Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tellefs niet geneigd waren die werkzaamheden pro deo te verrichten; 3e. dat een zoodanige vermeerdering der werkzaamheden op de secretarie werd verwacht, dat die alleen met extra in dienst te nemen personeel zou kunnen worden verricht, waarvoor op de gemeentebegrooting geen gelden waren uitgetrokken en met het oog op bezuiniging deze extra kosten niet konden worden gemaakt. Waar het voornemen bestond om na de huis-aan-huis-telling te trachten een nadere enquête te doen instellen naar de mate van onvolwaardigheid, werd het als het meest practische beschouwd om de ingevulde telformulieren ter plaatse te laten blijven, ten einde de kosten en moeite van het heen en weer zenden te voorkomen, daar toch die telformulieren de basis vormden waarop het verdere enquêtewerk ter plaatse zou berusten, met medewerking der plaatselijke deskundigen, onder leiding van het plaatselijk, gewestelijk of hoofdbestuur der „A.V.0.”. Onder de gemeenten, waarin geen telling zou worden gehouden, behoorden: Amsterdam, Rotterdam, ’s-Gravenhage en Haarlem. Amsterdam en Haarlem hadden in het algemeen gesproken een zoodanig goed georganiseerde en uitgebreide onvolwaardigenzorg, dat men het practische nut voor de eigen gemeente van dit uit de aard der zaak zeer omvangrijke werk meende te moeten betwijfelen en daarom van medewerking afzag. Rotterdam maakte bezwaar om de ongetwijfeld niet te vermijden onkosten, terwijl men in Den Haag van oordeelwas dat de telling beter apart kon worden gehouden van de volkstelling. De resultaten van deze later gehouden afzonderlijke telling, die een deel der stad betreft, waren bij het samenstellen van dit rapport nog niet bekend. Tegenover de drie groote steden waar geen telling is gehóuden (Amsterdam, Rotterdam en Haarlem) staan drie andere groote steden waar het onderzoek wel heeft plaatsgevonden (Den Haag, op later tijdstip, Utrecht en Groningen). Bovendien zijn van Haarlem, als gevolg van vroegere onderzoekingen, vrijwel volledige gegevens bekend. Er ontbreken verder inde rij van medewerkende gemeenten nog enkele andere belangrijke plaatsen, waarvan de gegevens van beteekenis zouden zijn geweest voor een algemeen inzicht, zooals de volgende gemeenten met meer dan 20.000 inwoners: Alkmaar, Dordrecht, Ede, Enschedé, Helmond, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rheden, Schiedam, Veisen, Vlaardingen, Vlissingen en Zeist. Daar staan echter weer andere, even belangrijke gemeenten met meer dan 20.000 inwoners tegenover, waarin wel is geteld, zooals Almelo, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Bussum, Delft, Deventer, Eindhoven, Emmen, Gouda, Haarlemmermeer, Heerlen, Den Helder, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Kampen, Kerkrade, Lonneker, Roosendaal, Tilburg, Venlof Zaandam, Zutphen en Zwolle. Er zijn provincies, zooals Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant, waarin voor verreweg het grootste gedeelte is geteld. Merkwaardig is juist de verhoudingsgewijs groote deelneming aan dit werk op het platteland. Als men de steden met meer dan honderdduizend inwoners uitschakelt, dan is er in meer dan de helft van het overige deel van het land geteld, t.w. op een bevolking van 5-|- millioen meer dan 3 millioen. De resultaten der telling zijn opgenomen ineen staat, waaruit blijkt, dat in 505 gemeenten van de meest uiteenloopende soort inde meest verschillende streken des lands is geteld, dat 1.61 pCt. der bevolking onvolwaardig is. Voor het geheele land zou naar diezelfde maatstaf gemeten zulks een aantal onvolwaardigen geven van 127.762. De cijfers der onderscheidene provincies loopen niet veel uiteen.”

O ABONNEERT UOP NZ.E GIDS Sociaal-economisch-technisch maandblad. Uitgave van de Alg. Nederlandsche Metaalbewerkersbond Prijs voor leden f 1.00 per jaar, desgewenscht te voldoen in vier termijnen Meldt U als abonné bij Uw missaHi 'deelingsbestuur

UIT DE AFDEELINGEN ALMELO. Leden, opgelet! (Bestuur). Op Maandag 16 April, komt J. Wacht, bondsbestuurder uit Rotterdam, in onze tweede cursusvergadering voor ons behandelen het onderwerp „Het licht inde duisternis”. Vooral diegenen, welke niet aanwezig waren inde eerste vergadering, wekken wij extra op, thans te zorgen tegenwoordig te zijn. Van de andere leden verwachten wij, dat zij geen aansporing noodig zullen hebben. Tot 16 April dus, makkers! AMSTERDAM. Leden, opgelet! (v. Z.) Onze laatste Zondagmorgenbijeenkomst van dit seizoen vindt plaats op 29 April a.s. Het is ons gelukt als bijzonder besluit van onze reeks, de hand te leggen op de film „Cavalcade”. Deze film heeft nog slechts enkele maanden geleden met groot succes gedraaid in het theater Tuschinski en op de vele duizenden bezoekers groote indruk gemaakt. Als spreker treedt die ochtend op onze afdelingsvoorzitter P. van Eek, terwijl verder onze muziekharmonie „Kunst en Strijd”, onder leiding van directeur Peters, weer haar medewerking verleent. Al met al een waardig slot en wij verwachten dan ook weder een uitverkochte zaal. Kaarten a 30 cents per stuk zijn bij onze boden of op het kantoor: 2de Jan van der Heijdenstraat 101, verkrijgbaar. We beginnen precies om tien uur. Komt dus op tijd en vergeet vooral niet uw taondsboekje mede te brengen! # * * De Amsterdamsche arbeidsmarkt in Februari 1934. De Amsterdamsche Arbeidsbeurs behandelde in Februari in totaal 71537 aanbiedingen van werknemers, 5476 aanvragen van werkgevers, terwijl tot stand gebracht zijn 3734 plaatsingen. Aan het einde der verslagmaand stonden als niet geplaatst nog bij de Gemeente-Ar-beidsbeurs ingeschreven 56957 werkzoekenden, waarvan 47399 als werkloos naar eigen opgaaf, alsmede 608 gedeeltelijk werkloozen. De overige 8950 stonden ingeschreven voor een overheidsbetrekking of om via het arbeidsmarktorgaan van betrekking te veranderen. Voor het metaalbedrijf boekte de Arbeidsbeurs 8375 aanbiedingen van werknemers, 378 aanvragen van werkgevers, terwijl tot stand gebracht zijn 319 plaatsingen. Aan het einde der maand stonden voor dit bedrijf nog ingeschreven 7168 werkzoekenden, waarvan 5984 als werkloos naar eigen opgaaf. Voor het electro-technisch, film- en radiobedrijf luiden deze cijfers 1187 aanbiedingen van werknemers, 68 aanvragen van werkgevers, 49 plaatsingen, terwijl aan het einde der maand voor dit bedrijf nog stonden ingeschreven 992 werkzoekenden, waarvan 803 als. werkloos naar eigen opgaaf. HENGELO (O.). (Corr.) Dinsdag 3 April sprak onze bondsvoorzitter P. Danz over het onderwerp „Blank en Bruin” voor plm. 70 leden. De opkomst had dus beter kunnen zijn. Tot ons genoegen waren ook eenige vrouwen van leden aanwezig. Donderdag 26 April spreekt onze Schiedamsche bestuurder G. Visser over het onderwerp „De zonden van het menschelijk vernuft”. Moge de opkomst dan beter zijn. Wij zijn er zeker van dat dit een interessante avond zal worden. Noteert dus: 26 April, 8 uur, in het „Eigen Gebouw”! TIEL. (Corr.) Als sluitstuk van ons winterprogram had onze afdeeling een propaganda-feestavond belegd op Zaterdag 7 April j.l. in het Spaarbankgebouw. Toen de voorzitter v. Hattem het openingswoord sprak, waren er 550 personen in de zaal aanwezig. Hij releveerde hetgeen de afdeeling in deze winter had verricht en wekte de leden op om datgene, wat zij in de verschillende cursusvergaderingen hadden aangehoord, verder uitte dragen. Dat doende kan het niet anders of ons werk zal vruchten dragen. Het gezelschap Lotte en Alex Wins met zijn band had de afdeeling deze avond als

haar uitverkorene gezocht en direct moet gezegd worden dat zij inde keuze uitnemend is geslaagd. Allereerst voerde Lotte Wins twee transformatiedansen uit, die met verschillende kleureffecten waarmee het tooneel werd verlicht, een schitterende aanblik gaven. Alex Wins gaf daarna knappe stukjes van goochelkunst te aanschouwen. Daarna verkreeg v.d. Born het woord. Onder groote aandacht besprak hij het propagandawerk, om te komen tot wat in Duitschland en Oostenrijk is geschied, waaruit wij lessen moeten putten. Ineen vurige peroratie wekte hij de aanwezigen tot eenheid op en deed een hartstochtelijk beroep op de aanwezigen „Het Volksblad voor Gelderland”, dat al reeds zoo’n groote lezerskring te Tiel heeft, te lezen. Wij hebben een mooi opgebouwde rede van vriend v.d. Born gehoord. We konden hem persoonlijk geen woord van dank brengen, omdat hij direct weg moest, maar vanaf deze plaats doen wij het alsnog, omdat dit ten volle verdiend was. Na het gesprokene zong de Arb. Zangvereeniging vanaf de galerij „Eens”, iets geheel nieuws voor Tiel, wat aardig insloeg. Het verdere gedeelte was voor rekening van Lotte en Alex Wins. Opgevoerd werd „De politieke poppenkast” met een voor ons feest toepasselijk gedeelte, wat bij de rede van v.d. Born goed aanpaste. Wat een rake zetten werden er uitgedeeld. De Avro en de radio-contróle-commissie kregen ruimschoots hun deel. Herhaaldelijk klonk het applaus door de zaal. Na de pauze werd opgevoerd „Hij, zij en de... vergadering”, waarin Lotte Wins zes verschillende rollen vervulde. Er is gelachen, neen gegierd gedurende de volle drie kwartier dat het duurde. Na het gebodene kwam Lotte Wins nog eens voor het gordijn en sprak de aanwezigen zoo naar hun hart toe, dat alle aanwezigen spontaan staande de Internationale aanhieven. Vermelden we nog dat de viool-soli van de jonge Sam Swaap zeer inde smaak vielen. Menig dansje werd daarna gemaakt, onder leiding van Wins, die dit tot ieders genoegen deed. De klok wees drie uur aan toen de zaal leegstroomde. Vrienden, we hebben ons winterprogr'am afgewerkt en hopen dat het gebodene rijke vruchten mag afwerpen in het belang van onze Bond en van de geheele moderne arbeidersbeweging. Voorwaarts en niet vergeten! ZALTBOMMEL. Een niet volledig verslag. (G.) Inde krant van 7 April stond een verslag van de hand van G. v. W. over de herdenkingsavond ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afdeeling. Alhoewel het verslag vrijwel objectief weergeeft de woorden gericht tot een aantal werkers van de afdeeling, is een belangrijke passage in het openingswoord van de voorzitter vergeten te vermelden. Laten we aannemen dat de steller uit bescheidenheid, hetzij omdat hij ze niet de moeite waard achtte of om welke oorzaak dan ook, niet opgenomen heeft. Na gereleveerd te hebben het verbod van organisatie bij Meijer’s Scheepswerf, hetwelk in 1919 opgeheven werd, sprak de voorzitter woordelijk het volgende: „Eén van de rustige werkers, welke ik tot nu toe nog niet genoemd heb en die niet minder, misschien zelfs nog meer bijgedragen heeft tot het bijeenhouden van de afdeeling, heeft u in het verslag in „De Metaalbewerker” van 17 Maart reeds verteld waarom ik hier sta als voorzitter. Mijn eenigste wensch is, dat ik zoo spoedig mogelijk van die taak ontheven kan worden, dat straks in volle kameraadschap verder gewerkt zal worden en dat het aantal werklooze leden, zoo niet geheel, dan toch zooveel mogelijk mag verminderen.” Om meer dan één reden vind ik het wenschelijk bovenstaande aanvulling van het verslag alsnog te vermelden. ZEIST. (K.V.R.) De leden worden er op attent j gemaakt, dat in ’t vervolg de klachtenavond gehouden wordt elke Dinsdagavond van 7 tot 8 uur inde Nieuwe Sociëteit. Op de jaarvergadering zijn alle aftredende bestuursleden herkozen, waardoor het bestuur ongewijzig’d aldus blijft samengesteld: J. v. Oostindien, voorzitter, Eikenlaan 28; K. v. Rheenen, secretaris, Pompweg 19; P. A. v. Brummelen, penningmeester, Gerolaan 5; G. de Boer, 2e voorzitter, Pompweg 15; J. Veenhof, 2e secretaris, Odijkerweg 17; J. Bodijn, 2e penningmeester, Joubert'aan 22; L. Tims, bestuurder, Pompweg 12.

Uit ’t land van Hilter. In nummer 17 van „Hakenkruis over Duitschland”, een uitgave van de Internationale Transport-Federatie, vonden wij onder het opschrift „Nieuws uit het bonzenparadijs” eenige mededeelingen omtrent de wijze waarop de fascisten in Duitschland het overblijfsel van de vroegere vakbeweging exploiteeren om inde volle beteekenis van het woord de vrienden aan baantjes te helpen.. Inde gezamenlijke bij de I.T.F. voorheen aangesloten Duitsche organisaties waren toenmaals inde provincie Brandenburg 5 taondsbureaux gevestigd. De tegenwoordige Rijksbedrijfsgroep voor verkeer en openbare bedrijven, dat betreft dus spoorwegpersoneel, transportarbeiders en werklieden in openbare dienst, heeft thans in die zelfde provincie 33 büreaux met nieuwe „bonzen” gevuld. Zij hebben alleen op te lossen, zoo lezen wij, hoe ze de dagen moeten stuk maken. In Erfurt waren voorheen inde districts– en plaatselijke afdeelingen van de gezamenlijke organisaties 5 bestuurders werkzaam. Tegenwoordig kan men ’t met niet minder dan 25 nazi-bonzen doen. De Rijksbedrijfsgroep voor de metaalindustrie heeft het aantal „bonzen” ineen aantal afdeelingen werkzaam, bijna verdubbeld, hetgeen uit het volgende overzicht moge blijken: • Giessen, voorheen 1 bestuurder, thans 6 nazi’s. Freiburg, voorheen 1 bestuurder, thans 3 nazi’s. Bautzen, voorheen 2 bestuurders, thans 5 nazi’s. Frankfurt, voorheen 8 bestuurders, thans 16 nazi’s. Leipzig, voorheen 22 bestuurders, thans 35 nazi’s. Dresden, voorheen 30 bestuurders, thans 53 nazi’s. Totaal; voorheen 64 bestuurders, thans 118 nazi’s. Wij kunnen hieruit leeren door welke edele motieven de fascisten gedreven werden toen zij voorheen hun giftige propaganda tegen het „bonzendom” voerden. Zoodra de weg was vrij gemaakt, zorgden zij er voor dat er een verdubbeld aantal „bonzen”-plaatsen werd gemaakt om de vriendjes een baantje te bezorgen. ’t Geval is uitermate leerzaam ter beoordeeling van de argumenten en motieven van alles wat zich nationaal-socialtst noemt. Het werkprogramma van de A.J.C. voor 1934. Het hoofdbestuur van de A.J.C. heeft onlangs ineen hoofdbestuursvergadering een werkprogramma voor 1934 vastgesteld, dat ondertusschen reeds goedkeuring heeft verkregen van de besturen van S.D.A.P. en N.V.V. Op het werkprogramma staat allereerst het Jubileum-Pinksterfeest, dat gehouden wordt op 19, 20 en 21 Mei a.s. op de Paasheuvel. Dit Pinksterfeest belooft een zeer bijzondere gebeurtenis te worden, omdat het jubileum van de Paasheuvel zal worden gevierd, dat, zooals bekend mag worden geacht, in December van het vorig jaar tien jaar heeft bestaan. Tot dit feest zijn ook oud-leden van de A.J.C. uitgenoodigd. De teekenen wijzen er op, dat vele oud-leden van de A.J.C. aan b.3t komende Pinksterfeest zullen deelnemen. Tegelijk wordt dit Pinksterfeest nog een ander jubileumfeest, omdat dit het tiende feest zal zijn dat aan de voet van de Paasheuvel wordt gehouden. Nu reeds staat de deelname vast vaneen groep van 60 Waalsche Jonge Wachten, kameraden uit België, die mede ter voorbereiding van het komende Internationale jeugdfeest in Luik aan dit A.J.C.-hoogtij zullen deelnemen Op dit feest zal tevens afscheid worden genomen van Koos Vorrink als voorzitter van de A.J.C. . Uitgebreide maatregelen zijn evenals in het vorig jaar genomen, ten einde alle werklooze leden van de A.J.C. in staat te stellen eveneens van de partij te zijn. Op deze feestelijke inzet van het zomevwerk volgt dan een reeks van de velerlei soort vacantiekampen. Binnenkort wordt aan alle leden van de A.J.C. een uitvoerig prospectus uitgereikt, waarin over alle kampen nadere inlichtingen worden gegeven. Voor de Rode Valken worden drie Rode Nederzettingen georganiseerd. Overal in het land zijn groepen „Voortrekkers” gevormd, die hun kameraden Rode Valken regelmatig opwekken om inde vacantie deel te nemen aan het kamp van de Rode Valken. Gezien het groote succes van dein het vorig jaar gehouden Vrijheidskampen voor 18-jarige leden en ouder, waar onderwer-

Sluiten