeest is geslaagd. „De wereldreis van Bulletje en Boonestaak” heeft de kinderen doen gieren van het lachen. De versnaperingen tijdens de pauze en bij het uitgaan uitgereikt, hebben een gretig onthaal gevonden en velen vroegen nu reeds, of het ook weer een volgend jaar zou worden gegeven. Al met al een prettige en geslaagde dag, die nog lang in het geheugen zal blijven. MUIDEN. (W.R.) Op 20 Februari j.l. hield onze afdeeling andermaal een cursusvergadering, nu met als inleider de voorzitter van onze afdeeling Amsterdam: P. v. Eek. In tegenstelling met onze eerste cursusvergadering, waarvan de opkomst der leden goed waste noemen, was het ditmaal verre van voldoende. Maarde weinigen die opgekomen waren, hebben er geen spijt van gehad, want de uiteenzetting die vriend v. Eek van zijn onderwerp gaf, was in één woord prachtig. Het is te betreuren dat de leden zoo weinig belangstelling voor hun afdeeling aan de dag leggen. Kameraden, steunt door uw opkomst ons werk! üw bestuurders, die alles doen om het inde afdeeling zoo goed als mogelijk is voor elkaar te krijgen, hebben daar recht op. Het bestuur wekt al de leden op om de lezing over „Electriciteit en haar krachtbronnen”, toegelicht door lantaarnplaatjes, die inde maand Maart gehouden zal worden, te bezoeken. We spreken af dat de zaal dan geheel gevuld zal zijn!

ROTTERDAM. (N.C.J.L.) In verband met het in Juni te houden congres brengen wij hierdoor ter kennis van vertrouwensleden en leden, dat eventueele voorstellen vóór of uiterlijk op 10 April a.s. schriftelijk bij het bestuur der afdeeling worden ingewacht. UTRECHT. (G.) Zooals onder de officieele mededeelingen van het bondsbestuur aan de kop van ons vakblad van 17 Februari 1934 reeds bekend gemaakt is, wordt dit jaar weer de tweejaarlijksche algemeene vergadering gehouden en wel op 9 en 10 en zoonoodig 11 Juni a.s. Volgens art. 24 van ons huishoudelijk reglement kunnen de afdeelingen voorstellen voor behandeling inde algemeene vergadering indienen tot ulterlijk 14 April a.s. Nu zijn reeds door het bondsbestuur en de bondsraad een aantal voorstellen ingediend, welke voorstellen in ons vakblad van 24 Februari zijn opgenomen. Mochten er echter onder onze leden nog zijn die meenen dat een of ander voorstel door onze afdeeling gedaan moet worden, dan moet dit bij het afdeelingsbestuur ingediend worden voor behandeling op een ledenvergadering. Wij stellen de gelegenheid daartoe open tot 24 Maart a.s. Na deze datum ingediende voorstellen kunnen geen punt van bespreking meer uitmaken inde ledenvergadering. * * * Van de plaatselijke jeugdraad ontvingen wij nog de volgende opgave voor het jeugdwerk: Zaterdag 10 Maart: ontwikkelingsavond N.V.-Huis. Arie Pleysier spreekt over „Humor in taal en literatuur”. Zaterdag 17 Maart: bezoek Staatsboschtaeheer van 3 tot 4 uur. Samenkomen halfdrie op de Neude. Deskundige voorlichting wordt verleend. Zaterdag 24 Maart: als 17 Maart. Er is zooveel bezienswaardigs, dat één bezoek niet voldoende is. Zaterdag 31 Maart: slotbijeenkomst winterwerk. Ter voorkoming van misverstand deelen we nog eens mede, dat de leden tot en met 21 jaar aan het jeugdwerk kunnen deelnemen. Geen valsche schaamte, later heeft men er spijt van. * * * De steunlijsten voor onze Oostenrij ksche kameraden zijn uitgezet en ook zijn voor zoover mogelijk de adressen verschaft. U zorgt nu wel voor de dubbeltjes, want een heldendaad toejuichen is gemakkelijk en eenvoudig genoeg, maarde gevolgen worden maar al te dikwijls niet overzien. Thans is de beurt aan ons om onze werkelijke kameraadschap te toonen. leder geeft wat hij kan missen. Maar dit staat vast, niemand stuurt deze paar weken onze lijstenhouders zonder een cent van de deur! ZAANDAM. (N.) De werklooze metaalbewerkers van onze afdeeling hebben Zaterdag j.l. een voetbalclub met 22 leden opgericht. De naam van deze club is M.B.Z. De bedoeling van deze club is om door middel van gezamenlijke sportbeoefening de eenheid onderling te bevorderen, wat ook het gehalte van onze Bond ten goede komt. Gevraagd zal worden het oefenterrein van de Arbeiderssportbond in bruikleen te mogen hebben en inde toekomst andere clubs van afdeelingen van onze Bond uitte noodigen een partij te spelen. Wij als afdeelingsbestuur roepen de nieuwe sportclub van harte welkom toe. We hopen dat zij vele gezellige uurtjes mogen doorbrengen. In hun taai werkloozenbestaan tracht men toch al zooveel mogelijk afleiding te zoeken om het leed te vergeten. Kameraden, veel succes! CORRESPONDENTIE Corr. te K. De% inleider en wij hadden eenige bedenking tegen zekere formuleering. T. C. v.d. B. te S. Dat is een aangelegenheid waar wij als vakbond geheel naast staan. ' Red. ADVERTENTIEN Heden overleed dooreen noodlottig ongeval onze bondsmakker G. E. BLOM, inde ouderdom van ruim 25 jaar. Rust zacht, kameraad! Maastricht, l-3-’34. Het bestuur der afd. Maastricht.

Sluiten