Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE AFDELINGEN BREDA. Op Zaterdag 6 Juli houdt het comité de „Zonnestraal”-dag. Het gemeentebestuur van Breda heeft wederom geweigerd de collecte te laten houden. Ginneken en Teteringen gaven hun toestemming. De hulp van Breda kunnen we evenwel niet missen en zal deze door ansichten van de stichting te verkopen, moeten worden verkregen. Kameraden, laat uw dochter, zoon, uw echtgenote zich nu reeds als collectant(e) opgeven bij den secretaris Brinkerhof, Overakkerstraat 1, Ginneken. Het bespaart zoveel werk! De sterken voor de zwakken! KINDERDIJK. (J.V.) Wat de meeste leden niet weten en natuurlijk de ongeorganiseerden nog minder, is dit, dat als men werkloos is en zich niet laat inschrijven (en dat natuurlijk bij houdt) bij de arbeidsbeurs, men zichzelf, maar ook anderen werklozen en zelfs ook de gemeente schade toebrengt. Wat toch Is het geval? Het Nationaal Crisis-Comité geeft bijdrage voor 1935 b.v. over het gemiddelde der ingeschrevenen bij de arbeidsbeurs over de eerste 10 maanden van 1934. Nu is dat voor Alblasserdam 465. Maar dat kon veel meer zijn als elke werkloze zich liet inschrijven. Steuntrekkenden zijn verplicht dat te doen en ook diegenen, die uit de werklozenkas trekken. Maar anderen, b.v. inwonende zoons, die geen steun trekken, kan men wettelijk niet verplichten zich te laten inschrijven. Dus die moet men op hun morele plicht wijzen. Als autoriteiten onzer gemeente in Den Haag wijzen op de grote werkloosheid hier, krijgen ze ten antwoord: er staan er toch maar 465 ingeschreven. Maarde werkelijke cijfers zijn veel hoger, daar de werkloosheid m.i. hier wel 65 a 70 % bedraagt. Maar ja, zuivere cijfers heeft men daar niet van, net zomin als van het gehele land. Ook zal inde a.s. winter iemand, die niet ingeschreven is bij de arbeidesbeurs, meer moeite hebben, of niets ontvangen van ’t plaatselijk crisis-comité. Want nietingeschrevenen mogen alleen maar geholpen worden uit de plaatselijke inkomsten, b.v. collecte en andere giften. En de administratie moet van elk apart gevoerd worden, van de wel en van de niet-ingeschrevenen. Laat dus elk lid daar rekening mee houden en de ongeorganiseerden daar ook op wijzen. Deze winter moest het comité eindigen door gebrek aan geld. Toch zijn nog 9908 ellen manufacturen gedeeld, 167 wollen dekens, 13 molton dekens, 343 manchester broeken, resp. 611, 247 en 395 paren mannen-, vrouwen- en kinderklompen. Totaal ƒ 7163.90 op per toegestane aanvraag ƒ 7.10 of per gezin ƒ 13.02 en per persoon ƒ 3.07. Nu mag men verschillen van mening over het bestaan van dat comité, toch is het een kleine verzachting in vele gezinnen. Wel vraag ik me soms af of niet met veel minder moeite hetzelfde bereikt kan worden. Want als men weet hoeveel mensen in het gehele land hun tijd en moeite geven voor die plaatselijke comité’s, kijkt men raar op. Nu gaat dat geld toch ook weg. En met ’n steunverhoging in evenredigheid van de uitgaven der plaatselijke comité’s plus die van het Nationaal Crisis-Comité zou men ongeveer hetzelfde bereiken, al geef ik toe, dat er met de plaatselijke comité’s iets meer kans is dat het op de juiste plaats komt. LEEUWARDEN. „Zonnestraal”-dag-collecte. (Het bestuur.) Evenals vorige jaren verzoekt het „Zonnestraal”-dagcomité medewerking voer zijn te houden collecte, die gehouden wordt op Zaterdag 22 Juni De deelnemers worden verwacht des namiddags om 3 uur inde zaal van de Zuivelbank. Wij wekken onze leden op in nog groter aantal zich hiervoor op te geven bij ons bestuur, opdat deze collecte zal slagen. Nog meer dan voorheen is het nodig onze medewerking te verlenen. Steunt dus dit culturele werk! De sterken voor de zwakken! LEIDEN. Loodgieters, opgelet! (d. R.) Het lijkt ons niet ondienstig vanaf deze plaats een overzicht te geven van de stand van zaken betreffende de

actie tot uitbetaling der contractuele lonen aan de gezellen, werkzaam bij leden van de 8.L.F.N., afdeling Leiden, welke werkgevers het nodig geoordeeld hebben de overeengekomen voorwaarden betreffende de lonen niet na te leven en bij schrijven van 6 April j.l. aan de afdeling bericht hebben gezonden de lonen voor de gezellen te zullen brengen op 60 cent per uur en per 1 Juli a.s. op 58 cent per uur. Temeer lijkt ons zulks gewenst, nu van zekere zijde het fabeltje de wereld in wordt gestuurd als zou van de gezamenlijke organisaties een circulaire zijn uitgegaan, waarin aan de afdelingen bericht is gezonden van deze wijziging der loonregeling en de indruk wordt gevestigd als zou deze verslechting reeds door de organisaties aanvaard zijn. Het lijkt ons te enenmale onbegrijpelijk, hoe onze leden nog geloof aan dat praatje hebben kunnen hechten, temeer waar de betreffende gezellen wisten, dat deze geschiedenis in handen is gesteld van de hoofdbesturen, welke tegen deze weigerachtige werkgevers een gerechterlijke vervolging hebben ingesteld en deze gedwongen zullen worden, bij uitspraak van den rechter, tot naleving der overeengekomen loonregeling. De voorgeschiedenis van dit conflict is hierin gelegen, dat de Leidse werkgevers vonden dat de huidige loonstandaard voor het loodgietersbedrijf te Leiden te hoog moest worden geacht en zij in verband met de moeilijkheden in het bedrijf (burgerbedrijf) meenden, dat de lonen gelijk moesten worden gesteld met die in de bouwvakken. Deze wens hebben de heren kenbaar gemaakt inde vergadering, welke met een vertegenwoordiger va,n hun H.8., het afdelingsbestuur van de B.L.F.N. en de besturen van de werknemersorganisaties op 6 Maart j.l. is gehouden, en waar van de zijde der arbeidersorganisaties onmiddellijk stelling tegen genomen is, De argumentering van de heren was zo zwak, dat ook zij niet zullen kunnen volhouden dat de hoogte van de lonen in het bouwbedrijf moeilijkheden zouden kunnen opleveren voor de burgerbedrijven inde loodgietersbranche. Veeleer speelt hier de rol vaneen aanval op het loonpeil in het algemeen en hebben de heren uiting gegeven aan hun algemeen verlangen naar loonsverlaging. Met dit besluit hebben wijde resp. hoofdbesturen in kennis gesteld‘en is in een gecombineerde hoofdbesturenvergadering overeenstemming verkregen, waarbij werd bepaald, dat Leiden als tweede gemeenteklasse zou blijven gehandhaafd en geen afwijkingen van de landelijke collectieve arbeidsovereenkomst zouden plaats vinden. Dit besluit zit den heren schijnbaar niet gemakkelijk en nu hebben zij besloten tot de maatregel de lonen te verlagen, niettegenstaande de wetenschap dat de nieuwe contracten waren getekend en zij een eventuele procedure onherroepelijk zouden moeten verliezen. Van deze gehele geschiedenis zijnde hoofdbesturen in kennis gesteld en is hun verzocht er bij het bestuur van de B.L.F.N. op aan te dringen deze werkgevers tot de orde te roepen en is door hst afdelingsbestuur direct bij de plaatselijke afdeling tegen deze maatregel protest aangetekend. Ondanks onze bedreiging een vordering te zullen instellen en het parool van het hoofdbestuur van de B.L.F.N. om de collectieve arbeidsovereenkomst uitte voeren zoals dat behoort, hebben de heren gemeend hieraan geen gevolg te moeten geven en zijnde organisaties gedwongen in het belang der leden, tegen deze onwillige werkgevers een vordering in te stellen. Dit laatste nu heeft thans in zoverre zijn beslag, dat aan mr. Mendels de namen van de werknemers zijn opgegeven, welke een vordering hebben op deze werkgevers. Het afdelingsbestuur heeft er bij het bondsbestuur op aangedrongen hiermede spoed te betrachten. Wij twijfelen er niet aan of het hoofdbestuur is in deze actief geweest en hoogstwaarschijnlijk, vrijwel zeker, is deze zaak dan ook reeds bij de rechtbank aanhangig gemaakt en hebben wij slechts te wachten op de uitspraak welke voor de leden gunstig moet uitvallen. Ziehier, loodgietersgezellen, het verloop van de zaak. Uw bestuur is actief en hoewel wij ons kunnen indenken dat een ontevreden gedachte bij u is opgekomen, vooral met het slechte vooruitzicht van 1 Juli, tenzij dan de beslissing reeds is gevallen. Wij raden u toch vooral aan geen geloof te hechten aan fabeltjes en indien men spreekt van uitgegane circulaires namens de hoofdbesturen, vraagt dan toch om dat geschrift te zien en behoudt het om uw bestuur ervan in kennis te stellen en in te lichten. Het fabeltje is dat van de bekende duim en kan naar het rijk der fabelen worden verwezen.

ROTTERDAM. Krachtens artikel 62c, van het huishoudelijk reglement brengen wij hierdoor ter kennis van de leden, dat op Dinsdag 25 Juni 1935, des avonds 8 uur, inde zaal van ons gebouw, Hofdijk 66, de ledenraad bijeen zal komen voor het behandelen van de volgende agenda: 1. opening en notulen; 2. ingekomen stukken en mededelingen; 3. huldiging vaneen lid wegens 25-jarig lidmaatschap; 4. behandeling van het jaarverslag; 5. bestuursverkiezing; 6. verkiezing leden contróle-commissie; 7. verkiezing leden voor de commissie voor het bijzonder fonds en 8. rondvraag en sluiting. In verband met de punten 5, 6 en 7 vestigen wij er de aandacht op, dat van de bestuursleden aan de beurt van aftreden zijn; N. C. J. Lignian, secretaris; J. Landman, penningmeester; M. Esser; J. L. H. v. Leersum en L. J. Snelleman, die zich allen weer herkiesbaar stellen. De contróle-commissie bestaat uit de leden; A. Vogelezang, P. Smeets en A. Elsinga, die herkiesbaar zijn. Zowel voor het bestuur als voor de contróle-commissie kunnen door de leden candidaten worden opgegeven. De candidaatstelling moet schriftelijk geschieden onder vermelding van naam en bondsnummer van dengene, die den candidaat stelt. Vanzelfsprekend moet deze candidaatstelling vergezeld gaan vaneen bereidverklaring van den candidaat zelf. Op gelijke wijze kunnen candidaten gesteld worden voor de commissie voor het bijzonder fonds, met dien verstande, dat waar sub F van het reglement van dit fonds bepaalt dat voor deze commissie uit de vertrouwensledenvergadering een drietal leden wordt aangewezen, de gestelde candidaten vertrouwensleden, resp. ledenraadsleden moeten zijn. De thans zitting hebbende leden zijn: A. Plaisier, P Smeets en H. Schippers, die herkiesbaar stellen. De gelegenheid tot het eventueel stellen van candidaten voor bovenvermelde functies wordt op Donderdag 20 Juni a.s., vijf uur des namiddags, gesloten. Voor het bestuur, N. C. J. LIGNIAN, secretaris. * * * (N. C. J. L.) Van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling ontvingen wij onderstaande mededeling en vestigen hierop in het bijzonder de aandacht van onze leden, wonende aan de Linker-Maasoever. ZOMERFEEST DER ARBEIDERSBEWEGING (L.M.0.) De verschillende delen van de arbeidersbeweging aan de Linker-Maasoever, organiseren op Zondag 23 Juni a.s., des middags half 3, een zomerfeest op het terrein van de R.8.v.L.0. aan de Kromme Zandweg. Het programma bevat 0.a.: Zang en muziek van „De stem des volks” (L.M.0.) en „Tot steun inde strijd”: voordracht van Jan Lemaire: Lekenspel van de A.J.C. (fragment uit Thijl Uilenspiegel); Koos Vorrlnk spreekt. De toegangsprijs bedraagt 12 cent per persoon, stedelijke belasting inbegrepen. Voor de kinderen wordt op een gedeelte van hetzelfde terreinencomplex aan de Kromme Zandweg een groot kinderfeest gehouden, onder leiding van de Mei-kinderfeestcommissie. Voor een goed programma en tractatie wordt gezorgd. De deelnemingsprijs bedraagt 5 cent per kind. Inschrijving aan de bekende adressen. Wij wekken onze leden, bewoners van de Linker-Maasoever, op, dit mooie zomerfeest met vrouw en kinderen te gaan bijwonen. IJSSELMONDE. (P. S.) Op Zondag 23 Juni a.s. wordt een zomerfeest georganiseerd door de afdelingen van de S.D.A.P., de V.A.R.A. en het 1.v.A.0. aan de Linker-Maasoever te Rotterdam. Het feest wordt gehouden op het terrein van de bond voor lichamelijke opvoeding, aan de Kromme Zandweg te Rotterdam. Aanvang half drie n.m. Terrein open half twee n.m. De toegangsprijs is 12 cent, kinderen 5 cent. De kinderen vieren onder goede leiding apart feest. Medewerking verleeent o.a. „De Stem des Volks” (L.M.0.), de muziekver. „Tot steun inde strijd”, declamatie van Jan Lemaire en de A.J.C. De voorzitter van de S.D.A.P., Koos Vorrink, spreekt. Kaarten verkrijgbaar bij A. Hof,

Invoering van de 40-urenweek in Tsjecho-Slowakije. Aan „Industrial and uabour Information” van 13 Mei j.l. ontlenen wij het volgende; Reeds enige tijd geleden heeft de Minister van Sociale Zaken in Tsjecho-Slowakije een wetsontwerp ingediend tot invoering van de 40-urenweek. De regering heeft thans-te kennen gegeven, de 40-urenweek bij wetgevend besluit te zullen invoeren. De belangrijkste bepalingen van dit besluit luiden als volgt: Ten einde werkgelegenheid te scheppen voor meer arbeiders, wordt de arbeidstijd inde volgende ondernemingen, zowel voor de ondernemingen in het particulier als in het overheidsbedrijf, tot veertig uren per week beperkt: fabrieken met tien of meer arbeiders, ondernemingen in het bouwbedrijf met tien of meer arbeiders, banken en verzekeringsinstellingen met tien of meer arbeiders en alle andere ondernemingen met twintig of meer arbeiders. In het algemeen mag niet langer dan acht uur per dag worden gearbeid. Bij de ondernemingen met twintig of meer arbeiders en gecombineerde industriële en handelsondernemingen wordt elke afdeling afzonderlijk beschouwd. Inde onder het besluit vallende ondernemingen, welke tot dusver de arbeidstijd op zodanige wijze mochten verdelen dat in vier opeenvolgende weken niet langer dan 192 uur mocht worden gearbeid, mag thans in vier weken niet langer dan 160 uur worden gearbeid. De eigenaren der ondernemingen, vallende onder het besluit, moeten zodanige collectieve contracten afsluiten of bestaande contracten wijzigen, dat de lonen in verhouding tot de verkorting van de arbeidstijd worden verhoogd. Dit voorschrift moet in het bouwbedrijf binnen een maand na het in werking treden van het besluit worden uitgevoerd, inde andere bedrijven binnen twee maanden. Is de verandering niet binnen deze termijnen tot stand gebracht, dan zal oe arbitragecommissie binnen een maand uitspraak doen omtrent de te betalen loonnormen Op verzoek van de bij een collectief contract betrokken partijen kan de arbitragecommissie de loonregeling ook doen gelden voor andere ondernemingen in hetzelfde bedrijf, wanneer door de vastgestelde lonen de concurrentievoorwaarden ongunstiger worden. De uitspraak der arbitragecommissie moet door den Minister van Sociale Zaken, in overleg met de hierbij betrokken ministers, worden goedgekeurd. Voor de werkgevers, vallende onder het besluit, kunnen de omzet- en weeldebelastingen worden verlaagd voor elk half jaar dat deze werkgevers ten gevolge van de verkorting van de arbeidstijd meer arbeiders in dienst hebben gehad. Ook kan den werkgevers, inplaats van belastingverlaging, een bedrag ineens worden uitgekeerd. Overtredingen van de bepalingen var het besluit, dat van vijftien dagen na zijn openbaarmaking tot einde 1937 zal gelden, of van de achturenwet, zijn strafbaar gesteld. (Doe. bur. N.V.V.) Nieuws van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. De scholendienst van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling vraagt de aandacht voor zijn werk. Ineen door „De Arbeiderspers” keurig verzorgde brochure vertelt de Instituutsbestuurder C. A. ’t Hart van de grote betekenis van de arbeiders-avonden plaatselijke kaderscholen. Het geschriftje is onderverdeeld in enkele hoofdstukken, waarin inde eerste plaats geconstateerd wordt een schromelijk tekort aan onderwijs voor allen, die (en dat is de grote massa) voor hun leven zijn aangewezen op de kennis, opgedaan op de lagere school. Duidelijk stelt de schrijver in het licht, hoe het tekort aan weten een belemmering vormt en den arbeider verhindert zijn plaats in het leven in te nemen. Onze beweging ondervindt daarvan, vanzelfsprekend, de moeilijkheden. Deze moeilijkheden kunnen slechts overwonnen worden, indien de grondslagen worden gelegd waarop inzicht in en begrip van de problemen mogelijk worden. Voor onze beweging voorzien daarom de scholen ineen steeds dringender behoefte. Ten slotte geeft ’t Hart inde laatste hoofdstukken een overzicht van de werkwijze en het onderwijs der plaatselijke kader- en arbeidersavondscholen. Zijn geschriftje eindigt met een ernstig beroep op de bestuurders van partij en vakbeweging het Instituut te helpen bij zijn pogingen om in zo mogelijk alle plaatsen van ons land scholen te stichten. Een verzoek waarbij wij ons zeer gaarne aansluiten. '

Sluiten