Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maakt propaganda voor het __ Plan van de Arbeid en spreekt met iedereen over onze demonstraties op 6 September de Metaalbewerkersbond verbonden is, vooral op Kinderdijk, waar al gauw 70 k 75 pet. werkloosheid is, zal beseffen dat dit geen sinecure is. Er gaat jaarlijks een ƒ 40:000.- door z’n handen. Want ohze leden krijgen hun steunuitkering ook bij den penningmeester thuis. En het gehele jaar door komen nu al jaren een 80-tal stempelaars aan de deur, onder alle weersgesteldheid. Dat sluit natuurlijk in dat z’n vrouw „tweede penningmeester” is en dat zij er nog meer voor moet opofferen. Want men begrijpt wel, dat er in zo’n gezin nog wat anders komt kijken. Zonder zo’?: vrouw zou Henk dat haast niet kunnen doen. Bij beide penningmeesters heb ik veel aan huis verkeerd, dus op dat gebied ben ik wel georiënteerd en ik weet wat er omging en omgaat. Wat een lastige en penibele kwesties zijn bij Henk thuis al niet opgelost of behandeld. Ook voor „V.A.8.”. Daarom kan de afdeling niet gauw voldoende waarderen, wat het echtpaar Knuistingh-Neven voor haar betekent. Daarom, Henk, aan jou en je vrouw onze dank voor al de belangeloze opofferingen, welke jullie je voor de afdeling getroost hebben. Dat er voor jou en je gezin na deze zeven magere ook nog eens zeven vette jaren mogen aanbreken! Dat je nog lang kracht en lust mag behouden om voort te gaan op de ingeslagen weg. * * * Men verzocht ons om opname van onderstaan berichtje. De afdeling Alblasserdam der Federatie van Arbeiders Esperantisten wekt de leden

der afdeling van de A.N.M.B. op met hun huisgenoten de openbare vergadering te bezoeken, welke op 9 September in „De Harmonie”, ’s avonds om half acht, zal plaats vinden. De heer J. v.d. Rhee zal spreken over het onderwerp „Esperanto, het levenswerk van dr. L. L. Zamenhof”. Op 10, 11 en 12 September zal in dezelfde zaal een Esperanto-tentoonstelling gehouden worden, geopend van 6 tot 10 uur. De toegang tot vergadering en tentoonstelling is vrij. Grijpt de gelegenheid aan kennis te maken met Esperanto. Leert Esperanto! KROMMENIE (P. Th. J.) Op Dinsdag 8 September 1936 zal onze afdeling een huishoudelijke vergadering beleggen inde zaal van café „De Roemer” van den heer Ekkerman. Bondstnakkers, het is zo langzamerhand weer eens vergadertijd geworden. De vacanties zijn merendeels achter de rug, dus gaan we weer met frisse moed beginnen. Laat daarom niemand deze vergadering verzuimen. Wij verwachten allen inde bovenzaal van café „De Roemer”. Aanvang 8 uur. * * » Attentie! Gaat allen Zondag 6 September naar Amsterdam naar de Plan-meeting. Neemt nu nog uw besluit, het is nog niet te laat. LEEUWARDEN (IJ. Z.) Wij rekenen erop dat al onze leden met hun huisgenoten op 6 September mee demonstreren voor het Plan van de Arbeid. Gaat niet als toeschouwer langs de weg staan. Laat onze tegenstanders zien, dat wij het aanpassen beu zijn en eist van de regering een betere en doeltreffender bestrijding van de werkloosheid. (Ook onze afdeling heeft gemiddeld 30 pCt. werklozen.) Daarom, kameraden, allen op 6 September achter ons vaandel. Op voor het Plan! Op voor vrijheid, arbeid, brood! ROTTERDAM (W. J. d. B.) Op 27 Augustus maakten de Rotterdamse Werkloze Metaalbewerkers

een reis naar Utrecht voor het spelen van een voetbalwedstrijd tegen de werkloze metaalbewerkers aldaar. Hoewel de reis geen vlot verloop had wegens het lekrijden van de olietank en wij ongeveer drie uur vertraging hadden, arriveerden wij toch nog om 1 uur in het N.V.-huis. Daar werden wij ontvangen door den voorzitter der voetbal-afdeling, die ons hartelijk welkom heette en uitdrukking gaf aan. zijn hoop, daw door het spelen van wedstrijden een nauwere band tot stand zou komen tussen onze kameraden. Hij wees er op, dat wij schouder aan schouder moeten strijden voor de versterking van onze organisatie. Namens het bestuur van de afdeling Utrecht werd ons daarna een schitterende koffietafel aangeboden. Na de maaltijd bedankte onze voorzitter voor de hartelijke woorden die tot ons gesproken waren en tevens voor, de aangeboden koffietafel. Daarna ging men over tot het spelen van een wedstrijd tussen Utrechtse en Rotterdamse veteranen. De Rotterdammers wonnen met 4-—3. Vervolgens betraden de eerste elftallen het veld. De Utrechtse aanvoerder overhandigde zijn Rotterdamsen collega bloemen en de Utrechtse voorzitter sprak nog een kort woord. Onze voorzitter bood de Utrechtse kameraden een bekertje aan en sprak hierbij de hoop uit, dat de wedstrijd inde beste verhouding gespeeld zou mogen worden. Deze wedstrijd eindigde ineen 4—l nederlaag voor Rotterdam. Er is zeer sportief gespeeld. Na afloop van de wedstrijd werd de reis voortgezet. Over Amersfoort en Hilversum ging het naar Amsterdam, waar wij ongeveer 1 uur vertoefden om vervolgens de terugreis te aanvaarden. Wij arriveerden te middernacht inde beste verstandhouding in Rotterdam. * * * Jeugdgroep (A. J. E.) Hieronder volgt het programma voor de a.s. week: Zaterdag en Zondag; geen weekeindkamp. Allen nemen deel aan de jeugd- en grote demonstratie op 5 en 6 September te Rotterdam. Let nauwkeurig op de mededelingen, die inde pers verschijnen.

Maandag, 8 uur: Hofdijk 66, muziekgroep. Dinsdag, 8 uur: Hofdijk 66, zanggroep. Donderdag, 8 uur: Hofdijk 66, lekenspelgroep. Vrijdag, 7.30 uur; Hofdijk 66, ledenwerfactie. UTRECHT Cursus electrisch lassen (O.) De Sub-commissie voor bevordering van het geven van onderwijs in electrisch lassen, gevormd uit de Commissie van toezicht op het gemeentelijk nijverheidsonderwijs, bericht ons, dat een theoretische cursus met aanschouwelijke voorlichting ingesteld zal worden. De cursus zal gegeven worden op Woensdagavond van 7 uur tot 8.30 uur en van 8.30 uur tot 10 uur (2 groepen) ineen der lokalen van de Burgeravondschool. Cursusduur 1 October tot 31 Maart. Kosten voor deelname -ƒ3.— per cursus bij vooruitbetaling. Op de cursus zal worden gegeven de theoretische kennis, die nodig is voor het behalen van het diploma voor electrisch lasser. Een ervaren leraar zal als docent optreden. Als deelnemers kunnen worden toegelaten, zij die metaalbewerker zijn. Enige vooropleiding, b.v. avondschool voor nijverheidsonderwijs is gewenst, doch niet noodzakelijk. Leerlingen 4e en 5e klasse avondschool n.o. en 3e klasse ambachtsschool kunnen (ineen aparte groep) deelnemen. In lichtingen en inschrijving bij den directeur 8.A.5., ’s avonds 6.30—7 uur, vanaf 24 Augustus, ’s Zaterdags niet. J. J. de Winter, Wittevrouwenstraat 12 bis. ADVERTENTIËN Heden overleed dooreen droevig ongeval ons trouwe lid M. A. HAENEN, inde ouderdom van 36 jaar. Zijn nagedachtenis zal bij ons in ere blijven. Het bestuur der afdeling Almelo.

Adressen van de secretarissen en penningmeesters der afdelingen. (5 September 1936.) De eerste naam is die van den secretaris, de tweede die van den penningmeester. Staat slechts één naam vermeld, dan worden beide functies door één persoon vervuld. Alfen a.d. Rijn J. Koelewijn, Hoorn 158. H. v.d. Aar, Voorstraat 14. Alkmaar yy. Coerts, K. van ’t Veerstr. 77, M. J. Benjamin, Polderstr. 13. Almelo H, Kupers Jr., Blezenstraat 34 H. Brinks. Markgravenweg 11. Amerongen H, Veenhof, Zandvoort 84. G. v. Ingen, Donkerstraat 426 Amersfoort S. v.d. Veen, P. Potterstr. 34, C. H. Cornelissen, -Methorststraat 27. Ammerstol- J. A. v. Buren, Lekdijk 119 B, Bergambacht. Bergambacht (postadres Schoonhoven). Chr den Hoed, Lekdijk 67 A„ Ammerstol. Amsterdam W. v. Zijll, 2e J. v.d. Heijdenstraat 101. J. Hartkoorn, 2e J. v.d. Heijdenstr. 101. Tel. 25542—21042. Apeldoorn W. v.d. Zee, Johannastr 27. S. H. Seldenrust, Johannastr. 35. Appingedam H. Schipper, Dr, J ten Brlnkstraat 19 J. Schellens, Broesstraat 15. Arnhem W Schor. Graaf Ottoplein 21 Telefoon 23081. Assen P. Klok. Molenstraat 253. A Pekkes, Talmastraat 108. Assendelft H. C. Valke, Dorpsweg 875 P. G. Hos, Dorpsweg 378. Baarn J. Luppens, Bremstr. 25, Jac. v. Daal, Blommersstraat 15, Barendrecht j. Verhoeven, Dorpsstraat B 194, P F. v.d. Vlies, Middeldijk C. 263, Bergen op Zoom Joh, Schuyl, Borgvlietschedreef 57, Beverwijk J. Schik, Populierenlaan 33. J. Honig, Acacialaan 6. De Bilt H. v. Schalk, Patrijzenlaan 8, Bilthoven. P. v.d. Broek, Nieuwstraat 62, Borne (O.) W. te Pas, Spanjaardplein 14. G, J ten Thye. Almeloschestraat 86. Breaa C. Tops Jr., ChassésingeJ 32a Telefoon 2165. Brummen A. Meijer, Bronkhorsterweg 298a L. C, Christiaans, Ambachtstr 391a Bussum C. v. d, Berg, K P. C. de Bazelstraat 14. ' J. Booden. de Beyert 9, Naarden Cap. a.d. IJssel G Hol, Nijverheidstr. 90, Kralingscheveer. A, Butter de Ruiterstraat 45. Kraiingscheveer. Culemborg T. H, v. Daalen, Spoorstraat 2. H, Kuipers, Triosingel 22. Delft w- Ploos v. Amstel, „Ons Huis”, „ .. Oude Delft 201. Telef. 796. Delfzijl H. Viel, Eemskanaal B 664. Farmsum (gem. Delfzijl), H. Knevelbaard, Marcus Buschstraat 40.

Deventer B. P. Hilberink, Burgem. van Suchtelenstraat 50. Telefoon 3662. Dieren G. v. Bronkhorst, Lindelaan 45, J. Stelpstra, Tellegenlaan 9. Doesburg R. v. Dijk, Zandbergstr. B. 359. A. J. Enneman, Emmastr. 507. Doetinchem b. Hagelstein,, Steinlaan 12. Th. J. Nibbelink, Koppels 11. Dordrecht h. Walther, Voorstraat 306. Telefoon 3771 Driebergen j. Lodder, Eikenlaan 4. P. Zuidam, v. Wassenaarstr. 32. Eindhoven A. C. J. Leysen, gebouw „Voorwaarts”, Stratumschedijk 35 Telefoon 5875. Enkhuizen j, Mourlk, Patrimonlumstr. 38. H, J. Goos, Kerseboomstraat 4. Enschede j. h. Westendorp, Lipperkerkstraat 202. J. G. Winkel, Nieuwstraat 24. Geertruidenberg h. Thiel, Zuidwal. A. Bogaarts, Koestraat 92. Geleen-Sittard D. Boonenkamp, Rijksweg Z 196. A. Lenders, Akkerstr. 17, Sittard. Goor P. Kroon, Kerkstraat 86. W. Nijland, Schoolstraat 24. Gorinchem p, de Krey, Adr. Daetselaarstraat 7 D. v. Zanten, Dalemwal 14. Gouda J. D. Donker, W. Tombergstr. 27. L. v. Eyk, W. Tombergstraat 23. Gouderak L. Vleggeert C. Pzn., Dorpstr. 102. P. v. Vliet, B 219, Groningen W. H. Segaar, Oppenheimstraat 39, Telefoon 2434 Grouw g. v.d. Berg, Rijksstraatweg 267, Irnsum bij Grouw. J. Sjoerdsma, le Oosterveldstraat 741. Den Haag H. J. Baart, Prlnsegracht 72. C. T. Tielenburg, Prinsegracht 72. Telefoon 331528 Haarlem c. v.d. Winden, Frans Halsstraat 13rood. Telefoon 13055. Hardinxveld o. Hoekwater Czn., B, 86. C, van Loon, Achterdijk 2. Hartingen . H. Kooistra, Rietkade 20, K. Zijlstra, Jac. Bakkerstr, 34, Heerenveen j. Borger, Vermaningsteeg 10. H. Wind. Korflaan 48. Heerlen j. Jansen, Frans Halsstraat 25. R. Boxum, Rembrandtstr. 45. Helder, den c. Groot, Zuidstraat 20 M. Looy, Californiëstraat 48. H. I. Ambacht E. de Paauw, Hooftwijk 17. A, Klootwijk, Veerlaan 45. Hengelo (O.) D. W. van Hattem. Pastoriestr. 33. Telefoon 3666, ■s-Hertogenbosch L. v. Vugt, Pred, van Egmondstraat 23. A. v. Wijngaarden, Arnout van Gelderstraat 23. Hilversum B. H. Stokman, Orionlaan 76. Telefoon 7956. Hoog esand- r. Blaauw, Smitlaan 8, Mar- Sappemeer tenshoek, H. Barelds, Knijpslaan E. 435 Koiham (gem. Slochteren). Hoorn j. Bakker, Veenenlaan 111. P. Stam, Veenenlaan 101. Kampen k. Kornelis, Hofstraat 76. C. M. Vermeulen, Jan Berkstraat 15.

Kinderdijk J. Kleyn, C. 30, Alblasserdam. H. Knuistingh—Neven, P. 70, Alblasserdam. Kr. a.d. Lek J. den Hartog, Schoolstraat 28 P. Liedorp, Schoolstraat 110. Kr. a.d. Ussel P. Mes Jr., Tuinstraat 67. J. B. A. Rook, Oranjestraat 1, Slikkerveer, Telefoon 94, Ridderkerk. Krommenie P. Th. Jonker, v. Hogendorpstraat 15. J. Alberse, Lijnbaan 54. Leeuwarden a. W v.d. Meulen, Smidsbuurt 12, Huizum. M. v. Ingen, Handelstraat 6. Leiden j. M. C. de Roo, Driftstr. Sla. Telefoon 1971. Lekkerkerk A. Pols, Voorstraat 242. C. Hofwegen,, Kerkweg 159. Lemmer H. R. de Boer, Markt H. 76. J. Kamminga, Iste Parkstraat. Maassluis P. Oosterman, Paul Krugerstraat 8. L. Louwe, Trompstraat 14. Maastricht A. Olij, Brouwerijweg 49. J. H. Gilissen, Rozenstraat 10. Meppel H. Meppelink, Heemskerkstr. 1. L. Sieben, Willem Barentszstraat 77. Middelburg L. Geers, Zuidsingel E. 33, J. Rottier, Jasmijnstr. W. 126. Muiden O. P. IJgosse, Singelstraat 207. K. Kajuiter, Kerkachterstr. 134. Nw.-Lekkerland E. J. den Ouden, D. 297, Kinderdijk. H. Kamsteeg, B. 293. Nieuwleusen Joh. v.d. Graaf, 172a. H. Timmerman, C. 233, Den Hulst (O.). Nijmegen. S. Overkamp, Hatertsoheweg 15. G. J. Gerritsen, Sweelinkstr. 70. Telefoon 818. Oude Pekela K. stuut, Verlaatjeswijk 171a, Nieuwe Pekela. P. Boschma, Onstwedderweg, Nieuwe Pekela. Oudewater O de Korte, Langeburgwal 425. J. H. Mackay, Stationsweg 22. Papendrecht W. Baldeë, Middenstraat 28. A. Krijgsman, Hoofdstraat 38. Per"nls W. B. Lagendijk, Cremerstr. 107, Rotterdam (Pernis). F- Strik, Pastoriedijk 9T. Ridderkerk j. b. A. Rook, Oranjestraat 1, Slikkerveer Telef. 94. Ridderkerk. Rotterdam N. C. J. Llgnian, Hofdijk 66. J. Landman, Hofdijk 66, Telef, 41739 en 42739. Schiedam g. Visser, Tuinlaan 50. Telefoon Rotterdam 68551. Schoonhoven A. p. Koppenol, Havenstr. 11. R. de Hoop, Havenstraatschewal 86. Sliedrechf, A. v. Wijngaarden, Julianastr, 33. K. Boer, Julianastraat 10. Sneek P. v.d. Meulen, Wassenbergstraat 18. T. Schurer, Kloosterhof 13. Soest Corn. Nijhof, Beetzlaan 90. H. M. Reulen, Beckeringstr. 21. Stadskanaal k. Ruiters, Postkade 39. Terborg- L. Cornelissen, 184 Z„ Gaan- Gaanderen deren, Tiel J- A. Spee, Hoogeweidseweg 91. D. W. H. de Kruiff, Dahliastr. 15.

Tilburg H. v. Dijk, Oerleschestraat 74. P. Rodie, Nw. Goirlescheweg 78. Utrecht M. J. Goedée, Jan Pieterszoon Koenstraat 21. Telefoon 12531 Vaassen L. Bosch, Krugerstraat. J. W. Hulleman, Vierkant G. 88. Veendam D. Molog, Langeleegte 52. J. de Vries, Langeleegte 62. Velg (G.) G. J, Pothoven, Willemstraat 66 Jac. G. J. Vleeming, Graaf Ottostraat 28. Venlo N. J. Christiaans, Rooddorpstraat 22. J. v. Dijck, Havenstraat 46. Vlaardingen G. Don, Gr, v. Prinstererstr. 78. A. Borsboom, Westhavenkade 25. Vlissingen p, G. J. van Spanning, Coosje Buskenstr, 14. Telefoon 378. Voorburg L. v.d. Boogaard, Oostenburgerdwarslaan 47. A. de Wolf, Kerkstraat 49. Wageningen P. A. M. Vullings, Postjesweg 29. J. Pas, Willem Hovystraat 19. Weesp c. Kok, Papelaan 84. M. Cornelisz Jr., Papelaan 54. Westerbroek H. Venema Kzn., Borgweg 35, bij Poxhol. Wleringen T. Jansonius, M.ü.Z.-park 86, Oosterland, Wieringen (post den Oever). W. v.d. Endé, Zandburen 14. Winschoten L. Ottjes, Pekelderstraat 27. J. Sluis, Bovenburen 33'. Winterswijk H. J. Hoitink, 146. J. G. Oonk. Berkenstraat 11. Wormerveer D. Akkerman, Celebesstraat 57. Utst W, J, Hoomans. Popmawal 2, M Tigchelaar, C. 43. Umuiden w. C. de Boer, Watervlietstraat 5, Velsen (N.) (post Beverwijk). J. Stolp. Jac. v. Heemskerkstr. 68. Usselmonde P. Soeteman, Hordijk 3. L. van Dam, Tuindorp 45. Zaandam -R. Visser, Alb, Hahnplantsoen 28. J- Nieuwenhuis, Berkenlaan 10. Zaandijk W Prins, Talmastraat 12. P. C. Rem, J. v. Vleutenstr. 14. Zaltbommel G. v. Westreenen, Marten van Rossumsingel 79. A. J. Kaasjager, Nonnenstr. 14. Zeist M, J, Warmeling, Eikenlaan 28. P. A. v Brummelen, Gerolaan 5. Zutphen e. A. Olthof, Tadamastraat 9. E. Russer, Roggestraat 3. Zwolle g. J. v.d. Brink, Diezerplein 32s, B. J, Bakker, Hoekstraat 45. Adressen van de vertegenwoordigers der groepen. Aalsmeer R. v.d. Berg, Hadleystraat 88. Bolsward I. Sijbrandij, Gr. Dljlakker 55, boven. üedemsvaart A, v.d. Bult, Hoofdvaart G. 17, Dedemsvaart, gem. Avereest. Iraneker r. ten Hoeve, IJpeystraat 26. Gcrredijk Joh. v.d. Kamp, Burgem. Selhorststraat. , Nw. Weerdinge J. Spaan, No. 16. Nunspeet S. A. Drost, Wildeland 68. Purmerend J. j. Molenaar, Purmerweg 40. Smilde A. Nieboer, Molenwijk B 411. titeenwijk H. Klaster, Verlaatscheweg 48. Zevenhuizen (Z.-H). L. de Koning, Lange Zijde 16. Gelieve van eventuele veranderingen kennis te geven aan het bondsbestuur.

Sluiten