Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de Metaalbewerkers

thuis blijven. Een goed, wèlgeslaagd feest, wordt het tóch. Zanik niet; wij zullen van ’tjaar goed weer hebben. De mooie, jonge, frisse natuur zullen wij met volle teugen genieten. Een nieuwe revue, een

Aantreden voor ons Pinksterfeest Onze kranten-assistent de man heet Bram en z’n achternaam behoeft ge niet te weten kwam vanmorgen 5 April én Maandag met een triest gezicht onze redactiekamer binnenstappen. Nou was ’t al Maandag en nóg was er dat artikeltje niet van den redacteur, waarin deze de jonge makkers tot deelname aan ons a.s. Pinksterfeest zou opwekken. En Woensdagmiddag om 2 uur moet ’t blad ter perse. Die assistent van ons, die vervelende copiehongerlap de man aast op stukken-voor-dekrant zoals de duivel doet op een mensenziel kan ’n mens z’n hele dag vergallen. Nou vanmorgen ook weer. Nauwelijks zaten we achter ons bureau of hij stak z’n hoofd al om de deur om te zien of-we-er-al-aan-bezigwaren. Of hij de baas is Dat we hem niet op gepatenteerde manier de deur uit gesnauwd hebben, moge hij de hemel én het mooie weer danken. Mooi weer, daarop en op niets anders hadden wij immers gewacht om in staat te zijn met wat stemming over Pinksteren en over feestvieren te schrijven. Zoiets kan ’n mens toch niet doen zolang hij zit te hunkeren naar ’t voorjaar, dat permanent verborgen blijft achter een gordijn van hagel- en regenbuien. Maar vandaag was ’t wat je noemt v-o-o-r-3 aar. De knoppen aan de bomen en heesters beginnen te botten en te zwellen. Voorjaar én voorjaarsstemming zitten inde lucht. En dus hoe staat het er nu eigenlijk mee? Nóg niet aangemeld voor deelname aan ons Pinksterfeest? Maar dan wordt het nou toch zeker hoog tijd als je er bij wil zijn. Onbekend maakt onbemind, ’t Is opvallend, dat wij op onze Pinksterfeesten zo dikwijls de jolige snuiten van vorige jaren terugzien. Dat zijnde abonné’s; vaste klanten, die wéten hoe wij zo’n feest tot een grote, nimmer te vergeten aantrekkelijkheid maken. Over vijf weken is ’t al weer zo ver. Dan verzamelen we weer op ’t stationsplein te Bussum. Onze jeugdgroepen met hun bonte vlaggen. Vóór de afmars fladderen de deelnemers en deelneemsters als vlinders over het plein, uitgelaten en blij. Want zo’n kampfeest, dat komt maar eens in ’t jaar en dus wil men de vreugde er van met volle teugen genieten. Dit is nou wis en waarachtig de laatste opwekking, welke wij voor ons komend feest schrijven. En die nou nog niet kan besluiten om mee te doen, moet dan in ’s hemelsnaam maar Breng 'm mee inde A.N.M.8.! Vooral onder de jonge metaalbewerkers schuilen nog heel wat ongeorganiseerden Een taak voor onze jeugdleden!

bondsrevue, zal worden opgevoerd. Verschillende jeugdgroepen zullen daaraan meewerken, elk voor een deel. En men is reeds bezig met ’t instuderen. Een groot en een groots Pinksterfeest zal het ditmaal worden. Die nu nog mee wil doen haaste zich, want ’t is nu zo ongeveer tijd om de deelnemerslijst af te sluiten. Dat is nodig om tijdig onze bestellingen te kunnen doen bij bakker, slager, kruidenier, groenteboer en melkboer. Deelnemers kunnen zijn: alle jonge bondsmakkers, hun zusters, eventueel hun verloofden. Die ’t nog niet deed, melde zich onverwijld bij den secretaris van de jeugdgroep ter plaatse of bij den secretaris der afdeling. (Dit laatste, in geval er geen jeugdgroep gevormd is). Voor de laatste maal: aantreden voor ons Pinksterfeest.

Uit de jeugdgroepen

Apeldoorn Secretariaat: Johannastraat 27. (W.v.d.Z.) Op Zaterdag, 24 April 1937, ’s avonds 8 uur, wordt inde Tivoli-schouwburg een grote propaganda-feestavond gehouden van de vakbondsjeugd. De entrée-prijs is zo laag mogelijk gesteld, n.l. 25 cent per persoon. Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle vakbonds jeugdleden. Jonge makkers die nog mee willen naar het Pinksterkamp, geven zich zo spoedig mogelijk op: Johannastraat 27. Bezoekt onze bijeenkomsten. Zij worden gehouden ’s Maandags en ’s Vrijdags, des avonds half acht in het bovenzaaltje van de coöperatie, Eendrachtstraat. Amsterdam -Wat een idee, we gaan op tournée, Alle volk’ren der aarde bezoeken...” (H.W.L.) Half Amsterdam kent het liedje. Als je inde fabriek staat, hoor je af en toe ineens dat wijsje zingen. Hoe dat komt? Wel, als je zes avonden achter elkaar door de hele stad je revue moet opvoeren, dan krijg je dat vanzelf. De eerste avond, in het Bavohuis inde Indische buurt. De opvoering ging best. De tweede avond, „Handwerkers Vriendenkring”, was ook goed, Nieuwendammerham ook. Kortom, alle opvoeringen waren goed, in „Ons Gebouw” inde Westerstraat, Oostzaan, Willibrordushuis. Zo langzamerhand worden we nog echte toneelrotten. 15 Februari speelden we een paar fragmenten uit de revue voor de jeugdleidersconferentie op het Meenthuis. Daar ging het niet zo vlot. Maar dat kon ook niet anders: de spelers van een paar belangrijke rollen waren niet meegekomen, waarvoor we dus invallers moesten nemen, een toneel zonder decor en licht, een geïmproviseerde kleedkamer inde zaal. Dit alles bijeen zijn geen factoren

om een dergelijke stuk tot z’n recht te doen komen en als we dan bedenken, dat ons spel toch begrepen werd, dan mogen we niet klagen. Hetgeen we dan ook niet gedaan hebben. ’s Zondagsmorgens zijn wede bossen in gegaan en hebben daar fijn gezworven en gespeeld. ’s Middags gingen we met autobussen naar Eemnes, waar we ons terrein bezichtigden. Van Eemnes met de bussen naar Bussum en van daaruit met de trein weer naar Mokum toe. Nu volgden een paar weken van rust. Dat is te zeggen: rust in het lekenspel. Voor ons is het geen tijd om te rusten, want het Pinksterfeest komt weer inzicht en daar moet hard voor gewerkt worden. Zaterdag 20 Maart gingen we naar Alkmaar om onze revue op te voeren. Ook daar ging het weer gesmeerd. De Alkmaarders waren er best over te spreken. Na afloop was bal, waar onze jongens en meisjes zich natuurlijk niet onbetuigd lieten. Des Zondags zijn we naar Bergen gewandeld en hebben daar in de duinen een flink partijtje gevoetbald. Dat partijtje was zo „flink”, dat het veel weg had van rugby. Daarna was het al weer tijd om het station te gaan op zoeken en met een gezamenlijk gezongen lied namen we afscheid van de Alkmaarders. Nu gaan we weer met frisse moed aan de slag voor het Pinksterfeest. Zij die al eens mee geweest zijn, weten wat een fijne kampen dat zijn en wat een vreugde het geeft al die vriendinnen en vrienden weer te zien, nieuwe vriendschapsbanden aan te knopen en gezamenlijk een paar vrolijke dagen te beleven. Leden die nog niet aan het jeugdwerk deelnemen geef ik de raad: werk mee, je zult er plezier van beleven en ga mee naar het Pinksterfeest. Rotterdam Secretariaat: Roentgenstr. 54. (A.J.E.) Nog steeds is onze leus niet voor honderd procent

verwezenlijkt. Ons doel was en is nog steeds: met 50 deelnemers naar het Pinksterfeest. 42 deelnemers meldden zich tot nu toe bij ons aan. Wanneer ieder van ons nu nog eens extra zijn best doet, dan kan het niet anders, of we zullen de 50 krijgen. Propaganda en in het bijzonder mondelinge propaganda is en blijft nog steeds de beste methode. Eventuele inlichtingen bij jeugdgroepbestuurders en afdelingbestuurders. Alle deelnemers moeten er bij voorbaat rekening mee houden, dat op Donderdag 13 Mei de deelnemersprijs aan ons betaald moet zijn. Verder is van belang, dat allen zo trouw mogelijk de repetities bezoeken. Wij laten thans de diverse bijeenkomsten van de PI. Jeugdraad volgen; 12 April; lezing door den heer F. W. Gernink, inde zaal van de Typografenbond, Schied. Singel 111, over: „Hoe men in Indië leeft en woont”! 18 April: filmmorgen in het Capitol-theater. Vertoond zal worden de film „No greater glory” (voor land en vlag). Kaarten bij de groepshoofden a ƒ0.15 verkrijgbaar. Spreker P. S. Noordhoff. 17 April: Om 2 uur excursie naar drukkerij „Voorwaarts”. Opgave vóór 14 April bij A. J. Elsinga, Roentgenstraat 54. Niet opgegeven, ook niet toegelaten. Ons veertiendaags program luidt als volgt: 11 April: fietstocht over do eilanden. Leider F. A. Barm. Samenkomen, 8 uur, stadhuis, Coolsingel en halfnegen klok Hillesluis. 12 en 19 April, 8 uur: Jacominastraat 25c, mandolinegroep. 13 en 20 April, 8 uur; jeugdherberg, Oosterkade 20, lekenspelgroep. 14 en 21 April, 8 uur; jeugdherberg, Oosterkade 20, mondorgelgroep. 15 en 22 April, 8 uur: jeugdherberg, Oosterkade 20, zanggroep. 25 April, 10 uur: in gebouw Zuid verleent de muziekgroep medewerking aan een propaganda-ochtend van de J.P.J., afd. Charlois.

Aan de achterkant van het openluchttheater te Eemnes hebben de werkkampers een trap gemaakt.

Sluiten