Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ams+erdam (v. Z.) Zondagmorgen, 19 December, vindt onze eerstvolgende bijeenkomst in „Tuschinski” plaats. Vertoond wordt de bijzonder mooie film „Lloyds of London”, terwijl als spreker optreedt J. W. Matthijsen. Voorts werkt weer mede ons muziekkorps „Kunst en Strijd”, onder leiding van directeur B. D. Peters. Kaarten verkrijgbaar bij onze boden en op kantoor, 2e Jan van der Heijdenstraat 101. Dieren (Bestuur). Ter inleiding van de actie „de Bond sterker dan ooit” belegt onze afdeling op 18 December in hotel „Het Sluisje” een propaganda-feestvergadering. Onze bondsbestuurder-redacteur G. v.d. Houven zal een korte rede uitspreken. Aan deze bijeenkomst werkt mede het bekende „Vema” cabaretgezelschap uit Hengelo. De toegangsprijs is zo laag mogelijk gesteld en bedraagt 35 cent per persoon; werkloze leden met vrouw of meisje vrije toegang. Aan het einde van de bijeenkomst zal er gelegenheid zijn een dansje te maken. Kameraden, brengt zoveel mogelijk ongeorganiseerden mede. Haarlem (Bestuur). Aan de leden wordt bericht, dat het dagelijks bestuur in het vervolg te spreken is iedere Dinsdagavond van 7 tot 8 uur op het kantoor, Frans Halsstraat 13 rood. Men neme hievan goede nota. Krommenie (P. L.) Op 2 November hielden wij een ledenvergadering, die uitstekend bezocht was. Als belangrijkste punt stond op de agenda een loonactie aan de Blikfabrieken, die dan ook aller belangstelling wekte. Een zevental leden gaf zich op als werker voor onze propaganda-actie „de Bond sterker dan ooit”. Dit bewijst de steeds groter wordende activiteit onzer leden. Verder vierden wijde 13de November ons 25-jarlg jubileum met een feestavond inde sociëteit „Ons Genoegen”, die geheel met leden met hun vrouwen en huisgenoten, en genodigden gevuld was. Voorzitter Van Zijll kon bij de opening vaststellen, dat de zaal een prettige aantalik bood. Aan de wand hadden wij enkele leuzen opgehangen. Na zijn openingswoord te hebben uitgesproken, gaf de voorzitter gelegenheid het afdelingsbestuur te complimenteren, van welke gelegenheid door de afgevaardigden van de K.8.8. en van verschillende zuster-organisaties gebruik werd gemaakt. De vriendelijke woorden gingen vergezeld van mooie bloemstukken. De sprekers roemden de activiteit van het tegenwoordige bestuur. Hierna werd opgevoerd het eerste deel van de revue „Wij doen het samen”, waarin vooral het humoristisch dubbelmannenkwartet „Art et abstination” veel bijval oogstte. Voor de pauze kreeg onze bondsvoorzitter H. J. v.d. Born gelegenheid tot het uitspreken van de feestrede. Verder bracht hij de felicitatie van het bondsbestuur over. Die ging vergezeld vaneen bloemenmand. Na de pauze werd het tweede gedeelte van de revue opgevoerd, dat, evenals het eerste gedeelte, een groot succes had. De avond werd besloten met een gezellig bal, dat op uitstekende wijze door de bekende „Melody Kings” verzorgd werd. Middelburg (Elgé). Zaterdag 13 November herdacht onze afdeling het 30-jarig bestaan met een schitterend geslaagde feestavond, waarbij pl.m. 550 bezoekers aanwezig waren. Nadat Bank met enkele woorden de avond had geopend en heel beknopt enkele belangrijke episoden had gememoreerd, kwam allereerst de Jonge Baas namens de M.8.8., Vara en Volksstem „Excelsior” feliciteren onder aanbieding vaneen prachtige bloemenmand en de bekende enveloppé. Vervolgens kwamen Schuit namens de S.D.A.P, Hendrikse voor de Arbeiders-toneelclub, mevrouw Schuitema namens de S.D.V.C. en Schuitema Jr. voor de A.J.C. feliciteren en bloemen aanbieden. Tenslotte kwam Jaap v.d. Peyl namens onze Vlissingse zusterafdeüng met geluwensen en een reuzeamand blommetjes. Nadat Bank voor alle goede wensen en gaven had bedankt, was het woord aan de familie Hofmann om de feestelijke stemming te verhogen. Laten we direct constateren, dat hun dit in alle, maar dan ook in alle opzichten is gelukt. Tussen het programma van Hofmann door kwam Van Hattem, onder aanbieding vaneen schitterende bloemenhulde, de felicitaties van ons bondsbestuur overbrengen en ineen stevige rede op de betekenis wijzen van de actie van het N.V.V. in het

algemeen en van onze Bond in het bijzonder voor de versterking van het ledental. Ook hij deed enige grepen uit het verleden en noemde enkele namen, waarvan wij hier alleen zullen noemen die van ons pas overleden lid Kees de Klerk. Hij wekte de leden op een voorbeeld te nemen aan die oude strijders. Een zeer gezellig bal onder leiding van ons lid Jan Geers hield de mensen nog tot drie uur bijeen en toen was de geslaagde feestavond weer ten einde. Maarde ledenwerf-actie nog niet; leden benut het mooie vouwblad, dat u namens ons bondsbestuur is ter hand gesteld en brengt de on- en verkeerd georganiseerden in onze Bond. Papendrecht (W. B.) Op 2 November hebben wij een feestavond gehouden inde zaal van T. v.d. Heuvel, waar het 20-jarig bestaan onzer afdeling feestelijk herdacht is. verleenden hotte en Alex Wins. De voorzitter G. M. Voogt heeft de aanwezigen welkom geheten en vervolgens de afgevaardigden van verschillende zuster-organisaties inde gelegenheid gesteld hun gelukwensen aan ons bestuur over te brengen. Deze gelukwensen gingen vergezeld van geschenken en bloemen. Onze bondspenningmeester J. Landman heeft de feestrede uitgesproken, waarbij hij van de gelegenheid profiteerde om de aandacht te vestigen op onze propaganda-actie „de Bond sterker dan ooit”. Wij willen dit verslagje niet besluiten zonder een woord van dank aan het adres van onzen afdelingspenningmeester, A. Krijgsman. Hij is het oudste lid van onze afdeling en tevens 20 jaar penningmeester. Krijgsman heeft al deze jaren trouw zijn werk in het belang van de Bond en zijn leden verricht en daarbij talrijke moeilijkheden moeten overwinnen. Wij zijn hem dankbaar, dat hij zich nimmer hierdoor heeft laten ontmoedigen en hopen, dat hij nog vele jaren zijn vruchtbare arbeid voor onze afdeling zal verrichten. • Rotterdam (N. C. J. L.) Op 7 en 14 November j.l. heeft onze afdeling, als inzet van de propaganda-actie „de Bond sterker dan ooit”, twee propaganda-feestavonden gehouden, die uitstekend geslaagd zijn. De grote zaal van de sociëteit „De Diergaarde” was tweemaal uitverkocht en geconstateerd kon worden, dat grote belangstelling bestond, niet alleen voor het meer feestelijk deel van de avond, maar ook voor het gesproken woord. Alvorens meer in ’t bijzonder een en ander mede te delen over wat men pleegt te noemen de medewerking op die avonden, willen wij releveren, dat door den afdelingsvoorzitter J. Wacht in zijn toespraak gewezen werd op de gebiedende noodzakelijkheid om de Bond sterker te maken dan hij in het verleden geweest is. Hij vond daarbij gelegen-

J. v. HATTEM fe Tiet, wiens porfrei wij hierboven reproduceren, is op 24 November j.l. ineen feestelijke bijeenkomst aldaar gehuldigd wegens het feit, dat hij 25 jaar lid van onze Bond en 20 jaar bestuurder der afdeling is. Van harte instemmende met de hem deswege gebrachte hulde, voegen wij onze felicitatie bij de vele andere, die den jubilaris ten deel vielen. REDACTEUR.

Over de week van 6 tot en met 11 December 1937 wordt het contributiezegel op de 50ste week in het bondsboekje geplakt. Over de week van 13 tot en met 18 December 1937 wordt het contributiezegel op de 51e week in het bondsboekje geplakt. heid te wijzen op de diverse acties, waarin de afdeling gewikkeld is en inde naaste toekomst gewikkeld kan worden en wekte de aanwezigen op om de noodzaak van versterking van de Bond duidelijk te maken aan de ongeorganiseerden. Het programma op deze avonden werd geheel verzorgd door de jeugdgroep van onze afdeling, in samenwerking met die van de Bond inde Kledingindustrie. En wij aarzelen niet met te verklaren, dat het gebodene uitstekend was. In ’t bijzonder de tweede avond was wat men noemt „af”; vanzelfsprekend had men aandacht geschonken aan enkele onvolkomenheden, die zich op de eerste avond openbaarden en vooral aan de tijd, die het programma vroeg. Men moet overeen dergelijke medewerking niet gering denken. Het is geen kleinigheid om een gehele avond te moeten vullen met een programma, dat naast amusement, ook elementen moet bevatten, die propagandistische en culturele betekenis hebben. En dit wordt nog moeilijker, wanneer men zich realiseert 'dat de uitvoerenden in het dagelijks leven noch de kunst met een grote K, noch die met een kleine k uitoefenen, maar op fabriek, werkplaats en atelier hun arbeid verrichtten. Verder moet zeer terecht datgene wat de jeugdgroepen beoefenen, jeugdwerk blijven en vooral het lekenspel moet geen dilettantentoneel worden, nfkar een en ander neemt niet weg, dat als de groep letterlijk en figuurlijk voor het voetlicht komt, de uitvoerenden rolvast willen zijn en het voorgedragene zo goed mogelijk willen vertolken. Het zou ons te ver voeren om ineen beschouwing te treden van de onderdelen van het programma, dat zeer gevariëerd was en bestond uit muziek, voordracht, dansen en lekenspel. Waar wij nog wel in ’t bijzonder de aandacht op willen vestigen in dit verslag is het op zichzelf zo belangrijke feit, dat het in onze afdeling mogelijk is gebleken een propaganda-avond te laten verzorgen dooreen groep jonge arbeiders(sters), wat weer het resultaat is vaneen langdurige en intensieve propaganda en de groeiende overtuiging bij dezd jongeren, dat zij met dit werk de Bond en de moderne vakbeweging dienen. Er is veel optimisme en doorzettingsvermogen nodig om iets blijvends te maken met een vlottende bevolking, zoals de jeugd nu eenmaal is. Wij willen dan ook vanaf deze plaats ons aansluiten bij de woorden van waardering, aan het slot van de tweede avond door den afdelingsvoorzitter gericht tot Elsinga, den voorzitter van onze jeugdgroep, die niet naliet om deze waardering over te dragen op de groep, die ineen keurige finale nog het toneel vulde. Wij willen dit verslag besluiten met , vast te stellen, dat de beide avonden van grote betekenis zijn geweest voor de propaganda-actie en herhalen het motto: „de Bond sterker dan ooit”. Aanvragen voor kleding In aansluiting op vorige publicaties berichten wij bij deze, dat thans kunnen aanvragen cursisten en zij, die W-zegels plakken en wier naam begint met de letters T, U, V, W, X, IJ, Z, des Dinsdags tussen 2 en 3 uur, inde lokalen Hofdijk 66 en Jacominastraat 25. Om een aanvraag te mogen doen, moet men tenminste een jaar werkloos zijn. Vlissingen (d. R.) Vrijdag 12 November j.l. heeft de afdeling ineen goed bezette huishoudelijke vergadering afscheid genomen van den scheidenden bestuurder Van Hattem en is de nieuwe functionaris, J. M. C. de Roo, geïnstalleerd. Na opening der vergadering werden de agendapunten afgehandeld, waarbij Van Hattem nog gelegenheid kreeg mededeling te doen van de loonactie, welke de samenwerkende bondsbesturen hebben opgezet bij de leden van de Metaalbond, welke actie landelijk zal worden gevoerd. Voorzitter Vander Peyl, hierna het woord nemend, bracht Van Hattem dank voor zijn inleiding. Spreker memoreerde de komst van Van Hattem hier ter stede en het vertrek na zo’n korte tijd, een vertrek waartoe hij door huiselijke omstandigheden is gedwongen Erkentelijkheid uitsprekend voor de gepresteerde arbeid in die korte spanne tijds, wenste hij hem veel succes in zijn nieuwe standplaats toe. Zich tot schrijver dezes .wendende, sprak hij de wens uit, dat het ook hem gegeven zou zijn in korte tijd het vertrouwen van de leden te winnen. Van Hattem en De Roo dankten voor de waarderende woorden van den voorzitter, waarbij eerst-

Sluiten