Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdeeld. ledere werf wil evenwel meer hebben dan haar rechtmatig aandeel van het kleinere aantal orders en dus gaan ze de lonen verlagen. Als ze nu alle de lonen met b.v. 10 of 20 pet. hebben verlaagd, dan zijn ze weer net zover als toen ze niet waren verlaagd. Hiermede is de ondeugdelijkheid van dit middel wel bewezen. Gelijktijdig is evenwel ook de ondeugdelijkheid van het devaluatie-middel bewezen. Het kan-slechts met vrucht door één of meer landen worden toegepast. Als alle landen het toepassen, verdampt het middel als een fles aether welke men geopend laat staan. Hiermede is evenwel de vraag of ons land thans, nu reeds zoveel landen hebben gedevalueerd, moet devalueren, niet beantwoord. Wij zullen deze vraag ook niet beantwoorden. We zullen evenwel aan de hand van enkele gegevens nagaan of de verschillende landen die hebben gedevalueerd, meer hebben bereikt dan in ons land bereikt is. Dat willen wijde volgende week doen. Wij zullen dan tevens duidelijk maken, dat de loonsverlaging, welke door middel van devaluatie wordt opgelegd, weer anders werkt dan een rechtstreekse loonsverlaging. De toornende priester. Pater Henricus, de Kapucijner monnik, die, in welk klooster is ons niet bekend, in zelf gekozen materiële armoede een leven van toewijding en opoffering leeft, heeft onlangs een opzienbare rede uitgesproken.' Wij vertellen voor vele trouwe lezers van de bladen der Arbeiderspers hier niets nieuws. Die rede van Pater Henricus heeft ruimschoots en niet alleen in katholieke kringen, de aandacht getrokken en allerwege heeft men er commentaren aan gewijd. Helaas zijn onze leden niet allemaal abonné’s en trouwe lezers van de bladen dér Arbeiderspers en daarom komt het ons toch wel nuttig voor die belangrijke rede van den Kapucijner monnik onder de aandacht van onze mensen te brengen. Men moet niet denken dat wij ’t in alle opzichten met al zijn uitspraken eens zijn. Maarde pater heeft een fris geluid laten horen, ’t Is alsof hij, barrevoets en met een grauwe pij cm het lichaam, zo een feestzaal binnen stapt om met donderende stem de feestvreugde te verstoren en z’n toornend woord over de feestvierders uitte storten, ’t Is alsof hij zegt: staakt een ogenblik uw spel, uw vermaak, uw hunkering naar vergetelijkheid en levenslol en laat mij één ogenblik spreken over de massa die in deze tijd bittere armoede lijdt. Ja, zó ongeveer mag de vergelijking gesteld worden. Men was er dan ook inde burgerpers al gauw bij om van den demagoog Pater Henricus te spreken. Hoort lezers, hoe hij op de sociale Zondag, die 3 October j.l. te Helmond is gehouden, als een boetgezant heeft getoornd. Het verslag is ontleend aan de Volkskrant, het r.k. dagblad voor de arbeiders en wij mogen aannemen dat het vaneen geloofsgenoot geen onjuist verslag geeft. „Spreker zegt het luid, dat degene, die tegenwoordig alles in het werk stelt en uitzoekt om meer werkgelegenheid te vinden, een apostolaat voert. De beste wijze om het communisme te bestrijden, is: geef ons een land van verdiepte en verstevigde industrie; zoek alle mogelijke werkgelegenheden en wijzig een boel dingen! Zet het hele bankwezen om en dwing onze banken tot een meer nationale geldpolitiek. Willen we werkelijk stoffelijke verbetering, dan moeten we er voor durven werken. En dan zijn er, volgens spreker, te veel katholieken ook onder de geestelijken —, die in deze tijd teveel wijzen op het Evangelie-woord, dat God de mensen voedt en de lelies kleedt. Als zij er de bedoeling mee hebben de aandacht van de belabberde toestand af te trekken, dan is het niet minder dan struisvogelpolitiek. Bij lieden, die stikken inde kommer en straks weer vader en moeder worden met vreugde en wanhoop tegelijk, moet men niet eenzijdig aankomen met dergelijke intenties als men zelf meer vertrouwen stelt ineen banksaldo. Is de regering niet van plan, voor 100 pet. eerlijk spel te spelen, om drastische maatregelen te nemen, dan dient ze er toe desnoods gedwongen te worden en wel in samenwerking met allen die

voor onze desiderata zijn. Bezuinigen is goed, maar dan bij de allerhoogsten beginnen en niet zo lang nog de champagneglazen rinkelen! De deflatiepolitiek wordt, volgens spr., te eenzijdig gevoerd. Nu moet er weer 130 millioen bezuinigd worden. Het kan hard nodig zijn, maar toch meent spr., dat de regering veel te veel het snoeimes gebruikt. Als zo wordt doorgegaan, krijgen we in Nederland 8 millioen zigeuners en ergens ineen hoekje de gave gulden. Minster Oud moge knap zijn, hij heeft pas nog een heel lomp ding gezegd. Het gaat er hem immers niet om hoeveel koopkrachtigen er zijn, doch hoe de koopkracht van het gehele land is. Dat is niet juist; het gaat er precies om, zoveel koopkrachtigen als mogelijk is te krij gen. Spr. vraagt zich af: wordt door de regering voldoende het sociale karakter van de eigendom begrepen? De staat kan toch bindend ingrijpen en doet hij dat voldoende? Wordt door onze regering het privé-rechtelijke van de eigendom tegenover het algemeen belang van de staat niet schandalig overdreven; het sociale karakter van de eigendom niet te veel uit het oog verloren? De regering laat zich biologeren; overal neemt ze maatregelen voor, maar aan de eigen kas mag niet gekomen worden. Wij staan voor het ontstellende feit, dat onze magazijnen vol eetwaren en onze zolders vol confectie zitten en toch lopen duizenden met honger inde maag en todden aan het lijf. Kunnen Nederland en Oost- en \, 1 Indië niet 'economisch sterker gemaakt en bij elkaar gebokst worden? Kan het bankwezen niet sterker aan banden gelegd dooreen verbod, om nog te lenen aan het buitenland en een nationale, doelstelling te geven aan onze geldpolitiek? Kan de immigratie en emigratie (kapitaalvlucht) niet geregeld worden? Men zal van spreker misschien zeggen, dat hij praat als een socialist, maar hij heeft er niets op tegen als men later op zijn graf zet: vrij rood! Kan onze R.K. Staatspartij geen radicaler geluid doen horen en zijn we niet veel te bang o.a. vaneen kabinetscrisis, vraagt spreker verder. Wè,t ergert, dat is de klaploperij bij Kamerleden; het lopen met oogkleppen, zodat men de ware toestand niet durft zien; de verwaarlozing der grote gezinnen; het groeps-egoïsme ■in onze Roomse bonden, want het dient hier ook maar eens gezegd: ook onze Roomse bonden hebben bonzen! Verder ging spreker voort: Om het ethisch minimum maakt men zich niet druk; er zijn helaas ook katholieken, die er geen vlerk voor uitsteken. En spr. eindigde: Als communisten bij de Kameropening hongeroptochten willen houden, keuren we dat af, omdat zij buskruit inde ziel met zich dragen, maar spreker zag nog liever dan het stille kankeren, dat wij katholieken, patroons naast werknemers, stram en gedisciplineerd, naar Den Haag opmarcheren, om onze ellende te demonstreren,” Tot zover wat aan de Volkskrant ontleend is. Wij hebben ons verheugd om dit frisse getuigenis en heus niet alleen omdat hij ’t z’n eigen geloofsgenoten zo gepeperd gezegd heeft. De uitwerking daarvan slaan wij waarachtig niet hoog aan. De geschiedenis is er om te bewijzen dat hogere machten heel spoedig gereed staan om zo’n uit ’t gareel springende monnik tot rede te brengen. Men zegt dat dit reeds gebeurd is, maar of dat waar is, weten wij niet. Deze offervaardige mens verdient in ieder geval beter. Want dit moeten wij bij beoordeling van z’n woorden vooral in ’t oog houden: deze man heeft ’t morele recht om zó te toornenn, omdat hij als kapucijn de gelofte van armoede af legde en uit vrije beweging zich daaraan houdt. Wij hebben zijn striemende woorden in onze kolommen niet willen missen, want zij bevatten een levend getuigenis vaneen goed katholiek die de woorden „vrij rood” boven z’n graf geenszins een ontsiering zou achten.

Niet alleen achter de fabriekspoort, maar ook achter de helverlichte étalages van de Winkel-Maatschappijen, grijnst het kapitalistische spook u tegen. Ook daartegen u gewapend, door LID en VERBRUIKER van de COÖPERATIE te worden. En dan vooral eisen, dat u het bekende HAKA-MERK geleverd wordt.

Overzicht van de werklozenkas over het tijdvak 1 Januari tot 30 September 1934. (H. J. v.d. B.) Aan onze werklozenkas worden, zoals de diverse onderstaande cijfergroepen demonstratief tot uitdrukking brengen, nog steeds zeer zware eisen gesteld. Nu dan ook de diverse verrekeningen over het 3e kwartaal 1934 in onze bondsboekhouding zijn verwerkt en wij weten dat vele van onze leden belangstelling hebben voor de kwartaaloverzichten van de toestand der werklozenkas en de daarbij behorende bijzonderheden, die wij in deze crisisjaren regelmatig publiceerden, laten wij ter beoordeling van de werkloosheid onder de leden van onze Bond over het tijdvak 1 Januari—3o September 1934 I onderstaande cijfers volgen; a cö ** * ö -g * SS *5 o £ 'ö ~ w O) o S « 03 O +3 -TJ _ £3 O) O Tv, O +a Tijdvak -g 3 «Ö S aS O oJ S 6= Sa Es O Ha 1934 8— Jan. 19.703 1.513 21.216 22 „ 19.461 1.545 21,006 47.4 s—lo Febr. 19.232 1.501 20.732 19— „ 18.760 1,600 20,360 46.1 5 Maart 18.335 1.744 20.079 26—31 „ 18.475 1.460 19.935 45.4 9 April 18.246 1.427 19.673 23 „ 18.272 1,332 19.604 44.9 7—12 Mei 18,079 1.252 19.331 21—26 „ 17.758 1.338 19.096 44 4 9 Juni 17.688 1.407 19.095 25—30 „ 17.753 1.407 19.160 44.4 9—14 Juli 17.723 1.421 19.144 23 „ 17.782 1.325 19.107 44.4 6 Aug. 17.413 1.408 18.821 20— „ 17.557 1.298 18.855 44 3 8 Sept. 17.577 1.278 18.855 24 „ 17.446 1.318 18.764 44 Uit dit overzicht valt op te merken, dat de werkloosheid onder onze leden vanaf Januari tot en met eind Mei is gedaald met 3.4 pet., waarna stabiliteit inde procentelijke verhouding is ingetreden. Ter zake het aantal uitgereikte machtigingen, strekkende tot uitkering en van de totaal per maand uitgekeerde bedragen met de gemiddelde weekcijfers, geeft de volgende cijfergroep een beeld te zien: oh <d Sc *g S Ö 8 S 8 ■§ a bo ei j-i Tijdvak S Sï S S üM 1934: ƒ / In Januari 4.994 194.526.74 48.631.68 In Februari 1.947 211.059.88 52.764.97 In Maart 1.694 227.912.05 45.582.41 In April 1.360 161.049.64 40.262.41 In Mei 1.128 149.810.59 37.452.65 In Juni 1.133 174.121.10 34.824,22 In Juli 859 134.064.16 33.516.04 In Augustus 828 113.816.52 28.454.13 In September 895 135.676.69 27.135.34 Tot slot van de cijfergroepen volgt hieronder het financieel overzicht van de werklozenkas per 30 September 1934: Inkomsten: Bijdragen leden ƒ 453.718.80 Subsidie rijk en gemeenten over 1934 „ 925.000. Teruggestorte ten onrechte ontvangen uitkeringen „ 5.700.01 Reserve volgens circulaire No. 677 d.d. 28/12 ’33 Min. v. Sociale Zaken „ 93,837.65 Kassier A.N.M.B 23.610.70 Totaal ƒ 1.501.867.16 Uitgaven: Uitkeringen (1/I—3o/9 ’34) ƒ1.501.867.16 Totaal ƒ1.501.867.16 De aandachtige lezer van de cijfers van bovenstaand overzicht zal het duidelijk zijn, dat het financieel met onze werklozenkas niet bijster goed gesteld is. In het ontvangen bedrag aan voorschotsubsidie van het rijk is een bedrag van ƒ 17.562.40 bestemd voor het 4e kwartaal. De reserve, groot ƒ 93.837.65, is bestemd voor het jaar 1935, terwijl de bondskas op 30 Sept. 1934 van de werklozenkas een bedrag van ƒ 23.610.70 te vorderen had. Het nadelig saldo op 30 Sept. 1934 van de werklozenkas bedroeg dan ook: 10. voorschot subsidie 4e kwartaal ’34 ƒ 17.562.40 20. reserve voor 1935 , „ 93.837.65 30. kassier A.N.M.B. „ 23.610.70 Totaal ƒ 135.010.75 Het 4e kwartaal zal, gezien het verloop van de uitkeringsbedragen, het nadelig saldo nog wel doen verminderen, maar on een niet onbelangrijk deficit einde 1934 dient gerekend te worden.

ABONNEERT U OP ONZE GIDS Sociaal-economischtechnisch-maandblad Prijs voor leden f 1.- per iaar UIT DE AFDELINGEN ~ ALKMAAR. Onze eerste cursusvergadering. (M. C.) Op Vrijdag 16 November hield onze afdeling haar eerste cursusvergadering. Onze bondsvoorzitter P. Danz heeft een inleiding gehouden over het onderwerp „Het gele gevaar”. Op boeiende en bevattelijke wijze heeft de inleider ons de economische toestanden geschetst van die Aziatische landen en daarbij tevens gewezen op het gevaar wat er in schuilt voor de Europese beschaving wanneer de industrialisatie van die landen zich verder voltrekt, vooral indien de arbeidsvoorwaarden daar niet verbeterd worden. Dit zal van de ontwikkeling der vakbeweging in die landen sterk afhankelijk zijn. Spreker besloot z’n inleiding door te wijzen op ons maandblad „Onze Gids”, waarin verschillende economische vraagstukken worden behandeld, hetgeen aan de leden een beter inzicht kan geven. Spreker wekte dan ook op een abonnement hierop te nemen. De abonnementsprijs van ƒ I. per jaar (betaalbaar in 4 termijnen van ƒ 0.25) kan hiervoor geen bezwaar zijn. We kunnen over het bezoek aan deze cursusvergadering tevreden zijn. Dit betekent echter geenszins dat we voldaan zijn. Vijftig leden en zeven vrouwen waren die avond aanwezig. In verhouding tot ons ledental moet dit beter kunnen. Laten degenen, die achtergebleven zijn, de volgende maal ook eens trachten van hun belangstelling blijk te geven. Willen we onze organisatie in stand houden en sterker maken, dan zullen we inde allereerste plaats moeten zorgen voor voldoende kennis en inzicht. Op 14 December a.s. zal onze bondspenningmeester Van den Born voor onze afdeling spreken over „De invloed van de geldzak” (De financiën van onze Bond). Houdt allen deze avond vrij! Het onderwerp is zeer geschikt voor de vrouwen, zodat we ook hiervan een betere opkomst verwachten. T.z.t. zal een convocatie aan de leden worden toegezonden. Binnenkort zal het bestuur een vergadering met de „kernploeg” houden, waar de speciale propaganda voor „Onze Gids” en het huisbezoek besproken zullen worden. De vorige vergadering is door de vroege aanvang gedeeltelijk in duigen gevallen, doch we vertrouwen dat dit de volgende maal in orde zal zijn. We hebben reeds een beduidend aantal abonné’s op „Onze Gids”, maar ook hier valt nog wel wat te bereiken. AMSTERDAM. Aan onze leden over het IJ. Reeds meerdere malen is geklaagd over de moeilijkheden welke er voor onze leden over het IJ aan vastzitten onze bijeenkomsten inde stad te bezoeken en verzocht daaraan tegemoet te komen door het beleggen van speciale ontspannings- en ontwikkelings-avonden aan de overkant. Ons bestuur heeft besloten hieraan te voldoen en onze commissie opgedragen voor de uitvoering zorg te dragen. Hiervoor roepen wij nu de medewerking in van al onze leden, welke met ons over het IJ woonachtig zijn. Als inzet beleggen we een bijeenkomst met filmvertoning, welke gehouden wordt in het gebouw „Nieuwendammerham” op het Meeuwenplein, op Woensdagavond 12 December. Als hoofdfilm wordt vertoond „Grock” (de clown). Voorts zal een muziekcorps voor aangename aanvulling der pauzen zorgen en één onzer bestuurders een kort woord spreken. Dit belooft dus een mooie avond te worden. Wij willen al onze leden met hun huisgenoten de gelegenheid geven daar te komen en hebben daarvoor de toegangsprijs gesteld op 15 cents per persoon voor werkenden en op 5 cents voor werklozen. Wat we voor het komende seizoen verder nog zullen doen, delen we u wel mede op deze bijeenkomst, doch het is onze bedoeling, dat u nu reeds op uw kalender zult noteren dat de avond van 12 December moet worden vrijgehouden voor onze Bond. Binnenkort worden u door onze commissie de toegangsbewijzen te koop aangeboden. Denkt er om, vrienden, stelt ons dan niet teleur! Voor de propaganda-commissie: L. A. LOKMAN, voorzitter. N. KAN, secretaris. M. v, d, BOOM, penoingmeesbeE

Sluiten