Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loosheidsverzekering, was wel beter bezocht als de vorige, maar toch nog zeer onvoldoende. Wat wel zeer verwonderlijk is, temeer als men weet dat over dit onderwerp buitengewoon veel gepraat wordt. We hebben wel eens de indruk, dat juist diegenen die er buiten de vergadering veel overpraten, van de vergaderingen wègblijven, of als ze er zijn, dan hun mond houden. Enfin, wellicht wordt dat inde toekomst ook nog eens anders. De volgende cursusvergadering is op Dinsdag 15 Januari a.s. Inleider is dan de bondsbestuurder W. v. Zijll, met het onderwerp „Richtingen inde vakbeweging”. Zullen onze werkers er dan eens voor zorgen dat de rode zaal van het „Eigen gebouw” dicht bezet is? Zoals bekend, ook de vrouwen van de leden zijn van harte welkom! HOORN. (Joh. T. B.) Op 6 Januari 1935 zal het 25 jaar geleden zijn, dat onze afdeling werd opgericht. Het was de kopergieter J. Berends, die de eerste stoot daartoe gaf. Hij werd er toe aangemöedigd dooreen succesje wat bereikt was in Culemborg bij de „Fax”, waar toen de 60-urige arbeidsweek was ingevoerd, terwijl bij de firma Scholten te Hoorn nog steeds 66 uur werd gewerkt. Het mocht reeds genoemden Berends gelukken, enige leden om zich te verzamelen, waarmede hij met behulp van den toenmaligen hoofdbestuurder Dekkers een afdeling oprichtte. Van de toen toegetredenen zijn er op het ogenblik nog vier lid, n.l. K. Galis, J. Betlem, C. Nooder en S. Blauw. De laatste is echter enige, tijd uit de Bond geweest. Al spoedig werd getracht enige verbetering te bereiken bij de firma Scholten. Aanvankelijk georganiseerd met een 10 k 12 leden, liep dit aantal in 1912 op tot 28, waarmede een actie werd ingezet onder leiding van den bondsbestuurder Danz. Wij behaalden met 3 uur per week korter werken, doorbetaling der chr. feestdagen en een dag verlof bij bevalling, enig succes. De toenmalige werkmeester was over dit succes zó in zijn wiek geschoten, ■ dat hij den patroon wist te bewegen de verkorte arbeidstijd niet Â’s avonds, doch Â’s morgens te doen plaatsvinden, terwijl Â’s avonds nog iets langer gewerkt moest worden. Dit om te beletten, dat de arbeiders gelegenheid hadden te vergaderen. Eén die,nu niet meer in ons midden is,, doch ook in die dagen veel voor de afdeling heeft gedaan, is het lid K. v. Stralen, welke deze maatregel ook ongedaan wist te krijgen. Het was in 1913, dat het H.8.-lid P. Danz voorstelde, te komen tot oprichting vaneen plaatselijke bestuurdersbond, die dan ook nadien met behulp der metaalbewerkers is tot stand _gekomen. Het was Klaas Galis, die daarin onze afdeling vele jaren vertegenwoordigde. In 1916 kwam de fusie met de bond van goud- en zilversmeden tot stand, waardoor onze afdeling aanmerkelijk in ledental steeg. Het was het lid Uitermark, die als voormalig voorzitter dezer afdeling, als één van de harde werkers, aan ons afdelingswerk ging deelnemen. Nadien groeide de afdeling steeds, n.l. tot het jaar 1920, toen zij een ledental van 137 bereikte. Eén der oorzaken dat wij nu tot een 70 leden zijn gedaald, is gelegen in het steeds meer verdwijnen der goud- en zilverindustrie hier ter plaatse. Na 1916 werd nog menige goed geslaagde actie gevoerd, totdat wij na 1929 inde huidige crisis zijn geraakt, waardoor het onze taak is te trachten te behouden wat we hebben en zo mogelijk voor de jeugd nog enige verbetering te bereiken. Ook op het gebied van de ontwikkeling wordt de laatste jaren heel veel gedaan. Was het inde dageh der hoogconjunctuur de secretaris die veel werk te verzetten had, in deze dagen en ook in die van 1920 tot 1923, hadden de penningmeesters heel veel te verplaatsen. We mogen ons dan ook gelukkig achten steeds over goede penningmeesters te beschikken. Hadden we inde eerste jaren ons lid Plomper, nu, met onzen penningmeester P. Stam mogen we niet minder tevreden zijn. Op de meest actieve manier is hij steeds bereid ons van dienst te zijn. Het bestuur bestaat thans uit de leden Hendriks, Bakker, Stam, Menke en Van der Laan. Vriend Hendriks gaat ons nu na de feestavond verlaten, daar hij reeds gedurende enige jaren uit het metaalvak is. Het is op deze plaats, dat wij ook hem bedanken voor wat hij vanaf de tijd dat hij in Hoorn kwam, dat is in 1919, tot nu toe heeft gedaan in het belang van de afdeling en de gehele arbeidersbeweging van Hoorn en omstreken. Besluiten wij met er op te wijzen, dat op Zaterdag 5 Januari ons jubileum zal worden herdacht met een feestavond, waarin zal optreden het gezelschap Lotte en Alex Wins.

Laten wij hopen, dat allen en voornamelijk zij die misschien niet genoemd zijn, doch toch een staat van dienst achter de rug hébben, aanwezig zullen zijn. KINDERDIJK EN NIEUW-LEKKERLAND. (J. V.) Onze derde Zondagochtend-bijeenkomst houden we op Zondag 6 Jan. a.s., des v.m. 10 uur, bij C. Vogelesang, Alblasserdam. Spreekster is Adrl Pomper. Het onderwerp luidt: „Ons Raads-crisisprogram”. Een actueel onderwerp dus voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Denkt er om, ’t zal er dan weer spannen! We verkeren nog steeds inde Ismaëlspositie. De hand van allen is tegen ons en de hand van ons is tegen allen, die te hard of te veel terug willen. Denkt er aan, we behoren tot één der drie legers, die wel gescheiden opmarcheren, maar dikwijls gezamenlijk slag leveren: vakbeweging, partij en coöperatie. Dus makkers, allen present op Zondag 6 Januari bij C. Vogelesang! MIDDELBURG. (L. G.) Op 20 Dec. 1934. hielden wij een ledenvergadering, die tamelijk goed bezocht was, hoewel het nog heel wat beter kan. Na ineen vlug tempo de agenda te hebben afgewerkt, hield kameraad Walther uit Dordrecht een inleiding over „Verleden, heden, toekomst”. Zijn leerzaam betoog, populair gehouden, warm en overtuigend voorgedragen, werd door de ruim 50 aanwezigen met volle aandacht gevolgd. De avond leverde ons nog een nieuwen abonné op „Onze Gids” op. Wie volgt? MUIDEN. (C.F.Y.) Het afdelingsbestuur wenst allen leden en hun huisgenoten een voorspoedig nieuwjaar toe en spreekt tevens de wens uit, dat 1935 vooral voor de werklozen uitkomst zal brengen. Makkers, wij staan voor een nieuw jaar, waarin bij vernieuwing uw werkkracht en offervaardigheid gevraagd zullen worden. Laat ons bestuur nipimer tevergeefs een beroep op u doen! RIDDERKERK. (R.) Dinsdag 18 December 1934 hield onze afdeling haar derde cursusvergadering in dit seizoen. Vander Houven was thans als inleider aan de beurt en D. Bout van IJsselmonde zorgde voor afwisseling en opluistering met zijn liedjes bij de gitaar en declamatie. De opkomst was uitstekend en Vander Houven hield voor een zeer aandachtig publiek een mooi en helder betoog over het jeugdvraagstuk, gezien vanuit het standpunt der vakbeweging. Cijfers en enkele gegevens waren in juist voldoende mate er ingelegd, zodat en dat bewees wel het aandachtig luisterende publiek een ieder het geheel, dat werd gegeven, kon overzien en begrijpen. Dirk Bout, tot voor kort Rotterdammer, thans inwoner van IJsselmonde, bracht met zijn declamatie en aardige liedjes de juiste sfeer inde vergadering. Alles bijeen een leerzame en genoeglijke avond. ' Op 8 Dec. 1934 hield onze beweging haar St. Nicolaas-kinderfeest, waaraan ook oudere, soms heel oude, kinderen nog erg graag schijnen deel te nemen. Ruim 500 kinderen waren aanwezig. Inde tien weken, dat onze werkers langs de weg zijn gegaan om geld voor het feest bij onze leden te innen, was het grote bedrag van ongeveer ƒ 290. bijeengebracht. Het feest moest, evenals vorige jaren, in

twee zalen worden gevierd. Te Ridderkerk, inde zaal „St. Joris”, welke geheel gevuld was met kinderen en ouders, werkte Ridderkerk’s fanfare mee en te Bolnes, inde zaal „Volksbelang”, die eveneens geheel gevuld was, verleende onze Arbeidersmuziekvereniging „Excelsior” haar medewerking. In beide zalen was een aantal vrouwen en mannen inde weer om alles naar behoren te doen verlopen en vertoonde de „Arfi” een film. De Sint vertrok via ons gebouw aan de Oranjestraat te Slikkerveer die middag onder grote belangstelling per auto naar beide zalen. Te Ridderkerk bestaat steeds voor dit feest van onze kinderen een zeer grote belangstelling, ook bij andere dan de eigen mensen. Dat bleek ook nu weer. De kinderen, maar ook de ouderen, hebben het die middag goed gehad. Voor de eerstgenoemden was nog een zak met lekkers beschikbaar bij het naar huis gaan. Overzien wij dit werk van onze beweging, zien wijde lust waarmede de vrouwen en mannen hieraan werken, weken-, maandenlang soms, zien wijde offervaardigheid van bijna allen, ook van onze werklozen, die het met vijf cent en een dubbeltje bijeen hebben gespaard en nemen wij dan in aanmerking de grote werkloosheid die hier heerst, dan, vrienden, moeten wij gelukkig constateren, ondanks alles, dat de pit er nog inzit. En daarom, gevers en geefsters, werkers en werksters, van harte dank voor jullie prachtige opofferingsgezindheid! Hou stand! ROTTERDAM. (N. C. J. L.) Wij vestigen hierdoor de aandacht van belangstellende leden op enige cursussen, welke door het Instituut voor Arbeidersontwikkeling worden gegeven. Ons werd verzocht hieraan meerdere bekendheid te willen geven, aan welk verzoek wij bij deze voldoen. De onderwerpen zijn ongetwijfeld grote belangstelling waard. Op 4 Januari vangt een cursus over „Oude schoonheid in stad en land” aan. Op 7 Januari een cursus over „De wonderen van de sterrenhemel”. Op 15 Januari een cursus over „De staat in onze tijd”. De cursussen worden gegeven door zeer bekende docenten en behalve de politieke lezing, toegelicht met lichtbeelden. * * * Jeugdgroep. (A. J. E.) Door deze willen wij al onze jeugdleden nog eens opmerkzaam maken op de circulaire, die zij in het begin van December 1934 hebben ontvangen. Daarin werd gesproken over de huisbezoek-actie, speciaal gericht op het (vermoedelijk) komende Pinksterfeest en daarnaast werd opgewekt te proberen onze leden wat meer in het plaatselijk werk te betrekken. Wij kunnen u mededelen, dat deze actie op 7 Januari wordt ingezet met een huishoudelijke vergadering, waar de werkmethode, het doel, enz., enz. zal worden besproken. Alle jeugdleden, of zij werkers zijn inde groep of niet, worden daar verwacht. Hiernaast willen wij ook een beroep doen op onze oudere bondsmakkers. Ik bedoel nu niet om voor de jeugdgroep op huisbezoek te gaan. Alleen vragen wij van u, onze jonge leden, die tot nu toe niet aan ons werk deelnamen, op te wekken, dit van nu af aan wél te doen. Wij zijn er van overtuigd, dat wanneer dit door velen gedaan wordt, het resultaat op de duur merkbaar zal zijn. Vooral in deze tijden is het van buitengewoon belang. De jeugd van vandaag, die door de langdurige werklposheid ontvankelijk is voor demagogische leuzen, verdient aller belangstelling. Onze taak is dus

te zorgen, dat niet zij, maar wij hen onder ons gehoor krijgen. Wij zouden nog meer factoren kunnen opnoemen waarom de jongere leden in onze groepen thuis behoren. Maar alleen om deze reden al is het noodzakelijk, dat onze oudere leden hun steun geven aar ons verzoek. We zouden dus willen eindigen met d' leuze: „Werkt om en voor de jeugd!” (L. J. Sn.) Op Zondag 6 Jan. a.s. komt onze vriend Ringelesteijn vertellen over de Griekse mythologie. Dat is wat bijzonders, jongens! Wie dus even kan, zorgt Zondagmorgen om halfelf precies op de Botersloot 101 aanwezig te zijn! Houdt dus die dag vrij! Denken jullie aan de huishoudelijke vergadering op Maandag 7 Jan. a.s. in ons gebouw; Hofdijk 66, ’s avonds 8 uur? Zondag 13 Januari lezen we weer „De Metaalbewerker”. TILBURG. (H. v. D.) Zaterdag 17 Nov. j.l. had onze afdeling als inzet van het winterwerk een feestelijke bijeenkomst belegd. Het Volksgebouw was goed bezet en als zodanig ir de avond uitstekend geslaagd. Als spreker voor het bondsbestüur was C. Oosterhoorn aanwezig, die in zijn betoog de grote waarde van het winterwerk schetste, daarbij een ernstig beroep op de leden deed om het bestuur in deze krachtig te steunen. Ook het maandblad „Onze Gids” beval spr. warm aan. Tevens zij er aan toegevoegd, dat nu de proefnummers zijn uitgezet, wij ook op een aantal nieuwe abonné’s rekenen. Dit blad mag bij geen enke' lid ontbreken. De voorzitter sloot deze goed geslaagd' bijeenkomst met een toepasselijk woord Op 18 Dec. hield de bondspenningmeester een inleiding over de financiën van onze Bond. Op schitterende wijze heeft de inleider ons aan de hand van de verstrekte syllabus de gehele financiële toestand van de Bond uiteengezet. Vooral de wijze van controle op de bondsfinanciën en df rechtstreekse belangen die de leden bij de verschillende fondsen hebben, werden sterk belicht. Van heel de demagogische hetze van Zimmerman in „De Telegraaf” en in andere bladen, bleef niets, maar dan ook niets over. Over het bezoek aan deze cursusvergadering kunnen wij niet tevreden zijn. Ofschoon ons bestuur er alles op gezet hac' de cursus goed te doen slagen, liet het be zoek toch nog te wensen over. Kamerader, laat dit nu eens anders worden! Houdt 3C Januari a.s. vrij! Dan volgt er weer een cursusavond met als spreker Wacht uit Rotterdam, met het onderwerp „Het licht inde duisternis”. De syllabus zal aan allen die zich voc deelname aan het cursuswerk hebben op gegeven, vooraf worden toegezonden. Ook op de avond zelf zal deze aan d overige bezoekers worden uitgereik Komt nu eens allen, zodat moeite e; kosten niet tevergeefs zijn. Wekt dus ook hen, die gewend zijn he steeds te vergeten, of die geen tijd hadden, op tot vergaderingbezoek. Dus tot 30 Januari a.s.! VOORBURG. (Het bestuur.) Onze tweede cursusverga dering zal plaatsvinden op Donderdag K Januari a.s., inde bovenzaal van den heer Grobben, Heerenstraat 30. Aanvang 8 uur. De bondsbestuurder D. W. v. Hattem uit Hengelo zal een inleiding houden over het onderwerp „De weg naar een nieuwe wereld” (Socialisatie). Over het bezoek van de eerste cursus vergadering waren we niet tevreden. Wc vertrouwen echter dat dit mooie en belangrijke onderwerp ieders belangstelling, hetzij man of vrouw, zal hebben. Laat ons vaneen eerste goed geslaagde cursusvergadering in 1935 kunnen spreken. WINSCHOTEN. (L.0.) Op Donderdag 20 Dec. 1934 hiei onze afdeling in samenwerking met de af deling Oude Pekela, de tweede cursusver gadering. Onze bondsbestuurder D. W. v. Hatten uit Hengelo behandelde het onderwerp „De weg naar een nieuwe wereld” (Bedrijfsdemocratie). Op duidelijke wijze zette spreker uiteen, wat onder bedrijfsdemocratie is te verstaan, n.l. medezeggenschap van de betrokkenen, zowel hand- als hoofdarbeiders, inde onderneming en in het bedrijf Wat het bezoek betreft, kan het bestuur niet tevreden zijn. Een 60-tal leden had aar onze oproep gehoor gegeven. De afdelin Oude Pekela was weer zeer goed verteger woordigd. Vrienden uit Winschoten, zorgt er m eens voor dat op 17 Jan. a.s., wanneer Van der Houven komt spreken over „Vrijheid , blijheid en beschaving”, de zaal te klein is!

HET BESTUUR DER AFDELING HOORN BIJ HET 25-JARIG BESTAAN. Van links naar rechts: P. Stam,penningm.; G. Menke; J. Hendrikse, voorzitter; S. v.d. Laan; Joh. Bakker, secretaris.

Sluiten