Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle gonge behoren lid van .. . I onze Bond Ie meraai- zijn. Oe 14- en 15»jarigen bebewerkers “w. lü, rigen 25 cent contributie per week en zijn daarvoor tegen de gevolgen van onvrijwilli* ge werkloos heid verzekerd gunning voor het houden van hun bijeenkomsten kunnen krijgen. In zijn slotwoord heeft de voorzitter een beroep op de leden gedaan om de enkele ongeorganiseerde metaalbewerkers te Grouw in onze Bond te brengen. De bijeenkomst was door 50 personen bezocht, waaronder een flink aantal vrouwen. ROTTERDAM Een coöperatieve tentoonstelling (N. C. J.L.) Op Zaterdag 19 en Zondag 20 December a.s., wordt in het Algemeen Verkooplokaal aan de Goudsesingel door de coöperatie „Voorwaarts”, met medewerking van „De Handelskamer”, een tentoonstelling georganiseerd. De toegangsprijs inclusief stedelijke belasting bedraagt 12 cent per persoon. Voor groepen 6 cent per persoon, maar hiervoor moet vooraf overleg gepleegd worden met het kantoor, Tochtstraat 48. Naast de tentoonstelling zijn er verschillende attracties, terwijl alle bezoekers (sters) een kop thee met gebak wordt aangeboden. Wij wekken onze leden op, deze eerste coöperatieve tentoonstelling te Rotterdam te bezoeken. De tentoonstelling is geopend Zaterdags van 15 tot 23 uur en Zondags van 10 tot 22 uur. (N. C. J. L.) Wij brengen hierdoor ter kennis van werkloze leden, die inde Kerstweek of inde daaropvolgende week aan het werk gaan en in gewone omstandigheden Vrijdagsavonds eventuele uitkering in ontvangst komen nemen, dat dit in de Kerstweek kan geschieden op dag 23 December, des avonds tussen 7.30 —8 uur en inde Nieuwjaarsweek op Zaterdag 2 Januari, des morgens tussen 9—1.45 uur. * * * Jeugdgroep (A.J.E.) Agenda voor de week van Zaterdag 19 tot Vrijdag 25 December: Zaterdag, 19 December, propagandaavond, Ridderkerk. Deelnemers wonende R.M. zorgen uiterlijk 6 uur 40 op de Hofdijk 66 aanwezig te zijn, daar wij om 6 uur 45 vertrekken. Deelnemers L.M. komen samen om 6 uur 50 bij de Gasfabriek, hoek Oranj eboomstraat—Kr eekweg. Zondag, 10 uur; kaderschool commissieleden. Zondag, 3 uur: L.M., volksdansen, Putschelaan 172. Zondag, 3 uur 30: R.M., volksdansen, Ons Huis. Zondag, 8 uur: dansen, Eendrachtstraat no. 19. Maandag, 8 uur; muziekgroep, Jacominastraat 25c. Dinsdag, 8 uur: zanggroep, Hofdijk 66. Agenda voor de week van Zaterdag, 26 December tot en met Zaterdag 2 Januari 1937: Zondag, 3 uur: L.M., volksdansen, Putschelaan 172. Zondag, 3 uur 30: R.M., volksdansen, Ons Huis. Zondag, 8 uur: Eendrachtstr. 19, dansavond. Maandag, 8 uur: muziekgroep, Jacominastraat 25c. Dinsdag, 8 uur: zanggroep, Hofdijk 66. 2 Januari: grote openbare dansavond in de Tivoli-bovenzaal. Kaarten zijn binnenkort verkrijgbaar. UTRECHT „Met volle kracht vooruit! ”-actie (G.) We zouden nog gaarne over meer adressen van on- en verkeerd georganiseerden beschikken, zodat wij na de feestdagen weer met frisse moed en nieuwe werklust kunnen aanvangen. Al is ons percentage leden op diverse fabrieken niet slecht te noemen, we geloven niet, dat 100 pet. georganiseerd is, zodat het toch inde diverse afdelingen niet moeilijk moet zijn om ons de namen en adressen te verschaffen. Ook mag het kleinbedrijf zoals burgersmeden, goud- en zilversmeden en electriciens niet vergeten worden.

Utrechtse Voetbalvereniging „De Metaalbewerker”, onderafdeling van de A.N.M.B. (Bestuur) Zoals u misschien wel weet is er in Utrecht een voetbalafdeling van de moderne metaalbewerkers. Opgericht in ■ Mei 1935, heeft zij het doel ons enige uren van ontspanning te bezorgen en hierin is zij vrijwel geslaagd. Inde afgelopen weken is er druk geconfereerd om aan de afdeling voetbal meer bestaansrecht te geven. Om dit te bereiken, werd er eind November in het N. V.-Huis een vergadering belegd, die tot resultaat zou hebben het toetreden tot de N.A.S.B. Op deze vergadering waren uitgenodigd de heer Voorbeitel, voorzitter van de N.A.S.B. en het bestuur der afdeling Utrecht. De heer De Jong werd aangewezen om het bestuur te vertegenwoordigen. Om 8 uur 15 opende de voorzitter der voetbalafdeling deze vergadering en zette uiteen, waarom deze bijeenkomst was belegd. Hierna werd het woord gevoerd door den heer Voorbeitel, die kort en zakelijk het doen en later van de N.A.S.B. uiteenzette, er op wijzende, dat met het toetreden tot de N.A.S.B. ook de verantwoording groter werd, zowel moreel als financieel. Nadat enige vragen waren beantwoord, werd men voor de vraag gesteld al of niet toetreden tot de N.A.S.B. Tot het eerste werd besloten. Zo zijn wij dan als metaalbewerkers toegetreden en voerende naam van Utrechtse Voetbalvereniging „De Metaalbewerker”, onderafdeling van de A.N.M.8., afd. Utrecht, aangesloten bij de N.A-S.B. Nu nog een kort woord tot hen die nog werken. Wij vragen u alleen om donateur of lid te worden. Neen, u behoeft niet te voetballen. Alleen uw steun is voldoende. Zijn er ook nog mensen die willen voetballen, men geve zich op bij den bode De Jager of bij den secretaris B. Valkenburg, Paramaribostraat 24 bis. Zijn er voetbai-vrienden buiten Utrecht? Die kunnen zich melden bij den penningmeester J. Stomps, Spijkerstraat 3, Utrecht. Zondag a.s. speelt de M.M.B. op het N.A.5.8.-terrein tegen S.S.S. uit Baarn. 'Aanvang 2 uur. VAASSEN (L. B.) In overleg met de Plaatselijke Plan-Commissie wordt hier op 9 Januari a.s. de Planfilm „Ochtendgloren” vertoond. Wij wekken onze leden op deze prachtige Hollands sprekende film te bezoeken en om hun iets tegemoet te komen, geeft ons afdelingsbestuur ieder lid van onze bond 10 cent reductie, zodat de toegangsprijs voor hen het luttele bedrag van 20 cent bedraagt, terwijl voor de werklozen de toegang vrij is. Wij verzoeken onze leden zich vroegtijdig van toegangskaarten te voorzien. Deze zijn verkrijgbaar bij den bode en den secretaris. Deze film kan ook worden bezocht door niet-leden en wij wekken onze werkers dan ook op propaganda hiervoor te maken en mee te helpen zoveel mogelijk toegangskaarten huis aan huis te verkopen. De leden die deze filmavond willen bijwonen, worden verzocht toegangskaarten te nemen vóór 4 Januari a.s., daar wij dan aan niet-leden gaan verkopen. ZEIST Leden opgelet. (M. J. W.) De leden kastrekkers worden verzocht zich op de laatste Dinsdag van deze maand, voorzien van hun taondsboekje, te willen melden in Berkenhof, tussen 7 en 8 uur. ® eigen dagblad | maak ook je || kameraad abonné! | Wie voor de krant den boer op gaat, I Oogst stellig gunstig resultaat ADVERTENTIËN LEERT ELECTRISCH LASSEN HET VAK DER TOEKOMST OP EHRBECKERS LASSCHOOL „ROTTERDAM – HONDIUSSTRAAT 45

Toestand van de Bond op 1 December 1936 i _ Ii e| JS I tn r* vr, G VD fl vq -i-J <U r? ; cj I ja Q> ü (f) &) ff) '3 OCO Ö ON 1 W! Cl) ö t3 o! i3 5 S <D T"! r-n T3 G r"H £ & N T3 T3 £3 N O I AFDELING \h fi ï fiiii ii ais| s; <l >1 1 Alphen a. d. Rijn ......... 84 84 83 33 315 21 2 Alkmaar 202 200 + 2 185 1 270 4 731 68 3 Almelo 108 106 + 2 105 45 376 54 4 Amerongen 57 55 + 2 42 2 219 5 5 Amersfoort 183 183 175 1 66 5 659 100 6 Ammerstol-rßergambacht ... 33 35 233 19 108 26 7 Amsterdam6639 6589 + 50 6458 67 11 2017 58 24507 1866 8 Apeldoorn ................ 300 297 43 271 1 58 2 1128 77 9 Appingedam.............. 141 139 + 2 120 20 552 2 10 Arnhem 591 580 + H 560 6 1 230 10 2003 334 II Assen .................... 46 43 + 3 39 1 6 154 20 12 A55ende1ft................ 36 35 +1 6 1 139 5 13 Baant .................... 63 63 67 1 19 237 26 14 Barendrecht 28 23 30 16 98 19 15 Bergen op Z00m.......... 76 78 2 79 28 5 296 8 16 Beverwijk ................ 193 196 +- 2 183 40 30 749 39 17 Bilt, de 32 28 + 4 28 43 108 8 18 Borne 38 38 – 37 – – 112 144 13 19 Breda 323 322 + 1 332 1 100 1 1169 H3 20 Brummen 30 30 25 6 103 17 21 Bussum 103 103 98 30 1 402 16 22 Capelle a. d. 1J55e1........ 69 70 1 77 32 280 15 23 Culemborg 91 90 + 1 96 38 2 327 37 24 Delft 732 728 +- 4 737 8 268 2 2646 242 25 Delfzijl 73 69 + 470 8 270 3 26 Deventer 520 516 +- 4 519 10 142 6 1801 229 27 Dieren 100 98 + 2 103 17 365 27 28 D0e5burg................. 126 123 + 3 119 1 19 15 463 21 29 Doetinchem 66 65 + 1 60 142 216 43 30 Dordrecht 1716 1715 + 1 1728 32 783 10 6220 596 31 Driebergen ............... 72 72 67 7 265 11 32 Eindhovens 63 572 9 582 1 1 150 2105 110 33 Enkhuizen 26 27 1 25 16 94 17 34 Enschede 400 393 + 7400 3 121 9 1439 114 35 Geertruidenberg 12 13 114 6 46 8 36 Geleen—Sittard ........... 44 43 + 1 55 21 162 12 37 Goor 26 26 29 1 5 87 iQ 38 Gorinchem 368 362 + 6 330 103 10 13c 4 75 39 Gouda 121 119 + 2 109 49 453 28 40 Gouderak 37 37 34 19 132 14 41 Groningen 898 886 + 12 805 7 4 266 5322; 308 42 Grouw 5050 53 – – 6 13 IS6 14 43 Haag, den 2342 2340 + 2 2377 40 17 1079 76 1326 44 Haarlem 1322 1313 + 9 1315 9 41 502 8 4872 3^5 45 Hardinxveld 144 145 j 1 150 77 j 52t 39 46 Harlingen 36 36 35 23' 131 13 47 Heerenveen 81 79 + 2 80 12! 2c 4 23 48 Heerlen 59 61 2 67 28 I 210 25 49 Helder, den 34 33 + 1 36 18; 102 ;0 50 Hendrik Ido Ambacht..... 192 191 + 1 191 1 72; 1 678 90 51 Hengelo 981 967 + 14 965 19 2 1001 11 3729 H8 52 ’s-Hertogenbosch 32 31 + 1 29, 17! 125 4 53 Hilversum 599 592 + 7 589 !' 52 ; 147 , 5 2115 _O/ 54 Hoogezand-Sappemeer ..... 180 184 4 189 1 79 2 63: ;9 55 Hoorn 61 60 + 1 62 75 241 10 56 Kampen.. 31 30 + 1 29 10 2 114 7 57 Kinderdijk 152 148 + 4 159 64 533 16 58 Krimpen a. d. Lek 103 103 104 62' 37 35 59 Krimpen a. d. IJssel ...... 145 143 + z 139 2 9, -I 52 4 60 Krommenie.... 86 85 + 1 121 10 1 —! 32. 13 61 Leeuwarden 335 333 + 2 323 2 7 85; 2' 1210 63 62 Leiden 735 729 + 6 728 52 302 115 2o 1 234 63 Lekkerkerk ....... 75 74; + 1 76 40; i 257 39 64 Lemmer.......... 13 13 13 o ; 2i 49 65 Maa551ui5................. 18 19 1 21 1 7j 5 66 Maastricht .....v.......... 49 50 1 44 1 24 1 18 14 67 Meppel 32 32 – 31 161 2 102 n 68 Middelburg 191 188 + 3 188 1 707 71 i 52 69 Muiden 32 34 i 2 37 10 i24 17 70 N. Lekkerland ............ 56 56 54 10 217 4 71 Nieuwleusen 18 19 1 18 37 – 72 Nijmegen 317 322 5 345 41 112 2 1.34 127 73 Oude-Pekela 31 31 28 16 117 6 74 Oude water.,... 12 13 114 4 8 44 5 75 Papendrecht 152 154 2 178 97 550 ,7 76 Pernis 44 46 2 26 5 174 tQ 77 Ridderkerk 425 418 + 7 414 3 158 1541 U0 78 Rotterdam 75t8 7527 + 11 7442 66 15 36 1 36 27945 19/3 79 Schiedam 1967 1946 + 21 1913 10 861 16 7344 473 80 Schoonhoven 34 34 37 1 8 142 81 Sliedrecht 143 143 155 77; – 50t 5 82 Sneek 103 101 + 2 94 3 32 6 335 0 83 Soest 23 24 122 8 81 y 84 Stadskanaal 85 86 1 89 1 31 28 22 85 Terborg-Gaanderen ........ 119 120 1 127 29 14 425 55 86 Tiel 366 357 + 9 361 31 119 28 1302 ie.2 87 Tilburg 113 113 111 1 30 ! – 14 38 88 Utrecht 2028 2009 + 19 1973 16 1 658 13 78j2 29 89 Vaassen 267 259 + 8 257 \ 10 993 o 90 Veendam 85 85 85 ! 22 324 17 91 Velp 136 139 3 131 1 1 38 —1 52ö z3 92 Venlo 43 43 42 19 j 133 ‘0 93 Vlaardingen 382 3691 + 13 342 132 1409 ;Q0 94 Vlissingen 945 938 + 7 923 5 187 361 i j4l 95 Voorburg 73 73 66 22 274 0 96 Wageningen 46 44 + 2 43 1 13 i 4 147 t 97 Weesp 128 128 136 3 401 452 5 98 Westerbroek .............. 49 50 150 1 17 i —; 174 4 99 Wieringen ................ 17 17 23 514; 81 _ 100 Winschoten 241 225 + 16 215 2 2 77 3| 846 75 101 Winter5wijk............... 28 28 32 31 95 15 102 Wormerveer .............. 67 66 + 1 67 71 246 103 Ijlst 20 19 + li 19 8 lm 9 104 IJmuiden 365 365 366 4 104 16 1420 ,59 105 IJsselmonde 125 125 H7 1 1 45; 1 445 51 106 Zaandam 301 291 + 10 290 2 1 88 2 1061 (Sj 107 Zaandijk 98 97 + 1 102 1 8 / >79 j 3 108 Za1tb0mme1............... 67 66 + 1 68 —| 35: 217 35 109 Zeist 162 160 + 2 147 34; 622 10 110 Zutphen 169 171 2 170 43' 2| 60 45 111 Zwolle 152 150 + 2 148 1 58 26' 513 ‘ 112 Verspreide leden en groepen 183 181 + 2 150 j 21 I 42 1 _ Ede (opgeheven) 1 lij i Helmond (opgeheven) ..... —| 39 —' —l _ Totaal 41204 U 0927 + 277 40500 j 352 84 (14?44 j 535 | I■lr ! i " 1

l i „DE LAS BOOG" EERSTE NED. VAKSCHOOL EN LASBEDRIJF VOOR ELECTRISCH LASSEN ALLEEN GEVESTIGD: RECHTBOOMSLOOT 49 A’DAM (C.) TEL. 42587 HARMS Jr. I 111

Leden van de afdeling Den Haag Koopt Uw schoenwerk bij A. de Voogd Weimarstraat 90 Het geeft U en Uw gezin recht op korting op vertoon van bondsboekje De directie

Sluiten