Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amersfoort Eysink’s Machinefabriek (v. Sp.) Ofschoon aan de directie van deze onderneming reeds een ultimatum gesteld was, zijn wij er, mede dank zij de tussenkomst van de Metaalbond in geslaagd, zonder strijd de volgende verbeteringen te bereiken: a. Leeftijdsgroep A. 1. De lonen tot en met 50 cent werden verhoogd met 2 cent. 2. De lonen boven 50 cent worden verhoogd met 3 cent. b. Leeftijdsgroep B. 1. De lonen van allen worden gebracht op het werkelijk gemiddelde uurloon 3e gemeenteklasse (2e halfjaar 1936). (Er waren er waaraan 10 cent mankeerde.) 2. In elk geval krijgt elke jonge arbeider ten minste 2 cent verhoging. c. Vacantie voor 1937: 4 dagen. d. Extra loon bij overwerken volgens de bekende Metaalbondregeling; 25, 50 en 100 pCt. Het personeel heeft dit resultaat aanvaard en zo heeft deze actie haar beslag gekregen. Een ander deel van het personeel, werkzaam aan de rijwielenfabriek van deze zelfde firma, heeft er niet van geprofiteerd. Aanvankelijk wel bij de actie betrokken, bleek het niet mogelijk het personeel van de rijwielenfabriek mee te krijgen voor scherper optreden. Het aantal ongeorganiseerden was daarvoor te groot. De allereerste taak zal nu zijn ook aan deze rijwielenfabriek de organisatie te versterken en ons afdelingsbestuur zal goed doen daaraan al zijn aandacht te wijden. Amsterdam (H. J. v. Ee.) Denken onze leden loodgieters, die in het bouwvak werkzaam zijn, er aan spoedig een zegelboekje op ons kantoor, 2e J. v.d. Heijdenstraat 101, te komen halen, waarin de zegels voor de vacantie etc. geplakt kunnen worden. Delft Loonsverhoging bij de N.V. „Spoorijzer” (P.v.A.) Bij de Kon. Fabriek F. W. Braat was in Juni j.l. een looneis gesteld van 10 pet. verhoging voor de geschoolde, geoefende en ongeschoolde arbeiders. Bovendien werd een loonregeling voorgesteld voor de jongeren van 14 tot 29 jaar. Na herhaalde besprekingen zijn tenslotte de volgende voorstellen geformuleerd: Verhoogd worden: 7 arbeiders met 1 cent is 7 cent 147 „ „ 2 „ „ 294 „ 1 *t tt 3 ,t t, 1 ft 3 „ „4 „ „ 12 „ 2 ,t „ 5 ,f t, 16 ~ 160 arbeiders totaal 326 cent is 4.73 b/ó. Tellen wij, zoals de heer Braat doet, de verhoging die reeds voor Juli is gegeven erbij en bovendien ook het dubbele loon, dat met Pinksteren is uitbetaald, dan wordt de verhoging inderdaad 7.7 %, Op de leden-personeelvergaderingen is met een meerderheid van stemmen besloten déze voorstellen te aanvaarden. De lonen variëren nu: voor geschoolden boven 30 jaar van 53 tot 58 cent; voor geoefenden boven 30 jaar van 43 tot 48 cent en Voor ongeschoolden boven 30 jaar van 36 tot 48 cent. De lonen voor de jongeren zijn nu: leeftijd: geschoolden: geoefenden: 14 8 8 15 10 9 16 10 10 17 1111 18 16 16 19 19 19 20 23 23 21 26 25 22 29 28 23 32 31 24 35 34 25 38 36 26 41 40 27 45 28 45 29 50

Den Haag (B.) De plaatselijke coöperatieraad, gevormd door vertegenwoordigers van onze bestuurdersbond, van de coöperatie „De Volharding” en de coöperatieve Volkswasserij, heeft op 20 Juli j.l. een excursie naar de Haka-bedrijven te Jutphaas ondernomen. Wij waren met 320 deelnemers, tezamen vormende het kader van onze moderne vakbeweging te Den Haag. De reis ging met autobussen over Leiden en Haarlemmermeer naar Schiphol bij Amsterdam. En vandaar langs de Vecht naar Utrecht en Jutphaas. Na de lunch te hebben gebruikt, werd, in groepen verdeeld, het mooie en moderne bedrijf bezichtigd, waarna nog een extra-tractatie genuttigd werd. Alvorens dé terugreis te aanvaarden, heeft v.d. Houven namens de Coöperatie-Raad de aanwezigen toegesproken en op de betekenis van de Hakabedrijven het volle licht laten schijnen. En daarbij heeft hij de wens uitgesproken, dat alle deelnemers aan de excursie goede propagandisten voor de coöperatieve beweging zouden worden. Een woord van dank aan de besturen van „De Volharding” en de coöperatieve Volkswasserij is hier zeker öp z’n plaats. Moge het resultaat zijn, dat de toewijding voor de coöperatieve beweging in Den Haag nog in belangrijke mate zal toenemen. Haarlem (Bestuur). Op 12 September 1937 organiseert het bestuur een autotocht door het Gooi met bezoek aan ons terrein te Eemnes. De kosten zijn ƒ 2. per persoon, waarbij inbegrepen twee consumpties en fooi chauffeur. Voor ƒ 2. kan men dus een heerlijke tocht maken door het mooiste gedeelte van ons land en kennis maken met ons eigen bezit, dat niet ten onrechte reeds een landgoed is genoemd. Men geve zich spoedig op bij den bode of op het kantoor. De betaling der kosten kan in termijnen geschieden vóór 6 September 1937. Hilversum . Niet bevredigende verbeteringen voor de arbeiders van Tromp’s Haa.rdenfa.briek (v. Sp.) Hier werd in samenwerking door de R.K., de Chr. en onze Bond gepoogd verbetering te bekomen met de opzet vooral het loon van de jongeren en niet-vaklieden verhoogd te krijgen. Uitbreiding van de vacantie werd natuurlijk niet vergeten. De onderhandelingen vlotten niet al te best en na een dreiging met een ultimatum door alle werklieden ondersteund, werd bereikt: 1. Een verhoging van het uurloon van bijna alle vaklieden en enige jongeren met drie cent. 2. Vier dagen vacantie. V Dit maakte het optreden voor de minder begunstigden ongedaan. Op de vergaderingen van de R.K. en Chr. Bonden werd dit resultaat aanvaard en onze mensen hebben zich bij die beslissing aangesloten. De directie hebben wij alsnog te kennen gegeven, dat in die lagere lonen niet kon worden berust. Verbetering van arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de N.V. Ijzergieterij en Machinefabriek Ensink (v.Sp.) Na een bespreking tussen de directie van deze onderneming en de Metaalbond enerzijds en de besturen van onze, de R.K. en de Chr. Bond anderzijds kwamen de volgende verbeteringen tot stand. 1. Een verhoging van de uurlonen van 45 Cent en hoger met twee cent. 2. Alle andere uurlonen ten minste een cent met de toezegging, dat deze groep loyaal zou worden behandeld. (Deze toezegging is gestand gedaan.) 3. Vier dagen vacantie (voorheen drie). J.l. Mei had voor verschillende arbeiders een niet onbetekenende verbetering van het uurloon plaats gehad. Het personeel achtte het een bevredigend resultaat. Een meevallertje voor het personeel van Kok’s Stalenramenfabriek (v.Sp.) Na enige verzoeken te hebben ingezonden, volgde een bespreking met de directie. Veel resultaat hadden wij nu direct niet. Als er niet wordt gebouwd, zijn er nog niet al te veel stalen ramen nodig en het was met het werk niet al te best. Wij gaven de directie in overweging, maar eens rustig te bezien wat nog mogelijk was voor haar mensen en ons dat met een briefje mede te delen. Veertien dagen later kregen wij bericht, dat zij de uurlonen met een en twee cent had verhoogd. Aan de andere arbeidsvoorwaarden was niet geknabbeld. De vacantie was hier nog zes dagen met behoud van loon.

Voor Den Oudens Haardenfabriek een begin gemaakt met de vacantie. (v.Sp.) Na een bespreking met de directie van dit bedrijf die ons ook al moest mededelen, dat van geld verdienen in enige betekenende zin nog geen sprake was en ons daarvoor ook wel inzage van vertrouwelijke gegevens gaf mocht het ons gelukken een begin aan de vacantie te maken. Voor dit jaar drie dagen met behoud van loon. Er zullen nog besprekingen over enige moeilijkheden in het bedrijf volgen. Maastricht * (J. H. G.) Wij vestigen er de aandacht van onze leden uit andere plaatsen op, dat op het ogenblik bij de firma Fresow, Coxstraat 8, Maastricht, gestaakt wordt. Deze firma tracht per advertentie arbeiders aan te werven. Meppel (H.M.) Aan het personeel van de firma De Boer en Ottenhof, rijwielenfabriek te Meppel, delen wij mede, dat het gelukt is enige vacantiedagen bij genoemde firma te verkrijgen. Pogingen om de vacantie te veroveren, zijn op Initiatief van onze Bond in samenwerking met de Christelijke Bond gedaan. De regeling is als volgt vastgesteld: arbeiders die twee maanden hebben gewerkt, krijgen één dag; arbeiders die vier maanden hebben gewerkt, twee dagen en arbeiders die een half jaar of langer hebben gewerkt, krijgen drie dagen verlof. De verlofdagen zullen in overleg met de directie moeten worden genomen. Rotterdam (NC.J.L.) Sinds enige jaren worden ten behoeve van „Zonnestraal” inde stempellokalen oude rijwielmerken verzameld, iets wat langzamerhand is uitgegroeid tot het bijeengaren van alle soorten oude metalen. De energie waarmede dït gebéurt en de pogingen om voor het bijeengegaarde een zo hoog mogelijk© prijs te bedingen, ten bate van dé ons zo sympathieke instelling „Zonnestraal”, dwingen respect af bij ieder, die dit gadeslaat. Wij ontvingen in verband met de door ons overgemaakte opbrengst het volgende antwoord; „Alg. Ned. Metaalbew’Bond Hofdijk 66, Rotterdam. Waarde makkers, Wij hadden het genoegen op onze postrekening van u te mogen ontvangen ƒ46.07, als opbrengst vaneen partij oude metalen door uw leden inde stempellokalen bijeengezameld. Zijn wijdoor deze prachtige hulp zeer getroffen, niet minder verheugd zijn wij over de warme sympathie,. welke bij onze makkers in uw afdeling opnieuw blijkt voor het „ZonnestraaF’-werk te leven. Een sympathie, die piet volstaat met platonische liefdesverklaringen, maar een sympathie van de daad, die daardoor dubbele waarde heeft. Wees zo goed de vrienden, die dit metaal bijeenbrachten, onze innige dank te betuigen voor hun kameraadschappelijke gezindheid en hulp. Met beste groeten, De leider van het bureau „Zonnestraal”.’* Wij weten dat dit antwoord voor onze verzamelaars een aansporing zal zijn om op dezelfde weg voort te gaan , en anderen er toe zal animeren aan dit sympathieke werk mee te doen. Winterswijk (H. H.) Jongstleden 10 Augustus was het 15 jaar geleden, dat onze voorzitter Kramer lid werd van de Bond. Kramer heeft onze afdeling opgericht en het was heus niet gemakkelijk om in Winterswijk eén afdeling van onze Bond te stichten. Het bondsbestuür heeft tot drie keer toe pogingen in het werk gesteld, maar is er niet in geslaagd een afdeling op te Tichten. Toen heeft Kramer er zijn schouders onder gezet en met onzen tegenwoórdigen penningmeester Oonk is hij avond aan avond op huisbezoek gegaan. Zij hebben niet gerust alvorens zij voldoende mensen bereid hadden gevonden toe te treden tot een te stichten afdeling. Vanaf de oprichting is Kramer voorzitter geweest. De leden hebben nooit tevergeefs een beroep pp hem gedaan. Altijd was hij bereid met woord en daad te helpen. Wij menen daarom dat het goed is onze vrienden Kramer en Oonk eens in het centrum der belangstelling te plaatsen. Zij hebben dit ten volle verdiend. Wij hopen dat al onze leden een voorbeeld aan deze twee trouwe werkers zullen nemen en voortaan mede helpen de organisatie te versterken.

Sluiten