Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een en geen en van de bezittelijke voornaamwoorden mijn, Uw, zijn, hun, haar, worden weggelaten. Deze regel behoeft geen nadere toelichting, omdat de practijk reeds is, dat achter Woorden als hun, haar, enz. geen achtervoegsels worden geplaatst. Zoo goed als niemand schrijft; dat zijn mijne boeken, of ik zag hunne kinderen. Tot nog toe mocht men dat echter wel schrijven, thans, evenwel niet meer. Regel 5. 5, De naamvalsuitgang -n bij lidwoorwoorden, voornaamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden of daarmede gelijkstaande verbuigbare woorden, wordt weggelaten, behalve in oude naamvalsvormen in het enkelvoud bij de namen van mannelijke personen en bij de namen van mannelijke dieren inde gevallen, dat voor de aanduiding van het mannelijk dier een afzonderlijk woord wordt gebruikt. Wij zullen deze regel in twee deelen kappen en wel: a. wat de namen van mannelijke personen betreft; b. ten aanzien van de namen van mannelijke dieren. Het onder a. genoemde is vrij eenvoudig. Wij blijven dus schrijven (of gaan weer schrijven, voor zoover de spelling-Terpstra reeds was ingevoerd): Aan den Heer Jansen, het huis van den boer, de schaar van den kapper, de pet van den jongen, het geld van den gewieksten koopman, de stok van den ouden man, enz. Wat het onder b. genoemde betreft, is de zaak iets moeilijker. De naamvals -n wordt gebruikt voor de namen van mannelijke dieren inde gevallen, dat voor de aanduiding van het mannelijk dier een afzonderlijk woord gebruikt wordt. Wij spreken dus van de manen van den hengst, omdat het vrouwelijk paard nooit hengst genoemd wordt. Zoo moeten we ook zeggen; „van den leeuw”, „van den reu”, van den bok”, „van den kater”, „van den ram”. In deze gevallen krijgen bij voegelijke naamwoorden natuurlijk ook de uitgangs -n. Wij schrijven echter „van de hond”, „van de poes”, „van de olifant”, enz., omdat hier zoowel de mannelijke als de vrouwelijke exemplaren dezer diersoorten kunnen zijn bedoeld. Ook blijft de naamvals -n gehandhaafd in staande uitdrukkingen. Het blijft dus: met voorbedachten rade, in arren moede, met dien verstande, uit dien hoofde, uit den oooze, te mijnen huize, e.d. Regel 6. 6. Bij de voornaamwoordelijke aanduiding van zelfstandigheden en bij het gebruik van de genitief (tweede naamval) richt men zich naar het beschaafde spraakgebruik. Blijkens het tweede gedeelte van deze regel, heeft men zich bij het gebruik van de tweede naamval te richten naar het beschaafde spraakgebruik. Laat men dus niet gaan schrijven; de hoed der man, of de mantel des vrouws. Laat men ook niet schrijven: het ledental der bond. Men zegt dat immers ook niet. Evenmin schrijve men: de man liep op straat; haar jas had hij thuis gelaten. Of: de dame had zijn hoed scheef op. Een ander voorbeeld; de deur staat open; doe hem even dicht. Grammaticaal is dit onjuist, omdat het woord deur vrouwelijk is. Wanneer men spreekt, zegt men echter niet; doe haar dicht en derhalve schrijve men dat ook niet. Als u gevraagd wordt: „staat de deur open?”, dan zegt gij niet: „ja, zij is open”, maar: „hij is open”. Dit dient dan ook zoo geschreven te worden, omdat het spraakgebruik zoo is. Men schrijve dus: „De deur stond open, ik heb hem dichtgemaakt”. „De vliegmachine vloog over het dorp, hij had een geweldige vaart. Na enkele oogenblikken zag men hem niet meer.” Allesbeheerschend is hier dus niet de vraag: is een woord mannelijk of vrouwelijk, doch hoe wordt het in het algemeen beschaafd Nederlandsch gezegd. lllllllißllßiiliiilMliliiilßillililliiilllilMttillßi

O ABONNEERT UOP NZE GIDS Sociaal-economisch-technisch maandblad. Uitgave van de Alg. Nederlandsche Metaalbewerkersbond Prijs voor leden 11.00 per jaar, desgewenscht te voldoen in vier termijnen Meldt U als abonné bij Uw mmmmm afdeelingsbestuur UllH

INGEZONDEN Mijnheer de redacteur! Werkloos zijnde, wandelde ik één dezer dagen over de Amsteldijk en werd mijn aandacht getrokken door de blindeninrichting, welke aldaar sinds eenige tijd is gevestigd. Daar was een aantal ongelukkige medemenschen, van het licht hunner oogen beroofd, aan de arbeid. Vol opgewektheid weefden en vlochten zij en opeens klonk de ons bekende wijs van de Internationale, vol opgewektheid gezongen. Vrienden, daaruit bleek, dat ondanks het ontzaglijke leed hun overkomen in hun eeuwig durende duisternis, hun een stralend licht van idealisme was ontstoken. Dat zij niet in hun ellende waren ondergegaan, doch geleerd hadden hun levensvreugde desondanks te behouden. Daaraan dacht ik en tevens hoe hier aan ons, werkloozen, een voorbeeld gegeven werd. Ook ons leven is een deel van de inhoud ontnomen, onze arbeid, die ons het gevoel gaf een nuttig en volwaardig lid te zijn van onze menschengemeenschap. Ook wij zullen dit gemis moeten aanvullen op juiste en nuttige wijze en het is goed daarom nog eens te wijzen op het uitnemende werk dat t.d.o. door onze beweging, door de Amsterdamsche Bestuurders Bond, wordt verricht. Zoo smaakte ik het genoegen deel te nemen aan eenige excursies. Wij bezochten de Centrale Noord van de G.E.W. en ontvingen daar uitstekende technische voorlichting, die ons leerde te gelooven aan de aanwezigheid vaneen kracht, die niet gezien kan worden en wier daar zijn alleen geconstateerd kon worden aan de uitkomsten. Ook waren wij in het Koloniaal Museum, waar wij werden rondgeleid en voorgelicht dooreen employé van de instelling. Hier werd ons groote schoonheid geopenbaard uit verre streken van 'menschen en landen, die de Westersche cultuur en beschaving niet kenden en wier schoonheidszin reeds op hooge trap van ontwikkeling stond in een tijdperk dat onze voorvaderen nog barbaren waren. Doch laat ik vooral niet vergeten te vermelden de gelegenheid die ons geboden is onze mooie, veel te weinig gewaardeerde, Amsterdamsche dierentuin te bezichtigen. Niet zóó maar werden we daarheen gestuurd, neen, eerst vond een bijeenkomst plaats in „Handwerkers Vriendenkring”, waar de heer Portielje, de bekende inspecteur van de levende Artis-have, voor ons een leerzame toelichtende causerie hield aan de hand vaneen film. Uit de bijval aan het eind dezer bijeenkomst bleek, dat een en ander door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd, want daardoor werd het bezoek aan de tuin een dubbel genot. Kameraden, ik hoopte hebben aangetoond, dat ernstige pogingen worden aangewend de gevolgen van onze gedwongen lediggang te verzachten. Een pogen dat wij dienen te waardeeren. En ik twijfel niet of als beste bewijs van waardeering zal worden aangemerkt een zoo groot mogelijke belangstelling onzerzijds. Er bestaat gelegenheid tot deelname aan vele en velerlei cursussen en excursies. Waar mogelijk wordt daarnevens ontspanning geboden. Het laatste is goed en noodzakelijk, doch alléén niet voldoende. Laten wij, werkloozen, ons ook eenige inspanning getroosten, geestelijke inspanning waar lichamelijke niet wordt gevraagd. Dan wordt ons leven mooier en rijker, dan leeren we natuur en kunst beter begrijpen en... waardeeren. Dan worden we menschen, die, naar de woorden van de heer Portielje, „eerst kijken, dan denken, dan spreken”. Dan worden we in tegenstelling met helaas zoovele van onze makkers, na denkend aanschouwen, sprekende menschen. Kam. groetend, H. R., werkloos koperslager.

ADVERTENTIËN Vrijdag 21 Sept. 1934 overleed na een langdurige ziekte onze trouwe kameraad en bondsmakker J. A. STIPHOUT. Hij ruste in vrede. Het bestuur der afd. Heerlen.

Toestand van de Bond op 1 Sept. 1934 j f c/j | 2 |§ as «ff | AFDEELINGEN “I “Ö > < -h < – < . S 8 > I < ;s > 1 Alphen a. d. Rijn 87 87 96 150 307 45 2 Alkmaar 212 213 1 216 6 88 39 767 82 3 Almelo 127 129 2 139 60 9 401 129 4 Amerongen 43 43' —42 6 7 151 26 5 Amersfoort 178 179,— 1 179 2 40 1 664 56 6 Ammerstoi-Bergambacht ........ 33 33| • 32 11 102' 36 7 Amsterdam 6670 6715 45 6921 31 2581 153 234811 2487 8 Apeldoorn 287 292! 5 308 2 52 38 1107- 54 9 Appmgedam 128 129.— 1 134 1 20 505 35 10 Arnhem .-. 564 575, 11 591 2 135 7 2045! 237 11 Assen 37 37 36 1 13 136 8 12 Baarn..... 67 67 71 20 1 243 22 13 Barendrecht ................... 39 40,— 1 36 —• 24 1 145 11 14 Bergen op Zoom 79 791 82 29 303 21 15 Beverwijk ..................... 201 205,— 4 215 44 42 746 36 16 Bilt, de 35 35 35 55 118 10 17 80rne..... 5050 54 221 167 40 18 Breda 330 331 1 331 2 114 11 1183 1.12 19 Brummen ..................... 26 26 25 72 87 16 20 Bussum 111 113 2 117 32 414 29 21 Capelle a. d. IJsse! 88 90 2 99 502 317 32 22 Cul mborg 82 82 87 1 58 273 61 23 Delft 781 783 2 802 4 244 24 2687 384 24 Delfzijl 98 99 1 115 32 334; 62 25 Deventer 594 595 1 635 1 258 19 1973' 424 26 Dieren 116 113 + 3 124 1 28 10 4261 60 27 Doesburg 116 116 123 122 19 448! 35 28 Doetinchem 80 80 89 1 30 6 289! 41 29 Dordrecht 1822 1832 10 1887 7 651 67 6295| 899 30 Driebergen 61 60 + 1 66 17 3 211 j 25 31 Ede 31 30 + 1 25 1 2 113; ó 32 Eindhoven 637 637 659 2 130 2319! 139 33 Enkhuizen 34 35 1 40 122, lil! 29 34 Enschede 461 461 472 4 180, 19 1562) 311 35 Geertruidenberg ............... 21 21 28 71 30i 4 36 Geleen—Sittard ................ 84 85 1 76 1 17 329! 21 37 Goor 32 32 47 1 8 117 12 38 Gorinchem 359 360 1 383 2 80 2 1265! 151 39 Gouda 119 119 123 1 62 399 77 40 Gouderak ..................... 36 36 34 20 117; 22 41 Groningen .................... 803 806 3 834 8 278 6 2790| 356 42 Grouw ....................... 56 56 53 6 30 2161 8 43 Haag, den 2557 2569 12 2609 14 889 43 85161 1383 44 Haarlem 1329 1336 7 1397 10 629 35 4957 547 45 Hardinxveld 173 174 1 192 4 104 556 139 46 Harlingen 42 42 53 24 3 140 30 47 Heerenveen...... 63 63 ■— 55 13 3 222 19 48 Heerlen 80 79 + 1 98 32 212 81 49 Helder, den 28 29 127 1 10 86 21 50 Helmond 62 62 63 30 1 179 59 51 Hendrik Ido Ambacht 215 217 2 224 1 112 2 665j 178 52 Hengelo 1057 1060 3 1153 7 200 60 3806 298 53 ’s-Hertogenbosch 43] 43 42 2 24 2 131 32 54 Hilversum 599 598 + 1 594 4 130 8 2086 218 55 Hoogezand-Sappemeer 214 220 6 223 3 89 6 790 111 56 Hoorn 72 71 + 1 72 1 13 32 254 33 57 Kinderdijk 167 164 + 3 168 1 128 542 143 58 Krimpen a. d. Lek 117 117 130 1 86 6 407 60 59 Krimpen a. d. IJssel 150 149 + 1 158 1 108 518 72 60 Krommenie ................... 113 115 2 114 122 1 368 33 61 Leeuwarden............ 316 320 4 338 2 78 3 1133 160 62 Leiden 752 755 3 780 3 268 33 2548 423 63 Lekkerkerk 82 82 90 53 282 38 64 Lemmer 16 16 21 9 1 56 9 65 Maassluis 24 24 26 111 92 9 66 Maastricht 52 55 3 56 13 265 10 67 Meppel 30 32 2 36 1 8 4 103 21 68 Middelburg 206 206 212 1 67 6 745 78 69 Muiden 4848 48 20 164 32 70 N. Lekkerland 53 53 58 39 20122 71 Nieuwleusen 22 25 3 32 13 16 90 14 72 Nijmegen 335 335 348 3 106 26 1216 121 73 Oude-Pekela 34 36 2 41 24 108 28 74 Oudewater 18 18 17 9 9 44 30 75 Papendrecht 207 206 + 1 224 2 137 709 101 76 Pernis 25 27 2 28 1 6 83 12 77 Ridderkerk 447 452 5 478 1 308 1472 292 78 Rotterdam 7881 7933 52 8215 19 4488 42 27241 2976 79 Schiedam 1942 1945 3 1971 10 1045 14 6735 925 80 Schoonhoven 42 42 49 25 15 144 24 81 Sliedrecht 176 175 + 1 184 2 109 7 604 90 82 Sneek 90 89 + 1 89 1 34 3 343 28 83 Soest 30 30 28 71 133 18 84 Stadskanaal 85 86 1 88 36 293 20 85 Terborg—Gaanderen 141 141 ■— 154 38 26 568 31 86 Tiel 377 377 383 95 63 1414 .114 87 Tilburg 117 117 117 23 2 444 35 88 Utrecht 2012 2023 11 2037 4 887 48 7371 603 89 Vaassen 259 259 267 1 13 1013 41 90 Veendam 99 100 1 109 1 17 385 29 91 Velp 135 137 2 143 24 2 500 46 92 Venlo 56 57 1 69 25 197 25 93 Vlaardingen 342 340 + 2 345 1 150 1236 132 94 Vlissingen 981 989 8 1038 4 339 3576 350 95 Voorburg 75 75 71 1 18 276 22 96 Wageningen. 41 41 39 1 51 59 6 97 Weesp .. 160 160 170 2 68 5 544 83 98 Westerbroek 61 61 72 32 1 212 43 99 Wiermgen 25 25 36 6 94 8 100 Winschoten 224 229 5 236 1 80 4 780 92 101 Winterswijk 3333 33 2 136 5 102 Wormerveer 80 81 1 78 1 18 1 245; 53 103 Ijlst 21 21 19 1 77- 7 104 IJmuiden 433 437 4 478 3 137 140 1553 99 105 IJsselmonde 132 135 3 141 87 4501 81 106 Zaandam 314 313 + 1 325 2 153 7 1073; 153 107 Zaandijk 98 98 103 10 19 371! 8 108 Zaltbomme) 83 84 1 97 46 261 70 109 Zeist 140 142 2 133 2 38 9 502 64 110 Zutphen 206 208 2 234 1 57 11 682 131 111 Zwolle 160 158 + 2 161 42 49! 536 83 112 Verspreide leden 172 172 170 1 42 2| 637; 56 Totaal.... 42786 43017 231 44548 209 17557:1298 I

Metaalbewerkers van Utrecht en Zuilen, zijt gij reeds lid van Zie het bericht onder Z| 0 IcG D ZO TQ^? „ardeelingsmeuws ft in dit vakblad. Het bestuur

Sluiten