Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de week van 9 tot en met 14 Mei 1938 wordt het contributiezegel op de 20e week in het bondsboekje geplakt. Over de week van 16 tot en met 21 Mei 1938 wordt het contributiezegel op de 21e week in het bondsboekje geplakt. BELANGRIJKE MEDEDELING In dit nummer van ons blad is thans DE DEFINITIEVE AGENDA, BENEVENS DE NOG NADER DOOR BONDSBESTUUR EN AFDELINGEN INGEDIENDE VOORSTELLEN voor onze op 13, 14 en 15 Juni a.s. te Amsterdam te houden BONDSVERGADERING opgenomen. Wij vestigen er ook op deze plaats de aandacht van de besturen der afdelingen op, dat de uiterste termijn voor indiening van eventuele AMENDEMENTEN op de voorstellen is bepaald op MAANDAG, 23 MEI A.S. Wij raden de leden aan dit nummer, evenals dat van 12 Maart 1938, te bewaren en mede te nemen naar de betreffende vergaderingen, die binnenkort inde afdelingen zullen worden gehouden. Namens het bondsbestuur: H. J. v.d. Bom, voorzitter. C. Oosterhoorn, secretaris. raad of zijn samenstelling betreffende, werd besloten een commissie te formeren uit verschillende bedrijfsgroepen, tot bestudering dezer aangelegenheid, teneinde te komen tot eventuele voorstellen dienaangaande voor het congres 1940. Hartelijk afscheid werd genomen van onzen bestuurder G. de Vries, die ruim 10 jaren deel uitmaakte van het afdelingsbestuur en onder krachtige instemming van de vergadering grote waardering uitgesproken voor het door hem in die tijd verrichte werk voor onze Bond. Besloten werd geen rondvraag te houden. Te middernacht werd de vergadering gesloten. Aanwezig waren 122 leden, terwijl de samenstellers of eerste ondertekenaars uitgenodigd waren ter toelichting en verdediging hunner ingediende voorstellen. Apeldoorn (Bestuur.) Het bestuur van de afdeling Apeldoorn maakt hierbij bekend, dat vanaf heden het lid J. H. Heimgartner, Groeneweg 46, geroyeerd is, aangezien hij als werkwillige aan het werk is gegaan bij de firma Geerdink. Arnhem (v. H.) Op Zaterdag 9 Apri’ j.l. hield onze afdeling voor leden en huisgenoten een grote feestavond in de concertzaal van „Musis Sacrum”, De laatste jaren had de afdeling geen feest meer gehouden. Zelfs het 30-jarig bestaan van de afdeling was onopgemerkt voorbijgegaan. De gezonde groei van het ledental inde laatste maanden en de hoop, dat op de avond van het feest het aantal van 700 zou zijn volgemaakt, gaf de afdeling nu aanleiding, om de bloemetjes weer eens een keer buiten te zetten. En direct mag gezegd worden, dat het feest uitstekend is geslaagd. Ruim 900 bezoekers vulden de zaal geheel en de stemming was van het begin tot het einde goed, ja, zo nu en dan zelfs uitbundig. Helaas kon de wrn. voorzitter, vriend Natrop, niet mededelen, dat het ledental de 700 was gepasseerd. Het verschil is echter gering en binnenkort hoopt de afdeling dit voor een plaats als Arnhem hoge aantal, binnen te hebben. Het gezelschap Jan Brink uit Amsterdamwas met zijn optreden goed afgestemd op de behoefte van den doorsnee Arnhemmer. Onze vriend Walther uit Dordrecht sprak een kort doch bezielend woord. Het bleek een goede greep te zijn van het bestuur om hem en de vele

bekenden nog eens inde gelegenheid te stellen de oude banden van vriendschap op hun deugdelijkheid te beproeven. En dat was nog „dik” in orde! Het programma was iets te laat 12| uur afgewerkt. Een gezellig bal hield velen daarna nog tot ongeveer drie uur bijeen. Wij herhalen: ’t Was een beste avond, die „smaakt” naar meer! Delft (P.) De actie voor loonsverhoging en een volle week vacantie voor de arbeiders, werkzaam bij de Machinefabriek Reineveld. is beëindigd. Inde bespreking op 31 Maart j.l. met den heer Stoffel, directeur van bovengenoemde onderneming, op het kantoor van de Metaalbond, was deze bereid alleen de week vacantie te geven, doch geen loonsverhoging. Nadat door de bestuurders gewezen was op de moeilijkheden, die hieruit zouden kunnen ontstaan, omdat het verzoek om loonsverhoging toch niet onredeliik was. hebben wij dit verdedigd, omdat; le. de levenskeien zijn gestegen; 2e. er tamelijk veel werk was: 3e. een overwerkverarmning was aana-evraagd tot 21 Mei as., waaruit duidelijk blijkt, dat er veel meer werk was; 4e. de arbeiders inde laatste laren telkenmale loonsverlaging hebben moeten slikken. De heer Stoffel was nu bereid de lonen met 1 cent per uur te verhogen. De bestuurders waren niet bereid dit voorstekte verdedigen. Als laatste voorstel is gevolgd; De lonen worden met de eerste volle week van Mei verhoogd; tot 30 cent met 1 cent per uur, boven de periodieke verhoging van 1 Juli a.s. Alle andere arbeiders met 2 cent per uur. Tevens een volle week vacantie. Met algemene stemmen is dit voorstel aanvaard. Ook de voorstellen van de directie der N.V Pletterlj v/h. L. I. Enthoven <fo Cie zijn aanvaard. In Januari van dit laar was er reeds een verhoging gegeven aan een 20-tal arbeiders boven de 30 jaar en een loonregeling was tot stand gekomen voor de leeftijd van 15 tot 28 jaar. Nu echter overal loonsverhoging werd gegeven en er ook bij de Pletterij weer meer werk was, werd ons verzocht een algemene herziening te vragen en aan te dringen op een pensioenregeling, die reeds eerder in uitzicht was gesteld. Dit is geschied en na twee conferenties was de directie bereid het volgende voorstel te doen. Ingaande 7 April worden de lonen verhoogd. Lonen tot 30 cent per uur met 1 cent, boven de periodieke verhoging van 1 Juli a.s. Alle andere 2 cent per uur verhoging Bovendien zouden dan gegevens verzameld worden voor een pensioenregeling. Op 4 April is in verband met de ploegendienst om 2,3 en 5 uur met de leden vergaderd en deze hebben met algemene stemmen de voorstellen aanvaard. De vacantie was reeds geregeld aan dit bedrijf en is wel de beste in deze omgeving te noemen. De regeling is als volgt: Aan de werknemers, die sedert 1 Januari van het lopende jaar bij werkgeefster in dienst zijn (waaronder begrepen het geval, dat een werknemer gedurende ten hoogste 2 weken buiten zijn schuld zonder werk is geweest), zal een week (5è dag) vacantie worden gegeven. Aan de werknemers, die na dele Januari van het lopende jaar in dienst zijn getreden, zal de volgende vacantie worden gegeven: Bij indiensttreding inde loop van Januari/Pebruari 4 dagen; Maart/April 3 dagen; Mei/Juni 2 dagen: Juli/Augustus 1 dag; September en later geen. Over die tijd zal het vaste uurloon worden betaald, terwijl als extra vacantie-toeslag het volgende zal gelden:

a. zij, die op 1 Januari 4 jaar of langer in dienst zijn geweest, ontvangen 15 % extra toeslag; b. alle overigen, die 1 jaar, doch geen 4 jaar in dienst zijn 10 %. Dit geldt voor/ werklieden, die geregeld in tarief werken. Alle overige werknemers, die op 1 Januari één jaar of langer in dienst zijn, ontvangen 10 % extra toeslag. De vacantie zal worden gegeven tussen 1 Mei en ultimo September. Indien de werkgeefster sommige werklieden, die geen recht op vacantie hebben, tijdens de vacantie der andere werknemers niet te werk kan stellen, zal zij hun over die tijd het vaste uurloon betalen, dat zij anders zouden hebben verdiend. Inde regel moet de vacantie gelijktijdig genoten worden ineen week, door de werkgeefster vast te stellen. De werknemers, aan wie ontslag is aangezegd voordat de vacantie genoten is, zal bij de laatste loonbetaling voor iedere maand, dat zij in het lopende jaar in dienst waren, een halve dag loon worden betaald. Deventer (H.) Ineen daarvoor speciaal belegde bijeenkomst van onze werkers, gehouden op Dinsdag 26 April, werden de resultaten van de winterpropaganda besproken en bleek, dat men tevreden was, maar niet voldaan, omdat het aantal ongeorganiseerden nog veel te groot is. Niettemin was het aantal nieuwe leden groter dan vorige jarén en dit schept de beste verwachtingen. De voorzitter dankte allen voor het vele verrichte werk en stelde daarbij vast, dat de werkers geen rust krijgen, maar een korte vacantie, waarna de propagandacampagne 1938—1939 volgt. Na een korte pauze, die benut werd voor het schenken van koffie of thee, werd door B. F. Hilberink een inleiding over de gevoerde propaganda en de betekenis daarvan gehouden Inde op dit betoog volgende gedachtenwisseling werd de wenselijkheid bepleit, over te gaan tot het instellen vaneen permanente commissie uit de werkers, die belast zal worden met het uitwerken van plannen ter bevordering van contact tussen leden en leiding, waarbij men op het oog heeft het houden van Zondagmorgen-bljeenkomsten met een aantrekkelijk programma, hetzij zelfstandig of in samenwerking met enkele andere grote vakbondsafdelingen. Dit denkbeeld werd door het bestuur ondersteund en dit had tot gevolg, dat een commissie voor dat doel werd ingesteld, bestaande uit de leden F. C. Bosse, A. Leurink, G. H. G. Nyenhuis en H. Bakker Nadat men nog enige tijd bijeen bleef, waarbij aan ieder een klein geschenk werd verstrekt, sloot de voorzitter met een warm woord van dank deze bijeenkomst. Den Haag Loonsverhoging voor de vakgroep electriciens ingaande 2 Mei. (H. J. B.) Het is de organisaties tenslotte gelukt ook voor de vakgroep electriciens een uurloonsverhoging te bereiken van 2 ct. voor alle groepen en nogmaals 1 ct voor de groep le'monteurs, ingaande 1 Januari 1939. Hierover zijn heel wat besprekingen gevoerd, omdat de werkgevers het standpunt innamen, dat de omstandigheden voor de bedrijven over het algemeen niet gunstig waren, waarbij de mening had postgevat, dat er aan de chaotische toestand, zoals deze in Den Haag bestaat, een einde moest worden gemaakt. Inde conferenties, zowel met de Commissie van Arbeidszaken als met de volledige besturen der patroonsbonden, is door de besturen der samenwerkende metaalbewerkersbonden daartegenover het standpunt ingenomen, alles te willen doen wat mogelijk was om inde chaotische tpestand verbetering te brengen. Over de medewerking van de samenwerkende metaal-

Sluiten