Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de\<faae Metaalbewerkers

De waarde van ons jeugdwerk voor oud en jong Onze actieve jeugdgroepen zijn in deze tijd bezig hun zomer-programma’s ten uitvoer te brengen. De groepen ontvluchten hun vergaderzaaltjes om zich buiten in het vrije veld te vermaken door middel van sport en spel. En het kamperen is een van de bezigheden, Waarmede vele jonge harten te winnen zijn. Een deel van onze groepen is inde gelukkige omstandigheid gebruik te kunnen maken van ons terrein te Eemnes, waarvoor wij thans een kampeervergunning verkregen hebben. De Amsterdammers, de Haarlemmers en de Alkmaaröers hebben er reeds dankbaar gebruik van gemaakt. En zo vaak wij op een Zondag ons terrein bezochten, hebben wij kunnen waarnemen, öat het kamperen met alles wat daar bij behoort, een geliefkoosde bezigheid is. Onze actieve jeugdgroepen, die niet inde gelegenheid zijn van ons eigen terrein gebruik te maken, zullen, ffaar wij mogen aannemen, wel elders hun fortuin zoeken. Het zomerwerk is in volle gang; als er nog lets te betreuren valt is het slechts, dat nog steeds al te veel jonge leden zich van ons jeugdwerk afzijdig houden. Zoals wij het ook moeten betreuren, dat vele afdelingen er maar niet in kunnen slagen jeugdgroepen samen te stellen en tot bloei te brengen. Het is niet voor tegenspraak vatbaar, dat het bijeenbrengen en bij elkander houden van onze jonge leden in groepsverband een heel moeilijk Werk is. De pogingen die er toe ondernomen worden mislukken vaak, mislukken- zelfs voornamelijk Wegens gebrek aan geschikte jeugdleiders. Het

mag een wonder genoemd worden, dat grote afdelingen, die hun leden bij vele honderden tellen, er niet in slagen één man te vinden, geschikt en in staat om de leiding vaneen groep °P zich te nemen. Men zal zich toch heus meer moeten inspanden om naar geschikte mannen om te zien. De jongeren zelf hebben wij te verwijten, dat Sij zich in het algemeen gesproken te weinig aan hun organisatie gelegen laten liggen. Het is du eenmaal zó gesteld: de jongeren hebben de °rganisatie nodig, zoals de organisatie de jeugd dodig heeft. Een goed georganiseerde jeugdgroep kan de afdeling grote diensten bewijzen. Het zomerwerk, öat zich buiten afspeelt, onttrekt zich uiteraard aan de sfeer van het organisatie! even in het algemeen. Het winterwerk daarentegen voltrekt

zich veel meer binnen de grenzen van het eigenlijke vakbondswerk. Door het instuderen en uitvoeren van lekenspelen kunnen de groepen een taak vervullen, die het algemene propagandawerk van de afdelingen zeer ten goede komt. En hetzelfde kan gezegd worden van de muziekbeoefening. Wij herinneren ons ook van

, het afgelopen winterseizoen menige geslaagde propaganda-avond, waar het optreden van de jeugdgroep grote voldoening bracht. Ru Mulder heeft nu enige maanden z’n dien[ sten besteed om het lekenspel onzer groepen te . animeren en te verbeteren. Wij hebben opnieuw voor een periode beslag op hem gelegd en dus zal hij voortgaan met het geven van wenken en raadgevingen welke, daar twijfelen wij geen

ogenblik aan, geapprecieerd zullen worden. Met zijn medewerking is een revue samengesteld, speciaal ten dienste van onze Bond. Een deel er van is reeds op ons j.l. gehouden Pinksterfeest opgevoerd. Nadien zijn enkele gedeelten gewijzigd, andere geschrapt en zo is nu een geheel verkregen, dat het stellig zal doen. Onder Ru Mulder’s leiding zal deze revue door de jeugdgroepen ingestudeerd kunnen worden om dan bij gelegenheid voor ouderen en jongeren te worden opgevoerd. Op deze wijze kan ons jeugdwerk dienstbaar worden gemaakt aan de algemene propaganda, die wij in het komende winterseizoen bij vernieuwing nodig zullen hebben om ons ledental te versterken. Jonge kameraden, neemt deel aan het werk onzer jeugdgroepen om uw kennis en ontwikkeling te bevorderen, uw geest te verkwikken en te versterken en de organisatie, waarvan gij deel uitmaakt, te dienen.

Uit de jeugdgroepen

Amsterdam Secretariaat: 2e Jan van der Heijdenstraat 101. (H.W.L.) Er staan deze zomer nog enkele excursies op ons programma. Op 24 en 25 Juli hebben we een week-end te Eemnes met daaraan verbonden een bezoek aan de Vara-studio op Zondagmiddag. Opgave vóór 17 Juli, 2e Jan v.d. Heijdenstraat 101. Kosten 10 cent. Hieronder volgt het programma voor de komende weken. 17 en 18 Juli: week-end te Eemnes. Kosten 25 cent. 20 Juli: bijeenkomst met gymnastiek. 24 en 25 Juli: week-end te Eemnes. Kosten 25 cent. 25 Juli: bezoek Vara-studio. Kosten 10 cent. 27 Juli: bijeenkomst met gymnastiek. Kosten 10 cent. 31 Juli—l Aug.: week-end te Eemnes. Kosten 25 cent. Leeuwarden Secretariaat: Azaliastraat 64. (W. d. J.) Hieronder volgt het maandprogramma voor Augustus: Zaterdag 31 Juli en Zondag 1 Augustus: weekeindkamp Gaasterland. Maandag 9 Augustus: bijeenkomst. Zaterdag 14 en Zondag 15 Augustus: kamp Mid-Laren,

Maandag 16 Augustus: spelavond. Maandag 23 Augustus: repetitie. Zaterdag 28 en Zondag 29 Augustus: kamp Gaasterland. Maandag 30 Augustus; huishoudelijke vergadering. Rotterdam Secretariaat: Roentgenstraat 54 (A. J. E.) „Wij vragen uw aandacht” le. Op Zondag 15 Augustus, des avonds 8 uur, vindt in het openluchttheater op Dijkzicht een bijeenkomst plaats, waarvan het zeer uitgebreide programma zal worden verzorgd door de K.P.C., I. v. A. 0,, de N.A.S.B. en de vakbondsjeugdgroepen. De toegangsprijs is zo laag mogelijk gesteld en wel ƒ 0.20 per persoon. Wij verwachten op deze avond niet alleen veel ouderen maar ook jongeren. Voorziet u dus vroegtijdig van kaarten om teleurstelling te voorkomen. 2e. Voor onze jeugdgroep is deze dag van erg veel betekenis. Niet alleen dat wij ’s avonds moeten medewerken aan het programma, maar ook ’s middags werken wij aan een programma mee. De afdeling Rotterdam van onze Bond organiseert n.l. op dezelfde dag een tocht naar ons nieuwe kampeerterrein te Eemnes en ook daar zal door de jeugdgroepen een

bont programma worden verzorgd in het openluchttheater. Oudere zowel als jongere leden: laat deze dag ook voor onze afdeling een succes worden. Gij hebt in het vakblad kunnen lezen hoe groot de belangstelling was bij onze afdeling Amsterdam. Laat de belangstelling van onze afdeling minstens even groot zijn. Gezien ons ledental moet het mogelijk zijn, dat ook wij met minstens 600 a 700 leden de reis aanvaarden naar ons mooiste bondsbezit: het kamp te Eemnes. Meldt u dus in grote getale, want het is kort dag. Wij laten thans ons veertiendaags programma volgen: 17—18 Juli: centraal weekeindkamp te Oostvoorne. 24—25 Juli, 31 Juli—l Augustus; weekeindkampen te Oostvoorne. Opgave voor deze kampen resp. uiterlijk 21—28 Juli. Dit in verband met het bijhuren van tenten. 19— 26 Juli, 8 uur: Jacominastraat 25c, mandolinegroep. 20— Juli, 8 uur: jeugdherberg, Oosterkade 20, mondorgelgroep. 21— 28 Juli, 8 uur; jeugdherberg, Oosterkade 20, spreekkoorrepetities in verband met 15 Augustus. 22 29 Juli, 8 uur: jeugdherberg, Oosterkade 20, zangavonden. De deelnemers aan de fakkeldans komen ’s Donderdags van 8—9.30 n.m. bijeen inde ~Fakkel”, Gaffeldwarsstraat 7.

Een deel van het Amsterdamse legioen op 27 Juni te Eemnes

de declamator Ru Mulder in actie tijdens het bezoek °nser Amsterdamse leden te Eemnes op Zondag 27 Juni

Sluiten