Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE AFDELINGEN AMSTERDAM Onze Zondagmorgen-bijeenkomsten. (v.Z.) Gezien de grote belangstelling die daarvoor steeds bestond, hebben wij voor het komende seizoen met de directie van het theater „Tuschinski” weder een overeenkomst gesloten voor een aantal Zondagmorgen-bijeenkomsten met filmvertoning. De eerste bijeenkomst vindt plaats op Zondag 21 October a.s. en vangt, zoals gebruikelijk, precies om 10 uur voormiddags aan. Wij openen met de Mariene Dietrich-film „Blonde Venus”. Ons muziekcorps speelt en één onzer bestuurders zal spreken over; „Gebruikt uw gaven.” Wij moeten echter enige mededelingen doen, die voor het slagen van onze bijeenkomsten van overwegende betekenis zijn. De politie heeft n.l. de voorschriften verscherpt en strengere controle op het bezoek ingesteld. Wij moeten en zullen nu zorgen, dat een ledenregister aan het theater aanwezig is. Voorts moeten onze leden allen hun bondsboekje medebrengen en voor zover er huisgenoten medekomen, moet hun kaart op naam zijn gesteld. Wij zullen daarvoor ruimte laten op de toegangsbewijzen en iedere bezoeker zorgt dus, dat zijn naam op de entréekaart voorkomt. Mocht een lid zelf door omstandigheden verhinderd zijn te komen, dan moet één der huisgenoten zijn boekje medebrengen en eventueel tonen. Niet iedereen kan als huisgenoot of gezinslid worden toegelaten. Men beperke dus de kaartaankoop tot hen die werkelijk als huisgenoot of gezinslid kunnen worden aangemerkt. Men houde ten slotte met de volgende voorwaarden rekening: le. ieder lid-taezoeker brengt zijn bondsboekje mede; 2e. de huisgenoten moeten voorzien zijn vaneen toegangskaart op naam en in gezelschap zijn van het lid; 3e. is het lid zelf verhinderd, dan brengen de bezoekende huisgenoten zijn bondsboekje mede; 4e. men koopt alleen kaarten voor huisgenoten en gezinsleden. Vrienden, knipt dit uit en bewaart het! Wij rekenen op grote belangstelling! * * * De Amsterdamse Arbeidsmarkt in Augustus 1934. De Amsterdamse Arbeidsbeurs behandelde in Augustus in totaal 66545 aanbiedingen van werknemers, 4614 aanvragen van werkgevers, terwijl tot stand gebracht zyn 3069 plaatsingen. Aan het einde der verslagmaand stonden als niet geplaatst nog bij de Gemeente-Arbeidsbeurs ingeschreven 55203 werkzoekenden, waarvan 45711 als werkloos naar eigen opgaaf, alsmede 780 gedeeltelijk werklozen. De overige 8712 stonden ingeschreven voor een overheidsbetrekking of om via het arbeidsmarktorgaan van betrekking te veranderen. Voor het metaalbedrijf boekte de Arbeidsbeurs 8052 aanbiedingen van werknemers, 310 aanvragen van werkgevers, terwijl tot stand gebracht zijn 317x) plaatsingen. Aan het einde der maand stonden voor dit bedrijf nog ingeschreven 6931 werkzoekenden, waarvan 5844 als werkloos naar eigen opgaaf. Voor het electrotechnisch, film- en radiobedrijf luiden deze cijfers 1113 aanbiedingen van werknemers, 64 aanvragen van werkgevers, 60 plaatsingen, terwijl aan het einde der maand voor dit bedrijf nog stonden ingeschreven 923 werkzoekenden, waarvan 750 als werkloos naar eigen opgaaf. ‘) Aantal plaatsingen hoger dan aantal aanvragen, door plaatsing ineen ander beroep of een andere gemeente. HAARLEM. Winterprogramma 1934—1935. Evenals vorig jaar werd door bestuur, vertrouwensleden- en ledenvergadering een winterprogramma vastgesteld. Dit programma wordt ingezet met een grote filmbijeenkomst op Zondag 28 October, ’s morgens 10 uur, inde gemeentelijke concertzaal. De hoofdfilm, „City Lights”, is een Chaplin-geluidsfilm. De entrée bedraagt voor werkende leden 25 cent en voor werkloze leden 10 cent. De kaarten zullen door de vertrouwensleden bij de werkende leden aan huis verkocht worden. De werkloze leden kunnen hun kaarten aan de Centrale kopen. Aan de toegangskaart is een invulformulier verbonden, waarmede men zich kan laten inschrijven als cursist voor de hieronder volgende cursussen. Dit invulformulier wordt op de filmochjtend opgehaalde

1 November 1934: „Financiële verhouding tussen Rijk en gemeente”. Spreker: M. A. Reinalda, voorzitter S.D.A.P.-raadsfractie. 12 Nov. 1934: „Hoe en waarom” of „Hoeveel”. Het Moderne onderzoek naar de arbeid met lichtbeelden. Spreker: Ir. Heijmans. 29 Nov. 1934: „Het geldwezen”. Spreker: J. v.d. Kieft, lid van het bestuur der s!d.a.p. 12 Dec. 1934: bonte avond voor cursisten met hun dames. Deze bonte avond wordt verzorgd door de jeugdgroep. Spreker: G. v.d. Hou ven, jeugdleider. 10 Jan. 1935: „Het gele gevaar”. Spreker: P. Danz, bondsvoorzitter. 24 Jan. 1935: „Socialisatie”. Spreker; D. W. v. Hattem, bondsbestuurder. 7 Febr. 1935: „Bedrijfsdemocratie”. Spreker: P. Danz, bondsvoorzitter. 10 Maart 1935: filmochtend. Vertoond wordt de film „Storm over deMont-Blanc.” Spreker; H. Walther van Dordrecht. LEEUWARDEN. (Prop. comm.) Wij willen onze leden nogmaals wijzen op onze propaganda-avond op 10 October. Een flink aantal kaarten is reeds verkocht. Zij, die nog geen kaarten hebben, zorgen dat zij deze zo spoedig mogelijk in hun bezit krijgen. Dus allen op 10 October aanwezig! « Wij hebben alreeds onze eerste cursusvergadering vastgesteld en wel op Vrijdag, 16 November, in „Ons Gebouw”. Spreker en onderwerp worden nader bekend gemaakt. Aan het programma van 10 October is een strookje gehecht. Een ieder vuile dit in en bezoeke onze cursusvergaderingen. Kameraden, neemt deel aan ons winterwerk! Geeft adressen op van ongeorganiseerden, iedere Donderdagavond van 7.30 tot 8.30 uur in „Ons Gebouw”. LEIDEN. Voor onze leden-loodgieters. Bij ons werk voor het afsluiten vaneen C.A.O. met de ongeorganiseerde werkgevers in het loodgieters- en fittersbedrijf, is ons meermalen het verwijt gemaakt, dat nog steeds gezellen voor derden werken, niettegenstaande art. 14 onder C. zulks uitdrukkelijk verbiedt. Het behoeft geen betoog, dat zulks ons werk ten zeerste bemoeilijkt, doch afgescheiden daarvan, dient opgemerkt, dat bij eventueel ontslag als gevolg van het werken voor derden, ook al is de werkgever zelf geen contractant, geen uitkering bij werkloosheid kan en mag worden verstrekt. Wij dringen er dus bij onze leden op aan geen afwijkingen op de overeenkomst te tolereren en indien deze plaatsvinden, onmiddellijk hiervan het bestuur in kennis te stellen. Laat ieder begrijpen, dat zulks onbehoorlijk is en er meerdere vakgenoten zijn, die hierdoor van werk verstoken blijven. Zien wij allen toe op het regelmatig plakken der vacantiezegels? Een zeer scherpe contróle wordt toegepast en geen Uitkeringen vinden plaats bij werkloosheid indien geen behoorlijk geplakte kaart kan worden getoond. ROTTERDAM Verstrekking kleding en schoeisel 1934—1935. (J. W.) De aanvraag voor kleding, schoeisel en dekking voor werklozen voor het komende winterseizoen is weer opengesteld. Aan hen, die steun ontvangen, wordt op de gebruikelijke wijze medegedeeld wanneer zij een aanvraag moeten doen. Aan hen die geen steun ontvangen, dus een kosteloos zegel krijgen, wordt bij deze medegedeeld dat zij zich elke Dinsdag, des middags tussen 2 en 3 uur, voor een aanvraag kunnen vervoegen aan onze lokalen: Jacomienastraat 25: voor hen, die aan de Linker-Maasoever wonen en Hofdijk 66; voor hen die aan de Rechter-Maasoever wonen. Zoals bekend, kan alleen dan een aanvraag worden gedaan, indien men minstens een vol jaar werkloos is en in ’t laatste jaar hoogstens 6 weken heeft gewerkt. Men neme van bovenstaande goede nota! * * * Jeugdgroep. (L. J. S.) Misschien hebben jullie ons winterprogramma al ontvangen? Ten overvloede bericht ik jullie echter reeds vast, dat we Zaterdag 6 Oct. a.s. weer bijeenkomen in ons zaaltje: Botersloot 101 (lunchroom). Zondag 7 Oct. in ons zaaltje: Hofdijk 66, houdt Jan Snel een cursus over de

sterren. Hij vervolgt die op 21 Oct. Na deze cursus gaan we op Zaterdag 10 November naar de Sterrenwacht te Leiden. Geeft je dus vast op aan de groepshoofden of bij J. Landman: Hofdijk 66. UIT HET WESTLAND. Het bestuur van de Westlandse Bestuurders Bond bericht ons: „Op 10 Oct. a.s., des avonds half acht, zal in gebouw „Hulp en Voorzorg” te Naaldwijk een algemene ledenvergadering van alle bij de Westlandse Bestuurders Bond aangesloten vakbondsafdelingen plaats vinden. In deze vergadering zal A. v. Kranenburg uit Rotterdam het „plan van actie” nader uiteenzetten.” Wij wekken onze leden te Naaldwijk op deze zeer belanrijke vergadering met hun vrouwen te bezoeken.

Geen papieren leden. Inde laatste persmededelingen van de jeugdraad van het N.V.V. lazen wij een na-beschouwing over de jeugddemonstraties op 16 September, waaraan wij het volgende ontlenen: „Over het algemeen mag gezegd worden, dat de demonstraties goed zijn geweest. Zij waren voor de jeugd hoogtijdagen, die haar sterk hebben gemaakt voor de moeilijke dagen die volgen. Zij waren voor allen, die hopen of gelóven dat de socialistische gedachte haar kracht verliest? een levend bewijs, dat een stevige kern van jeugdige arbeidersjongens en -meisjes zich gereed houdt om straks het rode vaandel van de oude generatie over te nemen en het inde storm van de tijd verder te dragen naar de overwinning. Vier jaren van crisis hebben het geloof van de jeugd in het socialistisch ideaal niet kunnen verzwakken. Onze demonstraties leverden het bewijs van onze ongebroken kracht, van onze onverminderde trouw aan het ideaal van vrijheid en gerechtigheid. Een woord van bewondering komt ongetwijfeld toe aan de A.J.C. Een woord van bewondering voor de prachtige discipline, voor de grote eenswillendheid die wij steeds weer bij deze organisatie kunnen constateren. Wij beschikken niet over de cijfers voor het hele land. Wij weten alleen maar, dat er van de 1150 in aanmerking komende Amsterdamse A.J.C.-leden 1100 aan de demonstratie hebben deelgenomen en van de 750 buiten Amsterdam wonende A.J.C.-leden zijn er 700 in Amsterdam geweest. Rekent men daar degenen, die ziek waren, die werken moesten, enz., af, dan mag men rustig zeggen, dat de A.J.C. geen papieren leden kent. Een prestatie, waar wijde grootste bewondering voor hebben en waar we eerlijk gezegd ook een beetje jaloers op zijn. Want bij ons is het nog lang zover niet. Er heeft bij ons aan de discipline nogal wat ontbroken. Bij de voorbereiding en ook voor wat de demonstraties zelve aangaat. Zeker, zeker, de jonge vakbondsleden hebben zich bij de demonstraties voorbeeldig gedragen; er was niets op aan te merken, ten minste voor zover zij er waren. Maar daar zit ’m nu juist de kneep. De opkomst was, wat de vakbondsjeugd betreft, ronduit gezegd geringer dan wij verwacht hadden. Dat is een gebrek aan discipline, want leden hebben wij genoeg. Zelfs leden die nog wel eens aan het werk deelnemen, zijn blijkbaar van de demonstraties weggebleven. Waarom? Ach, het oude lied; geen lust, laksheid, niet gespaard, een voetbalmatch, enz. enz.” Onze vriend Suurhoff, de schrijver van het voorgaande, eindigt met een opwekking om aan het instituut onzer papieren leden een einde te maken, hetgeen dan zó moet worden uitgelegd, dat de jongere vakbondsleden tot goede werkers moeten worden omgevormd. Inderdaad, de A.J.C. heeft zich voorbeeldig gehouden en onzerzijds brengen wij haar een eeresaluut voor de wijze waarop zij haar ledeh tot een keurtroep van jongeren heeft gevormd. Moge dit voorbeeld door onze afdelingsbesturen worden verstaan en begrepen. Aandacht schenken, speciaal aan de jongeren, is een eis des tijds. Machinefabriek Gebrs. Stork en Co. De exploitatie laat over 1933 een nadelig saldo van ƒ 373.288.—. In hét verslag van dé directie der Machinefabriek Gebrs. Stork en Co. over 1933 wordt, zo meldden de dagbladen, onder meer het volgende medegedeeld: „De financiële uitkomsten komen ongeveer overeen met wat wij ons daarvan bij de reorganisatie hebben voorgesteld.

Het eerste halfjaar van 1933 was nog ongunstig. Wij slaagden er in, het tweede halfjaar met een slechts klein exploitatieverlies te sluiten. Indien wijde algemene toestand inde machine-nij verheid in aanmerking nemen, mogen wij over de resultaten van het afgelopen jaar niet ontevreden zijn. Onze verschillende afdelingen hebben veel belangrijke bestellingen afgeleverd, welke wij in ons vorig verslag vermeldden. Wat onze verschillende dochterondernemingen betreft, zo hebben de met elkaar samenwerkende bedrijven van Gebrs. Stork & Co’s Fabriek van Hijschwerktuigen N.V. en van de N.V. Werf „Conrad”, nog niet bevredigend gewerkt. Ondanks buitengewoon lage prijzen, waarvoor wij werk moesten aannemen, was de bezetting van de werkplaatsen zeer onvoldoende en daardoor het resultaat niet gunstig. Gelukkig is inde loop van 1934 een verbetering inde toestand ingetreden, die ons doet hopen dat de resultaten over dit jaar beter zullen zijn. Onze andere dochterondernemingen hebben, de omstandigheden in aanmerking genomen, niet onbevredigend gewerkt, zij het ook dat ze na behoorlijke afschrijvingen slechts onbetekenende winsten konden maken. De N.V. Gebrs. Stork & Co’s Apparatenfabriek slaagde er in ook inde afgelopen maanden belangrijke bestellingen voor de oliepalmcultuur te verkrijgen. Wat de vooruitzichten betreft, zullen wij ons ook ditmaal niet aan voorspellingen wagen. De reorganisatie, in het vorige boekjaar tot stand gebracht, heeft bevredigend gewerkt en onze onkosten zijn ook in het afgelopen jaar belangrijk verminderd. Sedert voor ons bedrijf de ongunstige jaren zijn begonnen, is het ons met medewerking van ons personeel mogelijk geweest, de kosten van salarissen en lonen belangrijk te doen dalen. Daarnaast gelukte het ons de algemene onkosten in nog veel sterkere mate te doen verminderen. Waren de prijzen in het afgelopen jaar door de geweldige concurrentie en door de steeds grotere belemmeringen, aan de export inde weg gelegd, niet zo abnormaal slecht geweest, dan zou tengevolge van de verkregen bezuinigingen, de exploitatierekening een overschot hebben kunnen opleveren. Hoe de resultaten over het thans lopende boekjaar zullen zijn, is nog in geen enkel opzicht te zeggen. De gecombineerde winst- en verliesrekening over 1933 staat debet voor: saldo exploitatie le halfjaar 1933 ƒ 335.640.—, 2e halfjaar 1933 ƒ37.648.—, totaal ƒ 373.288. (v. j. ƒ383.819.—) en credit voor: overschrijving uit de reorganisatiereserve ƒ373.288.— (v. j. ), verliessaldo nihil. In het reorganisatieplan is rekening gehouden met de toen reeds bekende resultaten over het eerste halfjaar 1933.” (Eigen doe. bur.) BOEKBESPREKING De N.V. Uitgevers-Maatschappij A. E. Kluwer te Deventer verzorgde de uitgave vaneen boek, getiteld „Oliemotoren”, handleiding voor verbrandingsmotoren. Het is samengesteld door de Vereniging Krachtwerktuigen, tlie reeds aan meerdere technische werken het levenslicht schonk. In feite betreft het hier de tweede druk vaneen in 1932 verschenen uitgave, die na 1£ jaar reeds was uitverkocht. De nieuwe uitgave is intussen met veel nieuwe dingen aangevuld, hetgeen nodig was wegens het tempo waarmede de techniek de bouw van motoren aanvulde en verbeterde. De alphabetische lijst der deelnemers aan de handleiding en hun fabricaten omvat de volgende namen: Appingedammer Bronsmotorenfabriek; Bataaf sche Import-maatschappij (diverse oliën); Kromhoutmotorenfabriek; N.V. Machinefabriek Gebr. Stork en Co.; N.V. Machine- en Motorenfabriek v/h Thomassen en Co. en N.V. „Werkspoor”, De producten van alle deze ondernemingen worden in dit boek besproken. Het werk is heel mooi uitgevoerd op kunstdrukpapier en gebonden in zwart linnen band met goud opdruk en bevat niet minder dan 203 illustraties, die de tekst verduidelijken. Jammer is, dat er nogal veel errata, drukfouten, in voorkomen. Wel is waar worden deze op één der eerste bladzijden en dus duidelijk in ’t oog vallend, aangegeven, maar een aanwinst voor ’t overigens zoo mooie boek is het toch niet. Maar al met al een boek, dat z’n geld (prijs slechts ƒ2.—) zeker ten volle waard is voor allen die in het onderwerp belang stellen.

Sluiten