Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ JAARGANG – No. 42 ZATERDAG 19 OCTOBER 1935 OPLAAG 41750

|

Bouw van de tweede „Statendam” (C.0.) De vorige week werden plotseling onze besturen, n.l. die van de Alg. Nederl. Metaalbewerkersbond, de Ned. R.K. Metaalbewerkersbond en de Christ. Metaalbewerkersbond in Nederland, door den minister van Arbeid, prof. H. C. J. H. Gelissen, voor de vraag geplaatst, medewerking te verlenen om de bouw van dit schip, waarover nu reeds zo veel te doen is geweest, in ons land te houden. Er moest nog een zeer belangrijk bedrag gevonden worden en hij had, zoals de minister ons herhaaldelijk verzekerde, gehoopt de arbeiders buiten deze aangelegenheid te kunnen houden, omdat ook hij overtuigd was van de grote offers, die de metaalbewerkers reeds hadden gebracht, doch het gevaar dat tenslotte dit grote object toch nog naar het buitenland zou gaan, drong hem de medewerking van de arbeiders te vragen. Voor de vertegenwoordigers van onze bonden was de vraag of wij en de arbeiders medewerking zouden verlenen, vrij gemakkelijk in bevestigende zin te beantwoorden. Door onze bonden en de vakcentrales was reeds van alles gedaan om te voorkomen, dat om welke overwegingen ook, dit belangrijke SLerii ons zou ontglippen. Wij konden er echter niet in toestemmen, dat opnieuw loonsverlaging zou moeten worden aanvaard. Zaterdagavond moest in deze een beslissing genomen worden en waren onze besturen door de vijf grote werkgevers, de Rott. Droogdok Mij., Wilton-Fijenoord en P. Smit Jr. te Rotterdam, „Werkspoor” te Amsterdam en de Mij. „De Schelde” te Vlissingen, uitgenodigd, om te vernemen op welke wijze het nog mogelijk zou zijn tot een oplossing te komen en dit schip hier te houden. De werkgevers waren, na alles wat zij zich in deze al aan offers hadden moeten getroosten, aan het einde van hun kunnen en terwille van eigen bestaan zouden zij, hoe moeilijk het ook zou vallen, van dit werk moeten af zien, als onzerzijds geen medewerking kon worden verleend. Ook de regering en de rederij hadden thans alles gedaan wat mogelijk was en er bleef nog een bedrag van ƒ 750.000. te overbruggen. De werkgevers moesten Maandagmorgen beslissen en zij hebben zich verplicht een deel van dit bedrag voor hun rekening te nemen, mits onze besturen bereid waren hun medewerking te verlenen, om een bedrag groot ƒ 300.000. bijeen te doen brengen door korting op de lonen. Daartoe waren verschillende wegen mogelijk, n.l. loonsverlaging aan allen, verlaging alleen voor hen die aan het schip zouden werken, of het toepassen vaneen omslag of inhouding tot het benodigde bedrag bijeen is. Maandag hebben de samenwerkende besturen, na alles wat met deze aangelegenheid in verband staat, nogeens overwogen te hebben, besloten hun medewerking toe te zeggen en voor de leden te verdedigen, dat dit bedrag van 3 ton bijeengebracht moet worden door inhouding op de lonen van allen, die werkzaam zijn in genoemde vijf ondernemingen, ongeacht of zij al dan niet aan dit schip werken. Dit zal dan moeten geschieden door inhouding van 2i pet. van het loon, dat iedere

Il Evenals het vorige jaar zet het bondsbestuur thans gedurende de maanden October en November een actie op touw onder de bondsleden, ten einde de contributie-achterstand op 1 Januari 1936 tot een minimum te beperken. Deze „inwendige" actie, waarvoor als steeds gerekend wordt op de intensieve medewerking van de afdelingsbesturen, groepsleiders, vertrouwensleden en boden, heeft een tweeledig doel: I. het voorkomen van achterstand inde contributiebetaling, waardoor voor de leden bij werkloosheid onaangename gevolgen zouden kunnen ontstaan; 2. het voorkomen van het vervallen van het lidmaatschap of royement, daar de practijk heeft uitgewezen, dat het bestaan van contributieschuld en de onmacht of onwil om deze later aan te zuiveren jaarlijks vele leden voor de Bond verloren doet gaan. Bondsmakkers, helpt allen mede deze actie te doen slagen. Bij ons „gouden feest" op 17 Januari 1936 sta geen van U bij de Bond in het krijt!

week wordt ontvangen en dat zal moeten duren tot genoemd bedrag bijeen is. Voor overleg met de leden of personelen is ons daarbij geen gelegenheid meer gegeven en onze besturen stonden voor de belangrijke beslissing in deze de verantwoordelijkheid op zich te moeten nemen. Wanneer ze medewerking afwezen, zouden ze de laatste kans, om dit schip in ons land te doen bouwen, verspelen. Aan de andere kant stonden ze voor het feit, weer opnieuw een offer te moeten vragen van de arbeiders met hun toch al lage lonen, doch met de verzekering van de werkgevers en den minister, dat dit de enige gelegenheid was het grote bedrag aan loon, dit prachtige werkobject, waarnaar zo velen snakken, in ons land te houden. Onze besturen hebben de toezegging van hun medewerking gegeven en deze in onderstaand schrijven aan de werkgevers bevestigd. Amsterdam, 14 October 1935. Aan de Metaalbond, Herengracht 141—145, Amsterdam (C.). In verband met de bespreking van Zaterdag 12 October j.1., met de heren werkgevers, betrokken bij de bouw van het mailschip voor de Holland-Amerika-Lijn en het telefonisch onderhoud van heden met den heer Endert, kunnen wij u mededelen, dat onze besturen zich bereid verklaard hebben hun medewerking te verlenen en voor de leden zullen verdedigen: a. dat om het mogelijk te maken, dat de bouw van de tweede „Statendam”

(„Prinsendam”) in ons land blijft, het nodig is dat een fonds groot ƒ 300.000. bijeengebracht wordt door de werknemers; b. dat daaraan zullen bijdragen alle werknemers, werkzaam aan de ondernemingen van Wilton-Fijenoord, Rotterdamse Droogdok Mij. en P. Smit Jr. te Rotterdam, de Mij. „De Schelde” te Vlissingen en „Werkspoor” te Amsterdam en Zuilen; c. dat daartoe, totdat onder a. genoemd bedrag bijeen is, van het loon zal worden ingehouden 2J pet. of zoveel minder als nodig zal blijken te zijn; d. dat door de betrokken ondernemingen nauwkeurig aantekening zal worden gehouden van het totale bedrag van de inhoudingen en de vakbondsbesturen zich voor de controle daarop tot zijn excellentie minister Gelissen kunnen wenden; e. dat nader overleg met onze besturen zal plaats hebben door de werkgevers of namens hen door de Metaalbond, over de uitvoering van deze maatregel, zodat ons tijdig van tevoren bekend is, wanneer voor het eerst de inhoudingen zullen plaats hebben en eventuele «vragen die bij de uitvoering kunnen rijzen, onder ogen kunnen worden gezien. Inmiddels tekent voor de Alg. Ned. Metaalbew. Bond, de Ned. R.K. Metaalbew. Bond en de Chr. Metaalbew. Bond in Ned., (W.g.) C. OOSTERHOORN, secretaris.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN Over de week van 21 tot en met 26 October 1935 wordt het contributiezegel op de 43e week in het bondsboekje geplakt. * * * Wij vestigen de aandacht onzer leden op het artikel inzake de regeringsmaatregelen voor de werkloosheidsverzekering voor 1936, dat zich op pagina 2 bevindt. Vergadering van S.A.L en I.V.V. te Brussel. Het N.V.V. verzocht ons om opname van het onderstaande communiqué. Op 12 October 1935 heeft in Brussel een gemeenschappelijke conferentie plaats gevonden van de Executieve van de S.A.I. en de Algemene Raad van het I.V.V. Zestig gedelegeerden waren aanwezig, die dertien nationale vakverbonden vertegenwoordigden en 14 beroepsinternationales, terwijl 34 gedelegeerden 17 politieke partijen vertegenwoordigden. Verder waren er gedelegeerden van het Internationale Vrouwencomité en van de Socialistische Jeugd-Internationale. De volgende resolutie werd aangenomen: „De gemeenschappelijke conferentie van de S.A.I. en het 1.V.V., op 12 October te Brussel gehouden, spreekt haar voldoening uit over het besluit van de Volkenbond, waardoor Italië als de aanvaller in het Italiaans—Abessijns conflict wordt aangeduid. In naam van de mensheid en beschaving eist zij, dat door spoedige en daadwerkelijke sancties definitief en snel een einde wordt gemaakt aan de niet te rechtvaardigen aanslag op het internationale recht. Zij geeft aan de Volkenbond de verzekering, dat haar organisaties daadwerkelijk de toepassing van de sancties zullen steunen, welke deze ook zijn, om een einde te maken aan de oorlog en de vrede te herstellen. Zij vraagt, dat niet langer zal worden gewacht met het nader bepalen der toe te passen sancties en naak de wijze van toepassing. Zij heeft de nodige maatregelen getroffen met het oog op de sancties en stelt de kracht van haar organisaties ter beschikking van de Volkenbond inde strijd voor vrede en recht.” Voorts is besloten, een telegram inde geest van bovenstaande resolutie te zenden aan Benesj, den voorzitter van de volkenbondsvergadering. Ten slotte besloot de bijeenkomst een telegram van sympathie te zenden aan Arthur Henderson, den voorzitter van de ontwapeningsconferentie, die momenteel ziek is. ATTEJ^m Op pagina 2 van dit blad vindt de lezer een artikel over de actie voor „SCHOON SCHIP" waarin wederom gewezen wordt op de gevaren verbonden aan achterstallige contributie Wij vragen uw speciale aandacht voor dit artikel

Sluiten