Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schuldbesef! (Vs.) In „De Metaalbewerker” van 18 Aug. j.l. schreven wij over de uitlatingen van Stapelkamp, de bestuurder van het Chr. Nationaal Vakverbond, inzake de steunverlagingen. Wij becritiseerden toen zijn beroep op de werkenden om de werkloozen te helpen en wij betoogden dat het geld gehaald moet worden waar het zit. Wij toonden aan uit de belastingstatistiek, dat er in Nederland nog wel een paar goed gesitueerden wonen die wat te missen hebben. Het doet ons genoegen te kunnen zeggen, dat ons gebleken is, dat ook christelijk georganiseerde makkers onze meening deelen. Dit blijkt n.l. uiteen ingezonden stuk dat voorkomt in „De Gids”, het orgaan van het C.N.V. De inzender geeft ongetwijfeld weer wat leeft in duizenden en duizenden christelijk georganiseerden. Enkele zinsneden uit zijn ingezonden stuk willen wij daarom nader bezien. Hij betoogt, dat er „moedelooze klachten” gehoord worden en dat er „teleurstelling is inde christelijke vakbeweging”. Wij kunnen vragen; hoe kan het anders? Zeer vele pogingen van onze moderne arbeidersbeweging, welke werden ondernomen om de positie der werkloozen te verbeteren, werden verijdeld door de onwil van de R.K., de A.R. en de C.H. partijen om de noodige hulp te verleenen. En het moet tot schande van vele leiders der christelijke vakbeweging gezegd worden, dat zij veol meer het oog richtten op wat deze partijen deden, dan op wat de arbeiders, de werkloozen, wenschten. De inzender gaat verder en zegt: „Ze (de werkloozen) zijn niet geholpen met een gave vaneen kameraad die nog werk heeft, hoe mooi ook op zichzelf. Recht gaat boven een aalmoes.” (Door ons gecursiveerd.) Precies. Dat is andere taal dan die Stapelkamp in zijn radiorede gebruikte. Sprak Stapelkamp als de leider van de vakbeweging, die zoo gaarne blijft stoelen op de wortel der economie, waarop ook het ministerie-Colijn zegt te rusten, deze man spreekt als één die de striemen van de werkloosheid aan de lijve heeft gevoeld, althans de gevolgen van deze van zeer nabij heeft gezien. De schrijver van het ingezonden stuk zegt nog meer dingen die het herhalen wel waard zijn. Hij zegt „dat onze vakbeweging (t.w. de christelijke) niet meê moet gaan in het zog vaneen politiek die geheel ingaat tegen wat mannen als Kuiper en Talma voorstonden, n.l. dat ieder schepsel Gods recht heeft op een menschwaardig bestaan.” „Wij hebben schuld”, zoo roept hij aan het slot van zijn stuk uit, „ook de christelijke vakbeweging heeft schuld”. De heer Stapelkamp, die enkele noten plaatst onder de pennevrucht van de inzender, onderschrijft deze opmerkingen in geene deele. Er is volgens zijn meening voor teleurstelling allerminst reden. Men kan van de christelijke vakbeweging toch niet verwachten dat ze de wereldcrisis oplost! Dat kunnen volgens de heer Stapelkamp alleen de socialisten en de fascisten. Voorzichtigheidshalve zet hij tusschen haakjes; „met de mond”. Op te merken valt dat de inzender niet op de opheffing van de crisis had aangedrongen en naar ons beste weten heeft Kupers dat ook inde Tweede Kamer niet van de christelijke partijen gevraagd. Kupers heeft gevraagd, om voor zijn motie, waarin op handhaving der steunnormen werd aangedrongen, te stemmen. Maar ook dat hebben ze geweigerd. En de christelijke vakbeweging heeft zich hierbij neergelegd, tot schade van de duizenden werkloozen die wij in Nederland tellen. Wij hebben de rede die Kupers inde Kamer heeft gehouden toen hij zijn motie stelde, niet beluisterd. We weten dus niet of hij met feiten en cijfers heeft aangetoond dat de regeering het geld dat noodig was om de steunnormen te handhaven, wel kon vinden. Zou hij dat niet gedaan hebben, dan zou dat een verontschuldiging voor de tegenstemmers en dus ook voor de christelijke vakbeweging kunnen zijn. Wij hebben Kupers evenwel wèl gehoord op het N.V.V.-congres, dat 8 en 9 Sept. j.l. is gehouden. En we hebben hem onder een bijna angstige stilte van de aandachtig luisterende congres-bezoekers niet één, maar vrijwel tallooze wegen zien wijzen waarlangs de regeering het noodige geld zou kunnen benaderen. Zoo vertelde hij o.a. dat alleen door terugbrenging van de rente der gemeente-leeningen tot 3 pet., 30 millioen gulden gevonden zou worden. Alleen dit bedrag zou ruim voldoende zijn geweest om de steun te handhaven. Maar Kupers heeft dit alles ooh; inde Kamer gezegd. Het spijt ons voor de christelijke vakbeweging, dat de voorlaatste alinea ten onrechte vaneen mogelijke verontschuldiging spreekt. De verontschuldiging is er niet.

Niet alleen achter de fabriekspoort, maar ook achter de helverlichte étalages van de Winkel-Maatschappijen, grijnst het kapitalistische spook u tegen. Ook daartegen u gewapend, door LID en VERBRUIKER van de COÖPERATIE te worden. En dan voord eischen, dat u het bekende HAKA-MERK geleverd wordt. De arbeidersbeweging, die z.g.n. rechts van ons staat, heeft al te lijdelijk toegezien dat de schamele uitkeeringen werden verlaagd. Zij heeft een te passieve houding aangenomen toen het ministerie-Colijn weigerde de bezitters van vaste-rentedragende obligaties en andere goed-gesitueerden wat sterker de crisis-gevolgen te doen gevoelen. En daarom zeggen wij het de inzender in „De Gids” na; „Ook de christelijke vakbeweging heeft schuld”. Als zij inde komende weken met onze moderne vakbeweging broederlijk wil samenwerken om het lot der werkloozen te verzachten, dan kan zij deze schuld, zooal niet geheel, dan toch voor een gedeelte uitwisschen. Wij willen dit wel in welwillende overweging geven. UIT DE AFDEELINCEN AMSTERDAM. De Amsterdamsche Arbeidsmarkt in Juli 1934. De Amsterdamsche Arbeidsbeurs behandelde in Juli in totaal 66322 aanbiedingen van werknemers, 4270 aanvragen van werkgevers, terwijl tot stand gebracht zijn 2856 plaatsingen. Aan het einde der verslagmaand stonden – als niet geplaatst nog bij de gemeente-Arbeidsbeurs ingeschreven 54817 werkzoekenden, waarvan 45427 als werkloos naar eigen opgaaf, alsmede 765 gedeeltelijk werkloozen. De overige 8625 stonden ingeschreven voor een overheidsbetrekking of om via het arbeidsmarktorgaan van betrekking te veranderen. Voor het metaalbedrijf boekte de Arbeidsbeurs 8128 aanbiedingen van werknemers, 282 aanvragen van werkgevers, terwijl tot stand gebracht zijn 255 plaatsingen. Aan het einde der maand stonden voor dit bedrijf nog ingeschreven 6575 werkzoekenden, waarvan 5867 als werkloos naar eigen opgaaf. Voor het electrotechnisch, film- en radiobedrijf luiden deze cijfers 1147 aanbiedingen van werknemers, 49 aanvragen van werkgevers1), 57 plaatsingen, terwijl aan het einde der maand voor dit bedrijf nog stonden ingeschreven 943 werkzoekenden, waarvan 766 als werkloos naar eigen opgaaf. *) Aantal plaatsingen hooger dan aantal aanvragen door plaatsing in ander beroep en andere gemeente. BUSSUM. (M.) Onze vriend Booden, onze Jan, herdenkt 20 September de dag waarop hij vóór 12h jaar de functie van penningmeester onzer afdeeling aanvaardde. Toen hij in 1922 als penningmeester gekozen werd, telde de afdeeling slechts 22 leden. Zij steeg inde loop der jaren tot 125 leden en telt er nu nog 113. Over het vele werk door Jan verricht, behoef ik hier niet veel te zeggen, want allen, die met hem in aanraking komen, weten dat wel. Hij is een penningmeester van de goede soort, die wel als de meesten zijner collega’s de kwaal heeft van vast- 1 houdendheid wat de penningen betreft, * maar die toch niet schriel is indien nood- 1 zakelijk uit de kas geput moeten worden. Waarde Jan, van harte geluk gewenscht met het vertrouwen dat men in je heeft gesteld en hierbij mag ik zeker zeggen, namens alle leden te spreken. Maar ook aan je vrouw komt een woord van hulde toe, omdat zij, zonder die naam te dragen, vaak als 2e penningmeester (esse) fungeert en haar huis steeds disponibel stelt. Wij hopen voor ons en voor u, dat gij beiden nog vele jaren van strijdlust vervuld zult zijn en onze afdeeling zult blijven dienen. HAARLEM. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, afd. Haarlem, houdt zijn openingsavond van het winterprogramma op Zaterdag 29 September, inde schouwburg

aan de Jansweg. Het goed verzorgde programma bevat zang en muziek van uitstekende krachten, o.a. mej. A. Hermes en de heer Ed. v. Bielen, die reeds met groot succes optraden als solisten bij de H.O.V. en tooneelspel van „De Jonge Spelers”. Toegangsprijs alle rangen: voor leden 40 cent, voor niet-leden 60 cent. Kaarten verkrijgbaar bij A. Wanschers, Tetterodestr. 46rd; Ph. Olman, Teylerstraat 73; G. Boerhorst, Karei v. Manderstraat 38. LEEUWARDEN. Kameraden, opgelet! (A. W. v.d. M.) Als inzet van ons winterwerk, wat u nog nader bekend zal worden gemaakt, organiseert onze afdeeling op Woensdag 10 October a.s. een propaganda-avond, die een gezellig karakter zal dragen. Medewerking verleenen: P. Kreeft met zijn band, die keurige muziek zullen uitvoeren, declamatie van Frans v. d. Meulen, terwijl onze bondspenningmeester, H. J. v.d. Born, een woordje zal spreken. Inde pauze wordt gratis een kopje thee geschonken. De entrée is zoo laag mogelijk gesteld, n.l. op 20 ets. per persoon, gehuwden samen 30 ets. en werkloozen met hun vrouw vrije toegang. De programma’s, tevens toegangsbewijzen, zijn verkrijgbaar bij de bestuurders. Toont uw belangstelling en zorgt er bij te zijn! Als afsluiting van het winterwerk wordt een feestavond in ’t uitzicht gesteld. We verwachten nu dat niemand zal ontbreken en zijn medewerking in alle opzichten aan dit winterwerk verleent. Het zijn tegenwoordig wel beroerde tijden, maar juist daarom dient ge onversaagd meê te helpen aan de op- en uitbouw van onze organisatie. We rekenen op u allen! MAASTRICHT. (A.H.0.) Op Zondag 2 September j.l. organiseerde onze afdeeling voor leden en . hun vrouwen een autotocht naar Spa (België). Met twee bussen is de tocht, die uitstekend verloopen is, aanvaard. De dames inbegrepen, waren wij met 46 personen. Alle deelnemers waren na afloop zeer tevreden en ik ben er van overtuigd, dat wanneer wij inde toekomst weer eens zoo’n gezamenlijke tocht willen organiseeren, de deelname dan nog grooter zal zijn. Temeer, omdat het in ons voornemen ligt een spaarkas te vormen, zoodat met kleine beetjes het geld kan worden bijeengegaard. Op onze eerstvolgende in October te houden ledenvergadering zal ook dit punt ter sprake komen. Makkers wij spreken de verwachting uit, dat gij allen dan aanwezig zult zijn en dat gij een volgende maai tot de deelnemers aan een te organiseeren autotocht zult behooren.: STADSKANAAL. (Bestuur.) We vestigen de aandacht van onze leden te Stadskanaal en omgeving op de kinder- en avondtooneelvoorstelling, te geven door „De Jonge Spelers”, welke voorstellingen het Instituut ter plaatse op Zondag 4 November te Stadskanaal bij Dijkstra organiseert. Gegeven worden: 1. „De dappere Jan – Klaaszen” en 2e „De opgaande zon”. Dit laatste is een tooneelstuk van Herman Heijermans, de groote socialistische schrijver, die tien jaar geleden gestorven is. De prijzen zijn, naar ons werd medegedeeld: ’s middags: 10 cent voor kinderen beneden 16 jaar en voor ouderen en volwassenen 50 cent; ’s avonds ƒ 0.75 en voor man en vrouw samen ƒ 1.25. Het beloven prachtige voorstellingen te zullen worden. Propagandafilm-bijeenkomsten. 1 Alle hens aan dek! ; Wanneer de toeloop tot de door het N.V.V., in samenwerking met de N.V. „Arfi”, georganiseerde propaganda-vergaderingen evenredig is aan de vlotte en prettige medewerking van de zijde der bestuurdersbonden en correspondentschappen verleend bij de voorbereiding van de propaganda-tournée, dan mag deze tournée bij voorbaat geslaagd heeten. In betrekkelijk korte tijd hebben wij het voor elkaar gekregen, voor 230 propagandaavonden bindende afspraken te maken. Met een aantal bestuurdersbonden worden nog onderhandelingen gevoerd. Dat deze eveneens tot het gewenschte resultaat zullen leiden, daaraan wordt niet getwijfeld. Zoo is dan voor de eerste keer in deze tournée op Woensdag 19 September j.l. de „Arfi” in actie gekomen, ten einde het uitnemende filmprogramma, dat is samengesteld, te vertoonen. Met twee „Arfi”-geluidswagens tegelijk wordt avond aan avond geopereerd. Van

Noord haar Zuid, van Oost naar West trekken de wagens het land door en overal waar een contract daartoe met ons werd afgesloten, zal een filmvoorstelling worden gegeven. Ineen voor de hoofdbesturen georganiseerde vertooning, is het programma critisch bekeken. Al hetgeen in het programma verbeterd moest worden, werd verbeterd, zoodat wij nu zeggen kunnen dat zij, die ónze propaganda-avonden zullen bijwonen en laten wij hopen dat het er duizenden zullen zijn het beste van het beste krijgen. De film „Cavalcade”, geprezen door filmcritici van pers-organen die films ernstig critisch bezien, maakt de hoofdschotel van het programma uit. Het z.g. vóór-programma mag er eveneens zijn. Natuurlijk ontbreekt het propagandistisch element in het filmgedeelte niet. Vergissen wij ons niet, dan zal het géluidsfilmpje, hetwelk wij met inde hoofdrol F. v.d. Walle deden vervaardigen, van het propagandistisch deel het meest de aandacht trekken. Wij waren zoo gelukkig voor het doen vervaardigen van dit filmpje de medewerking te verkrijgen van het hoofdbestuur van de V.A.R.A., zoodat men nu ook de V.A.R.A.-musici, onder leiding van Jan van

der Horst, op de film aan het werk zal kunnen zien..., zal kunnen hooren, terwijl men de bij tienduizenden bekende Joh. Jong het beroemde V.A.R.A.-orgel zal kunne zien bespelen, waarbij het „Broeders, verheft U ter vrijheid” zal worden ten gehoore gebracht. Al met al een filmprogramma, dat klinkt als een klok en dit voor de civiele prijs van 25 cent per persoon. Over de sprekers zeggen wij niets. Een groot aantal van onze menschen heeft zich bereid verklaard het in het kader van de avond passend propagandistisch woord te spreken. Dat ook dit in orde zal zijn, nemen wij bij voorbaat aan. Het gaat er nu om de gehuurde zalen tot de laatste plaats bezet te krijgen. 'Organisatiebesturen, wij rekenen er op, dat gij, zonder eenige uitzondering, allen het bestuur van de bestuurdersbond ten uwent naar beste krachten behulpzaam zult zijn bij de kaartverkoop. Zorgt ervoor, dat al de leden óp kaarten te koop aangeboden krijgen en vooral, zorgt er voor dat de ongeorganiseerden en niet-moderngeorganiseerden naar onze propagandabijeenkomsten komen. Het filmprogramma als zoodanig noodt daartoe. Laat uw activiteit ten deze er het hare toe bijdragen, de weifelaars te doen besluiten een kaart voor onze bijeenkomsten te koopen! , Een ieder kenne zijn of haar plicht! Nu meer dan ooit is het noodig, onze gelederen te versterken! Alle hens daartoe aan dek! Inde volgende plaatsen worden inde week van 22 tot en met 28 September propaganda-avonden georganiseerd: Zaterdag 22 September te Aalsmeer en Diepenveen. Zondag 23 September te Eerbeek (bij Drummen). Maandag 24 September te IJmuiden. Dinsdag 25 September te Hilversum en Dalfsen. Woensdag 26 September te Baarn. Vrijdag 28 September te Weesp.

O ABONNEERT UOP NZE GIDS Sociaal-economisch-technisch maandblad. Uitgave van de Alg. Nederlandsche Metaalbewerkersbond Prijs voor leden f 1.00 per jaar, desgewenscht te voldoen in vier termijnen Meldt U als abonné bij Uw ■■■■■ afdeelingsbestuun

Sluiten