Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze pleegkinderen In het tijdvak 1 Augustus—ls October a.s. zal door N.V.V. en S.D.A.P. wederom de steunactie gevoerd worden voor de Spaanse kinderen, die voor rekening van de Nederlandse moderne arbeidersbeweging in Frankrijk ineen drietal koloniehuizen verpleegd worden. Als men u de steunlijst aanbiedt, denkt dan even aan de ongelukkige slachtoffertjes van het fascistische geweld en tast zo diep mogelijk in uw zak. Van het coöperatieve front Wij lazen onlangs in „De Coöperatieve Gids”, het orgaan van de Centrale Bond van Nederlandse Verbruikscoöperaties, dat het aantal leden der coöperaties, in verhouding tot de gehele bevolking in Engeland 16%, in Finland 14%, in Zwitserland 11% en in Nederland slechts 4% bedraagt. Ons land heeft dus op dit terrein nog een grote achterstand in te halen. Nazi's zijn niet gezien in Italië (I. T. F.) Het toonaangevende Nederlands weekblad, de „Haagse Post” van 11 Juni meldt, dat gedurende Hitlers bezoek aan Italië Hollanders, die te Rome ineen restaurant Nederlands spraken, niet werden bediend. Dit werd echter onmiddellijk hersteld, toen zij te kennen gaven, dat men hen ten onrechte voor Duitsers hield. De langste autoweg ter wereld In Amerika werkt men aan een Pan-Amerikaanse autoweg, die het gehele werelddeel van Noord tot Zuid zal doorlopen. De totale lengte van deze weg zal 24.000 kilometer bedragen. Ter vergelijking denke men er even aan dat de omtrek der aarde pl.m. 40.000 kilometer bedraagt. 15.000 kilometer zijn reeds klaar. In één uur In één uur worden er op de ganse wereld 5400 mensen geboren, sterven er 4600, worden 19.000 misdaden begaan, 114.000 telegrammen verzonden, 176.000 kilogrammen tabak gerookt en 7.000 automobielen geproduceerd. Massa-arrestaties te Bremen (I. T. F.) De werf arbeiders aan de mond van de Weser klagen over de schier eindeloze arbeidsduur, over opzweperij, over de slechte levensmiddelenvoorziening en de woningnood. Een deel van het personeel van de marinewerf Wilhelmshaven is in barakken ondergebracht. Het krijgt een zeer matige maaltijd uit de gaarkeuken, waarvoor dagelijks 1.55 R.M. van het loon wordt afgehouden. De arbeiders krijgen dagelijks nog 400 gram brood, hetwelk nog slechter is dan dat, wat bij een gewonen bakker te koop is. Daarbij komt nog dagelijks 80 gram vaneen soort vet, dat door de nazi’s boter wordt genoemd. Om de ontevredenheid meester te worden is de Gestapo ertoe overgegaan arbeiders bij groepen tegelijk te arresteren. Inde laatste weken werden er te Bremen gemiddeld11120—12 werfarbeiders per week gearresteerd. De bevolking der wereld In tegenstelling tot wat dikwijls gedacht wordt is niet Azië maar Europa het dichtst bevolkte werelddeel. In Europa Woonden n.l. in 1936 46 inwoners per vierkante kilometer en in Azië slechts 28. Dan volgen Amerika en Afrika met resp. 6 en 5 en helemaal achteraan komt Australië hiet 1 inwoner per vierkante kilometer.

STEUNT d. sp,.«.

De besturen van N.V.V. en S.D.A.P. hebben besloten opnieuw een steuninzameling te houden voor de verdere verpleging der Spaanse kinderen, die onder toezicht van het comité uit N.V.V. en S.D.A.P. ineen drietal kolonies in Frankrijk worden verzorgd. In samenwerking met de moderne arbeidersbeweging uit de andere landen heeft onze arbeidersbeweging de verzorging vaneen groot aantal gevluchte kinderen van onze Spaanse makkers op zich genomen. Die verzorging moet worden voortgezet. Onze Spaanse kameraden, die onder zo moeilijke omstandigheden dapper stand houden tegenover het fascistische geweld, vertrouwen op onze solidaire hulp aan hun gevluchte kinderen. Herhaaldelijk betuigden zij op ontroerende wijze hun dank voor alles, wat wij voor hun kinderen deden. Onze arbeidersbeweging zal dat vertrouwen niet beschamen. Zolang de kinderen onzer Spaanse makkers de pleegkinderen zijn van alle vaders en moeders onzer arbeidersbeweging, zolang dient er gezorgd te worden voor voedsel, kleding, onderdak en rust voor deze weerloze slachtoffertjes van bruut geweld en mensonterend fascisme. De steuninzameling zal worden gehou-

den in hef tijdvak I Augustus—ls October a.s. Inde week van I tot 6 Augustus zullen de steunlijsten voor de eerste maal worden aangeboden en zo vervolgens. In die weken steunt ieder uwer zoveel hij kan. Doch daarnaast is het noodzakelijk, dat met de steunlijsten wordt gewerkt door allen, die daartoe in staat zijn, ten einde de opbrengst tot het hoogst moge-Hjke bedrag op te voeren. De opbrengst dezer inzameling wordt voor de verzorging der Spaanse vluchtelingetjes gebruikt. Tekent uitsluitend op de lijsten, die U namens het N.V.V. en de S. D. A. P. worden aangeboden en werkt uitsluitend met deze lijsten! Wij doen een beroep op alle leden van onze organisatie, hieraan hun volle medewerking te geven. Steunt allen en steunt veel! Werkt met de lijsten! leder kenne zijn of haar plicht! Tegenover het fascistisch geweld stellen wij onze broederlijke hulp aan de kinderen onzer Spaanse kameraden. Hoog de internationale solidariteit!

Sluiten