Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43ste JAARGANG No. 27 ZATERDAG 4 JULI 1936 OPLAAG 4165^

nfmm..iiifflfTTii.ii.nir i s ■iinrf^iiwmr WSSSSSX!SBSSm WEEKBLAD VAN DE CZSB=S=a| | ALGEMENE NEDERLANDSE METAALBEWERKERSBONDI

« ABONNEMENT: ci) vooruitbetaling per jaar { 1.50 Voor buitenland verhoogd met porto Losse nummers 0.03

g. van derhouvetÏ | HEMOMXLAAN 2A AMSTERDAM!. I itelefoon: zö17&~ 900301 I fciilipwwiWilipiiiiwi «pi m H

ADVERTENTIES: B ■ Gewone advertenties per regel { 0.30 Afdelingsadvertenties „ „ „ 0,20 I Aanvragen voor personeel... „ „ „ 0.20

Vóór het Plan van de Arbeid! Tegen het mens-onterende Nationaal-Socialisme!

Demonstreert op 6 September! Grote meeting in elf plaatsen van ons land Oproep van partij en vakbeweging Terwijl in Duitsland en Italië de gehele bevolking, inde meest volstrekte zin van dit woord, gedoemd is tot een leven van geestelijke, zedelijke en maatschappelijke slavernij, terwijl de beloften, speciaal in Hitler-Duitsland aan de arbeidersklasse, de middenstand en de boeren gedaan, niet worden ingelost, terwijl de jeugd, inplaats van de haar beloofde vrije en goedbetaalde arbeid te bekomen, de zegeningen deelachtig wordt van den in het gevangenispak gestoken arbeidsdienstplichtige, of op de exercitievelden wordt afgericht voor een nieuwe „frisch-fröhliche Krieg”, terwijl deze de mensheid bedreigende schande in het hart van Europa zich voltrekt, gaan hier zich noemende nationaaisocialisten voort met op, niets en niemand ontziende, demagogische wijze propaganda te maken voor een systeem, dat, indien het zegevierde, de Duitse wantoestanden ook in ons land werkelijkheid zou doen worden. In dit uur wordt gij, mannen en vrouwen, die deel uitmaken van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, voor de vraag gesteld of gij bereid zijt tot den laatsten man en de laatste vrouw uw aandeel te leveren inde strijd die nodig zal zijn om de Nazi-barbarij uit dit land te weren. De besturen van S.D.A.P. en N.V.V. hebben besloten, op Zondag 6 September a.s. ineen aantal plaatsen in ons land demonstratieve bijeenkomsten te beleggen, die gericht zullen mzijn tegen het mens- en mensheid-onterende nationaal-socialisme, die gericht zullen zijn daarnaast op de propaganda voor het Plan van de Arbeid. Met steeds groter wordende duidelijkheid kan worden vastgesteld, dat het nationaalsocialisme zijn vruchtbaarste voedingsbodem vindt ineen volk, dat door de voortdurende werkloosheid verarmt en de levenskansen voor zijn kinderen verloren ziet gaan. De politiek van de huidige regering hoe goed zij ook moge zijn bedoeld heeft het gevolg, dat de welvaart in dit land niet toe-, maar afneemt. De besturen van N.V.V. en S.D.A.P. hebben niet geaarzeld, tegenover deze politiek hun plannen te stellen van nationaal-economische opbouw. Zij hebben dit gedaan in het bewustzijn, daarmede het land en de landsbevolking op de beste wijze te dienen. Het is met voldoening dat wij kunnen vaststellen, dat de inhoud van het Plan van

de Arbeid alle critiek, die daarop werd uitgeoefend, glansrijk heeft kunnen doorstaan en tal van bedrijfstechnisch goed onderlegde mannen er getuigenis van hebben afgelegd, dat, w at het Plan wil, g oed is en dient te worden uitgevoerd. Waar dit zo is, waar wij dus enerzijds op grond van de feiten hebben kunnen vaststellen, dat het nationaal-socialisme slechts zijn kans krijgt in bevolkingslagen, waarvan de leden vergeefs om arbeid vragen en waar wij daarnaast hebben moeten constateren, dat het met de economische welvaart in ons land niet omlaag hoeft te gaan, maar omhoog kan, is het noodzakelijk, om ineen aantal machtige demonstraties getuigenis af te leggen van onze ernstige wil, een einde te maken aan de werkloosheid, voor zover dit door nationaal te treffen maatregelen mogelijk is; is het noodzakelijk, getuigenis af te leggen van onze wil, ons deel bij te dragen inde strijd, die gevoerd moet worden voor het behoud van een democratisch en vrij Nederland. De demonstratieve bijeenkomsten, welke wij tot dit doel beleggen, zullen voor de onderscheidene provincies worden gehouden inde navolgende plaatsen: GRONINGN, LEEUWARDEN, ASSEN, DEVENTER, NIJMEGEN, UTRECHT, AMSTERDAM, ROTTERDAM, EINDHOVEN, VLISSINGEN EN MAASTRICHT. Bereids zijnde nodige maatregelen getroffen om de dag van de 6e September te maken tot een dag van groots gebeuren. De organisatie van de demonstraties is door de Centrale Plan Commissie opgedragen aan de Gewestelijke Plan Commissies inde verschillende provincies. De opzet van de demonstratieve bijeenkomsten is zó, dat in alle provinciale bijeenkomsten hetzelfde programma zal worden afgewerkt. Te zijner tijd, d.w.z. zeer binnenkort, zal op een aantal mannen en vrouwen in onze beweging, meer speciaal inde plaatsen, waar de demonstraties zullen plaats vinden, een beroep worden gedaan, om hun medewerking te verlenen aan de opvoering vaneen machtig tafrelen-spel, waarin onze strijd, ons hopen en verlangen zullen worden uitgebeeld. Daarnaast zullen de muziek- en zangverenigingen hun onmisbare medewerking hebben te verlenen, zowel voor hetgeen op de meetingterreinen gebeurt als inde na afloop van de terreinbijeenkomsten te organiseren optochten. De 6 September-betogingen zullen elke nationale betoging, welke ooit voorheen door onze beweging georganiseerd werd, voor wat de massale deelname aangaat, verre moeten overtreffen. Letterlijk niemand, die deel uitmaakt van onze beweging, hetzij man, vrouw of jongere, mag deze keer op het appèl ontbreken. Niet inde laatste plaats dienen ook onze werkloze kameraden te zorgen dat zij door hun deelname aan de demonstraties onze eisen voor een constructieve welvaartspolitiek in ons land ondersteunen en er van te getuigen, dat ook zij niets moeten hebben vaneen nationaal-socialisme, dat ons een

hemel belooft, maar ons een hel deelachtig wil doen worden. VORMT SPAARKASSEN! Met voordacht hebben de besturen van Partij en Vakbeweging met deze publicatie gewacht, totdat het V.A.R.A.-Zomerfeest zo goed als geheel zijn beslag heeft gekregen. Over weinige dagen zal dit het geval zijn. Dan is de baan vrij om overal te gaan sparen voor de deelname aan onze September-demonstraties. Werkenden en werklozen tezamen wekken wij daartoe op. De plaatselijke bestuursinstanties tot in het kleinste gehucht toe hebben tot taak het sparen voor deelname aan onze demonstraties van nu af te organiseren, opdat straks inderdaad letterlijk iedereen van de partij zal kunnen zijn. WIJ WILLEN ELLENDE WENDEN! HET MOET, HET KAN! Gij mannen en vrouwen, die de vrede lief hebt en haar behouden wilt doen blijven; Gij, die er prijs op stelt, te wonen ineen land, waarin het den vrijen mens zal zijn toegestaan vrij te ademhalen; Gij, die tegenover de politiek van de aanpassing een politiek van opbouw wenst gevoerd te zien, welke tot opbloei zal leiden; Gij allen, mannen en vrouwen, houdt u gereed voor de 6 September-betogingen, welke zullen worden georganiseerd onder de leuze: OP VOOR EEN GEESTELIJK EN MAATSCHAPPELIJK VRIJ NEDERLAND! OP VOOR DEMOCRATIE EN WELVAART! OP VOOR HET PLAN VAN DE ARBEID! DE BESTUREN VAN N.V.V. en S.D.A.P.

(C. O.) Verschillende afdelingen hebben ons gevraagd naar de nieuwe volledige tekst van het contract in het loodgietersbedrijf en in verband daarmede maken wij hierbij bekend, dat het contract door partijen reeds enige tijd geleden getekend is, doch de regeling voor het zegelfonds daarin nog niet kon worden opgenomen omdat daarover nog besprekingen gaande waren. Bij onze pogingen om met de katholieke patroons ook inzake het zegelfonds weer volledige samenwerking en eenheid te bereiken, kwam de wens naar voren voor het beheer van het zegelfonds een rechtspersoonlijkheid bezittende „stichting” in het leven te roepen. De besprekingen overeen en ander hebben nogal wat tijd in beslag genomen, doch ook deze aangelegenheid is thans geregeld, zodat nu wel vrij spoedig het volledige contract zal kunnen worden afgedrukt. Inde inhoud van het contract is, wat de algemene bepalingen betreft, niets gewijzigd en om te voldoen aan de vragen die ons daaromtrent gesteld zijn, laten wij hier nogeens volgen de lijst van gemeenten en lonen zoals die in het nieuwe contract

OFFICIËLE MEDEDELINGEN Over de week van 6 tot en met 11 Juli 1936 wordt het contrihutiezegél op de 28e week in het bondsboekje geplakt. zijn geregeld en die trouwens reeds eerder in ons blad zijn opgenomen geweest: Plaats: Uurloon Plaats; Uurloor ets. ets. Alkmaar ... 59 Hoorn 514 Almelo 524 Huizen 60 Amersfoort . 514 Laren 60 Amsterdam . 67 Leeuwarden 554 Apeldoorn .. 534 Leiden 59 Appingedam 52 Lochem 45 Arnhem 59 Losser ...... 494 Assen 504 Meeden 454 Baarn 59 Medemblik . 454 Beerta 42 Middelburg . 52 Bellingwolde 42 Musselkanaal 454 Bergen (N.H.) 59 Naarden .... 60 Beverwijk ... 63 Nwe. Pekela 454 Bilt, de 57 Nieuwolda . 42 Bilthoven ... 57 Nijmegen ... 534 Blaricum ... 60 Oegstgeest .. 59 Bloemendaal 67 Oosterbeek . 514 Borne 524 Oude Pekela 454 Bussum 60 Rotterdam . 67 Delft 59 Rijswijk Delfzijl 514 (Z.H.) 67 Deventer ... 51 Sappemeer . 51 Dieren 45 Schiedam ... 63 Doetinchem 45 Soest 514 Dordrecht ... 59 Ter Apel ... 454 Driebergen . 514 Terborg 45 Enkhuizen . 524 Utrecht 63 Enschede ... 524 Veendam ... 504 Finsterwolde 42 Velsen Noord 63 Gouda 514 Vlaardingen 59 ’s-Graven- Vlissingen... 52 hage 67 Voorburg ... 67 Groningen . 59 Wageningen 514 Haarlem ... 67 Wassenaar . 67 Haastrecht . 454 Wierden ... 53 Harderwijk . 45 Wildervank . 504 Haren (ste- Winschoten 514 delijk ge- Winsum ... 45 deelte) ... 59 Winterswijk 40 Heemstede . 67 Wormerveer 63 Hengelo 524 Zaandam ... 63 Hillegom ... 514 Zandvoort . 63 Hilversum . 60 Zeist 58 Hoofddorp . 59 Zutphen ... 49 Hoogezand . 51 Zwolle 534 Hoogkerk ... 514 Wij voegen hier verder aan toe een overzicht van de zegelwaarden zoals die voor het nieuwe contract moeten worden geplakt en vragen de aandacht van al onze leden en bestuurders er voor dat deze bepalingen worden nageleefd; loonklasse: bij een uurloon: zegelwaarden; A tot 10 ct. 15 ct. B van 11—20 ct. 30 „ C „ 21—30 „ 50 „ D „ 31—35 „ 65 „ E „ 36—40 „ 70 „ F „ 41—44 „ 80 „ G „ 45—494 „ 90 „ H j, 50—534 tt 100 ~ I „ 54—59 „ 105 „ J „ 60—63 „ 115 „ K „ 64—66 „ 120 „ L „ 67 ct. en hoger 125 „

I PLAN WIL BESTAANS- I I ZEKERHEID BIJ | | BEHOORLIJK | BESTAANSPEIL. |

Sluiten