Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De toestand inde Britse metaalindustrie. (H. K.) De laatste maanden is er reeds veel gepubliceerd over de industriële toestand inde Scandinavische landen in vergelijking tot die van ons land. Terecht wordt de toestand daar aan onze regeerders ten voorbeeld gesteld. Daar toch is het laagtepunt van de crisis reeds lang bereikt en wordt onder leiding van sociaal-democratische regeringen een politiek gevoerd, die er op gericht is de werkloosheid tot een minimum terug te brengen. Hier wordt getracht door allerlei lapmiddelen dein het moeras terecht gekomen industrie nieuw leven in te blazen, terwijl men de grote lijnen, n.l. het inde kiem aantasten van de werkloosheid, uit het oog verliest. De gevolgen zijn dan ook wel merkbaar. Enige weken geleden werd het totaal aantal werklozen in ons land op niet minder dan 500.000 geschat. Bijna een half millioen inwoners van ons land staan buiten het productieproces; hier kan van niet minder dan een ramp worden gesproken. Wij noemden hierboven reeds Zweden, Noorwegen en Denemarken, in welke landen de toestand zeer gunstig tegenover die in ons land afsteekt. Hoe is het echter momenteel met onze industrie in Engeland gesteld? Het maandblad van de „Amalgamated Engineering Union”, een onzer Engelse zusterorganisaties, deelt hierover in het Februari-nummer o.m. het volgende mede: „Het industriële herstel houdt aan. Het arbeidsvraagstuk inde machineindustrie zal vaneen toenemende belangrijkheid worden, naarmate de opwaartse tendenz in handel en industrie krachtig aanhoudt. Er zijn verscheidene aanwijzingen, die op een hernieuwde opleving wijzen, o.a. de volledige cijfers met betrekking tot de Britse overzeese handel over 1935. De Britse uitvoer was bij benadering £ 61.000.000 hoger over het afgelopen jaar dan in 1932, toen het laagste punt van de crisis werd bereikt. leder soort uitgevoerde fabrikaten nam in omvang toe, voornamelijk wat ijzer- en staalfabrikaten, machines en electriciteitsbenodigdheden betreft. Een andere voorspoedige aanwijzing is de opwaartse richting inde bedrijfsresultaten van industriële ondernemin®en> zoals dit door de jaarlijkse financiële rapporten wordt weergegeven. Deze gewijzigde gang van zaken met betrekking tot de bedrijfsresultaten doet zich in bijna alle industrieën, de onze er bij inbegrepen, voor. Een derde aanwijzing is de krachtige uitbreiding, die aan de uitvoering van plannen voor openbare werken wordt gegeven. Vele van deze zijn van bijzonder belang voor onze eigen industrie b.v. een 5-jaars plan yoor uitbreiding in Bristol, dat een uitgave omvat van meer dan £ 1.250.000. Verscheidene plannen voor bruggenbouw en op grote schaal uitte voeren programs voor spoorwegwerken. Het werkprogram, dat door de „Great Western Railway Company” is aangekondigd, is b.v. het grootste, dat in enige jaren is geprojecteerd. Het omvat in 1936 de bouw van 225 locomotieven, meer dan 300 personenrijtuigen en 3500 goederenwagons. Op het werkprogram voor de „London Midland and Scottish Railway” voor dit jaar staan 227 locomotieven en meer dan 3000 goederenwagons; daarbij komt dan nog de bouw van ander rollend materieel. De electrische machinebouw, de automobielindustrie, zowel als de scheeps, Uw en de scheepsreparatiebedrijven toeen Weer °P en de bedrijvigheid neemt Aan de bouw vaneen grote groep schepen wordt gewerkt, waaronder passagiers- en vrachtboten, grote tankboten, dan nog sleepboten, trawlers en schepen voor de kustvaart. Aan de Tyne waren in het begin van 1936 25 schepen in aanbouw of reeds opgedragen, aan de Tees 28 en aan de Weir 21. Onder deze omstandigheden is de door de vakbeweging te volgen gedragslijn x\® want onregelmatige betaling en contributieschuld brengen bij werkloosheid uw uitkering in gevaar

duidelijk aangegeven. Verbetering inde industriële toestand moet leiden zowel tot het verkrijgen van hogere lonen, als tot een vermindering van de werkloosheid. De tijd rijpt voor een krachtige ontwikkeling van de vakbewegingsactie ten opzichte van deze punten. Indien men verstandig en tactisch te werk gaat, bestaat de grootste kans, het gestelde doel te bereiken.” Uit het bovenstaande blijkt, dat onze Engelse kameraden weer enigszins de wind inde zeilen hebben. In tegenstelling met ten onzent, waar nog steeds loonsverlagingen en het verzet daartegen aan de orde van de dag zijn, vernemen we daar reeds weer uitingen om in verband met de verbetering van de bedrijfstoestand verhoging van loon te eisen. Wij wensen onzen kameraden alle succes toe bij deze pogingen; dit kan niet anders dan op de duur ook zijn. weerslag hebben op de toestand in ons land. Door de „Gestapo" vermoord. Het Buitenlands Bureau van de illegale Duitse vakverenigingen deed ons onderstaand bericht toekomen: In het midden van Januari werd de vroegere districtssecretaris van de Duitse Metaalbewerkersbond, Arthur Schille, in Dresden gearresteerd. Twee dagen later werd zijn vrouw medegedeeld, dat haar man zich inde gevangenis had opgehangen. Maar ieder die Arthur Schille gekend heeft, weet dat de „Gestapo” liegt, dat Schille op schandelijke wijze vermoord werd. Hij rekende sinds lang op zijn arrestatie, want hij had meermalen een verhoor van de „Gestapo” moeten ondergaan en huiszoeking was bij hem zonder het gewenste succes verricht. Schille dacht aan alle mogelijkheden, maar nooit aan zelfmoord. Dat genoegen gunde hij zijn tegenstanders niet. Waar werd hij van beschuldigd? Hij Werd er van beschuldigd een bevriende familie, waarvan de kostwinner sedert twee jaar door de Hitleriaanse beulen wordt vastgehouden, te hebben ondersteund. Schille was zelf sedert 1933 werkloos en leefde in kommervolle omstandigheden. Maar deze rustige, bescheiden man was er best toe in staat van zijn karige onder, steuning nog iets te geven aan mensen, die in nog grotere nood leefden. Uit hoofde van deze beschuldiging werd hij gearresteerd en vermoord! De moordenaars leverden zelf het bewijs door hun eigenaardige houding. De crematie geschiedde inde grootste haast en om een onderzoek onmogelijk te maken, mocht alleen de naaste familie het opgebaarde lijk zien. Desondanks kon de „Gestapo” niet verhinderen dat er ook stoffelijke bewijzen voor de moord op Schille zijn. Geen woord mocht bij de kist gesproken worden. Alleen een kort orgelspel en toen zonk de kist. Ondertussen bewaakte de „Gestapo” de omgeving en nu denken zij dat alle sporen verdwenen zijn. Neen! De moord staat vast en ook wie de moordenaars zijn, al zenden zij ook nog zulke schaamteloze leugens de aether in, n.l. dat de nationaal-socialisten nog nooit een moord begaan hebben. Ook de Olympiade legt deze misdadigers geen enkele beperking op. Juist deze laatste weken werden er weer een groot aantal leidende vakverenigingsmensen gevangen genomen, voor wier leven wij moeten vrezen, omdat zij trouw aan hun idealen zijn gebleven, zoals ook Schille dit tot inde dood toe geweest is. Terwijl de buitenlandse sportmensen zich door de bruine beulsknechten vieren laten als de dragers van hoffelijke sportiviteit, van wat de Engelsen aanduiden met „fairness” op elk gebied, van de grote humanitaire en pacifistische gedachten, voeren inde Duitse kerkers mensen hun doodstrijd, die de om hun ethische opvattingen gemartelde vertegenwoordigers zijn van het werkelijke Duitse volk. Op de ijsvlakten in Garmisch-Partenkirchen vieren de internationale schaatsenrijders hun triomfen, suizen de bobsleden met duizelingwekkende vaart over de sneeuw, vliegen de ski-lopers van de springschans naar beneden om gouden of zilveren medailles te winnen. Weten deze mensen niet dat zij zich gemakkelijk de haat van het geschonden en getrapte Duitse volk op de hals kunnen halen, omdat zij zich vrijwillig in het gezelschap van de beulen en moordenaars van het Duitse volk hebben begeven, in plaats van hun verachting uit te spreken en daarmede het Duitse volk het gevoel te geven, dat er buiten Duitsland nog mensen wonen?.

'r Propaganda-filmvoorstellingen s N.V.V. Inde week van 23 tot en met 29 Februari e zullen de volgende propaganda-filmvoor-2 stellingen worden gehouden: Zondag 23 Februari, te Texel. ’ Maandag 24 „ te Winkel. Dinsdag 25 „ te Hilversum. Woensdag 26 „ te Maassluis. ; Donderdag 27 „ te Wageningen. [ Vrijdag 28 „ te Dwingelo. -j Zaterdag 29 „ te Ammerstol. Rationalisatie. (B.) Van de Tsjechische Metaalbewerkersbond hebben wij het verslag over 1932- 1934 ontvangen. Daar komt ook een hoofdstuk in voor over de steeds voortschrijdende rationalisatie inde metaalindustrie. Vele gevallen van rationalisatie worden daarin aangehaald. Bij voorbeeld: Een naaimachinefabriek bereikte door automatisering en standaardisering een stijging van de arbeidsproductie van 40 pCt. Ineen rekenmachinefabriek werden de productiemiddelen verbeterd en premies ingevoerd, waardoor de tijd nodig voor het maken van deze machine met 35 pCt. daalde. Ineen gramofoonplatenfabriek werden automatische petsen ingevoerd, die een verdriedubbeling van de productie ten gevolge hadden. Overal werd de rationalisatie sterk doorgevoerd, meestal ten gevolge hebbende een opvoering van de productie met tientallen procenten en het overbodig worden van arbeiders. Daarbij komt nog het vervangen van de geschoolden door ongeschoolde arbeiders of vrouwen, door het vereenvoudigen van de werkzaamheden. De arbeidsdeling wordt tot het uiterste doorgevoerd. Zo zijn ineen wapenfabriek de arbeidsoperaties bij het fabriceren van een geweer in 1200 delen gesplitst. Bij net fabriceren van machinegeweren in 1700 delen. Er zijn nog heel wat voorbeelden aan te halen waaruit blijkt, dat door rationalisatiemaatregelen de productieduur is verkort of het aantal arbeiders is verminderd. De montageduur vaneen locomotief b.v. is inde loop der jaren 1922—1930 van meer dan 800 tot 435 uur gedaald. Ineen vormerij waar voor een groot werk 10 weken nodig was, zijn na verdergaande rationalisatie slechts 5 weken nodig en waarbij dan nog het aantal gieters van 8 tot 4 daalde. „Overal is de productie per arbeider beduidend gestegen, het aantal werkzame arbeiders is echter afgenomen. De gevolgen zijn enerzijds een ontzettende werkloosheid, anderzijds een stijgend ziekencijfer, in ’t bijzonder door tuberculose.” De rationalisatie die tot verhoging van de menselijke welvaart zou moeten dienen, komt echter inde huidige maatschappelijke orde als vijand van de mensheid. Wij komen hier op een punt, dat ook een onderdeel uitmaakt van ons Plan van de Arbeid n.l. de verkeerde rationalisatie. Het is de grote verdienste van Otto Bauer, op dit punt in zijn boek „Kapitalisme en socialisme na de wereldoorlog, goede en verkeerd rationalisatie” gewezen te hebben. De ondernemer houdt bij de doorvoering van de technische verbeteringen alleen rekening met de productiekosten van het afzonderlijke bedrijf. Laten we dit met een voorbeeld uit het boek van Otto Bauer verduidelijken. Dr. Vögler, de voorzitter van het bestuur der Verenigde Staalfabrieken, voerde in een Duitse enquête aan: >,Wlj hebben een klein hoogovenbedrijf met drie hoogovens geheel gemoderniseerd en daardoor het aantal arbeiders van 120 tot 10 teruggebracht, dus 110 arbeiders uitgespaard. Een arbeider kost 4.000 mark per jaar, dus hebben we 440.000 mark bespaard. De verbouwing heeft 2.8 millioen gekost, dat is tegen 'l5 pet. 420.000 mark, die als rente en aflossing onze besparing opheffen.” Dit is van het ondernemersstandpunt uit bezien nog precies economisch. Juist. Maar wat zijnde uitkomsten van de maatschappij? Is die er door deze rationalisatie beter op geworden? Neen! ..Wanneer de 110 arbeiders, die door de omvorming werkloos geworden waren, lange tijd werkloos gebleven zijn of wanneer ze tenslotte naar andere plaatsen zijn verhuisd om weer werk te vinden, waren de maatschappelijke kosten, die de ondersteuning en verhuizing der werklozen vereisten, ongetwijfeld veel groter dan de besparing van 20.000 mark, die door de omvorming in dit bedrijf der Ver. Staalfabrieken was bereikt.” Niet alleen met de kosten voor de afzonderlijke onderneming moet worden rekening gehouden, maar ook met de maatschappelijke kosten, wat zeggen wil dat bij de doorvoering van technische verbeteringen ook rekening moet worden gehou-

den met b.v. de werklozensteun, die den uitgestoten arbeiders betaald moet worden. In het Plan van de Arbeid wordt op deze zaak ook de aandacht gevestigd en de samenstellers zijn dan ook terecht van mening, dat maatregelen genomen moeten worden om verkeerde rationalisatie te verhinderen. Lassen van drukbuizen en keuring van de lasnaden <üoor middel van X-stralen. Het aan de bekende Boulder-dam1) aangesloten krachtstation heeft drukbuizen van 3.960—9.100 mm diameter en 16—70 mm wanddikte. Deze buizen zijn vervaardigd van gelaste platen. Daar de grootste buisstukken een gewicht hadden tot 170 ton, een transport op verre afstand dus met mogelijk was, werd een speciale werkplaats inde nabijheid van de dam gebouwd. Het materiaal werd als vlakke gewalste plaat per schip aangevoerd en na voorafgaand ombuigen der einden tussen loodrecht staande walsen van 3.80 m hoogte rond gebogen. Nadat de plaateinden door puntlassen bij elkaar werden gehouden, werden de langsnaden met automatische electrische lasmachines vervaardigd. Twee buisstukken werden steeds tot eendoor ringen versterkte eenheid aan elkaar gelast. Na het maken van enige puntlassen voor het aan elkaar hechten der beide buishelften, werden de ringvormige stuiknaden onder gelijktijdig draaien der buizen onder een vaste lasautomaat gelast. De grote buizen werden hierbij door radiaal geplaatste drukstempels verstijfd. leder buiseinde kreeg een opgelaste ring, waarin bij de montage het einde van de volgende buis werd gestoken. De montage stuiknaden werden koud verbonden. Om betrouwbare proefstukken voor het onderzoek der lasnaden te krijgen zonder de gereed zijnde naden te beschadigen, werden gelijktijdig bij het maken der langsnaden speciale proefstukken van gelijk materiaal en gelijke dikte als de buispiaten gemaakt. Deze onder dezelfde omstandigheden als de buiswanden gelaste stukken werden in het laboratorium onderzocht op spec. gewicht van de lassen, koud buigen, rekgrens, trekvastheid dwars op de naad en verder rekgrens, trekvastheid en uitzettihg inde lengterichting van de naad. Voor de laatste proeven werden de proefstukken zodanig bewerkt, dat ze uitsluitend uit het afgezette lasmateriaal bestonden. Men bereikte daarbij trekvasthedén tot 48 kg/mV Vervolgens werden de naden onderzocht met X-stralen. De hiervoor gebruikte machines, die niet minder dan ongeveer 20.000 dollar hebben gekost, werken met 300.000 Volt en 10 milliamp. Het doorstralen van het 50 mm dikke staal vorderde ongeveer 8 minuten, echter nam deze tijdsduur bij grotere materiaaldikten sterk 'toe, b.v. bij staal van 90 mm tot 30 minuten. Voor radiografische foto’s werden de naden in vakken van 750 mm, die door loodnummers waren gekenmerkt, ingedeeld, even lange filmstroken in het inwendige van de buizen gebracht en de bestraling verricht. Het toestel werkte zo snel, dat het met het voortschrijden van het lassen gelijke tred kon houden. De bedieningsman werd onder scherp geneeskundig toezicht gesteld ook de ruimte werd regelmatig op vagabonderende stralen onderzocht. De filmstroken waren binnen een half uur gereed ; het beeld liet duidelijk zien de stand, dé aard en de grootte vaneen lasfout. Scheuren inde lasnaad en onvolkomen aanhechtingen werden vernieuwd. Alle herstellingen werden met de hand verricht en opnieuw met X-stralen onderzocht. ledere lasser merkte de door hem gemaakte lassen met een teken, zodat aan de hand van de fouten de kundigheid van den lasser kan worden bepaald. Bij toepassing van iasautomaten en ervaren personeel waren de individuele fouten echter zeer gering. De reparaties werden, om de voortgang van het werk niet te storen, steeds door bijzonder geschoolde krachten verricht. Na het lassen en doorstralen werden de buizen in reusachtige ovens voor het opheffen van alle spanningen door het buigen en lassen uitgegloeid; de duur van dit uitgloeien werd geregeld naar de plaatdikte. De ingeblazen nauwkeurig op temperatuur gemeten verwarmingsgassen werden voor gelijkmatige verhitting van alle buisdelen omgeleid. Het maken en het monteren van deze 3.700 m lange buisleiding met ongeveer 120.000 m lasnaad vorderde een bedrag van 11 millioen dollar. (N. Rott. Crt.) ‘) De Boulder-dam is de hoogste stuw inde wereld, gebouwd inde Colorado Rivier, in het Zuid- . westen van de Verenigde Staten van N.-Amerika. (Red. Metaalbewerker.)

Sluiten