Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de foto's IWesferkerk Ie Amsterdam. D® reeds vaak bezongen ~Wesler" toren" te Amsterdam werd vol' looid in het jaar 1638. De tore® der Westerkerk is de hoogste vall Amsterdam. Hoogte ongeve®r 85 meter. Zoals bij de meest® i oude Protestantse kerken in ons land het geval is, behoort ook I hier de toren aan de stad en h®1 / kerkgebouw aan de kerkelijk® I gemeente. 2 De toren der grote kerkte Bred®' De toren der grote o( L Vrouwekerk te Breda is eender fraaist® torens van ons land. Hij is gebouwd inde tweede helft d®r 15de eeuw. Men lette op de g®- lukkig gevonden overgang van het vierkante benedendeel op het achtkante bovendeel. De oorspronkelijke spits is in 1694 door d® bliksem vernield; de tegenwoordige is er kort na de brand op geplaatst en past slecht bij he* rijkversierde Gothische benedengedeelte. De hoogte van de toren is ongeveer 85 meter. 3 De grote kerkte Vlissingen. D® toren van de grote of St. Jacobs- J kerk fe Vlissingen werd voltooid in 1914, in ongeveer dezelfde gedaante als die van dein 191* door brand vernielde historisch® toren. Deze dateerde uit hel begin van de 14de eeuw. 4 Stadhuis met toren der Nicota'ikerk Ie Appingedam. Op deze toto ziet men het stadhuis te Appingedam met op de achtergrond de foren van de Ned. Herv. of Nicolaïkerk. Deze toren is gebouwd in het jaar 1835, nadat in 1834 de veel hogere en fraaiere toren, dagtekenend uit het midden der 16de eeuw, wegens bouwvalligheid was afgebroken. De toren fe Appingedam is eigendom van de kerkelijke gemeente. Het fraaie stadhuis dateert uit de 17de eeuw. 5 De toren der grote kerkte Weesp- I De toren der grote of St. Laurenskerk te Weesp is in verschillende tijdperken gebouwd. Het onderste gedeelte is zéér oud en vertoont . een Romaans karakter. De derde t verdieping heeft vroeg-Gothische 1 vensfers en de spifs is een werk | uit de 16de eeuw en heeff waarschijnlijk in 1588 haar tegenwoordige gedaante gekregen. (Uit: Loosjes – Torenmuziek.)

Van onze woonsteden Voor de derde keer lieten wij een vijftal foto's van bekende en mooie producten van bouwkunst uit Nederlandse steden en stadjes reproduceren. Ook ditmaal zijn het voornamelijk kerktorens. Wij hopen dat onze lezers ze met genoegen zuilen bekijken. Voor de verklarende bijschriften zie men elders op deze pagina.

Sluiten