Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam Verslag van de 3e bijeenkomst van wijkcommissie „Centrum” (A. H.) Wij kunnen als commissie met voldoening terugzien op onze 3e bijeenkomst. Allen hebben genoten van wat een deel onzer jeugdgroep („De Metaalzangers”) die avond gebracht heeft en van den spreker, onzen bondsvoorzitter, die een kernachtige rede hield. Het is jammer voor de thuisblijvers, maar die hebben heel wat gemist Propaganda-commissie Indische buurt (v.d. H.) Op 28 Januari vond in het Bavohuis de eerste wijkbijeenkomst plaats in 1937. De voorzitter A. v.d. Horst opende de vergadering met een kort woord, waarin hij de hoop uitsprak, dat de verbetering van werkgelegenheid inde metaalindustrie zou doorzetten, waardoor onze Bond de gelegenheid zou krijgen zijn taak, verbetering der arbeidsvoorwaarden, te hervatten. Hij memoreerde tevens het aanstaande vertrek van Jan Hartkoorn naar Schiedam en nam nu reeds met een hartelijk woord afscheid, hem dankende voor zijn werk in het belang van organisatie en leden gedaan, De jeugdgroep onzer afdeling voerde daarna op de revue „Metaalzangers op tournée” en oogstte daarmede een daverend, welverdiend succes. Hartkoorn sprak een korte redevoering uit, waarin hij wees op het gevaar van fascisme en dictatuur ook en vooral voor de jeugd, waarbij hij wees op de tegenstelling tussen de dictatuurstaten en b.v. de democratische Scandinavische rijken, waar belangrijke economische opleving valt waar te nemen onder democratisch bewind. Mevrouw Wagener, de vrouw van onzen jeugdleider, ontving een bloemenhulde namens de jeugdgroep voor het vele, dat zij voor onze jongens en meisjes deed en wat haar de naam deed verwerven van „moeder Wagener”. Een inderdaad prachtige avond in kameraadschappelijke sfeer, welke eindigde met een ,tot Weerziens” aan de jongens en meisjes, die onze aanwezige leden op zo aangename wijze hadden beziggehouden. ¥

Hierboven een reproductie van de voorpagina van een propagandistisch vouwblad, dat door onze Bond hief medewerking der afdelingen ineen oplaag van 70.000 exemplaren bij fabrieken en werkplaatsen zal borden uitgereikt. De verspreiding van dit vouwblad is bedoeld als een nieuwe ondersteuning onzer werkers in het land, die deelnemen aan de grote propaganda-campagne 02e winter door onze Bond gevoerd onder het 1 rn°tto: ~Met volle kracht vooruitl" Deze actie heeft, zoals onze lezers weten kunnen, I t°f nu toe reeds een zeer goed resultaat gehad en °P hef bondskanfoor is men druk bezig met het samensfellen vaneen zeer gevarieerde boekenlijst, Waaruit de werkers, die tenminste 5 nieuwe leden 1 hebben gewonnen, sfraks een keuze zullen kunnen doen. s

IJsselmonde e (P. S.) Ons lid S. Visser zal op 24 Februari a.s. 25 jaar lid van de Bond zijn. Hij werd n.l. op 24

Februari 1912 verspreid lid der afdeling Rotterdam en is bij de oprichting der afdeling IJsselmonde in 1913 daarheen overgegaan. Doch lang voor deze tijd, inde jaren vóór 1907, toen het nog niet zo makkelijk was om als vakverenigingsman door het leven te gaan, heeft Visser reeds bewezen zelfs niet voor broodroof op zij te gaan, als het gold zijn organisatie (toen de zuivel-

Vl-crcii cic iuivcibereidersvereniging) te verdedigen. Visser heeft in deze 25 jaren veel en goed werk voor onze Bond gedaan. Hij was altijd bij de eerste oproep bereid zijn medewerking te verlenen. Alleen de laatste jaren heeft hij dooreen ongeval geen werkzaam aandeel meer kunnen nemen aan de activiteit onzer afdeling. Wij stellen er prijs op om Visser in ons blad te bedanken voor de trouw en kameraadschap, die Bond en leden van hem hebben mogen ondervinden. * Haarlem (C. v.d. W.) Wij berichten de leden, dat de jaarvergadering zal worden gehouden op Donderdag 11 Maart 1937. In verband met de bestuursverkiezing berichten wij, dat aftredend zijnde bestuurders G. v. ’t Hul, voorzitter: P. Schildwacht, L. van Osch en P. Rieu. Deze bestuurders stellen zich allen herkiesbaar. Namen van eventuele eandldaten moeten met bereidverklaring worden ingezonden tot en met Maandag 22 Februari 1937, ’s avonds vóór 8 uur, aan het kantoor. (C. v, d. W.) Nu wij het gebouw Korte Lakenstraat 5 in gebruik namen, zijn er stemmen opgegaan het een naam te geven. Na bespreking kwam ons bestuur tot de conclusie, dat een geschikte naam Inderdaad van groot voordeel kan zijn. Wil een naam echter iets betekenen en er ingaan bij de leden, dan moet het een practische en liefst welluidende naam zijn. Zulk een naam te bedenken ( is echter nog zo eenvoudig niet en daarom besloot het bestuur een prijsvraag uitte schrijven onder de leden van de afdeling. De eerste prijs is een , boek ter waarde van 3 gulden, de tweede een doos sigaren van 1 gulden. Inzendingen aan het kantoor vóór Maandag 22 Februari, ’s avonds 8 uur. Men zet de naam die men voorstelt buiten op een blanco enveloppe. In de enveloppe doet men een briefje met naam en adres; daarna plakt men de enveloppe dicht en stuurt haar in. Doet uw best! ¥ Sneek (P. v.d. M.) In samenwerking met de afdeling Ijlst werd Maandag 18 Januari een cursusavond gehouden met als inleider W. van Zijll over het Plan. Inde pauze werd een kopje thee geschonken en gaf vriend Nooitgedacht uit Ijlst een paar nummertjes ten beste. Na de pauze werd gelegenheid gegeven vragen te stellen. Enkele leden hebben hier gebruik van gemaakt. Een veertigtal aanwezigen hoorde naar de vlotte rede van Van Zijll. Op 15 Februari komt Van Zijll over „De metaalbewerkers en het Plan” spreken. Kameraden, komt allen met uw vrouwen op deze bijeenkomst inde Harmonie. Aanvang ’s avonds 8 uur. – CORRESPONDENTIE B. K. te R. Zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw opmerking,’ maarde „Technische rubriek” kan nooit de studieboeken vervangen. G. V. te R. Wij houden belofte, maar kunnen geen ijzer met handen breken. Geduid!

l Over de week van 15 tot en met 20 Februari 1937 wordt het contributiezegel op de 8e week in het bondsboekje geplakt. Over de week van 22 tot en met 27 Februari 1937 wordt het contributiezegel op de 9e week in het bondsboekje geplakt. VIJFDE WERKKAMP TE EEMNES Gelegenheid tot inschrijving Aan jonge, ongehuwde werklozen, leden van onze Bond, die niet jonger dan 16 en niet ouder dan 24 jaar zijn en nog geen volle 8 weken in één onzer werkkampen hebben doorgebracht, maken wij bekend, dat de gelegenheid opengesteld is voor inschrijving als deelnemer aan een vijfde werkkamp, dat op Maandag 1 Maart a.s. op ons bondsterrein te Eemnes zal aanvangen. Dit kamp zal 30 deelnemers omvatten en 8 weken duren. (Éénmaal onderbroken door een weekeind.) Gegadigden kunnen zich voor inlichtingen wenden tot de secretarissen der afdelingen, die per circulaire door het bondsbestuur zijn ingelicht. Tot uiterlijk 19 Februari a.s. kan men zich aanmelden. ★ AAN ONZE LEZERS Het bondsbestuur wil bij voldoende deelname tegemoetkomen aan de van meer dan één zijde geuite wens om voor ons nieuwe blad banden ter beschikking te stellen. Het bondsbestuur is daartoe bereid, indien tenminste 1000 leden de wens daartoe te kennen geven. Bij voldoende deelname zal voor band en inbinden één gulden berekend worden. Dit bedrag ligt ver beneden de kostprijs. Leden die zulks wensen, kunnen dit schriftelijk of mondeling opgeven bij het bestuur hunner afdeling tot uiterlijk 1 Maart a.s. REDACTEUR. Advertentiên Heden overleed inde ouderdom van 32 jaar ons lid Pieter Cornelis van der Hurk Wij verliezen in hem een trouwen bondsmaldter. Het bestuur der afdeling Den Haag. 3 Februari 1937. METAALBEWERKERS! Berijdt AnereCo. weer- en windn'jwielen geheel uit originele Engelse onderdelen samengesteld. Herenrijwielen f 33.—; damesrijwielen f 34. VERKRIJGBAAR BIJ j. mmmKS Crijnsenstraat 60 – Amsterdam-W. – Tel. 80028 „DE LASiOOG" EERSTE NED. VAKSCHOOL EN LASBEDRIJF VOOR ELECTRISCH LASSEN ALLEEN GEVESTIGD: StECHTBOOMSLOOT 49 A’DAM (C.) TEL, 42587 HARMS Jr.

S. VISSER.

Sluiten