Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE AFDELINGEN AMSTERDAM. Ledenraadsverkiezing. (v. Z.) Zoals blijkt uit de overzichten, gepubliceerd in ons vakblad van 23 Maart en van 13 April, j.1., waren in verschillende groepen evenveel of minder candidaten gesteld dan er plaatsen te bezetten waren. De uitkomst was dientengevolge, dat gekozen werden verklaard voor: groep 1, machinefabricatie, 18 leden; groep 7, metaalwarenfabrieken, 4 leden; groep 8, blikindustrie, 1 lid; groep 9, rijwielindustrie, 3 leden; groep. 10, rijtuig- en autobedrijf, 1 lid; groep 12, smedenbedrijf, 3 leden; groep 13, loodgietersbedrijf, 2 leden; groep 15, electrotechnisch bedrijf, 8 leden en groep 16, goud- en zilversmedenbedrijf, 1 lid. Totaal 41 leden. Voor groep 3, grote scheepsbouw en groep 14, verwarmingsindustrie, waren resp. 20 en 4 plaatsen inde ledenraad te bezetten, terwijl gesteld waren 33 en 7 candidaten, zodat stemming moest plaats vinden. De uitslag daarvan was, dat in groep 3 slechts 5 en in groep 143 candidaten de volstrekte meerderheid behaalden, waardoor herstemming nodig werd over respectievelijk 28 en 4 candidaten voor 15 en 1 plaatsen. Deze herstemming, waarbij het grootste aantal stemmen besliste, leverde nu het gewenste resultaat op, zodat nog gekozen werden voor: groep 3, grote scheepsbouw, 20 leden en groep 14, verwarmingsindustrie, 4 leden. Totaal 24 leden. Gekozen uit de overige groepen volgens vorenstaand overzicht 41 leden. Totaal aantal gekozenen voor de ledenraad 65 leden. De namen de betrokkenen zijnde volgende: Groep 1; H. Gerhards, H. F. Hoopman, W. C. R. Pannekoek, P. Nolting, W. Jamoel Jr„ W. J. Lagard, P. v.d. Nol, K. Stoutenburg, J. F. Lensen, A. Staal Jr„ M. Hogerheyde, M. v. Dam, J. Pater, S. Bonnes, J. Lagard, C. J. Miog, P. Sanderse, J. H. de Wilde. Groep 3: F. Aalders, D. de Groot, M. v. d. Boom, G. v.d. Heyden, P. de Burger, H. v.d. Hulst, P. Hoogendcorn, A. Josso, L. Ooms, P. Kapitein, M. Eding, G. Lokker, Th. Greeve, Th. v. Nus, J. F. Gerver, L. v. Ravensberg, J. G. A. Grobben, D. Scheepbouwer, C. Groenestein, G. v.d. Zwart. Groep 7: W. Bongers, P. L. E. Wiener, W. C. v. Loenen, J. J. Hoogewoonink. Groep 8: F. v. Dijk. Groep 9; Q. Huyter, J. v.d. Kley, A. Klingers. Groep 10: W. M. v.d. Bosch. Groep 12: C. 801, H. Sassen, C. J. Vet. Groep 13; B. G. Jansen, W, Fallentin. Groep 14: G. v. Arnhem, G. A. Tiemessen, B. Farenhorst, J. Meyers. G r o e p 15: F. J. J. Waterloo, D. van Bienen, F. Zoomer, W. Herrebrugh, W. F. Vonk, J. Miermans, J. Schriefer, J: A. Schreudér. Groep 16: A. S. Koster. Hopen wij nu, dat de ledenraad, in zijn geheel bestaande uit vertrouwensleden en gekozenen, zijn plicht zal begrijpen en door nauwgezet vergaderingbezoek tonen, het gestelde vertrouwen waardig te zijn. * * * Voor de loodgieters! (v. Z.) De inwisseling der zegels voor de komende hemelvaartsdag en de tweede pinksterdag vindt plaats: voor de georganiseerden op Woensdag 5 Juni a.s., des avonds van 8 tot 9 uur, in het gebouw: Valckenierstraat 79, op vertoon van bondsboekje zonder schuld; voor de ongeorganiseerden op Donderdag 6 Juni a.s., des avonds van 8 tot 9 uur, in het gebouw: Valckenierstraat 79. Ingewisseld worden 9 zegels, voorkomende op de vakjes 18 tot en met 26. Onthoudt deze data goed, vrienden! * * * Jeugdleden, opgelet! (J. S.) Hiermede berichten wij jullie, dat Zaterdag 25 en Zondag 26 Mei a.s. een weekend wordt gehouden in Bakkum. Bijeenkomen op het Nassauplein. We vertrekken om half vier. Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Samenkomst op het Troelstra-Oord. (8.H.) Op uitnodiging van de afdeling Deventer, had op Zaterdag 18 Mei j.l. een bespreking plaats met vertegenwoordigers van de afdelingen Deventer, Apeldoorn en Zutphen, ter behandeling van het houden vaneen samenkomst op Zondag 15 September e.k. op het Troelstra-Oord, voor de leden en gezinsleden der leden van deze afdelingen. Na een uiteenzetting van de bedoeling dezer bijeenkomst door B. F. Hilberink, werd tot het houden daarvan besloten. Een commissie van voorbereiding werd samengesteld, die binnenkort de leden over deze samenkomst uitvoerig zal inlichten.

De leden worden alsdan tot deelname uitgenodigd. Het ligt inde bedoeling een spaarfonds te stichten. De afdeling Vaassen zal voor deelname uitgenodigd worden. Wij wekken de leden van de voornoemde afdelingen op, door massale deelname deze bijeenkomst te doen slagen en te maken tot een dag van ontspanning en kameraadschappelijk samenzijn, die de band tussen leden en leiding innerlijk zal versterken. DEN HAAG. (H. J. B.) Onze jaarvergadering ligt weer achter ons en het kan nuttig zijn een kort overzicht te geven van de besluiten die daar genomen zijn, De opkomst was niet groot. Zij, die geregeld de cursusvergaderingen hebben bezocht, hadden toch ook op de jaarvergadering aanwezig dienen te zijn, temeer daar op de laatst gehouden cursusvergadering nog op de jaarvergadering is gewezen. De agenda toch bevatte enkele zeer belangrijke punten. In tegenstelling met het bezoek onzer cursusvergaderingen, die maar matig door werklozen werden bezocht, waren deze laatsten op de jaarvergadering in grote getale gekomen. Zoals in elke jaarvergadering, werd door den secretaris een overzicht gegeven van de loonacties in het afgelopen jaar, een kort resumé van hetgeen in het jaarverslag staat vermeld. Men had nu mogen verwachten, dat na deze uiteenzetting het verslag zou worden besproken, of dat door hen, die inde een of andere groep werkzaam zijn, vragen waren gesteld of opmerkingen gemaakt. Een enkeling meende, dat de loodgieters-actie niet scherp genoeg was gevoerd. Anderen meenden voor verschillende vakgroepen het woord te moeten voeren. Hierover veel te zeggen, zou geen nut hebben. Er zijn nu eenmaal mensen, die menen op alles en nog wat critiek te moeten uitoefenen en dan hun hart luchten op een wijze, die alle perken te buiten gaat en die zeer veel op verdachtmaking gaat lijken. De opkomst vaneen aantal werklozen was voor het bestuur geen verrassing, omdat reeds bekend was dat pogingen werden aangewend om voor de aftredende bestuurders anderen inde plaatste stellen. Het spreekt vanzelf, dat de ledenvergadering hiertoe het recht heeft, maar dan zal toch het bestuursbeleid besproken moeten worden, opdat de ledenvergadering kan vaststellen of de aftredende bestuurders de hun opgedragen taak in het afgelopen jaar wel naar behoren hebben vervuld. De voorstellers achtten dit blijkbaar niet nodig en kwamen met een aantal personen, zonder te vermelden waarom deze candidaat werden gesteld. Het zou ook niet mogelijk zijn geweest met steekhoudende argumenten aan te tonen dat de aftredende bestuursleden hun plicht jegens de organisatie niet zouden hebben vervuld. Zeer waarschijnlijk juist omdat zij hun taak maar al te ernstig opvatten, meende men dat deze achter de bestuurstafel moesten verdwijnen. De ledenvergadering is echter zo verstandig geweest de oppositie-heren niet te volgen. Bij stemming is althans uitgemaakt, dat de aan de beurt van aftreden zijnde bestuurders met meerderheid van stemmen zijn herkozen, waardoor de werkzaamheden voor de organisatie normaal voortgang kunnen vinden. Wij zullen echter hebben na te gaan wie regelmatig tot de onruststokers moeten worden gerekend en tegenover deze personen dienen maatregelen getroffen te worden. Ook onze vertrouwensleden hebben te zorgen regelmatig alle vergaderingen bij te wonen, opdat het niet mogelijk zal zijn, dat een groepje leden, dat toevallig op de dag date vergadering zal plaats hebben, een afspraak maakt om de vergadering ineen stemming te brengen die velen leden onaangenaam is. Aan hen, die menen op de ingeslagen weg'te moeten voortgaan, willen wij zeggen, dat wanneer zij prijs stellen op het lidmaatschap onzer organisatie, zij zich behoorlijk moeten gedragen. Anders zullen zij zich hebben te verwijderen. Wij passen er nu eenmaal voor om door personen, die wegens hun daden door het bestuur ter verantwoording zijn geroepen, nog te worden uitgescholden of verdacht gemaakt. Deze heren zijn dus gewaarschuwd! * * * Wij maken de leden er op attent, dat met ingang van 20 Mei ons kantoor slechts tot des middags 2 uur geopend zal zijn. Wij zijn vanwege de drukke administratieve werkzaamheden genoodzaakt deze maatregel te treffen. HET BESTUUR. HAARLEM. (C. v.d. W.) Zaterdag 1 Juni 1935 zal er een collecte worden gehouden voor de vacantiebezigheden der kinderen die de lagere scholen bezoeken.

Deze collecte is nodig, wil men dit belangrijke werk ten bate van het dikwijls in behoeftige omstandigheden verkerende kind voortzetten en kan alleen slagen, wanneer er een groot aantal collectanten komt. Onze leden begrijpen het nu wel, uw hulp is nodig. Geeft u op als collectant bij uw bestuur! LEIDEN. (d.R.) Het bestuur bericht hiermede aan de leden, dat door verandering van werkwijze van den secretaris het kantoor is geopend: des Maandags, Dinsdags en Donderdags van 3 tot half zes en des Woensdags en Vrijdags van 9 tot half één en van half twee tot half zes. Des Zaterdags van 9 uur tot half een. Bovendien Maandagsavonds van half acht tot 9 uur voor ’t indienen van klachten en andere besprekingen met het bestuur. Laten onze leden hiervan goede nota nemen en zich op geen andere tijden, dan alleen in bijzondere omstandigheden, aan het kantoor melden. * * * Samenstelling van het bestuur. Na de jaarvergadering is er enige verandering gekomen inde samenstelling van het bestuur. Wij maken hiermede bekend, dat het dagelijks bestuur thans wordt gevormd door J. Braggaar, voorzitter; J. M. C. de Roo, secretaris-penningmeester; A. Baart, 2e voorzitter. De overige functies zijn als volgt verdeeld; G. v.d. Wijngaard, 2e secretaris; J. Tegelaar, 2e penningmeester. ROTTERDAM. Jeugdgroep. (L. J. Sn.) De fietstocht naar de Reeuwijkse Plassen wordt uitgesteld. Omdat wede volgende week niet kamperen, Zaterdag 25 en Zondag 26 Mei dus kamperen in Oostvoorne. Vertrek 3 uur Delftse Poort en 3.30 uur Hillesluis, Er kunhen nog wel enige deelnemers bij. De kosten zijn voor hen, die nog werken, 40 cent, voor werklozen 30 cent. Hoe meer deelnemers er nu komen, zoveel te eerder kunnen we in overweging nemen deze prijzen te herzien. Laten de deelnemers aan het pinksterfeest méégaan, want we gaan repeteren inde openlucht. Op een fijn plekje inde duinen. Zowel zang, als dans en spreekkoor. Maandag 27 Mei: mondorgel-repetitie, Hofdijk 66, 8 uur. Dinsdag 28 Mei: zang èn dans, Hofdijk 66, 8 uur. Donderdag 30 Mei: deelname aan de opening van de blauwe week te Schiedam. Let op de nadere berichten in „Voorwaarts” van decentrale jeugdgroep. Zaterdag 1 en Zondag 2 Juni; centrale fietstocht of kamperen in Oostvoorne. Let op berichten in „Voorwaarts” van decentrale jeugdgroep. Denkt aan het pinksterfeest! SCHIEDAM. Jeugdleden, opgelet!!! (J. B.) Donderdag 30 Mei a.s. (hemelvaartsdag) fietstocht naar Wassenaar en de Wassenaarse slag. Brood en kroes meêriemen. Spelmateriaal gaat mee. Trekt dus geen Zondagspakje aan. Vertrek om 8 uur van „Het Volksgebouw”. Zondag 2 Juni: wandeling over Kethel en Vlaard. Ambacht. Vertrek om 8 uur van „Het Volksgebouw”. Terug omstreeks 1 uur. Dinsdag 4 Juni: bijeenkomst voor de deelnemers aan het pinksterkamp, des avonds 8 uur, Alb. Cuypstraat 14a. UTRECHT. „Zonnestraal” vraagt medewerking! (G.) De jaarlijkse collecte voor „Zonnestraal” zal worden gehouden op Zaterdag 8 Juni a.s. Het plaatselijk comité voor de „Zonnestraal”-dag, dat belast is met de organisatie van deze collecte, kan die dag vanzelfsprekend zeer veel hulp gebruiken. Gezien de mooie resultaten, het vorig Jaar bereikt de opbrengst steeg met circa ƒ 1700 en gesterkt door de sympathie welke de Utrechtenaren voor „Zonnestraal” hebben betoond, menen wij te moeten aannemen, dat ook nu, ondanks de nog immer heersende crisis-ellende, een behoorlijk financieel resultaat kan worden behaald. Dit verwachte gunstige resultaat Is alleen mogelijk, indien velen de schouders onder dit werk zetten en zich één dag beschikbaar stellen als collectant of collectrice om de zozeer gevreesde volksvijand, de tuberculose, te helpen bestrijden. Wij wekken de leden met sterke drang op, zich Zaterdag 8 Juni a.s. als collectant de gehele dag, of, indien dit bezwaar op-

levert, een gedeelte daarvan, desnoods enkele uren, beschikbaar te stellen. Gelegenheid tot aanmelding wordt geboden iedere dag van 10 tot 5 uur en ’s avonds van B—lo uur, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, hetzij telefonisch, onder no. 11550. Het bureau is gevestigd: Korte Jansstraat 4 bis, Utrecht. Aanmeldingen kunnen ook geschieden op ons kantoor: J. P. Koenstraat 21. Brengt de leuze van „Zonnestraal”: „De sterken voor de zwakken”! in practijk. IJMUIDEN. (de B.) Onze jaarvergadering, gehouden op 7 Mei, was goed bezocht en kenmerkte zich dooreen kameraadschappelijke geest. De voorzitter opende de vergadering en liet in zijn openingswoord uitkomen, dat wij ons te allen tijde op het standpunt zullen plaatsen, dat wij noch van rechts, noch van links afbraak van onze organisatie dulden. Als voorbeeld hiervoor haalde hij aan, hoe enkele weken geleden communisten gepoogd hadden een zaal op onze naam te huren, maar hoe wij hier direct ingegrepen hadden door den zaalhouder te waarschuwen. Anderzijds deelde hij mede dat een lid op voorstel van het afdelingsbestuur door het bondsbestuur geroyeerd is, daar deze tijdens de verkiezing met een bord voor de N.S.B. gelopen heeft en wij voor zulke elementen ook geen pardon hebben. Tevens deelde de voorzitter mede, dat hij wegens gezondheidsredenen moest bedanken. In zijn plaats werd R. de Waal gekozen. Pauls en Tuin werden in hun functie herkozen. De jaarverslagen van den secretaris en den penningmeester werden goedgekeurd en de contróle-commissie bracht verslag uit. Tot slot verkreeg Oosterhoorn, die voor het bondsbestuur aanwezig was, het woord en ook hij verklaarde, dat wij in geen geval afbraak van onze Bond, die wij met zoveel moeite hebben opgebouwd, zuilen dulden. Na de rondvraag sloot de voorzitter deze zeer geanimeerde vergadering.

„Verkiezingen” in Duitsland. Bij de firma Feldmann in Hof aan de Saaie had het personeel gezamenlijk 6 vertrouwensraadsleden te kiezen. Van de op de officiële lijst staande candidaten verkreeg men: op den eersten candidaat 6 jastemmen en 35 neen-stemmen, op den tweeden candidaat 18 ja-stemmen en 23 neen-stemmen, op den derden candidaat 13 ja-stemmen en 28 neen-stemmen, op den vierden candidaat 12 ja-stemmen en 29 neen-stemmen, op den vijfden candidaat 11 ja-stemmen en 30 neen-stemmen en op den zesden candidaat 10 ja-stemmen en 31 neen-stemmen. Hierna werd op de avond van de verkiezingsdag een verplichte personeelsvergadering uitgeschreven. Na het sluitingsuur van de firma moesten alle leden ter vergadering komen. Hier sprak de leider van het Duitse Arbeidsfront in Hof, Witzgall, o.m. de volgende woorden: „Het resultaat van de stemming is jullie bekend. De vertrouwensraad werd door jullie geweigerd. Waarom hebben jullie dat gedaan?” Natuurlijk gaf niemand antwoord, want mijnheer Witzgall had even goed kunnen vragen: Wie wil naar Dachau? Na enig zwijgen ging Witzgall verder: „Ik kan zulk een resultaat onmogelijk naar Berlijn doorgeven. Ik benoem bij deze Klaus Ritter als commissaris van de vertrouwensraad. Ik zal Berlijn melden, dat deze vertrouwensraad met 100 pet. stemmen is aangenomen.” Men krijgt, aldus de mededelingen van het bureau van actie en propaganda tegen communisme en fascisme, waaraan wij het bovenstaande ontlenen, wei enig idee, welke nuttige instellingen deze vertrouwensraden zijn.

Zomer 1935. Een raadgever van „De Brug”. De bekende instelling van de A.J.C., de N.V. Verkoop-Centrale „De Brug”, brengt een keurig uitgevoefd boekje, vlot geïllustreerd door Bob Buys, waarin speciaal de zomerartikelen, die bij „De Brug” verkrijgbaar zijn, worden opgesomd. Nog weer eens kunnen we zien welk een vlucht „de eigen zaak” van de A.J.C. heeft genomen, dat dit een instelling is geworden waar de leden van de A.J.C. en niet alleen deze, maar alle kampeerders en trekkers terecht kunnen! Het boekje wordt gratis beschikbaar gesteld en wordt na aanvraag: Reguliersgracht 78, Amsterdam, gaarne toegezonden. .(Persdienst A.J.C.),

Sluiten