Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Organisatie van opzichthoudend personeel (C. O.) Door het bestuur van onze Bond met dat van de 8.T.0. is na gezamenlijk overlegde volgende circulaire aan de afdelingsbesturen van beide bonden gezonden. Wij maken van deze circulaire hier melding, opdat ook de leden vaneen en ander kennis kunnen nemen. Amsterdam, 25 Mei 1938. Aan de afdelingsbesturen Waarde vrienden. Ter voorkoming van moeilijkheden, die er zo nu en dan wel eens waren over de inschrijving van leden, hebben onze beide bondsbesturen de volgende regeling voor de scheiding van ons organisatieterrein goedgekeurd; Als technisch en opzichthoudend personeel in de metaalindustrie wordt aangemerkt: Technisch personeel (tekenaars en wat verder tot de technische staf gerekend kan worden.) Over deze categorie zijn tussen beide bonden nimmer moeilijkheden. Toezichthoudend personeel (afdelingschefs en bazen). Ook over deze groep zijn geen moeilijkheden. Al deze functionarissen behoren dus tot het organisatieterrein van de 8.T.0. Verschillen kunnen eerst ontstaan, wanneer het gaat om ploegbazen, voorlieden, chef-monteurs en controleurs, wanneer en zolang deze functionarissen zelf medewerken in handenarbeid en in uurloon staan. Zolang dat het geval is en niet op andere

wijze uitdrukkelijk is gebleken, dat vaneen toezichthoudende functie sprake is*), behoren deze personen tot het organisatie-terrein van de A.N.M.B. Beide bonden willen zich houden aan de bovengestelde maatstaf bij het inschrijven, eventueel overschrijven, van leden, 1. om moeilijkheden te voorkomen met de Rijksdienst van de Werkloosheidsverzekering, die de uitkering wel eens zou kunnen weigeren en 2. omdat de besturen van beide bonden geen moeilijkheden met elkander willen hebben over de scheiding van het organisatie-terrein. Natuurlijk zullen er zich toch nog wel twijfelgevallen voordoen, wanneer zich leden van de ene naar de andere bond willen later overschrijven of nieuw lid wensen te worden. Afgesproken is daarom, dat wanneer volgens deze regeling leden moeten worden overgeschreven van de ene naar de andere bond, zoveel mogelijk ter plaatse tussen de afdelingsfauctionarissen even overleg zal worden gepleegd. Onze besturen doen nu een beroep op alle betrokken afdelingsbesturen, zich aan deze maatstaf te houden en hun medewerking voor een goede uitvoering te willen geven. Kameraadsch. groetend namens de besturen van de A.N.M.B. en de 8.T.0., C. OOSTERHOORN, secretaris, A. DUISTERHOF, secretaris. * Een maatstaf kan b.v. zijn plaatsing op de zg. bazenlijst, bedoeld in artikel 75 van het Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen.

Amsterdam Per autobus naar de Hakafabrieken. (W. v. Ti.) De Plaatselijke Coöperatieve Commissie deelt ons mede, dat gedurende de vacantie de gelegenheid bestaat een autotocht te maken naar de Hakafabrieken te Jutfaas en Rotterdam met daaraan verbonden een tocht door de Rotterdamse haven. Deze tocht vindt plaats Woensdag 3 of Donderdag 4 Augustus a.s. Deelnemen kunnen onze leden met huisgenoten boven 16 jaar. De kosten bedragen per persoon ƒ 1.50. De directie biedt de bezoekers een lunch aan, zodat verdere kosten niet behoeven te worden gemaakt. Aanmelding uiterlijk Vrijdag 10 Juni op ons kantoor, 2e J. v.d. Heydenstraat 101 of bij den bode. Op naar de 50.000 leden Kameraden, Nog een klein aantal leden ontbreekt ons om de 50,000 vol te maken. Helpt mede deze mijlpaal in het leven van de A. N.M. B. te bereiken. ledereen kent in zijn straat of op z n werk nog wel een ongeorganiseerden metaalbewerker. Deze ongeorganiseerden moeten dikwijls maar een kleine stoot hebben om toe te treden. Zorgt dat ze lid van de Bond worden.

Het Algemeen Bureau voor Beroepskeuze verzocht ons onderstaande mededeling te willen opnemen. Wegens toenemend bezoek zullen de zittingen van dit bureau Singel 186, worden uitgebreid. Er wordt een speciale avond ingelast ter behandeling van de moeilijke gevallen, waardoor voortaan het lange wachten zal voorkomen worden. De gewone zittingen blijven; Dinsdagavond te 7 uur en Woensdagmiddag te half drie voor jongens en meisjes en Vrijdagavond te 7 uur alleen voor jongens. Eindhoven (A. C. J. L.) Van het bestuur van de federatie van bestuurdersbonden in Noord-Brabant ontvingen wij de mededeling, dat er op Zondag 24 Juli a.s. te Breda een grote provinciale bijeenkomst zal worden gehouden, ter versterking van de moderne vakbeweging. Reeds thans wekken wij onze leden op aan deze bijeenkomst, welke in het sportpark wordt gehouden, deel te nemen. De reiskosten zijn op gemakkelijke wijze bijeen te brengen, omdat hiervoor spaarkaarten ter beschikking worden gesteld. De juiste kosten worden binnenkort bekend gemaakt. * * * Van het bekende leerboekje voor metaaldraaiers en fraisers heeft onze afdeling een flink aantal in haar bezit. Gezien het succes van de vorige uitgave dringen wij er met klem op aan, zó men op een boekje prijs stelt, dit vlug te laten weten. Elke draaier, fraiser, slijper vindt in het leerboek iets van zijn gading. De prijs is ƒ 0.50. Helmond. (Corr.) Als resultaat vaneen gevoerde actie zijn aan de N.V. Hollandsche Machinefabriek v.h. Begemann en Co. de volgende verbeteringen tot stand gekomen. De vacantie welke het vorig jaar wel een volle week had bedragen, doch waarvan de arbeiders li dag zelf hadden moeten betalen is dit jaar gebracht op de volle week met volledige betaling. Alle arbeiders bekomen een uur loonsverhoging van 1 ct., terwijl die arbeiders wier uurloon van 21 tot 47 ct. bedraagt, nog 1 ct. extra uurloonsverhoging bekomen. Uitgezonderd hiervan zijn enkele arbeiders werkzaam inde machinefabriek en inde constructiewerkplaats. De normale periodieke verhoging vindt op de gewone wijze plaats, waardoor een stijging van de lonen der jongeren met 4 ct. mogelijk is. (Vervolg afdelingen op pag. 12).

Amendementen op de beschrijvingsbrief voor de bondsvergadering van de Algemene Nederlandse Metaalbewerker sbond, te houden op Maandag 13, Dinsdag 14 en Woensdag 15 Juni 1938 inde grote zaal van het Centraal Gebouw der A.M.V.J., ingang Vondelstraat 8 te Amsterdam. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (1936 Iste druk). (Voorstel 9 van bondsbestuur en bondsraad.) Art. 5. Afd. Nijmegen. In punt c. in plaats van „ten minste drie jaren” te lezen „ten minste vijf jaren” en in punt d. in plaats van „ten minste een jaar” te lezen „ten minste twee jaren”. (Voorstel 12 van bondsbestuur en bondsraad.) Art. 9. Afd. Hoorn. Inde eerste alinea in te lassen de woorden „gehoord de rayonvergaderingen”, (Voorstel 18 van bondsbestuur en bondsraad.) Art. 31. Afd. IJmuiden. De tweede alinea als volgt te lezen: „Het verslag wordt zo spoedig mogelijk in zijn geheel ineen extra-bijlage in het bondsorgaan gepubliceerd.” (Voorstel 22 van bondsbestuur en bondsraad.) Art. 61. Afd. Amsterdam. Punt 16 van dit artikel te lezen als volgt: „Electrotechnisch-, amusements- en radiobedrijf” en toe te voegen het volgende nieuwe punt: „18. Technische afdelingen van andersoortige bedrijven.”

Sluiten