Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alkmaar (M. C.) Op Donderdag 30 September heeft onze afdeling een ledenvergadering gehouden, waarin de propaganda-acties van onze Bond en van het N.V.V. zijn besproken. De propaganda-actie van onze Bond onder het motto „De Bond sterker dan ooit” is reeds ingezet. De reuzenbrief met ingesloten invulkaart is aan de leden uitgereikt en wij verwachten, dat al onze leden zullen trachten de afdeling te versterken door het winnen vaneen lid. Ga in eigen werkplaats of omgeving eens na of er ongeorganiseerde metaalbewerkers zijn en spreek met deze kameraden over onze Bond. Is het niet mogelijk ze te overtuigen van de plicht tot organisatie, geef dan de adressen door aan het bestuur en dit zal voor huisbezoek zorgdragen. Ook de propaganda-actie van het N.V.V. verdient onze volle aandacht. Deze actie steunt de acties der verschillende vakbonden. Voor het verspreidwerk zijn veel werkers nodig en wij vertrouwen, dat bij een oproep van de bestuurdersbond de metaalbewerkers niet achter zullen blijven. Daarnaast heeft het bestuur een regeling getroffen met het Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling omtrent het cursuswerk. Onze leden hebben vrije toegang tot de volgende cursussen, die nog nader geconvoceerd zullen worden. Zondagmorgenbijeenkomsten (inleider de heer Kohnert); 17 en 24 October en 7 November. Onderwerp: „’t Heelal”. Donderdag 21 October spreekt ir. Gorter over: „De veiligheid in ons huis”. Donderdag 9 December houdt W. Thomassen' een Inleiding over de algemene toestand in Spanje, terwijl in aansluiting hierop de heer Wiarda van Bergen op 16 December een inleiding houdt over de historie van Spanje. Wij twijfelen niet of vele leden zullen van deze gelegenheid gebruik maken. Tenslotte wijzen wij er op, dat onze jeugdgroep sinds kort een revue in studie heeft genomen; dit belooft iets goeds te worden. We zullen de mogelijkheid nagaan om deze revue op een propagandaavond van de afdeling t.z.t. op te laten voeren. Toont inde komende maanden uw belangstelling voor ons propaganda- en cursuswerk. Het is voor de versterking van onze moderne arbeidersbeweging noodzakelijk. Doesburg (A. E.) Op 1 October J.l. heeft vriend Schor op een vergadering in hotel Ellart-een uiteenzetting gegeven inzake dein de Achterhoek gevoerde actie. Aan het einde der vergadering heeft voorzitter Bloemendaal vriend Schor in verband met diens aanstaande vertrek naar een andere standplaats, toegesproken. Hij herinnerde er aan, dat Schor aan de geboorte der afdeling meewerkte en vele jaren haar lief en leed deelde. Hij dankte Schor voor diens werk en voor de hulp en steun, die het bestuur steeds genoten heeft en wenste hem op zijn verdere weg het beste toe. Hij bood vriend Schor daarna een klein geschenk aan. Vervolgens heeft Schor voor de vriendelijke woorden bedankt en de jaren van samenwerking herdacht. Hij wenste bestuur en leden eveneens alle goeds toe en sprak de wens uit, dat het de afdeling Doesburg goed zal blijven gaan. Tenslotte heeft penningmeester Enneman nog woorden van afscheid gesproken. De vergadering heeft meermalen door applaus de gesproken woorden onderstreept. Met een woord van dank aan alle aanwezigen heeft de voorzitter daarna de vergadering gesloten. Hengelo (Vs.) Inde loop der laatste weken zijn onderhandelingen gevoerd met de Hengelose firma’s Stork, Dikkers en Hazemeijer, overeen verhoging der lonen. Bij deze onderhandelingen stelden de vertegenwoordigers der samenwerkende bonden zich ook ten doel om een behoorlijke verhoging van de lonen der hoogst betaalde werklieden te verkrijgen. In het voorjaar zijn ook enkele besprekingen over loonsverhoging gevoerd. Toen is wel bereikt dat vele lonen zijn verhoogd bij Stork en Dikkers, maarde hoogste lonen bleven ongewijzigd. Nadien zijn bij Dikkers nog weer vele arbeiders in loon verhoogd, maar ook bij die verhogingen bleef het toploon onveranderd. Het heeft ook thans wel enige moeite gekost om bovengenoemde firma’s te bewegen tot het toekennen vaneen redelijke algemene loonsverhoging. Maar na drie conferenties kon aan de leden, bij Stork en Dikkers werkzaam, worden medegedeeld, dat alle lonen met 2 centen zouden worden verhoogd, behoudens dan die vaneen honderdveertig jongens, die een heel lage leeftijd hadden. Deze zouden slechts één cent krijgen. Hiertegenover stond dat bijna 200 jongeren meer dan 2 cents verhoging zouden krij-

gen. De totale verhoging vraagt van de twee firma’s een offer van ongeveer 125.000 gulden per jaar. Het personeel van Stork was met het oog op de positie dier onderneming wel bereid met het bereikte resultaat genoegen te nemen, maarde werklieden van Dikkers bleken van oordeel te zijn, dat veel ruimere toezeggingen gedaan konden worden. De fabriek van Dikkers heeft een grotere bezetting, dan hij ooit heeft gehad. Uit nog kort geleden gepubliceerde cijfers mag worden afgeleid, dat de leden, die er werken terecht van mening zijn, dat de mogelijkheid om de lonen verder te verhogen er wel is. Wij hebben ons daarom opnieuw tot de Metaalbond gewend met het doel een grotere verhoging te bereiken. Van de firma Hazemeijer is nog niet bekend, wat deze inzake de gevraagde verhoging zal doen. Wel is toegezegd, dat in deze onderneming zal worden gedaan wat Stork en Dikkers zouden doen. Dat komt dus een dezer dagen ook wel in orde. Hiermede is dus ook in Hengelo wel een deel van de achteruitgang, die de crisisjaren hebben gebracht, ingehaald. Middelburg (Elgé). Maandag 20 September werd ons oudste lid Kees de Klerk aan de schoot der aarde toevertrouwd. Kees was één der eersten, die plm. 30 jaar geleden het durfde te bestaan zich als loodgieter modern te organiseren en tot zijn dood toe is hij ons vaandel trouw gebleven. Namens de afdeling dekte een palmtak de kist en was het dagelijks bestuur aanwezig om, met enkele van onze leden, hem de laatste eer te bewijzen. Wij verliezen in De Klerk een trouw lid, aan wien wij steeds een dankbare herinnering zullen behouden. Noord-Limburg (Corr.) Spraken wij in ons bericht onder Venlo de verwachting uit, dat wij spoedig met alle andere werkgevers uit Noord-Limburg tot overeenstemming mochten komen, thans kunnen wij berichten, dat dit inderdaad het geval is. Na een tweetal besprekingen hebben wij ook hier over de gehele linie succes geboekt. Bij de werkgevers Hekkens, Driessen en Billekens, Industria, Doesborgh, Thijssen, allen gevestigd te Tegelen en bij de Baarlose Ijzergieterij, zullen de lonen met gemiddeld 2i cent per uur worden verhoogd, met dien verstande dat de minimum-verhoging 2 cent per uur zal bedragen. De Christelijke feestdagen zullen voortaan met 100 % worden doorbetaald; voorheen werden deze dagen maar met 50 % vergoed. Allerheiligen (R.K. feestdag) zal dit jaar als vacantiedag worden beschouwd en met 100 % worden vergoed, terwijl er in 1938 reeds tijdig overeen vacantieregeling zal worden gesproken. Inzake betaling overwerkpercentage bij overweg kwam een regeling tot stand, zodat wij samenvattende mogen zeggen, dat in deze streek van het land een behoorlijk begin van ordening betreffende de arbeidsvoorwaarden is tot stand gekomen. Rond 400 arbeiders, inde genoemde bedrijven werkzaam, vallen onder de nieuwe regeling. Rotterdam Aanvragen voor Kleding (N.C.J.L.) In aansluiting op een vorige publicatie berichten wij bij deze, dat thans kunnen aanvragen de cursisten en zij, die een W-zegel plakken en wier naam begint met I, J, K, des Dinsdags tussen 2 en 3 uur, inde lokalen Hofdijk 66 en Jacominastraat 25. Om een aanvraag te mogen doen moet men ten minste een jaar werkloos zijn. Vlaardingen Staking aan de „Nieuwe Maas” (J. H.) In Mei zijn met de directie dezer onderneming reeds onderhandelingen gevoerd, waarbij toen verbeteringen werden bereikt ten opzichte van doorbetaling van Christelijke feestdagen, vacantie, enz. Omtrent de lonen kon toen alleen de toezegging worden verkregen, dat het toploon der geschoolden 2 cent omhoog zou worden gebracht. Verder zou de directie zelf alle arbeiders individueel bekijken en „op capaciteit” verhogen. Toen reeds is ineen bespreking gewezen op het grote verschil in loon tussen de ijzerwerkers en de klinkers en erop aangedrongen het loon der klinkers extra omhoog te brengen. Inplaats hiervan bleek bij de gegeven verhoging het verschil nog groter geworden te zijn, daar het klinkersloon slechts met 1 cent was verhoogd en een aantal klinkers zelfs in ’t geheel geen verhoging had gekregen. Voor deze laatsten is toen alsnog bereikt, dat ook zij één cent verhoging kregen, maar bevrediging bracht dit natuurlijk niet; integendeel, de ontevredenheid steeg en enkele weken geleden achtten wij het geraden met de klinkers, etc. te vergaderen. Een bespreking werd aangevraagd met de directie, om opnieuw loonsverhoging te bepleiten, voor de de klinkers 4 cent en voor de aanhouders 6 cent. Schriftelijk antwoord hierop kwam niet, maar uit verschillende telefonische gesprekken kwam vast te staan, dat de directie zelfs niet bereid was een bespreking toe te staan. Opnieuw werd met de klinkers vergaderd en van

Over de week van 11 tot en met 16 October 1937 wordt het contributiezegel op de 43e week in het bondsboekje geplakt. Over de week van 18 tot en met 23 October 1937 wordt het contributiezegel op de 43e week in het bondsboekje geplakt. het bondsbestuur toestemming verkregen, om op korte termijn een ultimatum te stellen. Dit ging 21 September naar de directie en liep 23 September af. Ook hierop kwam geen antwoord en zo was inde morgen van 23 September de staking een feit. Niemand van de betrokkenen ging de poort binnen, terwijl inde loop van de morgen reeds een aantal arbeiders de poort uitkwam, dat had geweigerd het werk over te nemen. ’s Middags was er ten opzichte hiervan wat aarzeling bij de ijzerwerkers, etc., maar dit kwam op een ’s avonds gehouden vergadering volkomen voor elkaar, zodat Vrijdagmorgen het klinkerswerk geheel stil lag. Dit miste zijn uitwerking niet, want op verzoek van de directie waren de bestuurders om 10 uur op kantoor voor een bespreking, die bijna twee uren in beslag nam en waarin de directie zich tenslotte bereid verklaarde binnen de kortst mogelijke tijd een contract af te sluiten. Hierin zouden dan voor de klinkers en aanhouders minimum-lonen worden vastgesteld, die 2 en 3 cent hoger zijn dan de bestaande. De directie was echter, ondanks herhaald aandringen, niet bereid deze verhoging onmiddellijk te doen ingaan bij hervatting van het werk. Op een direct daarna gehouden vergadering is dit resultaat aan de stakers voorgelegd en met bijna algemene stemmen verworpen. Zaterdagmiddag werden wij opnieuw door de directie opgebeld met de mededeling, dat de verhoging direct zou ingaan, indien de stakers het werk hervatten. Dit voorstel is door de stakers met algemene stemmen aanvaard, zodat op Maandag 27 September het werk is hervat op de volgende voorwaarden. Het loon van de voorklinkers komt van 48 op 50 cent, voor de bij klinkers stijgt het loon van 45—46 op 48 cent en voor de aanhouders van 41 op 44 cent per uur. Allen hervatten de arbeid zonder enige rancune-maatregel. In October worden onderhandelingen gevoerd over een af te sluiten contract, waarin bovengenoemde lonen voor klinkers en aanhouders als maxima worden opgenomen en waarbij ook speciale aandacht zal worden besteed aan de lonen der jongens. Een woord van warme waardering voor de rustige, vastberaden houding van stakers en ijzerwerkers is hier zeker op zijn plaats. Vrienden, op de bres voor de organisatie! Winterswijk (H. H.) Dinsdag 21 September hield onze afdeling een propagandavergadering onder het motto „De Bond sterker dan ooit”. Inleider Kramer zette het plan op duidelijke wijze uiteen en wekte aan het slot van zijn toespraak de aanwezige leden op mede te werken aan het welslagen van de actie. De aanwezige leden gaven zich zonder uitzondering op als medewerkers. Zij, die niet op de vergadering aanwezig konden zijn, kunnen zich alsnog opgeven bij de leden van het afdelingsbestuur. Gemiddelde zegeiwaarde (J. L.) Ten bondskantofe wordt elk half jaar een staat gemaakt, welke procentsgewijze een overzicht geeft van het aantal zegels, dat van elke waarde (vanaf 31 ct. tot en met 111 ct.) wordt uitgegeven. Voor de laatste twee halve jaren zien deze er als volgt uit; Zegeiwaarde 31 41 51 61 71 81 91 101 111 2e halfjaar 1936 ... 17 17 18 11 16 17 9 4 le halfjaar 1937 ... 1 6 14 16 11 19 19 10 4 Hieruit blijkt, dat eind 1936 de gemiddelde zegeiwaarde 72.4 cent was. Het eerste halfjaar 1937 was dit 74,6 cent geworden. De zegels van 81 en 91 ct. hebben vooral een sterke stijging gemaakt. Daarentegen hebben de zegels van 41 en 51 en 61 cent een daling ondergaan, niettegenstaande het feit, dat er heel wat jongeren als lid zijn Ingeschreven. Dat desondanks toch de verkoop van deze zegels is gedaald is een gelukkig verschijnsel, want hieruit volgt, dat een zeer groot aantal van onze leden hogere inkomsten heeft gekregen. Ook kan men uit deze cijfers de gevolgtrekking maken, dat onder deze een zeer groot aantal leden is, dat in 1936 nog werkloos was en in het eerste halfjaar 1937 weer aan de arbeid is gegaan. Betaalde in het tweede halfjaar 1936 46 % der leden een contributie van f 0.81 of hoger, aan het einde van het eerste halfjaar 1937 was dit 52 % geworden. Voorwaar een belangrijke verbetering.

Sluiten